Звіт про результати виконання за 2004 рік Програми економічного і соціального розвитку міста Луганська на 2004 рікСкачати 373,97 Kb.
Дата конвертації16.12.2016
Розмір373,97 Kb.
ТипЗвітЗвіт про результати виконання за 2004 рік Програми економічного і соціального розвитку міста Луганська на 2004 рік
Робота виконавчих органів Луганської міської ради, в останні роки була спрямована перш за все на посилення соціальної спрямованності ринкових реформ, що відбувалися у місті, а також на закріплення позитивних тенденцій розвитку та створення умов для стійкого економічного зростання, підвищення конкурентоспроможності продукції місцевих товаровиробників, покращання умов проживання у місті населення, поліпшення благоустрою.

Зростання валового продукту відбувалося при невисокому рівні інфляції та в умовах пожвавлення інвестиційних процесів.

Проте досягнута макроекономічна стабілізація поки ще не стала надійним чинником підвищення добробуту громадян та якості їх життя, розвязання найгостріших проблем у соціальній сфері.

Місто Луганськ – адміністративний центр Луганської області, один із крупніших промислових, наукових, культурних, торгівельних центрів України.

Місто займає вигідне географічне положення і знаходиться на перехресті важливих транспортних шляхів.

Луганськ розподілено на 4 адміністративних райони: Артемівський, Жовтневий, Камянобрідський та Ленінський.

В усіх сферах економічної діяльності в місті працює близько 174,0 тис. чол., з них у промисловості – 50,5 тис. чол.

У місті Луганську зберігається складне демографічне становище. Щорічно чисельність населення зменшується, отже відбувається процес депопуляції - систематичного зменшення чисельності населення міста.

Однак, за 2004 рік у місті народилося немовлят на 13,3 відсотка більше, ніж за минулий рік.

На території міста розташована велика кількість промислових підприємств, будівельних і торгівельних організацій, наукових установ, закладів культури, які мають багатобічні суспільні та економічні зв'язки. Це зумовлює наявність розгалуженої інфраструктури.

Темп приросту промислового виробництва за 2004 рік в порівнянні з 2003 роком склав 17,4 відсотка.

Підсумки роботи 2004 року свідчать про те, що взяті темпи росту промислової продукції утримуються за останні 3-4 роки, перевиконуються прогнозні показники Програми економічного та соціального розвитку м.Луганська на 2004 рік.

Вагомий внесок у нарощування обсягів виробництва внесли ВАТ ХК "Луганськтепловоз", ЗАТ "Луганський машинобудівний завод ім.О.Я.Пархоменка", ЗАТ "Термо", ЗАТ "Луганський завод колінчатих валів", ЗАТ "Луганський ливарно-механічний завод", ВАТ "Луганський електроапаратний завод", ЗАТ “ЛугЦентроКуз”, ВАТ “Луганськмлин”, ЗАТ Луганський “Лікеро-горілчаний завод Луга-Нова”, ЗАТ Луганська фірма “Лутри” та інші.

Ринок праці відреагував на пожвавлення виробництва зниженням кількості безробітних. У 2004 році їх кількість у порівнянні з 2003 роком зменшилася на 20,7 відсотка.

Розвиток економіки міста був обумовлений також стимулюючим впливом накопиченого потенціалу внутрішнього ринку. Важливим фактором розширення внутрішнього ринку є зріст грошових прибутків населення. Середньомісячна заробітна плата робітників, які працюють у галузях економіки, у 2004 році склала 582,0 грн., що на 22,5 відсотка більше в порівнянні з 2003 роком.

Зростання доходів населення сприяло підвищенню споживчого попиту, розвитку внутрішнього регіонального ринку і росту обсягів виробництва в галузях, діяльність яких спрямована на забезпечення споживчих потреб.

Обсяг роздрібного товарообороту за 2004 рік склав 1022,0 млн. грн. Темп росту обсягу роздрібного товарообороту, включаючи громадське харчування у порівнянні з відповідним періодом минулого року склав 142,2 відсотка.

Триває пожвавлення інвестиційної діяльності. За 2004 рік інвестиції в основний капітал становили 628,9 млн. грн., що на 44,5 відсотка більше, ніж за 2003 рік. Проте ступінь відтворення основних фондів, технічна і технологічна відсталість яких є основною причиною випуску на багатьох підприємствах неконкурентноспроможної продукції, залишається незадовільною.

Обсяг державних інвестицій в основний капітал за 2004 рік склав 9,0 відсотків від загальних капіталовкладень.

Недостатні обсяги інвестицій у житлове будівництво є основною причиною відставання введення в експлуатацію житлових будинків. Ситуація, що склалася в житловому будівництві міста, підтверджує, що міський і державний бюджети не в змозі забезпечити щорічне необхідне збільшення його обсягів. За 2004 рік введено 52343 кв. м. загальної площі житла, що більше на 53,7 відсотка від обсягів введеного житла у 2003 році.

Особливої уваги потребують питання, що стримують подальший економічний розвиток міста.

Загальна заборгованість по виплаті заробітної плати на 1 січня 2005 року склала 10,9 млн. грн. і зменшилась в порівнянні з початком року на 22,7 млн. грн.

Усе ще залишаються значними кредиторська і дебіторська заборгованості підприємств.

Дебіторська заборгованість по м. Луганську станом на 1.01.05 у порівнянні з початком року зросла на 1,5 відсотка. Кредиторська заборгованість зросла на 2,5 відсотка.

У звітному році пожвавішала зовнішньоекономічна діяльність субєктів господарювання.

Підприємствами, які здійснюють експортні операції, за 2004 рік було експортовано товарів на суму 275,9 млн. дол. США, темп росту до відповідного періоду минулого року склав 153 відсотка.

Підприємствами, які здійснюють операції по імпорту за цей же період імпортовано товарів на суму 147,6 млн. дол. США, темп росту до відповідного періоду минулого року склав 126 відсотка.

Одним із факторів, обумовлюючих відродження експортних поставок, є досягнута за останні роки якість продукції, яка виробляється на підприємствах машинобудування м.Луганська (ВАТ ХК "Луганськтепловоз", ЗАТ "Луганський ливарно-механічний завод" та ВАТ "Луганський електроапаратний завод" та ряд інших підприємств, продукція яких відповідає світовому рівню і здобула признання її споживачів).

Продовжується співробітництво з підприємствами прикордонних областей Російської Федерації, підприємствами Москви і Московської області, Білорусі. Таке співробітництво розкриває можливості для освоєння і випуску нових зразків продукції та реалізації її в цих країнах. Освоєння зразків нової техніки дає можливість суттєво збільшити обсяги виробництва, а на цій основі з'являються передумови для здійснення технічного переозброєння виробництва.

На 1.01.05 частка товарообмінних (бартерних) операцій склала в промисловості 3,2 відсотка проти 5,7 відсотка у 2003 році.

Зниженню рівня бартерних взаєморозрахунків сприяла реалізація рішень щодо припинення практики взаємозаліків підприємств з бюджетом, встановлення вимоги щодо здіснення розрахунків виключно грошовими коштами. Зазначені рішення в цілому сприяли збільшенню обсягів надходження податків та обовязкових платежів до бюджетів усіх рівнів.

Поряд із загальним зниженням рівня бартерізації негрошові схеми взаєморозрахунків продовжують застосовуватися в окремих галузях через нестачу обігових коштів підприємств, обмеженість доступу до банківського кредиту через його високу ціну.

Проблема фінансового оздоровлення підприємств, покращання їх платоспроможності – одна із найгостріших. Нарощування обсягів виробництва продукції та зниження частки бартеру не мали значного впливу на поліпшення фінансового стану підприємств. Фінансовий результат (до оподаткування) субєктів господарювання за 2004 рік склав 49,9 млн. грн. збитку.

За підсумками роботи за цей період із збитками спрацювало 34 відсотка субєктів господарювання. Сума збитку становить 300,2 млн. грн.

За цей же період прибутково спрацювало 66 відсотків субєктів господарювання, які отримали прибуток у сумі 250,3 млн. грн.

Обмеженість ресурсів комерційних банків, утримання високих кредитних ставок, через ризикованість кредитування обумовлюють недостатній рівень забезпечення реального сектору економіки необхідними фінансовими ресурсами.

На вирішення основних проблем, які існують в економічному комплексі міста, направлені заходи, цілі і пріоритети, які затверджені програмою економічного і соціального розвитку м. Луганська на 2004 рік.

Основним напрямком фінансового забезпечення програми є максимальне використання фінансових ресурсів міського бюджету та залучення на добровільних засадах коштів інвесторів – підприємств, закладів, організацій та громадян.

На реалізацію Програми на 2004 рік потреба в коштах складала 183,7 млн. грн. за рахунок усіх джерел фінансування. Фактично за 2004 рік було профінансовано 122,0 млн. грн., що складає 66,4 відсотка від запланованої суми.

Інформація про виконання заходів щодо реалізації соціально-економічної політики м. Луганська у 2004 році наведена у додатку до звіту про результати виконання за 2004 рік Програми економічного і соціального розвитку міста Луганська на 2004 рік.

Реалізація пріоритетів соціально-економічного розвитку м. Луганська

в 2004 році

У сфері ринку праці та соціальної політики

Головна ціль соціально-економічного розвитку міста - послідовне підвищення рівня життя населення, запобігання масовому безробіттю, підвищення економічної зацікавленості підприємств і організацій у створенні нових робочих місць, розв’язання проблеми бідності. Безумовними пріоритетами в області соціальної політики у місті Луганську, як і в країні вцілому, є інвестиції в людину, створення ефективного ринку праці, забезпечення адресної соціальної підтримки малозабезпеченим верствам населення, підвищення реальних прибутків всього населення.


Протягом звітного року Луганською міською радою, її виконавчими органами та Луганським міським центром зайнятості значна увага приділялась заходам активної політики зайнятості населення. Так, у листопаді 2004 року Луганською міською радою була затверджена Програма підготовки робочих кадрів для підприємств та організацій міста Луганська на період до 2010 року.

У 2004 році у міському центрі зайнятості перебувало на обліку 5,6 тис. чоловік., що склало 96 відсотків до показника 2003 року. Протягом звітного періоду було працевлаштовано 4,4 тис. чоловік. За рахунок дотації працевлаштовано 256 громадян, залучено до підприємницької діяльності 206 осіб, 43 – приймали участь у сезонних роботах.

Протягом 2004 року на обліку у міському центрі зайнятості перебувало 1,3 тис. чоловік, які потребують соціального захисту. Молодь серед цієї категорії складає 11 відсотків, що на 3,9 відсотка меньш, ніж у 2003 році.

Для осіб, які відповідно до законодавства потребують соціального захисту, на 2004 рік було заброньовано 948 робочих місць на 118 підприємствах міста. За цей період було працевлаштовано 288 осіб.

Одним з найважливіших напрямків діяльності міської служби зайнятості є налагодження і підтримка партнерських взаємин, співробітництва, спрямованого на те, щоб задовольнити потреби роботодавців у кадрах, а служби зайнятості в оплачуваних вакансіях для працевлаштування безробітних.

Одним з результативних заходів у цьому напрямку є ярмарки вакансій і аукціони фахівців. За 2004 рік було проведено 24 ярмарки вакансій і 20 аукціонів фахівців, під час яких було працевлаштовано 187 чоловік.

У 2004 році за рахунок місцевого бюджету адресна грошова допомога була надана 3782 малозабезпеченим громадянам міста у сумі 403,6 тис. грн., також 18,5 тис. грн. було виділено на поховання померлих громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, видавалися безкоштовні продуктові набори громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах та хворих на цукровий діабет.

Протягом звітного року проводилися благодійні обіди, на що було витрачено 12,0 тис. грн. Для новонароджених покинутих дітей першого року життя були придбані продукти харчування на суму 20 тис. грн., а також комплекти дитячої білизни на суму 3,0 тис. грн.

Натуральна допомога у вигляді сплати за житлово-комунальні послуги у сумі 218,1 тис. грн. була надана Почесним громадянам міста Луганська, сім’ям воїнів, загиблих в Афганістані, інвалідам 1 і 2 груп по зору ( у т.ч. з дитинства) та членам їх сімей.

У 2004 році для надання допомоги дітям хворим на цукровий діабет були придбані глюкометри і тестсмужки на загальну суму 10,0 тис. грн., ветеранам Великої Вітчизняної війни придбані слухові апарати на суму 22,0 тис. гривень.

Всього грошову та натуральну допомогу соціально незахищеним верствам населення у 2004 році надано на суму 590,4 тис. грн.

Для лікування, оздоровлення дітей із малозабезпечених сімей, дітей самотніх матерів, дітей, що знаходяться під опікою або піклуванням, дітей диспансерної групи, дітей-інвалідів було витрачено 105,0 тис. грн.

Протягом минулого року для сприяння діяльності громадських організацій ветеранів та інвалідів з міського бюджету на ці цілі було виділено 132,5 тис. грн.

Для оплати додаткових до встановлених законодавством пільг, проведення заходів і надання різноманітної допомоги малозабезпеченим категоріям громадян за цей же період було виділено із міського бюджету 924,1 тис. грн.У сфері промислової політики
Діяльність виконавчих органів Луганської міської ради протягом 2004 року була спрямована на сприяння створенню умов для підвищення конкурентного рівня місцевої продукції і підтримки місцевого товаровиробника, а також для сприяння розвитку виробничих зв’язків між підприємствами міста щодо виконання робіт і послуг.

Протягом останніх 3 років у місті Луганську працюють міська Рада директорів і громадська організація “Луганська міська рада підприємців”, які на своїх засіданнях обговорюють питання про розвиток промислового виробництва, проблемні питання земельних та орендних відносин.

Завдяки зусиллям промислових підприємств та реалізації заходів, визначених Програмою економічного і соціального розвитку міста Луганська на 2004 рік, забезпечена стала динаміка зростання темпів промислового виробництва.

В цілому у 2004 році в промисловості у порівнянні з 2003 роком було досягнуто приріст обсягів виробництва на 17,4 відсотка.

Позитивні результати на підприємствах харчової промисловості, яка в загальній структурі промислового виробництва за видами економічної діяльностіі складає 21,2 відсотка, досягнуті завдяки впровадженню у виробництво сучасних технологій, технологічних процесів, а також завдяки освоєнню нових конкурентоспроможних видів продукції.

Протягом останніх років продовжується підйом найбільш складної галузі - машинобудування, яке є базою для всіх інших галузей.

У 2004 році підприємствами цієї галузі реалізовано продукції у відпускних цінах на 790,4 млн. грн., або 22,8 відсотка від загального обсягу реалізованої продукції.

Протягом 2004 року особлива увага приділялася випуску інноваційної продукції по новим технологіям. Так, наприклад, на ВАТ ХК "Луганськтепловоз" було випущено новий магістральний пасажирський тепловоз ТЕМ–150, дизель та електропоїзди перемінного та постійного струму.

На ВАТ "Луганський електроапаратний завод" впроваджувався інноваційний проект з випуску приладів обліку електроенергії нового покоління підвищеного класу точності. Цим підприємством разом з фахівцями Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля створена автоматизована система обліку, контролю та регулювання споживання електроенергії "ОПТИМУМ". Ця система з урахуванням незначних доробок може бути застосована в обліку, контролі та регулюванні водопостачання та теплозабезпечення.

Легку промисловість міста представляють 8 підприємств різних форм власності, серед яких ВАТ “Луганська швейна фірма “Стиль”, ЗАТ фірма “Лутри”, АТЗТ “Лугань”, ТОВ "Пані" та інші.

Товари з Луганською маркою відомі і визнані у багатьох країнах світу, мають престижні нагороди, дипломи та відзнаки.


У сфері розвитку підприємництва

Підтримка підприємництва - одне з пріоритетних напрямків діяльності Луганської міської ради, її виконавчих органів.

Сьогодні малий і середній бізнес міста Луганська – це 4,3 тисячі малих підприємств з загальною чисельністю працюючих понад 28,7 тисяч осіб; 19,4 тисяч приватних підприємців - фізичних осіб у яких працює 5,5 тисяч найманих працівників. Кожний шостий, зайнятий у господарському комплексі міста, працює на малих підприємствах.

В цілому в сфері малого бізнесу зайнято біля 54,0 тисяч осіб, або 27,0 відсотків від загальної кількості працюючих в економічному комплексі міста. Обсяг виробництва продукції, робіт та наданих послуг малим бізнесом склав 9,4 відсотка від загального обсягу виробництва. На 10,0 тисяч населення в місті діє 86 малих підприємств.

На виконання „Програми підтримки малого підприємництва в місті Луганську на 2003-2004 роки”, з 2003 року працює «Гаряча лінія», було проведено 57 семінарів та тренінгів (прийняли участь біля 2,0 тисяч підприємців).

З метою спрощення та скорочення термінів проходження процедури оформлення підприємницької діяльності, скорочення термінів оформлення та видачі дозвільних документів, у місті Луганську працюють Єдиний реєстраційний та Єдиний дозвільний офіси.

За час роботи ці офіси відвідали 26,4 тис. чоловік, у тому числі в 2004 році - 14,9 тис. чоловік.

При підтримці консультантів проекту розвитку підприємництва БІЗПРО робота по удосконаленню функціонування дозвільного офісу продовжується.

Протягом звітного року у міському центрі зайнятості проводилося навчання основам підприємницької діяльності 327 безробітних.

З метою залучення молоді до підприємницької діяльності, у Центрі соціальних служб для молоді була організована робота по програмі Луганського міського центру зайнятості „Сприяння працевлаштуванню та вторинної зайнятості молоді”.

Працюють „кадрові агентства” у вищих учбових закладах міста.

Двох представників ТОВ „Спецтехбуд” було направлено на навчання до вищої школи управління та маркетингу Асоціації сприяння міжнародному бізнесу та розвитку (Проект „Польські економічні реформи очима української молоді”).

У 10-х класах шкіл міста викладають обов’язковий предмет „Основи економіки”, у середніх загальноосвітніх школах І-ІІІ ступенів №20, №45, №38, №4 та середній спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів №36 введено предмет „Основи підприємництва”.

Щорічно проводиться акція по професійній орієнтації „Випускник” для учнів 9 та 11 класів.З метою підвищення зацікавленості роботодавців у нових робочих містах, щорічно організовується участь міських підприємств в обласному та республіканському конкурсі на звання „Кращій роботодавець року”, в якому приймають участь до 50 луганських підприємств.

До святкування Дня міста виконавчим комітетом Луганської міської ради спільно з Луганською торгово–промисловою палатою була організована Універсальна виставка «Луганськ – 2004», в якій взяли участь понад 59 підприємств міста.

620 підприємств міста прийняли участь в 5 - ти виставках, які були проведені в місті Луганську за участю малих підприємств міста, проведено 10 ярмарок.

У 2004 році були проведені засідання з керівниками міста, підприємцями та керівниками банківських структур, які готують програми мікрокредитування для суб'єктів малого та середнього підприємництва. Було проведено моніторинг участі банків у кредитуванні малого бізнесу: 8 банків міста з 25 працюють в цьому напрямку. Програми мікрокредитування діють у Луганських філіях „Приватбанку” та „Правекс-Банку”.

З метою сприяння інвестиційної діяльності підприємств видано „Інвестиційний портрет м. Луганська”, інвестиційні проекти підприємств міста розміщені на сайті Луганської міської ради, ведеться реєстр інвестиційних проектів підприємств міста, в обласний банк інвестиційних підприємств направлені дані 17 підприємств.

Підприємці міста залучалися до участі у засіданні міжнародного “Трейд-клубу” і презентації інвестиційних проектів області, які були проведені австрійською та венгерською економічними місіями в м. Луганську.

Виконавчим комітетом Луганської міської ради було проведено роботу з ведучими підприємствами міста, які є власниками відомих вітчизняних торгових марок, щодо участі їх у Міжнародному конкурсі “Золоті торгові марки – 2004”, який відбувся у місті Києві.

З метою сприяння висвітленню та популяризації досягнень вітчизняних особистостей та організацій, які досягли найбільших успіхів у виробництві, виконавчим комітетом Луганської міської ради було запропоновано 13 кандидатур від міста Луганська на здобуття нагороди Рейтингу „Золота Фортуна 2004”. Інформацію про 50 підприємств міста було надано до „Української Інтернет Корпорації” для розміщення на сайті у розділі „Золоті сторінки Луганська”, далі цій розділ буде розміщено на порталі „Золотий фонд України”.

Протягом 2004 року, з метою пропаганди передового досвіду діяльності суб’єктів малого підприємництва, публікувалися матеріали в громадській політичній газеті „Жизнь Луганска”, газетах „Гривна - Плюс”, „Експрес-клуб” та журналі „Бізнес-ревю”, щодо пропаганди передового досвіду діяльності суб’єктів малого підприємництва.

По загальному рейтингу за 2003 рік м. Луганськ зайняв І місце (в 2002 році – ІІ місце) серед 31 міста та районів області.
У сфері гуманітарного розвитку
“Освіта”


В 2004 році освітня галузь розвивалась в умовах комплексної реформи: змінювалась структура і зміст освіти, впроваджувалися новітні педагогічні технології. Перспективи змін, що відбу­валися у системі освіти були пов’язані з реалізацією Національної доктрини розвитку освіти в Україні, головною метою якої є удосконалення системи освіти та створення механізму її ста­більного розвитку.

В місті функціонує 54 дошкільних навчально-виховних закладів з контингентом 9,3 тис. дітей.

У 2004 році до комунальної власності територіальної громади селищної ради прийнято один відомчий дошкільний заклад №131 (с. Ювілейне).

В мережі комунальних дошкільних навчальних закладів знаходяться:

-3 ясла-садки компенсуючого типу (два – для дітей з порушенням зору; один – для дітей з затримкою розумового розвитку), а також 2 школи-садки компенсуючого типу (один – для дітей з порушенням функцій опірно-рухового апарату та один – для дітей з порушенням психічного розвитку);

-1 санаторний дошкільний заклад для дітей з малими та затухаючими формами туберкульозу;

-25 ясел-садків комбінованого типу, в яких функціонують 2 санаторні групи, 39 - логопедичних, 7 - для дітей з вадами зору, 8 - для дітей з порушенням опірно-рухового апарату, 4 - для дітей з затримкою психічного розвитку;

-24 ясел-садків загального розвитку.

З першого вересня 2004 року додатково відкрито одну групу для дітей з вадами зору та одну групу з затримкою психічного розвитку, одну групу для дітей з порушенням функцій опірно-рухового апарату та дві групи для дітей з затримкою психічного розвитку.

Також, в місті функціонує 67 загальноосвітніх навчальних закладів, в яких навчаються понад 46 тис. учнів.

Протягом року збільшилась з 327 до 364 мережа класів з поглибленого вивчення окремих предметів і мережа спеціалізованих шкіл.

Було реорганізовано загальноосвітні заклади: приєднано середню загальноосвітню школу І ступеню до середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №67, загальноосвітню школу №59 реорганізовано в школу-гімназію, середню загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів №9 в Луганську спеціалізовану школу І-ІІІ ступенів №9, спеціалізовану школу І-ІІІ ступенів №42 з поглибленим вивченням предметів суспільно-гуманітарного профілю реорганізовану в Луганську спеціалізовану школу І ступеня-гімназію №42, середню спеціалізовану школу іноземних мов №30 в Луганську спеціалізовану школу І ступеня-гімназію №30.

Станом на 01.09.04 року кількість учнів, які навчаються у спеціалізованих класах склала 11955 чоловік.

З метою реалізації ідеї безперервного навчання збережено взаємозв’язки шкіл з вищими навчальними закладами м.Луганська та інших міст України. Угоди про співпрацю з вищими навчальними закладами мають середні школи №№1, 5, 20, 28, 29, 30, 36, 38, 41, 42, 45, 48, 52, 55, 57, 60, Ліцей іноземних мов - з Луганським національним педагогічним університетом ім.Тараса Шевченка; середні школи №№1, 5, 11, 18, 24, 30, 48, 60, Ліцей іноземних мов - із Східноукраїнським національним університетом ім.В.Даля; середні школи №№5, 48 - з Харківським аерокосмічним університетом, середня школа №54 - з Алчевським гірничо-металургійним інститутом та Луганською академією внутрішніх справ.

У місті збережено мережу позашкільних закладів. В них створено необхідні умови для здійснення додаткової освіти. У гуртках та клубах цих закладів займається понад 17 тис. дітей. Регулярно проводяться науково-методичні семінари на яких розглядаються актуальні питання роботи позашкільних закладів.

На організацію літнього оздоровлення 2004 року з бюджету міста було витрачено 407,9 тис. грн. та оздоровлено 2204 дитини. З них: • 1740 дітей – у 34 пришкільних таборах ( 118,1 тис. грн.);

 • 330 школярів – в обласному оздоровчому комплексі “Южний” (259,7тис. грн.);

 • 67 дітей вчителів – у оздоровчому комплексі “Рассвет” (30,2 тис. грн.)

З метою поширення функціонування української мови в освітньому середовищі, підвищення рівня мовної культури учнів загальноосвітніх закладів проводилася певна методична та організаційна робота.

Управлінням освіти протягом року здійснювався контроль щодо викладання у школах міста української, російської та іноземних мов. Вчителі української та іноземних мов пройшли перепідготовку на спеціальних курсах у Луганському інституті післядипломної педагогічної освіти, 18 вчителів російської філології та початкових класів – у Вороніжському інституті післядипломної педагогічної освіти. Сприяє вирішенню означеної проблеми і діяльність літературних гуртків та міського об’єднання шкільних гуртків плекання української мови.

Охорона здоровя”
У 2004р. відбулися наступні зміни в структурі стаціонарної і амбулаторно-поліклінічної мережі:

- кількість ліжок у денних стаціонарах Луганської міської лікарні № 5, Луганської міської дитячої лікарні № 1, Луганської міської лікарні № 6 (медико-санітарна частина ВАТ холдингової компанії “Лугансктепловоз”) зросла в цілому на 95;

- скорочено 10 ліжок ендокринологічного профілю в Луганській міській лікарні №5, 20 ліжок гнойної хірургії в Луганській міській лікарні №4, 30 ліжок патології вагітних у Луганській міській лікарні №1;

- 20 педіатричних ліжок Луганської міської дитячої лікарні №1 переведено у гастроентерологічні.

Протягом 2004 року безкоштовне зубопротезування проведено 1445 чоловікам, на що витрачено з міського бюджету 334,4 тис.грн. Придбано 26 кардіостимуляторів за рахунок коштів міського бюджету на суму 47,8 тис. грн.

У 2004 році закінчено будівництво урологічного корпусу в Луганській міській лікарні №2, на що освоєно1322,3 тис. грн. Створено умови для надання спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги з впровадженням сучасних медичних технологій.

У 2004 році здано в експлуатацію блок “А” і перший пусковий комплекс блоку “Б” Луганської міської дитячої лікарні №2 по вул. Побєдоносній на що освоєно 1498,5 тис. грн.

Протягом 2004 року в закладах охорони здоров’я були здійснені ремонтні роботи за рахунок бюджетних коштів на суму 731,5 тис. грн. та за рахунок різних джерел фінансування – 325,4 тис. грн.

Продовжувалися роботи з капітального ремонту: будинку боксованого дитячого інфекційного відділення в міській лікарні №1, відділення травми кісті в міській лікарні №2, пологового відділення в міській лікарні №3, внутрішньої системи теплопостачання в міській лікарні №7, службових приміщень і палат у геріатричному відділенні міській лікарні №8, внутрішньої системи теплопостачання в міській лікарні №9, приміщень лікарської сімейної амбулаторії в міській полікліниці №12.

Протягом звітного року поліпшувалась матеріально-технична база закладів охорони здоров’я.

У минулому році для закладів охорони здоров’я за рахунок різних джерел фінансування придбано медобладнання на суму 1727,1 тис. грн.: ендовідеоскопічний комплекс для міської лікарні №1; ультразвукові сканери для міської лікарні №2, міської дитячої лікарні №2 та міської дитячої лікарні №4; апарат ІВЛ “Фаза”-9 для пологового відділення міської лікарні №3, глюкометри для міської лікарні №5; апарат штучної вентиляції легень та інкубатор для немовлят для міської дитячої лікарні №1, системи обігріву немовлят для міського пологового будинку.

З метою раннього виявлення неінфекційних хвороб проводяться профілактичні догляди дорослих та дітей на туберкуьоз. За 2004 рік план профосмотрів населення виконано на 100 відсотків. Шляхом проведення профоглядів виявлено 56,1 відсотка хворих на туберкульоз органів дихання. Захворюваність на туберкульоз знизилася на 5,5 відсотка, у т.ч. відкритими формами на 18,4 відсотка. У 2004 році. зареєстроване зниження смертності від туберкульозу на 2 відсотка.

На фінансування протитуберкульозних заходів з метою виконання «Програми профілактики і боротьби з туберкульозом» з міського бюджету було виділено 118,4 тис. грн.

Захворювання злоякісними новоутвореннями знизилося в порівнянні з 2003 роком на 8,4 відсотка. На виконання державної програми «Онкологія» з міського бюджету було виділено 108,6 тис. грн.

У місті проживає більш 117 тис. людей літнього віку, у тому числі близько 22 тис. ветеранів війни. Медичне обслуговування даної категорії населення здійснювалося відповідно до національної програми «Соціально-медичне забеспечення ветеранів війни». У 2004 році з міського бюджету для забезпечення медикаментами і харчуванням інвалідів війни було виділено 433,9 тис. грн.

На виконання державної програми “Цукровий діабет” для забезпечення хворих виділено з міського бюджету 740,4 тис.грн., з державного бюджету надійшло 1373,1 тис. грн. на придбання інсуліну.

На реалізацію державної програми “Діти України” витрачено з міського бюджету 450,6 тис. грн.


“Культура”

У 2004 році діяльність Луганської міської ради була спрямована на створення сприятливих умов для подальшого відродження духовності мешканців обласного центру, збереження історико-культурної спадщини, естетичне виховання підростаючого покоління, розвиток культурно-художніх процесів, професійної та самодіяльної художньої творчості, відродження і розвиток культури української нації і національних меншин, що мешкають на території міста

У 2004 році фонди міського музею і його 2-х філій: квартири-музею В.А.Тітова і літературного музею В.І. Даля поповнилися на 1222 музейних експоната. Фондова колекція поповнилася унікальними антикварними та раритетними предметами. Це 14 книг В.І.Даля, 49 гравюр А.П. Сапожникова (сучасник В.І. Даля), предмети побуту другої половини ХІХ ст. (порцеляновий коминковий годинник, посуд виробництва товариства Кузнєцова і таке інше), піаніно кінця ХІХ ст., скульптура пов'язана з тематикою Великої Вітчизняної війни. На придбання музейних предметів з міського бюджету було витрачено 2,0 тис.грн., спонсорських коштів - 16,0 тис. грн.

Центром зберігання духовних цінностей як і раніше є бібліотека. У 2004 році було придбано художньої літератури на суму 36,7 тис. грн. (5309 примірників), здійснено підписку на періодичні видання на суму 100,0 тис. грн. (336 найменувань).

Важлива роль у розвитку самодіяльної творчості і організації дозвілля громадян відведена творчому колективу МКП “Міського Палацу культури ім.В.І.Леніна. У 2004 році на ремонт даху Палацу з міського бюджету було виділено 100 тис. грн.

Значну роль у підвищенні культурного рівня населення грає муніципальний оркестр духової та естрадної музики, що з 2004 року знаходиться в процесі реорганізації шляхом перетворення. За минулий рік матеріально - технічна база оркестру була зміцнена на 22,1 тис.грн. (костюми, апаратура, меблі). У березні 2004 року оркестр духової та естрадної музики, хореографічні колективи "Зіронька", "Барви Луганщини", "Барвінок", "Сувенір", "Лоск" представили наше місто у творчому звіті майстрів мистецтв і художніх колективів Луганської області "Земля любові нашої" (м. Київ).

У 2004 році було проведено біля двохсот культурно-масових заходів присвячених святкуванню державних дат і дат місцевого значення.

Одним з важливих факторів у процесі формування незалежної держави є збереження культурно-історичного надбання нації. Протягом останніх років приділяється значна увага становленню цілостної системи пам`яткоохоронних заходів.

У 2004 році організовано роботу щодо виконання Комплексної програми паспортизації об`єктів культурної спадщини (паспортизовано 62 пам`ятки історії і монументального мистецтва).

Проведені організаційні заходи з передачі 43 об`єктів культурної спадщини у комунальну власність.

Також, було створено комісію для проведення огляду технічного стану пам`яток, розташованих у м. Луганську. По результатах роботи комісії складено перелік об`єктів, які потребують проведення невідкладних ремонтних робіт, підготовлені кошториси на проведення ремонтних робіт 7 об`єктів.

Фізична культура та спорт”


У 2004 році фізкультурно-спортивна робота здійснювалась відповідно з Програмою розвитку фізичної культури і спорту у м. Луганську на 2002-2005 роки.

На протязі 2004 року проводилися міські спартакіади серед дошкільних закладів освіти, загальноосвітніх шкіл, гімназій та ліцеїв, інвалідів, керівників підприємств, депутатів місцевих рад та працівників органів місцевого самоврядування. У цих комплексних спортивних змаганнях прийняло участь понад 50 тис. осіб, що на 5 тисяч більше, ніж у 2003 році.

За участю виконавчого комітету Луганської міської ради було проведено 110 масових спортивно-видовищних заходів, у т.ч. ІІІ Малі Луганські Олімпійські Ігри та І Малі Луганські Паралімпійські Ігри, присвячені XXVIII Олімпійським Іграм та ХІІ Паралімпійським Іграм в Афінах, чемпіонати міста з різних видів спорту, міський відкритий легкоатлетичний пробіг, присвячений Дню Перемоги, спортивне свято, присвячене Дню міста, легкоатлетична естафета на призи газети «Жизнь Луганска», видовищно-спортивне шоу «Свято на воді» та інші.

Молодь нашого міста активно залучалась до занять футболом, баскетболом, волейболом, нетрадиційними видами спорту: східними єдиноборствами, аеробікою, тайським боксом, бодібілдінгом, якими займається більше 13 тисяч юнаків та дівчат.

Луганською міською радою та її виконавчими органами приділялась увага сприянню розвитку вищої спортивної майстерності. З метою фінансової підтримки із міського бюджету виділено 50 тис. грн. дитячо-юнацьким спортивним школам фізкультурно-спортивного товариства «Україна»; на суму 100 тис. грн. надана фінансова допомога жіночій волейбольній команді «Іскра-Педуніверситет»; на суму 31,3 тис. грн. провідними спортсменам міста, у т.ч. представникам інвалідного спорту.

За підсумками виступів луганських спортсменів на XXVIII Олімпійських та ХІІ Паралімпійських Іграх 9 спортсменів та тренерів нагороджені Почесним Знаком “За заслуги перед Луганськом”.

Рішенням Луганської міської ради Миколі Чужикову – чемпіону XVIII Олімпійських Ігор в Мехіко та Олександру Дорошенко – дворазовому чемпіону ХІІ Паралімпійських Ігор в Афінах присвоєно звання “Почесний громадянин м.Луганська”.

В дитячо-юнацьких спортивних школах м.Луганська у 2004 році підготовлено 3 майстра спорту України міжнародного класу, 35 майстрів спорту України, 125 кандидатів у майстри спорту України, 195 спортсменів-першоразрядників.

На XXVIII Олімпійських Іграх та ХІІ Паралімпійських Іграх в Афінах (Греція) 7 спортсменів міста вибороли нагороди.

Проведена реконструкція міського стенду “Луганськ Олімпійський” на території стадіону “Авангард”.

З метою подальшого розвитку фізичної культури і спорту у 2004 році створено 5 громадських організацій спортивної спрямованості.


“Молодіжна політика”

У 2004 році на молодіжні і сімейні програми з міського бюджету було витрачено 53 тис. грн. За рахунок коштів міського бюджету та залучених коштів було проведено: 20 молодіжно-розважальних програм на Театральній площі до державних та міських свят, 5 програм у геріатричних будинках-інтернатах, акцію для підлітків, що перебувають у Перевальській виховній колонії, акцію “Студенська республіка”, міські чемпіонати і фестивалі команд КВК ВУЗів і шкіл міста, 15 розважальних програм і акцій для дітей пільгових категорій, що відпочивали у оздоровчому комплексі “Юність”, військово-спортивна гра “Блискавиця”, спартакіада серед заміських оздоровчих таборів, фестиваль солдатської пісні, спільно з Луганським національним педагогічним університетом ім. Т.Г.Шевченка і Волгоградським педуніверситетом проведено заходи до Дня студентів.

Протягом 2004 року у місті було проведено 233 рейда по виявленню бездоглядних неповнолітніх, обстежено 931 місце збору неповнолітніх, виявлено 678 підлітків, з яких 384 направлені у притулок для неповнолітніх, 285 - повернені до сімї, 9 – повернені в заклади освіти; 491 підліток - попереждений.

З метою профілактики бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх і соціального захисту дітей організовано проведення міських цільових операцій і акцій “Увага: діти!”, “Літня турбота”, “Цілий світ дітям”; забезпечено участь представників зацікавлених відомств в операції “Урок”, акціях “Дні дитинства”, “16 днів проти насильства”, заходах до Днів захисту дітей, молоді, боротьби з наркоманією та СНІДом тощо.

З метою координації дій представників зацікавлених відомств виконавчими органами Луганської міської ради було проведено близько 50 нарад – семінарів з представниками районних підрозділів по роботі з дітьми, молоддю та сім'ями, представниками правоохоронних органів, закладів освіти та охорони здоров'я, громадських організацій.

Центрами соціальних служб для молоді м.Луганська продовжено роботу з соціальної підтримки сімей, профілактики негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищах, сприяння працевлаштуванню та вторинній зайнятості молоді, а також роботу міського “Телефону довіри”. Продовжено діяльність мобільних консультаційних пунктів центрів соціальних служб для молоді. З метою забезпечення вторинної зайнятості молоді у вільний від навчання час, розвитку молодіжного підприємництва працюють “Кадрові агентства”, у навчальних закладах проводилися Дні профорієнтації. Стала традиційною міська профорієнтаційна зустріч “Випускник”, в якій прийняло участь 1200 чоловік. Луганським міським центром соціальних служб для молоді надано більше 45 тисяч консультацій, у т. ч. з проблем зайнятості молоді – 21,2 тисяч, з проблем сім’ї – 1 тисяча, з проблем здоров’я – 7,6 тисячі, міжособистисних проблем – 12 тисяч послуг тощо. Фахівцями “Телефону довіри” у 2004 році надано більше 19 тисяч консультацій по телефону.

За рахунок міського бюджету (26,6 тис. грн.) та залучених коштів (45,7 тис. грн.) у 2004 році виконувалися ремонтні роботи у комунальному позашкільному навчальному закладі оздоровчому дитячо–юнацькому комплексі “Юність” м.Луганська.

У сфері безпеки життєдіяльності людини

З метою зменшення техногенного забруднення навколишнього природного середовища, відділом екології та раціонального використання природних ресурсів Луганської міської ради у 2004 році було здійснено перевірки виконання природоохоронного законодавства на 39 підприємствах, установах та організаціях міста Луганська. За результатами перевірок видано приписи щодо розробки та виконання заходів, направлених на захист населення і території міста від негативних факторів техногенного характеру.

Для забезпечення належного санітарного стану міста для міських комунальних підприємств “Жилкомфорт”, Жилремонт”, Жилсервіс” та “Благоустрій” Жовтневого району було придбано 155 контейнерів для збору твердих побутових відходів, також розроблено Схему санітарного очищення міста Луганська.

У 2004 році було продовжено будівництво другої черги полігону твердих побутових відходів (полігону ТПВ) для забезпечення видалення ТПВ. Сумісно з представниками японської корпорації “Шимідзу” розроблено техніко-економічне обгрунтування промислового використання біогазу на полігоні ТПВ.

Протягом минулого року для захисту підземних вод від забруднення проводилися роботи з виявлення та ліквідації джерел забруднення, розроблено проект "Ліквідація нафтохімічного забруднення питного водозабору 1-1А".

Розроблено техніко-економічне обгрунтування очистки р.Лугань у районі Парку культури та відпочинку ім.1-го Травня.

З метою відновлення зелених насаджень на прикінці 2004 року розроблено проект "Озеленення міста Луганська".

У сфері інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності
Інвестиційна політика міста орієнтована на нарощування випуску товарів народного споживання, розвиток соціальної інфраструктури, впровадження ресурсозберігаючих, технологічно-чистих технологій, впровадження енергозберігаючого обладнання контролю за споживанням енергоносіїв, здійснення заходів щодо поліпшення екології міста, захисту території від підтоплення паводковими та грунтовими водами.

У січні 2004 року було підписано Угоду про співробітництво між Люблінською Економічною Місією в Луганську та виконавчим комітетом Луганської міської ради, метою якої є сприяння та стимулювання дій, спрямованих на розвиток торгівельного обміну та економічного співробітництва, сприяння залученню інвестицій, створення спільних підприємств.

За 2004 рік підприємствами та організаціями міста було залучено прямих іноземних інвестицій на суму 20,9 млн. дол. США. Найбільш крупними партнерами підприємств міста у цій сфері діяльності є підприємства Угорщини, Сполученого Королівства Великобританії, Кіпру. Самою крупною країною-інвестором залишається Німеччина, яка вклала кошти у 6 підприємств, Сполучене Королівство Великобританії та Угорщина – у 4 підприємства, які розташовані на території нашого міста Найбільша кількість підприємств, що отримали прямі іноземні інвестиції, це підприємства, які займаються торгівлею, транспортними засобами та надають послуги з їх ремонту, підприємства обробної промисловості.

У вересні 2004 року було підписано договір фінансового лізингу на отримання 5 трамваїв виробництва СП "Татра-Юг", м. Одеса.

У ІІ-му півріччі 2004 року були проведені переговори з чеською компанією "CKD PRAHA DIZ, as" щодо будівництва в Луганську сміттєпереробного заводу.

В роботі традиційної Міжнародної виставки “Східна брама 2004” взяли участь підприємства міст-партнерів Ростова-на-Дону, Бєлгороду (Російська Федерація), а також підприємства Польщі та Білорусі. Під час роботи Міжнародної виставки підприємствами Луганська були налагоджені ділові контакти та підписані договори між товаровиробниками Луганська та представниками підприємств-учасників виставки.

Для залучення підприємств міст-партнерів до участі у постійно діючих виставках м. Луганська їм були надіслані плани проведення виставок.

У сфері розвитку капітального будівництва
За 2004 рік по управлінню з питань капітального будівництва Луганської міської ради освоєно за рахунок усіх джерел фінансування капітальних інвестицій усього 14,0 млн. грн., у тому числі за рахунок коштів держбюджету 4,6 млн. грн., за рахунок коштів обласного бюджету – 1,0 млн. грн., за рахунок коштів міського бюджету - 8,4 млн. грн.

Протягом 2004 року завершено будівництво та введені до експлуатації наступні об'єкти:

-газифікація (протяжність газових мереж 3,75 км) вулиць Сєрова, Сергієва, Садовая, Толощука, Ліцоєва, Радіщева сел.Велика Вергунка;

-газифікація (протяжність газових мереж 0,9 км) вулиць Успєнского, Тургєнєва, Мадрідская, Мєндєлєєва, пров. Антрацитівський сел.Тельмана;

-позамайданні мережі та інженерні споруди житлового будинку на кв.Щорса (0,338 км водопровідних мереж, 0,16 км каналізаційних мереж, 0,35 км мереж електропостачання).

У звітному році проводилися роботи по: • будівництву прибудови до Луганського міського комунального лікувально-профілактичного закладу лікарні №2 міського урологічного центру;

 • реконструкції блоків „А” та „Б” пологового будинку під дитячу поліклініку по вул.Побєдоносная;

 • реконструкції будівлі обласного центру медичної та соціальної реабілітації інвалідів;

 • будівництву водопроводу с.Веселеньке (проектні роботи);

 • газифікації сел.Східний-1, Велика Вергунка та Красний Яр;

 • будівництву каналізаційно-нососної станції по вул.Заводська;

 • будівництву каналізаційно-нососної станції та колектора у сел.Єкатеринівка;

 • реконструкції котельних “Солнєчная” (проектні роботи), “Восточная” та “Чайка”;

 • будівництву спортивного залу шкіл №16, 25 (проектні роботи);

 • будівництву спортивного майданчика на кв.Мирний;

 • розширенню полігону твердих побутових відходів у м.Олександрівську;

 • реконструкції та посиленню будівельних конструкцій транспортного комплексу привокзальної площі (міської магістралі з естакадою);

 • збереженню історичної забудови центральної частини міста Луганська, памятки архітектури “Будинок Васньова”;

 • реконструкції гуртожитків під житловий будинок по вул.Вєсьологоровская,145 та вул.Рудя,71;

 • виносу водоводу за територію кладовища сел. Кіровка в Камянобрідському районі;

 • благоустрою площі Великої Вітчизняної війни біля будинку №9;

 • будівництву парку на кв.Стєпном;

 • капітальному ремонту приміщеня міського комунально підприємства “Міскі вісті”;

 • капітальному ремонту памятника на Братській могилі радянським воїнам по вул.Сорокіна;

 • ремонту обєктів освіти, обєктів охорони здоровя, культури;

 • демонтажу блок-секцій житлового будинку (підїзди №1,2) та посиленню будівельних конструкцій (підїзди №3,4) по вул.Садовая,2 сел.Ювілейне.


У сфері розвитку житлово-комунального господарстваСтаном на 01.01.05 загальна площа житлового фонду, який знаходиться в комунальній власності територіальної громади м. Луганська, становить 5713,2 тис. кв.м.

Протягом 2004 року до комунальної власності територіальної громади міста було прийнято 99 житлових будинків на суму 528,2 тис.грн.

Для відселення мешканців з аварійного житлового фонду у 2004 році за рахунок коштів міського бюджету (156,6 тис. грн.) було придбано 2 квартири .Капітальний ремонт житлових будинків, що знаходиться в комунальній власності територіальної громади м. Луганська проведено за рахунок міського бюджету на загальну суму 3072,8 тис. грн.

За рахунок коштів обласного бюджету на суму 318,3 тис. грн. проведені роботи з капітального ремонту житлового будинку по вул.15 Лінія,21.

На проведення аварійно-відновлювальних робіт з державного бюджету було виділено 3,0 млн. грн.

Також, з державного бюджету було виділено 160,0 тис. грн. на посилення будівельних конструкцій на кв.50-лєтія Октября,14.

З метою сприяння створенню об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) виконавчими органами Луганської міської ради проводилася широка роз’яснювальна робота через засоби масової інформації, надається необхідна організаційна, юридична та методична допомога населенню та органам самоорганізації населення з метою залучення їх до вирішення питань у сфері житлового господарства.

У звітному році надавалася за рахунок міського бюджету в сумі 69,9 тис. грн. допомога об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельним кооперативам на ремонт будинків, що їм належать: ЖБК “Созідатєль” (кв.Лєвчєнко,10), “Лідєр” (кв.Стєпной,9), ОСББ “Поіск” (кв.Волкова), “Алмаз” (кв.Дзєржинского).

За рахунок коштів міського бюджету у 2004 році міськими комунальними підприємствами «Теплокомуненерго» і «Теплозабезпечення» виконувалися роботи з капітального ремонту, реконструкції та модернізації котелень «Восточна», «Чайка», на кв.Сонячний, по вул.Свєрдлова на суму 939,0 тис. грн.

Також, цими підприємствами за рахунок коштів міського та державного бюджету виконувалися роботи з капітального ремонту мереж теплопостачання по вулицях Володарского (350 п/м), Коцюбінского (50 п/м), 2-я Краснознамьонная (159 п/м), Смолєнская (654 п/м), Корольова (280 п/м), кварталах Молодьожний (576 п/м), Ватутина (1120 п/м), Мірний (159 п/м), Гєроєв Сталінграда (129 п/м), 60-лєтія Образования СССР (310 п/м), сел.Ювілейне (347 п/м).

У 2004 році значна увага приділялась поліпшенню міських доріг та тротуарів.

Протягом звітного року було відремонтовано 207,1 тис. кв. метрів доріг та тротуарів, проведено асфальтування міських доріг та вулиць, які забезпечують пропуск основного потоку транспорту по центральній частині міста та основним дорожнім магістралям. Капітально відремонтовані такі вулиці, як: Ломоносова, 50 лєтія Образования СССР, Тухачєвского, Павловская, Нечуй-Лєвіцкого.

За рахунок коштів з міського бюджету у 2004 році виконано робіт по утриманню, капітальному та поточному ремонту дорожньо-мостового господарства на суму 12167,8 тис. грн.

За рахунок коштів державного бюджету на суму 5000,0 тис. грн. було відремонтовоно 115,8 тис. кв. метрів доріг.

По утриманню, капітальному та поточному ремонту електромереж зовнішнього освітлення за 2004 рік виконано робіт на суму 2830,4 тис. грн., що складає 125,3 відсотка до відповідного періоду минулого року.

За цей же період замінено електродроту 116,7 км, виставлено 15,0 тис. ламп.

Роботи по організації дорожнього руху в місті виконано на 1015,6 тис.грн., що складає 102,6 відсотка до відповідного періоду минулого року: замінено та встановлено 492 дорожніх знаків, відремонтовано 34,5 кв.м. та встановлено 1243,5 п.м. пішохідних огороджень, розмічено 158,0 км доріг та 4450,5 кв. м пішохідних доріг.

Невідємною частиною благоустрію є утримання та ремонт зелених насаджень. За звітний період було посіяно квітників на площі 751 кв. м., висаджено 2175 квітів-літників, 2625 однорічних горшечних квітів, 690 кущів роз у скверах: 30 років ВЛКСМ, Слави, Героїв Великої Вітчизняної війни, Челюскінцев, біля середньої школи №60. Роботи по озелененню міста були виконані на суму 246,5 тис. грн.

У звітному році було проведено конкурс на кращий благоустрій міста та проведено свята “Таємниця чарування квітів”, на що витрачено з міського бюджету 40,0 тис. грн.

У сфері розвитку пасажирського транспорту

Для задоволення потреб населення м.Луганська в пасажирських перевезеннях, в місті діє мережа автобусних, трамвайних та тролейбусних маршрутів.

У маршрутну мережу міста входить 108 маршрутів, у тому числі: 10 трамвайних, 4 тролейбусних, та 94 автобусних маршрутів. На всіх маршрутах міськелектротранспорту, а також на 47 автобусних маршрутах транспорт працює в звичайному режимі руху.

Для обслуговування діючої маршрутної мережі міста використовується 279 автобусів великої та середньої місткості, 663 автобуси малої місткості, працюючих в режимі “маршрутне таксі”, 49 трамвайних вагонів та 34 тролейбуси.

За 2004 рік міським пасажирським транспортом автотранспортних підприємств було перевезено 116,7 млн. пасажирів та електротранспортом – 40,6 млн. пасажирів.

Протягом року виконавчим комітетом Луганської міської ради проводилися конкурси на право перевезення пасажирів по міським маршрутам. За 2004 рік у конкурсі прийняло участь 368 суб`єктів господарювання м.Луганська.

З метою поліпшення обслуговування населення міста у 2004 році було відкрито 4 нових маршрути, на яких задіяно 32 мікроавтобуса загальною пасажиромісткістю 416 чоловік, що поліпшило питання пасажиропереміщення.

У звітному році міське комунальне підприємство “Луганськелектротранс” отримало 5 трамваїв марки К-1 виробництва СП “Татра-Юг” від лізінгової компанії “ПЛ Лізінг” м.Львов та 8 трамваїв після капремонту від МКП “Дніпропетровський електротранспорт”. Також, міським комунальним підприємством “Луганськелектротранс” були проведені заходи щодо 70-ї річниці відкриття трамвайного руху у м.Луганську.У сфері розвитку торгівлі та побутових послуг

У місті Луганську працює більш ніж 1300 підприємств торгівлі та громадського харчування, понад 230 підприємств служби побуту, 29 ринків на 14 тисяч торгових місць, майже 15 тисяч підприємців здійснюють діяльність у сфері торгівлі та послуг.

З метою підвищення рівня обслуговування населення, проведення ефективної асортиментної політики, маючи постійний зворотний зв'язок із споживачами, активної реклами власної продукції та гарантованого збуту певних обсягів продукції у місті, виконавчими органами Луганської міської ради здійснюється комплекс заходів щодо відкриття у місті об'єктів та відділів фірмової торгівлі місцевих товаровиробників.

Протягом 2004 року проводилися наради з керівниками підприємств щодо збільшення обсягів реалізації продукції місцевого товаровиробника та використання на торговельних точках реклами місцевих товаровиробників.

У 2004 році було видано 1310 дозволів суб’єктам підприємницької діяльності на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг стаціонарної мережі, у тому числі по об’єктам торгівлі – 941, по об’єктам громадського харчування – 136, побутового обслуговування - 233.

З метою забезпечення населення якісними та безпечними для здоров'я харчовими продуктами виконавчими органами Луганської міської ради спільно з органами санітарно-епідеміологічного нагляду, податковими та правоохоронними органами проводилася робота по виявленню та конфіскації незаконно ввезених, недоброякісних, фальсифікованих продуктів харчування, алкогольних напоїв і тютюнових виробів.

Виконавчими органами Луганської міської ради, районними у місті радами спільно з правоохоронними органами, органами санітарно-епідеміологічного нагляду, податковими інспекціями здійснювався комплекс заходів щодо ліквідації несанкціонованої торгівлі у місті Луганську.

Для забезпечення доступності харчових продуктів у широкому асортименті для всіх верств населення, виконавчим комітетом Луганської міської ради спільно з районними у місті радами неодноразово проводилися наради щодо організації пільгового обслуговування соціально-незахищених верств населення, а саме інвалідів війни та дітей-інвалідів.

З метою стабілізації споживчого ринку у м.Луганську в 2004 році було проведено 10 ярмарок по продажу сільськогосподарської продукції, продовольчих і непродовольчих товарів. У широкому асортименті жителям міста була запропонована продукція сільськогосподарських підприємств області і підприємств місцевої промисловості.

Протягом звітного року виконавчими органами Луганської міської ради спільно з контролюючими і податковими органами проводилася робота щодо дотримання роботодавцями трудового законодавства в частині оформлення трудових договорів із найманими працівниками на підприємствах торгівлі та сфери послуг. Тільки у листопаді – грудні 2004 року у ході проведення перевірок щодо дотримання трудового законодавства податковими органами м.Луганська було перевірено 1249 суб'єктів підприємницької діяльності. Додатково було зареєстровано 62 найманих робітника. Вцілому за 2004 рік кількість найманих працівників у суб’єктів підприємницької діяльності, що здійснюють торгівельну діяльність, збільшилась на 1048 чоловік.

Для покращання торгового обслуговування жителів міста у весняно-осінній період була організована робота понад 130 літніх майданчиків.

За підсумками роботи літніх майданчиків у 2004 році було проведено конкурс “Кращий літній майданчик” із залученням засобів масової інформації (газети, радіо, телебачення).З метою благоустрою міста та поліпшення оформлення інтер’єру, вітрин та фасаду серед підприємств торгівлі, громадського харчування та сфери послуг виконавчим комітетом Луганської міської ради було організовано та проведено конкурс на звання “Краще новорічне оформлення вітрини”.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал