Звіт про патентні І науково-інформаційні дослідження " " 200 р. № Найменування теми: номер держреєстрації теми Шифр темиСкачати 192,65 Kb.
Дата конвертації28.02.2017
Розмір192,65 Kb.
ТипЗвіт
КРИМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. С.І. Георієвського

ЗАТВЕРДЖУЮ”

Проректор з наукової роботи


проф._________Кубишкін А.В.

" ___ " ____________ 200 р.


ЗВІТ

ПРО ПАТЕНТНІ І НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНІ

ДОСЛІДЖЕННЯ
" ___ " ________ 200 р. № _____


Найменування теми:
« »

Номер держреєстрації теми__________________________Шифр теми: _______________________________________

Етап: планування дисертаційної роботи на науковий ступінь кандидата медичних наук.
Виконавець:

Керівник НДР

Сімферополь, 200 р.

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ОБ'ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ
Назва установи.

КРИМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. С.І. Георієвського
Дата початку розробки (рік, місяць) -
Дата закінчення розробки (рік, місяць) -

Найменування теми:

« »
Призначення:


Галузь використання: медицина, терапія:
Стислий опис об'єкта розробки:

Мета дослідження:


Задачі дослідження:
Наукова новизна запланового дослідження:
Практична значимість:

Список виконавців
1. Провідний патентознавець КДМУ


Плотнікова М.А.

2. Зав. науково-інформаційним відділом КДМУ

Козленко С.В.

3. Виконавець:

Зміст

(перелік документів)

Загальні відомості про об’єкт дослідження
Список виконавців
ОСНОВНА ЧАСТИНА :
Г.1 Визначення патентоспроможності ОГД (новизни, винахідницького рівня і промислового застосування)
Г.1.1 Патентна документація, яка відібрана для подальшого аналізу
Г.1.2 Інша науково-технічна інформація, яка відібрана для подальшого аналізу
Г.1.3 Документація, що відома із посилальних джерел, але не виявлена в процесі пошуку
Г.1.4 Техніко-економічні показники ОГД та об’єктів аналогічного призначення
Г.1.5 Аналіз новизни, винахідницького рівня і промислового застосування
Висновки і рекомендації
Додатки:
А.1. Завдання на проведення патентних досліджень
Б.1. Регламент пошуку
В.1. Довідка про пошук
В.2. Висновки щодо виконання регламенту пошуку

ДОДАТОК А.1.

“ЗАТВЕРДЖУЮ ”

Проректор з наукової роботи


професор________Кубишкін А.В.

“_____"_____________ 200 р.ЗАВДАННЯ № _____від «_____» ________200 р.

на проведення патентних і науково-інформаційних досліджень


Найменування теми :
« »

Номер держреєстрації:__________

Шифр теми :____________________

Етап : планування кандидатської дисертації

Мета патентних і науково-інформаційних досліджень:

Визначити науковий рівень запланованої теми та охороноспроможності теми, виявлення прототипів і аналогів, вивчення тенденцій розвитку даного наукового напрямку, аналіз результатів відомих досліджень і зіставлення їх з передбачуваними результатами запланованих досліджень.

Таблиця А.1. Види робіт при проведенні патентных і науково-інформаційних досліджень, виконавці:


Види робіт

Підроз-діли-виконавці

Відповідальні

виконавціТерміни

виконання

робіт


Звітний

документ


Визначення об’єкта пошуку в патентній і науково-медичній документації

розробка регламенту пошуку

Кафедра

Виконавець:
Регламент пошуку

Пошук, обробка інформації для складення довідки про пошук

Кафедра


Виконавець:
Довідка

про пошук


Систематизація та аналіз отриманої

інформації


Кафедра


Виконавець:

Звіт про па-тентні і інформаційні дослідження

за формою

ДСТУ

3575-97


Визначення патентоспроможності ОГД

( опредление предмета поиска)

Кафедра


Виконавець:
Форми звіту Г.1.1., Г.1.2.,

Г.1.3.,


Г.1.4.,

Г.1.5.
Керівник НДР

Керівник патентногопідрозділу Плотнікова М.А.

Керівник

науково-інформаційного відділу Козленко С.В.


ДОДАТОК Б.1.
РЕГЛАМЕНТ ПОШУКУ № _____
від “____”___________200 р.Найменування теми :
« »

Етап - планування кандидатської дисертації.


Номер, дата завдання на проведення інформаційних досліджень

__________________________________________________________


Обгрунтування регламенту пошуку:
Інформаційний пошук проводився по Україні, країнах СНД і зарубіжних країнах на глибину 10 років, оскільки даний період є оптимальним для оновлення досліджень з вивчаємого напрямку.
Початок пошуку -

Закінчення пошуку -


Таблиця Б.1.


Предмет пошуку

(ОГД, його

складові

частини)Мета пошуку інформації

Держава пошуку

Класифі-каційні індекси УДК,МПК

Рет-рос-пек-тив-ність пошу

ку


Джерела науково-технічної інформації

1

2

3

4

5

6

Опредление предмета поиска
Ключевые

словаВиявлення

аналогів


прототи-

пів для


визначення актуа-льності, новизни, доцільності

планування теми
Україна, Росія,

Бело-


русія

Велика Британія

США, Німеч-

чина


Франція

МПК 7

УДК

Журналы

МРЖ
РЖ


Офіційні бюллетень Украины:

"Промислова власність";

Официальный бюллетень РФ

“Изобретения”,

"Изобретения, полезные модели”

Описи винаходів до патентів України

Керівник НДР,

Керівник патентногопідрозділу Плотнікова М.А.

Керівникнауково-інформаційного відділу Козленко С.В.

ДОДАТОК В.1.

ДОВІДКА ПРО ПОШУК № _____
від «_____»____________200 р.

Завдання на проведення інформаційних досліджень___________________________________________

Етап - планування кандидатської дисертації

Номер,дата регламенту пошуку:___________________

Початок пошуку

Закінчення пошуку

Таблиця В.1. Джерела інформації, використані при проведенні пошукуПредмет пошуку

(ОГД, його

складові частини)


Держа

ва пошукуКласифі-каційні індекси УДК,

МПК


Інформаційна база, використана при пошуку

Бібліографіч першого та

за хроноло гією інфор мації

_____________

Патентна


документація


ні дані

останнього

джерела
____________

Інша науково-

технічна

документація

1

2

3

4

5

6Украї-на,

Росія


Велика Брита

нія,


США, Німеч-

чина


ния, Фран-ция.

МПК 7
УДКБібліотека Кримського державного медичного універси-тету ім. С.І.Геор-гієвсько

го
Республі-канська науково-медична бібліотека (м. Сімфе-рополь);


Обласна наукова

бібліотека ім. Франка

(м.Сімфе-рополь);
ДНМБ України, Галузевий патентний фонд ДНМБ України,
База даних "Medline" у режимі on-line доступа через Internet


Офіційні

бюлетені:

1. Державного департамента інтелектуальної власності України “Промислова власність”

№ 1, 1994 -

№ , 200 г.г.
2.РФ“Изобре-тения” № ,199 -

- № ,


1999 г.г.,

№ 1, 2000 г.-

№ ,200 г.
3.Описи винаходів до патентів України

1994-200 г.г.

В.2. Висновки про виконання регламенту пошуку

Патентні дослідження виконані згідно затвердженого завдання і регламенту пошуку в повному обсязі.

Керівник НДР,

Керівник патентного

підрозділу Плотнікова М.А.

Керівник

науково-інформаційного відділу Козленко С.В.О С Н О В Н А Ч А С Т И Н А


Г.1. Визначення патентоспроможності ОГД (новизни, винахідницького рівня і промислового застосування)

Форма Г.1.1. Патентна документація, що відібрана для подальшого аналізу


ОГД,його

складові частиниДокументи на об’єкти промислової власності
Бібліографічні дані

Відомості

про їх дію1

2

31.Діє

с

Форма Г.1.2. Інша науково-технічна інформація, що відібрана для подальшого аналізу.


ОГД,

його складові

частини


Джерела

інформаціїБібліографічні дані документа1.Форма Г.1.3. Документація, що відома із посилальних джерел, але не виявлена в процесі пошуку.


Бібліографічні дані, що стосуються


посилального джерела

документа, на який посилаються
Не знайденоФорма Г.1.4. Техніко-економічні показники ОГД та об’єктів аналогічного призначення.

Найменування

І одиниця виміруТехніко-економічні показники
об’єкта

за стан-дартом або тех-нічними умовамиоб’єкта-аналога

(держава, фірма,

організація, модель,

рік освоєння)ОГД

перспе-

ктивно-го зразка1

2

3

4

5

6

7

Об’єкт розробки та об’єкти аналогічного призначення не мають техніко-економічних показників.
Форма Г.1.5. Аналіз новизни, винахідницького рівня і промислового застосування.

ОГД, його складові частини

Прототип

Очікуванийрезультат

Можли

вість


використання в

промисло


вості

або іншій сфері діяльно

сті


Номер по-

даної


заявки, дата

подачі


заявки

назва

Сукуп

ність


ознак

бібліо-

графічні данісукупність

ознак1

2

3

4

5

6

7

На етапі планування відсутні відомості про об’єкти промислової власності, подібних об’єкту розробки.Наприкінці основної частини звіту наводять огляд літератури, який включає:1. При плануванні НДР

- проведення порівняльного аналізу медико-соціальних або економічних показників кращих вітчизняних та зарубіжних розробок в аспекті мети і завдань плануемого наукового дослідженнія

- визначення тенденцій розвитку науки за предметом пошуку, перелік провідних організацій (фірм), що займаються рішенням аналогічних наукових завдань;

- характеристику базового об’єкту та прототипу, їх недоліки, які передбачається усунути в об’єкті розробки.

Висновки (подаються на окремому аркуші).
2. При виконанні НДР

- проведення порівняльного аналізу медико-соціальних або економічних показників кращих вітчизняних та зарубіжних розробок аналогічних запланованому у науковому дослідженні;

- визначення тенденцій розвитку науки за предметом пошуку, перелік провідних організацій (фірм), що займаються рішенням аналогічних наукових завдань.

Проведення аналізу новизни та ефективності створеного об’єкту у порівнянні із кращими вітчизняними та зарубіжними аналогами:

- перелік способів, на які подано заявки на винаходи з викладенням по кожному способу (номера поданих заявок, дати пріоритету);

- суттєві ознаки технічного рішення задачи;

- суттєві ознаки найближчих аналогів;

- суттєві ознаки прототипу;

- порівняння нового рішення із прототипом та оцінка переваг;

- кваліфікація запропонованих рішень.

Висновки (подаються на окремому аркуші).

Аналіз відібраної патентної і науково-медичної інформації показав:1. Винахідницька і наукова активність вчених-медиків в розробці предмета пошуку за числом публікацій в період пошуку оцінюється як: 24 кількість охоронних документів ______, кількість літературних джерела ____.

Загальні висновки за результатами патентного і науково-інформиаційного дослідження


Патентно-інформаційне дослідження показало, що
Каталог: docs
docs -> З в І т відділу освіти Золочівської районної державної адміністрації про результати роботи в 2005-2006 навчальному році
docs -> Звіт перед громадськістю про роботу керівника школи Дюкаревої Т. А. за 2013-2014 н р.
docs -> Структура методичної роботи з педагогічними працівниками Золочівського району в 2005-2006 навчальному році Районні методичні об”єднання
docs -> Програма розвитку заповідної справи на період до 2020 року 1
docs -> Контроль та оцінювання знань учнів з предметів гуманітарного циклу українська мова кількість фронтальних та індивідуальних видів контрольних робіт з української
docs -> Бібліотеки шахтарського району – громаді села
docs -> " Вітаміни це здоров’я та спосіб життя"
docs -> Украïнська література
docs -> Бібліотеки Амвросіївського району – осередки духовності та знань Збірка інформаційних
docs -> Планробот и департаменту освіти І науки, молоді та спорту обласної державної адміністрації на 2013 рік м. Чернівці зміс т


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал