Застосування інтерактивних технологій та методів навчання на уроках музикиСкачати 68,58 Kb.
Дата конвертації05.02.2017
Розмір68,58 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
Тема семінару: "Застосування інтерактивних технологій та методів навчання на уроках музики"
Мета заняття:

- впровадження дистанційних технологій в професійну діяльність учителя;

- ознайомлення учасників семінару з інноваційними підходами до викладання музики в загальноосвітніх закладах.
Завдання:

-поширити обізнаність учасників семінару про інноваційні технологій викладання музики;

-актуалізувати свідоме, ефективне оволодіння вчителями інноваційними методами та прийомами навчання через практичну діяльність педагогів;

-розвивати у учасників семінару соціальну, комунікативну та інформаційну компетенції.


Методичні рекомендації щодо участі в дистанційному семінарі:

 1. Ознайомтеся з матеріалами мотиваційного та теоретичного блоків семінару та виконайте практичне завдання.

 2. Не забудьте зареєструватися на семінарі, залишивши коментар на сторінці семінару (у полі – «ім’я» введіть П.І.Б. та назву школи, напишіть коментар, введіть запропонований код)


Ключові слова: інноваційне навчання, інтерактивні технологій,
Глосарій: «Короткий термінологічний словник з інноваційних педагогічних технологій»

ІННОВАЦІЙНЕ НАВЧАННЯ - зорієнтована на динамічні зміни в навколишньому світі навчальна діяльність, що ґрунтується на оригінальних методиках розвитку різних форм мислення, творчих здібностей, соціально-адаптаційних можливостях особистості.

Структура семінару:

 1. Мотиваційний блок

 2. Інформаційний блок

 3. Практичний блок

 4. Рефлексійний блок1. Мотиваційний блок

Сьогодні, коли перебудовується традиційна система загальної освіти і кожна школа шукає своє "обличчя”, дуже важливо в гонитві за модними напрямами у навчанні не втратити головне – людину, особистість, яка не тільки має знання у галузі економіки і техніки, а й здатна розуміти і відчувати прекрасне, а це означає розуміти і співпереживати іншим людям. Кожний шкільний предмет має свою специфіку.  Головним завданням одних – озброїти учнів науковими знаннями, інших – допомогти оволодіти певними способами діяльності. 


А є предмет – основна мета якого визначається в дидактиці як "формування досвіду емоційно-цінних відносин”. Це предмет – музика.
Вчителі і керівники шкіл ставляться до цього предмету по-різному – залежно від своєї компетентності та рівня педагогічної культури. Вважають часто цей предмет легким і другорядним. Так вважають і більшість батьків учнів. Таке поціновування музики виховує в наших дітей однобічне розуміння музики, при якому вона сприймається лише як розвага. В шкільній практиці ми спостерігаємо і цілком протилежне явище, тобто і адміністрація школи і вчителі ставляться до уроку музики як до серйозної наукової дисципліни, де від учителя музики вимагається точне дотримання навчальної програми. Однак, музика, як вид мистецтва, надто різнопланова, бо крім розважальної функції, їй властиві і пізнавальна, і виховна і комунікативна функції. А найголовніше те, що музика є науковою дисципліною, бо готують з учнів музикознавців – теоретиків.

Як же проводити уроки музики, щоб вони були різноплановими, цікавими, корисними і цілком демократичними?


Таким чином, потреби суспільства до сучасного рівня сприймання музичного мистецтва, як предмету, однобічне розуміння музики при якому вона сприймається лише як розвага, з одного боку, та ставлення вчителів до уроку музичного мистецтва як до серйозної наукової дисципліни, де від учителя музики вимагається точне дотримання навчальної програми, з іншого, зумовили вибір теми запропонованого семінару: «Застосування інтерактивних технологій та методів навчання на уроках музики».

Звідси виникають наступні завдання:

1. На основі аналізу психолого-педагогічної літератури уточнити суть понять «інтерактивне навчання», «інтерактивні технології»

2. Проаналізувати рівень, шляхи та умови використання інтерактивних форм в навчальному процесі при вивченні музичного мистецтва в загальноосвітній школі.

3. Виявити рівень взаємозв’язку використання інтерактивних технологій  при вивченні музичного мистецтва та розвитку пізнавального інтересу до цієї навчальної дисципліни.

4. Розробити конкретний зміст і технології використання інтерактивних форм  при вивченні музичного мистецтва та експериментально з’ясувати їх педагогічну ефективність.


2. Інформаційний блок
Інтерактивні технології
Автор-розробник — О.Пометун, Л.Пироженко.
Суть. Інтерактивне навчання ґрунтується на концептуальній ідеї співробітництва, взаємо-навчання. Автори зазначають, що процес пізнання відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учнів. Залежно від мети уроку, форм органі­зації навчальної діяльності, використовуються ін­терактивні технології кооперативного, колективно-групового навчання, ситуативного моделювання, опрацювання дискусійних питань. Деякі локальні технології використовуються на будь-якому етапі традиційного уроку, трансформуючи його в інтер­активний.

Структура технологічного інтерактивного уроку представлена такими етапами.

 • Мотивація: фокусується увага учнів (або учасників заходу) на проблемі, робиться спроба викликати інтерес до теми, що обговорюється. При­йомами навчання можуть бути запитання, цитати, коротка історія, невеличке завдання, розминка тощо. Етап займає не більше 5 % часу заняття.

 • Оголошення, представлення теми та очі­куваних навчальних результатів. Він забезпе­чує розуміння учнями (учасниками) змісту їхньої діяльності, тобто того, чого вони повинні досягти в результаті уроку (заходу), і що від них очікує вчи­тель, викладач. Також доцільно залучити до визна­чення передбачуваних результатів усіх учасників заняття або заходу. На це витрачається приблизно 5 % часу.

 • Надання необхідної інформації. Під час його реалізації важливо дати учням (учасникам) достатньо інформації для того, щоб на її основі ви­конувати практичні завдання. Це може бути міні-лекція, читання роздавального матеріалу, вико­нання домашнього завдання. Для економії часу та максимального ефекту уроку можна подавати ін­формацію в письмовому вигляді для попереднього (домашнього) вивчення. Витрачається приблизно 10 % часу заняття.

 • Інтерактивна вправа, яка вважається цент­ральною частиною заняття (заходу). Вона охоплює не більше 60 % часу, що відводиться на практичне освоєння матеріалу, досягнення поставлених цілей уроку.


Послідовність проведення інтерактивної вправи:

 • інструктування — вчитель розповідає учас­никам про цілі вправи, правила, послідовність дій і кількість часу на виконання завдань; запитує, чи все зрозуміло учасникам;

 • об'єднання в групи і/або розподіл ролей;

 • виконання завдання, за якого вчитель висту­пає як організатор, помічник, ведучий дискусії, намагаючись надати учасникам максимум мож­ливостей для самостійної роботи й навчання у спів­робітництві один з одним;

 • презентація результатів виконання вправи.
 • Підбиття підсумків, оцінювання резуль­татів уроку. На цьому етапі передбачаєтеся реф­лексія, усвідомлення того, що зроблено на занятті (заході), чи досягнуто поставлених цілей, як можна застосувати отримане в майбутньому. Останній етап бажано проводити у формі запитань: що но­вого дізналися; якими навичкам оволоділи; чи може це бути корисним у житті. Слід обговорити питання щодо проведення самого уроку: що було найбільш вдалим; що не сподобалося; що потрібно змінити в майбутньому. Важливо, щоб самі учні (учасники) змогли сформулювати відповіді на всі запитання. Для підбиття підсумків бажано від­вести до 20 % часу уроку (заходу).

Інтерактивні технології (мозковий штурм, «займи позицію», розігрування ситуацій у ролях, ток-шоу тощо) активно використовуються у вихов­ній роботі зі школярами.


Прогнозовані результати:

 • активізація пізна­вальної діяльності всіх учнів, формування вмінь і навичок, ціннісно-смислових орієнтацій;

 • розвиток суб'єктності, мотивації до навчання.


Додатки:

  1. Стаття «Інноваційність у створенні сучасного уроку».

  2. Класифікація інноваційних педагогічних технологій

  3. Зразки інтерактивних вправ


3. Практичний блок

Підготувати методичну розробку уроку музики (клас і тема на вибір учителя відповідно до програмового матеріалу) з використанням інтерактивних технологій. Розробка повинна бути авторською!Результати практичного заняття вислати до 27.01.2012 року.


Висновок
Таким чином, у сучасній педагогіці має місце багатоваріантність форм і методів інноваційного навчання, спрямованих на якісне засвоєння знань студентами, розвиток їх розумової діяльності, виявлення умінь та навичок критичного осмислення проблем, набуття досвіду самостійного опрацювання навчального матеріалу, пошукової роботи, набуття якостей, які стануть у нагоді в подальшому житті.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал