Засідання педради у формі захисту інновацій «Нові прогресивні технології шлях до формування творчої особистості, життєвих компетентностей учнів»Скачати 127,12 Kb.
Дата конвертації13.01.2017
Розмір127,12 Kb.
Засідання педради у формі захисту інновацій

«Нові прогресивні технології - шлях до формування творчої особистості, життєвих компетентностей учнів »

«Безумство - діяти по-старому

і чекати на нові результати»

А. ЕнштейнВступне слово. Однією з основних характеристик сучасного суспільства є стрімкі зміни Інтенсивне впровадження прогресивних технологій в усі сфери життя зумовило безупинне вдосконалювання людської діяльності. Різко зменшується час на втілення нових ідей, знань, технологій у життя. Зростає потреба в нових формах освіти, навчання, набутті навичок.
Мета сьогоднішнього засідання педради - поглибити знання про інноваційні технології навчання, обмінятися досвідом з їх використання, обгрунтувати доцільність впровадження інновацій в навчально-виховний процес з метою формування творчої особистості, життєвих компетентностей учнів, проаналізувати роботу вчителів у світлі інноваційної діяльності.
Наше засідання буде проходити у формі захисту інновацій і складатиметься з 4 блоків.
Блок І Релаксаційний.

До вашої уваги ствердження: «Перед кожним із нас два шляхи: жити минулими, хоча і великими заслугами заплющивши очі на кардинальні зміни у світі, прирікаючи своїх учнів на життєву неуспішність, або пробувати щось змінити у своєму ставленні до новітніх освітніх технологій» ( Слайд 1)


Вправа «Мозковий штурм»

Тож давайте спробуємо за допомогою інтерактивної вправи «Мозковий штурм» з’ясувати, який зміст ви вкладаєте в слово інновації, які асоціації у вас виникають. На аркуші паперу запишіть своє розуміння інновацій. ( час 3хв.).

Обговорення суті інновацій. Після виконання вправи 2-3 вчителів озвучують написане. ( Слайд 2)

Отже, педагогічні інновації – це результат творчого пошуку оригінальних , нестандартних рішень різноманітних педагогічних проблем. Прямим продуктом інновацій є: нові навчальні технології, оригінальні виховні ідеї, форми та методи навчання, нестандартні підходи в управлінні. Побічним продуктом інновацій є: зростання педагогічної майстерності вчителя і керівника, рівня його культури, мислення, світогляду. (Слайд 1.)

Перш ніж продовжити розмову про інноваційні технології в школі, варто задуматися: чи дійсно так не влаштовує сучасну школу традиційна педагогічна технологія і чи дійсно впровадження інноваційних технологій є необхідним і гарантує ефективний результат.

Я хочу запропонувати вам вправу «Займи позицію». Чи є Ви прихильником інноваційних технологій, чи твердо дотримуєтеся того, що використання традиційної методики є цілком виправданим. Якщо ви відстоюєте інноваційний підхід – обираєте картку зеленого кольору, традиційний – червоного кольору.

Переходимо до наступного блоку
Блок ІІ Визначення понять «технологія», «інновація» ( Слайд 3)
Поняття «технологія» так само, як і поняття «педагогічна технологія» у науці мають понад 300 визначень, однак у всіх їх можна визначити основні ознаки: чіткість, конкретність, діагностичність мети, алгоритмізованість та керованість процесу, незалежність від суб’єктивних чинників, гарантованість досягнення поставленої мети. (слайд 2.)

Поняття «інновація» так само багатогранне та різноманітне але охоплює певні спільні ознаки: цілеспрямований процес; нововведення, новий підхід до процесу; створення чогось якісно нового, або використання старого з іншою метою (слайд 5.)

Які ж мотиваційні аспекти впровадження інноваційних технологій ?
Блок ІІІ Мотиваційні аспекти впровадження інноваційних технологій.

( Слайд 4)


З огляду на оголошену мету, давайте сконцентруємо увагу на спільному, що об’єднує інноваційні педагогічні технології, на проблемах упровадження інноваційних педагогічних технологій у практичну роботу школи. Порівняємо традиційну та інноваційну освіту, що на даний час паралельно співіснують в Україні. На думку великої кількості дослідників традиційна система навчання є без особистісною. У ній людина постає об’єктом, яким можна управляти за допомогою інших впливів, загальних стандартів і нормативів. Для неї характерні:

 • Авторитарний стиль керівництва.

 • Пояснювально-ілюстративний тип навчання й репродуктивна діяльність учнів.

 • Переважання фронтальної роботи, обмеженість діалогічного спілкування.

 • Відсутність у дітей прагнення до здобуття освіти.

Безперечно ми часто пишаємось освітніми здобутками радянської освітньої системи: вона давала міцні теоретичні знання (одні з кращих у світі). Але соціологічні опитування свідчать про інші факти:

 • Тільки 4-7% учнів школи та 7-11% студентів зберігають інтерес до навчання.

 • 40% дітей не хочуть ходити до школи і лише 10% радіють зустрічі з учителем.

 • 50% незадоволені шкільними знаннями.

 • 90% учнівського часу відведено на виконання репродуктивних дій.

 • У частини учнів у зв’язку із перевантаженнями, перенапруженням виникають невротичні зміни психіки.

 • Рейтинг українських школярів у дослідженні успішності представників 32 країн світу (PISA-Test, 2003) склав: з читання - 28 місце, математики - 25, природничих наук – 28. Високий рівень освіченості (здатність здобувати, розуміти та критично оцінювати інформацію) показало тільки 2% учнів, успішно можуть адаптуватись у суспільство 36% учнів. Слабким місцем результатів учнівських робіт є недостатнє оволодіння вміннями ефективно інтегрувати знання з різних галузей знань, та невміння аргументовано висловити свою думку.

У чому ж проблема? Вчителі не хочуть навчити краще? Погані учні? Погана програма? Саме суспільство, його психологія не дає виховати людину із заданими потрібними рисами. Чого очікує учень від школи? Задоволення пізнавальних інтересів, можливості самоствердження, самореалізації (підсвідомо звичайно). Але яким чином? До того часу як дитина пішла до школи вона була суб’єктом діяльності: сама обирала собі форми діяльності, місце ігор, учасників, правила. Але в школі… На що зорієнтований учитель? На обов’язкове виконання програм, яка визначає обсяг, темп та способи засвоєння інформації. Отже ми маємо суперечність психологічних установок, у підсумку конфлікт інтересів. Цей конфлікт існував завжди, але загостривсь лише в останні десятиліття. Наш час називають постіндустріальним або інформаційним. Нині обсяг знань подвоюються впродовж 5-7 років, а в найновіших галузях знань ще швидше. Нині 70% усієї інформації учень отримує не від учителів. Керівники фірм та організацій наголошують на тому, що учні не готові до життя в новому суспільстві бо не здатні самі вчитись, не можуть самостійно здобувати інформацію, не здатні креативно мислити, їм складно працювати в команді. Нині в Україні немає єдиної програми впровадження інновацій у освітню сферу, але педагогічні колективи самі намагаються впровадити певні інноваційні педагогічні технології, згідно із вимогами часу.

Інновації, інноваційні технології на сьогодні стали невід’ємною складовою діяльності педагога. Інноваційна освітня діяльність не підлягає формалізації, оскільки потребує врахування людського чинника, визначення особистісних підходів, усвідомлення значущості нової ідеї для удосконалення освітньої практики.

Кожний загальноосвітній навчальний заклад має свої особливості. Тому й підхід до впровадження інновацій має бути особливим. Вивчення реального стану справ, внутрішніх та зовнішніх передумов дає змогу визначити доцільність і готовність педагогічного колективу до впровадження інновацій різного типу в практичну діяльність навчального закладу.

При підготовці до педради проведено вивчення думки учнів 7-11 класів з приводу впровадження інновацій в навчально-виховний процес. (Слайд 5-17)

Отже, з результатів анкетування учнів можна зробити такі узагальнення:

- більшості учнів подобаються уроки з використанням інноваційних методик, і кращі знання вони отримують на інноваційних уроках; • учні вважають за необхідність використання інновацій на уроках, оскільки вони підвищують інтерес до навчання, але без надмірного захоплення ними;

 • не задоволений отриманими знаннями у учень з 84 опитаних;

 • не задоволені знаннями з окремих предметів 43 учні, що становить 50 % від опитаних (є над чим задуматися.);

 • і найбільше радує те, що переважна більшість наших учнів мають бажання ходити до школи, оскільки їм цікаво вчитися.

Будь-які інновації не обходяться без використання комп’ютера. Використання комп’ютерної техніки набуло загальнодержавного значення. Одне з найважливіших завдань сучасної школи – забезпечити використання учнями комп’ютерів та інформаційних технологій із навчальною метою. Комп’ютер як універсальний засіб пошуку, обробки, збереження і демонстрації інформації міцно увійшов в наше повсякденне життя.

Широкі можливості використання ІКТ – переконливий аргумент на захист комп’ютеризації навчання та інших інновацій.

Будь які технології чи методики навчання мають свої переваги та недоліки і труднощі у використанні . Для визначення переваг та недоліків і труднощів у використанні інновацій вам необхідно об’єднатись в групи за кольором обраних карток (зелені – ті, хто надає перевагу інновація, червоні – більші прихильники традиційної системи навчання)

Я вам пропоную вправу «Коло ідей».

На аркушах жовтого кольору запишіть переваги використання інновацій в навчально-виховному процесі, на аркушах синього кольору – запишіть недоліки та труднощі у їх використанні.
Записи з відповідними записами вчителі озвучують і приклеюють на дошці. Давайте доповнимо і узагальнимо переваги інновацій та недоліки і труднощі у їх використанні

Переваги інновацій:

- підвищують інтерес та позитивну мотивацію учнів до навчання • активізують пізнавальну діяльність

 • розвивають мислення і творчі здібності дитини

 • формують активну життєву позицію в сучасному інформаційному суспільстві

 • оволодіння комунікативними навичками

 • залучення до роботи всіх та зацікавленість в ній

 • розвиток уміння працювати разом

 • формування вміння висловлювати свою думку і відстоювати її

 • формування таких якостей, як самостійність, виваженість, розсудливість, прагнення до пізнання навколишнього світу й пошуку шляхів його зміни та вдосконалення

 • створення атмосфери саморозвитку та самореалізації

 • провідним стає творче переосмислення дійсності

 • розкривається зміст індивідуального досвіду учнів та узгодження його з навчальним и завданнями

 • У проектній діяльності змінюються відносини «Вчитель-учень»

 • Проектна діяльність вчить вихованців: виділяти проблеми, визначати цілі і планувати зміст діяльності, самоаналізу і рефлексії, презентації у різних формах, пошуку і відбору актуальної інформації, проводити дослідження, застосовувати набуті знання на практиці.


Недоліки та труднощі у використанні інновацій:

 • Великі затрати часу на підготовку уроку

 • В Інтернеті дитина не захищена від негативної інформації, що шкодить психіці і вихованню

 • Шкідливий вплив комп’ютерної техніки на здоров’я дитини

 • Може виникати патологічна залежність дитини від комп’ютера

 • Діти стали менше читати художньої літератури

 • Не обладнанні комп’ютерною технікою навчальні кабінети

Отже, переваг використання інноваційних технологій значно більше, ніж недоліків. Успіх впровадження педагогічних інновацій залежить від багатьох чинників, і в першу чергу від рівня обізнаності та готовності вчителів до їх використання. В червні ви брали участь у проведені експертизи рівня готовності вчителів школи до інноваційної діяльності. Анкетуванням було охоплено 23 вчителі. Результати експертизи показали такий склад педагогічного колективу за рівнями готовності до інноваційної діяльності:

 • високий рівень 3 чол. (13,4 %)

 • достатній 18 чол. (78 %)

 • середній 2 чол. (8,6%)

Отже, експертиза показала достатньо-високий рівень готовності педагогів школи до впровадження інновацій.

Вагомим аргументом на захист інновацій є динаміка якості знань учнів за останні роки (Слайд 18-19)

Отже, інновації – це процес, якого на сучасному етапі неможливо уникнути. Їх використання є запорукою успішного сприйняття учнями навчального матеріалу, створення атмосфери саморозвитку та успішної самореалізації учня як суб’єкта навчального процесу. Знати, що таке інноваційні технології навчання, методику їх запровадження, уміти створити на уроках ситуацію зацікавленості теоретичним матеріалом та багато іншого ми повинні для того, щоб спроектувати й провести ефективний і цікавий для учнів урок. Адже усе найголовніше та найважливіше для школяра відбувається на уроці, оскільки за роки свого навчання він відвідає майже 10 тис. занять і не менше як 90% робочого часу вчителя буде присвячено саме уроку: його плануванню, проведенню, модернізації, рефлексії. Гарна школа починається з уроку. Час вносить корективи в структуру й типологію уроку, в методи і засоби навчання. Зрозуміло, що уроки в умовах компетентнісного навчання, в умовах співробітництва (вчитель- учень) потребують величезної підготовчої праці, великих знань. Тому вчителі нашого навчального закладу в постійному пошуку нових типів уроків, нових форм організації навчальної діяльності учнів.
Блок ІV. Практично-презентаційний.

Калейдоскоп інноваційних педагогічних технологій. ( Слайд 20)
До вашої уваги буде представлена презентація роботи :

- вчителя біології Якимчук Г.А. з питання «Розвиток особистості учня через призму формування життєвих компетентностей»;

- вчителя української мови та літератури Полончук А.І. з питання «Інформаційні технології як засіб індивідуалізації та диференціації навчання, підвищення пізнавального інтересу учнів до вивчення предмету»;

- вчителя економіки Корешняк І.С. з питання «Роль проблемно-ситуативних завдань та ділових ігор в реалізації оновленого змісту економічної освіти особистості».


Завершити засідання педради хочу притчею про Майстра, епіграфом до якої є такі слова: « Кожний, хто вміє згуртувати навколо себе людей із різними характерами, різними інтересами й може привести до успіху – справжній Майстер…»

Притча. Якось увечері зібралися разом музичні інструменти: скрипка, саксофон, труба, сопілка й контрабас. І виникла між ними суперечка – хто краще за всіх грає. Кожний інструмент почав виводити свою мелодію, показувати свою майстерність. Але виходила не музика, а жахливі звуки. Що більше старався кожен з них, то не зрозумілішою й потворнішою виходила мелодія. Але з’явилася людина й одним помахом руки зупинила ці звуки, сказавши: « Друзі, мелодія – це одне ціле. Нехай кожний прислухається до іншого, і ви побачите, що вийде». Людина знову змахнула рукою, і спочатку несміливо, а потім усе краще залунала мелодія, у якій було чути смуток скрипки, ліричність саксофона, оптимізм труби, ніжність сопілки й величність контрабаса.

Інструменти грали, стежачи за помахами рук людини. А мелодія все звучала і звучала, поєднуючи виконавців і слухачів у єдине ціле.

Як важливо, щоб оркестром хтось диригував. Досягнення гармонії можливе лише тоді, коли всі об’єднані однією метою й спрямовані єдиною волею в єдиному пориві…

Таким Майстрами, шановні вчителі, є Ви, а інструментами – Ваші учні. Ми з Вами , хочемо того чи ні, є вчителями нового століття і всі будемо працювати, щоб навчання стало радістю й задоволенням для кожної дитини, щоб шкільне життя, в якому беруть участь учні і вчителі, досягло гармонії. Хороші вчителі створюють хороших учнів, і в майбутньому, я вірю, учні нашої школи стануть справжніми людьми.

Проект рішення педагогічної ради

1.Вчителям-предметникам:

1.1. В процесі викладання предметів продовжувати використовувати особистісно орієнтовані підходи, що забезпечують комфортні умови розвитку, формування ключових компетентностей, реалізацію природного потенціалу учнів.

1.2. Ефективніше впроваджувати в навчально-виховний процес інформаційні, мультимедійні засоби, евристично-пошукові методи навчання, експериментально-дослідницький підхід.

1.3. Вчителям, що атестуються підготувати й провести відкриті уроки з використанням інноваційних технологій.

2. Заступнику директора з НМР Трофімовій В.Ю.:

2.1. Надавати допомогу вчителям щодо впровадження ІКТ та проектих технологій в навчально-виховний процес

2.2. Підготувати та провести в січні 2016 року виставку розробок уроків з використанням інноваційних технологій.

3. Керівникам методичних об’єднань:

3.1.Активізувати роботу методичних об’єднань вчителів запроваджуючи ефективні форми роботи під час проведення навчальних, факультативних та індивідуально- групових занять, підготовки учнів до олімпіад.3.2. Проаналізувати рівень знань, умінь і навичок учнів за вересень- жовтень 2015року та на їх підставі розробити комплексні дії щодо підвищення рівня навчальних досягнень учнів.

4. З метою вдосконалення навчально-виховного процесу в НВК заступнику директора з навчальної роботи Степчин В.Ф. здійснювати моніторинг якості знань учнів НВК.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал