Ятали тільки чужі спостереження і поясненняСкачати 67,73 Kb.
Дата конвертації24.01.2017
Розмір67,73 Kb.
Людей варто навчати найголовнішим чином того щоб вони самі спостерігали і небо і землю, дуби і буки, тобто щоб вони дослід­жували і пізнавали самі предмети. А не пам ятали тільки чужі спостереження і пояснення.

А.Я Коменський

Процеси, що відбуваються в Україні, обумовили тенденції розвитку освіти та викристалізували потребу суспільства у творчих, діяльних, обдарованих, інтелектуально розвинених громадянах, оновлення національної свідомості. Великого значення при цьому набуває творча пізнавальна діяльність школярів як майбутнього нашої держави, що передбачено реалізацією положень Державної національної програми « Освіта » ( Україна XXI століття), Національної доктрини розвитку освіти, Законів України про освіту. І тому завданням навчальних закладів є виховання такої особистості, яка була б здатна діяти в нових, часто нестандартних умовах. Сучасна школа покликана не просто давати знання, а й організовувати навчання, здатне підготувати учнів до перетворення знань в інструмент творчого освоєння світу. Високу ефективність має застосування дослідницьких прийомів і методів у навчанні для поглиблення інтересу учнів до пізнавальної та творчої діяльності, для формування в них відповідних знань, умінь, навичок і дослідницької позиції в сприйнятті и осмисленні світу. Під час застосування досліджень на уроках біології враховую, що схильність учнів до дослідницької діяльності в значній мірі індивідуальна. Вона виявляється у своєрідності розвитку їхніх пізнавальних інтересів, аналітичних здібностей, змісту й обсягу знань, спостережливості, пам’яті, волі, спроможності до зосередженої й відповідальної праці. Дослідницький підхід у вивченні біології має особистісно - орієнтований підхід. Орієнтуюсь на розвиток дослідницької мотивації учнів, визначаю зміст і рівень сформованості дослідницьких умінь та навичок учнів. Важливим є визначення ролі і значення дослідницької діяльності учнів в освоєнні навчального предмета відповідно до галузі наукових знань.Дослідження не слід повністю ототожнювати із відкриттями. Соціальна значущість « відкриттів» навчально - дослідницькій діяльності відсутня й має лише педагогічне значення. Але саме такий підхід створює умови очікування ймовірного народження майбутніх винахідників, першовідкривачів у науці, техніці, мистецтві. Такий педагогічний підхід ґрунтується на природній потребі людини до пошуку. І саме він невипадково може відроджувати втрачені тією чи іншою мірою інтелектуальні та творчі здібності. Емоційна сфера учнів у таких умовах миттєво підіймається на рівень людини, яка живе із задоволенням і вміє мріяти. Я вважаю, що кожен учень має певний дослідницький потенціал, тому великого значення потрібно надавати навчально-дослідницькій роботі, яка спричиняє поглибленню інтересу учнів до пізнавальної і творчої діяльності, для формування в них відповідних знань, умінь, навичок і дослідницької позиції у сприйняті і осмисленні світу. На уроках створюю умови, за яких в учнів виникає почуття незадоволення, яке спонукає формувати наявні в них ідеї та уявлення, зіштовхую з явищами і процесами, що входять у протиріччя з існуючими уявленнями, стимулюю учнів до висування альтернативних припущень, надаю можливість досліджувати їх у процесі дискусійного обговорення. Створюю умови для застосування нових уявлень до осмислювання ситуацій і явищ, для оцінки їхнього прикладного значення. Дослідницький підхід у вивченні біології реалізую на уроках різного типу. Зокрема структура уроків складається з трьох класичних елементів: вступу, основи та заключної частини. Під час вступної частини вирішую завдання:

 • мотивації та організації діяльності класу;

 • самоорганізації кожного окремого учня на уроці.

На основній частині уроку передбачаю:

 • навчально - дослідницьку діяльність учнів ( підготовку дослідження, дослідження, обговорення результатів дослідження).

Заключна частина - це підбиття підсумків навчально - дослідницької діяльності учнів:

 • висновки, резюме;

 • визначення особистої участі й досягнення кожного учня;

 • аналіз діяльності класу як творчого колективу навчально - дослідницької лабораторії;

 • визначення рівня компетентності учнів.

У своїй роботі з учнями використовую різні форми навчання: парну, групову та індивідуальну. Для досягнення мети використовую різні інтерактивні методи навчання, зокрема: метод «мікрофон», «коло ідей», «дискусію»… За допомогою цих методів учень отримує інформацію про навколишній світ не у вигляді вже готової системи знань від педагога, а в процесі власної пошукової роботи. З іншого боку, учень у процесі взаємодії на уроці з іншими учнями та вчителем опановує систему апробованих способів діяльності стосовно себе, соціуму, світу взагалі, засвоює різні механізми пошуку та засто­сування знань, має можливість безпосередньо під час навчання апробувати нові моделі поведінки і діяльності. Тому зміст, опрацьований учнем таким чином, є одночасно іструментом для його самовдосконалення і розвитку як інтелектуального, так і особистісного. Ефективними методами у вирішені моєї проблеми є ігрові методи, а саме: різноманітні біологічні КВК, та розігрування ситуацій за ролями. Не менш важливим прийомом є робота із підручником – це складання опорних схем, таблиць, розв’язання проблемних ситуацій. В ході цієї роботи учні вчаться узагальнювати, порівнювати, робити висновки, досліджувати самостійно або спільно певну проблему. Дослідницький підхід у вивченні біологи використовую і в позаурочний час ( гуртки, факультативи). Але завжди пам’ятаю про те, що дослідження повинні бути систематичними і планомірними, мета робо чітко сформульована і посильна для досягнення. У методиці навчальних досліджень можна виділити декілька етапів:

 • вибір теми дослідження, формулювання його мети

 • збір попередніх даних про об’єкт вивчення, прийоми й методи роботи

 • встановлення послідовності робіт, складання плану, проектування експерименту

 • відбір необхідного обладнання, створення умов для досягнення поставленої мети

 • виконання та реєстрація ходу робіт та спостережень

 • аналіз результатів спостережень і формулювання висновків

 • уточнення плану й написання науково - дослідницької роботи

 • оформлення роботи.

Тематика досліджень біологічного напрямку може бути різноманітна. Головне, щоб робота відповідала інтересам учнів. Його віковим, індивідуальним та інтелектуальним можливостям. Для спостережень і досліджень відбираю такі об’єкти та явища, які найбільш типово і яскраво відбивають суттєві сторони місцевих природних умов, доступні для систематичних і регулярних спостережень. Можуть бути використанні в навчальному процесі для формування й розвитку в учнів біологічних понять, логічного мислення, пізнавальних інтересів, удосконалення практичних вмінь та навичків. Назва теми дослідження повинна бути чіткою та стислою. Після ознайомлення із темою. Вияснення завдань та мети майбутньої роботи, розпочинаємо наступний етап - збір попередніх відомостей про об’єкт дослідження та методику роботи з ним. Для успішного виконання дослідження особливого значення набуває розробка плану. Після складання плану підбираю разом із учнями необхідні для роботи матеріали та обладнання, проводимо в запланованій послідовності спостереження та виміри. Намагаюся привчити учнів точно фіксувати результати спостережень, аналізувати окремі факти або явища, знаходити зв’язки між ними. У кінці дослідження учні формулюють висновки.

Постійно з учнями організовую дослідницьку роботу на навчально - дослідній ділянці. Застосовуючи дослідницький підхід у навчанні, вирішую низку спеціальних педагогічних завдань: • застосування дослідження під час ознайомлення школярів з окремими явищами, процесами, фактами;

 • допомога учням у засвоєнні комплексу дослідницьких заходів, формування їхніх дослідницьких умінь та навичок;

 • прищеплювання учням інтересу до навчальних і наукових досліджень;

 • формування в школярів розуміння того, що їхнє навчання наближається до наукового пізнання;

 • розвивати дослідницьку складову у світогляді учнів;

 • формування в школярів уявлення про дослідницьку стратегію в пізнавальній діяльності;

 • збагачення творчих спроможностей учнів на основі формування їхнього дослідницького досвіду;

 • вивчати та аналізувати індивідуальні особливості формування дослідницького досвіду учнів, його впливів на їх інтелектуальний розвиток і виховання;

 • освоєння вчителем дослідницького підходу до розкриття змісту шкільної програми з навчального предмета, до розподілу часу на вивчення окремих тем і розділів програмного матеріалу, до встановлення міжпредметних зв'язків, до вибору доцільної методики організації дослідницько-пізнавальної діяльності учнів. Застосування дослідницького підходу в навчанні спрямоване на встановлення в школярів досвіду самостійного пошуку нових знань і використання їх в умовах творчості, на формування нових пізнавальних цінностей учнів і збагачення їх пізнавальної ціннісної орієнтації. Тому навчання в значній мірі стає таким, що ініціюється учнями, які засвоюють новий дослідницько - пізнавальний досвід. Дослідницькі знахідки, відкриття і досягнення учнів висвітлюю у шкільній пресі, заохочую їх до участі у предметних олімпіадах, у підготовці наукових публікацій.

Я керуюся оптимістичною концепцією: кожен учень має певний дослідницький потенціал, навчально - дослідницька робота допоможе наблизитися до розуміння наукової картини світу, стати талановитою творчою особистістю.
Каталог: 2016
2016 -> Відділ освіти, молоді та спорту Білогірської районної державної адміністрації Районний методичний кабінет Гулівецька зош І-ІІІ ступенів
2016 -> Опис досвіду роботи Мусіюк Альона Вікторівна вчителька фізики та інформатики
2016 -> Психолого-медико-педагогічний консиліум як форма психокорекційної роботи «Адаптація учнів 1 класу до умов навчання на уроках та в позаурочний час»
2016 -> Захист Вітчизни
2016 -> Харківська обласна державна адміністрація головне управління освіти І науки харківська обласна станція юних туристів деякі аспекти виявлення творчих здібностей школярів у позашкільному закладі
2016 -> Вивчення іноземної мови у початковій школі
2016 -> Передтекстовий етап
2016 -> Про підсумки роботи нвк «зош І-ІІІ ст., гімназія» №5 у 2015-2016 н р. та пріоритетні напрямки діяльності у 2016-2017 н р


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал