Яковець Раїса МихайлівнаСторінка1/7
Дата конвертації04.12.2016
Розмір4 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
Яковець Раїса Михайлівна, вчитель математики

Млинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1

Млинівської районної ради Рівненської області,

освіта вища, спеціаліст вищої категорії, старший

учитель, стаж роботи 21 рік.


Розвиток творчих здібностей школярів на уроках математики шляхом використання елементів інтерактивних форм і методів навчання

Світ, у якому житимуть наші діти,

зміниться у чотири рази швидше,

а ніж наші школи.

Віллард Дагетт


Кожна доба розвитку суспільства потребує особливих напрямків, пріоритетів. Прямо пропорційно зі змінами життя суспільства міняються підходи до різних галузей, особливо освіти, науки, - педагогіки. Початок третього тисячоліття позначений новими життєвими стратегіями: компетентністю, конкурентноспроможністю, гнучкістю, мобільністю. Формується нова людина, яка прагне розвивати життєвий потенціал, компетентність! Саме компетентнісний підхід здатний органічно поєднати освітні технології з потребами життя.

Нове суспільство висуває нові вимоги перед освітою. Однією із цих вимог є підготовка таких людей, які можуть приймати критичні рішення, знаходити свій шлях у новому оточенні, які достатньо швидко встановлюють нові стосунки в реальності, що швидко змінюється.

Активність, самостійність, творчість, здатність адаптуватися до стрімких змін у світі — ці риси особистості стають найважли­вішими на сучасному етапі історичного розвитку, їх формування вимагає нових підходів до процесу навчання. Як підкреслено у Концепції розвитку загальної середньої освіти, переосмислю­ється самоцінність знань, зростає роль уміння здобувати, пере­робляти інформацію, одержану з різних джерел, застосовувати її для індивідуального розвитку та самовдосконалення людини.

Сучасні вимоги освітніх стандартів змушують учителів не тільки надавати учням інформацію, а й шукати шляхи практичного застосування її у повсякденному житті. Знання не заради знань, а знання – для збагачення життєвого досвіду.

Реалізувати таке завдання покликана інтерактивна модель навчання. Слово «інтерактив» прийшло до нас з англійської від слова «interact», де inter – це взаємний і act – діяти, інтерактивний – здатний до взаємодії, діалогу. Суть інтерактивного навчання у тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учнів. Це співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове, навчання у співпраці), де і учень, і вчитель являються рівноправними, рівнозначними суб'єктами навчання, розуміють, що вони роблять, рефлексують з приводу того, що вони знають, уміють і здійснюють. Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення проблеми на основі аналізу обставин та відповідної ситуації. Воно ефективно сприяє формуванню навичок і вмінь, виробленню цінностей створенню атмосфери співробітництва, взаємодії, дозволяє педагогу стати справжнім лідером дитячого колективу.

Актуальність даної теми зумовлена вимогами сьогодення і полягає в тому, щоб через упровадження нестандартних форм навчання виховувати в учнів пізнавальний інтерес до вивчення математики дослідити особливості розвитку творчих здібностей школярів на уроках математики з використанням інтерактивних технологій навчання, впровадження яких сприяло б активізації їх творчого потенціалу та підвищення якості засвоєння загальноосвітніх знань, практичної та творчої підготовки випускників шкіл.

Незважаючи на те, що проблема розвитку творчого начала в учнів досліджується давно, багато питань залишаються невирішеними. Які раніше, більшість навчального часу відводиться репродуктивній, нетворчій діяльності, значна частина завдань у підручниках має відтворювальний характер. Ось чому робота над даною проблемною темою є не тільки актуальною, але й відкриває необмежений простір для творчих пошуків оптимальних форм і методів навчання з метою формування творчої, високоосвіченої та соціально адаптованої особистості.Мета:

  • визначення шляхів розвитку творчих здібностей учнів засобами інтерактивних технологій та їх раціонального використання в процесі вивчення математики;

  • розвиток пізнавальних навичок учнів, умінь самостійно конструювати свої знання, вміння орієнтуватися в інформаційному просторі розвиток творчого мислення учнів;

  • розкриття соціальної значущості проектів творчих робіт учнів;

  • вдосконалення навчально-виховного процесу через впровадження творчого підходу до вивчення математики;

  • узагальнення досвіду роботи з даного питання.

Авторський характер досвіду полягає в інтеграції технологій між собою, поєднанні різноманітних форм та методів роботи для досягнення оптимальних результатів у формуванні творчих здібностей школярів на уроках математики.

Практичне значення полягає в тому, що в результаті раціонального використання різних інтерактивних форм і методів навчання змінюються позиції вчителя. Із носія готових знань він перетворюється на організатора пізнавальної діяльності своїх учнів. Водночас створюється модель творчої особистості, яка не лише володіє навиками спілкування та розуміння математичного процесу, а й вміє самостійно працювати над розвитком власного інтелекту, культурного і морального рівнів та реалізувати свій творчий потенціал, що є запорукою успіху у подальшому професійному становленні.

Науковою основою мого досвіду є погляди щодо самої концепції «творчість» таких науковців і педагогів як: Л.М. Коган, Л.С. Вигодський, Н.А. Бердяєв, Д.С. Лихачов, А.С. Каргін, В.А. Розумний, О.І. Мотков. Проблема розвитку пізнавальних інтересів цікавила вітчизняних педагогів, таких, як А.Алексюк, О.Біляєва, Е.Холанд, Л.Гордон, О.Синиця, В.Сухомлинський, В.Онищук, О.Савченко та інші. Однак через багатоплановість ця проблема не підпадає під однозначне вирішення.

Формування стійких і глибоких інтересів у школярів, є завданням першорядної важливості. Проблемою нестандартних форм навчання займались А.Бородай, Ю.Мальований, О.Дорошенко, С.Ніколаєва, О.Тернопольський, І.Підласий та інші. Але аналіз наявної літератури показав, що не всі аспекти варіативності уроку вивчені.

Творча особистість – це значною мірою результат навчально-виховного процесу. Ми маємо справу з людиною, обдарованою інтелектуальними, морально-вольовими та фізичними здібностями. Тому завдання вчителя – спонукати учнів до розвитку їх творчого потенціалу, забезпечити необхідні умови для того, щоб кожен школяр міг реалізувати себе, свої індивідуальні здібності, свої схильності та інтереси.

Інтерактивна взаємодія виключає як домінування одного учасника навчального процесу над іншими, так і однієї думки над іншою. В ході інтерактивного навчання учні вчаться бути демократичними, спілкуватися з іншими людьми, критично мислити, приймати продумані рішення. Такі підходи до навчання не є повністю новими для української школи, наприклад вони використовувалися і були поширені в дидактиці української школи у 20-ті роки минулого століття, а також розробку елементів інтерактивного навчання ми можемо знайти в працях В. Сухомлинського творчості вчителів-новаторів 70-80-х рр. (Ш. Амонашвілі, В. Шаталова, Є. Ільїна, С. Лисенкової та ін.), теорії розвивального навчання.

У Західній Європі та США групові форми навчальної діяльності учнів активно розвивались та вдосконалювались. У кінці XXст. інтерактивні технології набули поширення в теорії та практиці американської школи, де їх використовують при викладанні різноманітних предметів.

Практична реалізація досвіду засвідчила, що розвиваючи творчі здібності учнів на уроках математики, потрібно дотримуватися певних принципів в організації навчання:

принцип зв'язку з практикою життя;

■ принцип саморозвитку;

■ принцип оптимального поєднання індивідуальної та колективної форм навчально-творчої діяльності;

■ принцип інформативності;

■ принцип віри в сили і можливості дитини.Провідною ідеєю є самовдосконалення, самореалізація творчої особистості. Тобто:

  • створення комфортних умов навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність та інтелектуальну спроможність, формує інтелектуальний потенціал;

  • сприяння розвитку природних задатків учнів, їх моральних якостей;

  • налаштовування учнів на подальшу, активну творчо-усвідомлену самодіяльність, що відповідає їхнім духовним потребам, задовольняє їх прагнення до самореалізації, і прояву особистісних якостей.

Все це є ефективним засобом комплексного розвитку особистості, виявлення формування її творчого потенціалу.

Багаторічний досвід викладання математики засвідчує, що найголовніше завдання вчителя в будь-якій ситуації – створити в класі творчу атмосферу, більше того, педагог повинен розуміти психологічну сутність цього процесу. Це насамперед не насильницьке навчання, а заохочення до пізнання, повага інтелектуальної сили дитини.

Власні пошуки дали змогу визначити головне завдання моєї педагогічної діяльності: вироблення стратегій і тактики дій, спрямованих на сприяння всебічного розвитку творчих здібностей школярів на уроках математики шляхом раціонального використання інтерактивних форм і методів навчання та формування особистості, яка володітиме навиками критичного мислення та можливостями давати оцінку реальним життєвим ситуаціям, вмітиме самостійно працювати над розвитком власного інтелекту, культурного і морального рівнів та реалізувати свій творчий потенціал.

Певною мірою творчість властива всім людям, тому намагаюсь створити для кожного оптимальні умови навчання, формувати потребу вчитися, вміння раціонально працювати, розвивати мислення учнів, проявити творчість і самостійність у виконанні поставлених завдань.

Засоби розвитку творчих здібностей учнів:

• діалог "учитель-учень"

• діалог "учень-учень"

• діалог "учень-учитель".Практична реалізація досвіду засвідчила, що розвиваючи творчі здібності учнів на уроках математики, потрібно дотримуватися певних принципів в організації навчання:


У психолого-педагогічній літературі творча особистість розглядається як індивід, який володіє високим рівнем знань, має потяг до нового, оригінального. Для творчої особистості творча діяльність є життєвою потребою, а творчий стиль поведінки – найбільш характерний. Головним показником творчої особистості, її найголовнішою ознакою, вважають наявність творчих здібностей, які розглядаються як індивідуально-психологічні здібності людини, що відповідають вимогам творчої діяльності та є умовою її успішного виконання.

Дослідження, проведені Національним тренінговим центром (США, штат Меріленд) у 1980-х роках, засвідчують, що інтерактивне навчання вможливлює різке збільшення відсотка засвоєння матеріалу, бо впливає не лише на свідомість учня, а й на його почуття, волю (дії, практику). Результати цих досліджень відображено у схемі, яка дістала назву «Піраміда навчання».Каталог: attachments
attachments -> Тема. У мови виникнення пожежі
attachments -> Урок № Тема. Календарно-обрядові пісні весняного циклу: «Ой весна, весна днем красна», «Ой кувала зозуленька»
attachments -> Портфоліо атестаційних матеріалів учителя англійської мови Каліти Вікторії Володимирівни
attachments -> Тема: «Добір синонімів з метою увиразнення висловленої думки та уникнення невиправданих повторів одного і того самого слова. Ознайомлення з деякими найпоширенішими фразеологізмами» Мета: Навчальна
attachments -> Загородня Н. В
attachments -> І урок вже починаєм
attachments -> Економічна грамотність молодших школярів
attachments -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Біологія»,8 клас, Київ, «Ірпінь», 2005 р
attachments -> 11 клас (0,5 год на тиждень, усього 17 год., І семестр – 17 год., ІІ семестр 0 год.)
attachments -> Стаття вчителя англійської мови Авдіївської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №4 Франкової Анни Володимирівни «Навчання калiграфiї на уроках англiйської мови в початковiй школi»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал