Витяг з додатку до листа монмолодьспорту України від 01. 06. 2012 №1/9-426Сторінка1/2
Дата конвертації17.02.2017
Розмір0,5 Mb.
ТипВитяг
  1   2
Специфіка вивчення української мови у першому класіВитяг з додатку до листа МОНмолодьспорту України

від 01.06.2012 № 1/9-426

«Щодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін»
Курс української мови в 1-му класі (читання і письмо) розпочинається з навчання грамоти, метою якого є формування в учнів елементарних навичок читання і письма, розвиток мовленнєвих умінь, збагачення, уточнення та активізація словникового запасу, удосконалення фонематичного слуху, здійснення граматико-орфографічної пропедевтики.

Ця мета досягається шляхом реалізації таких завдань:

• вироблення в учнів мотивації до вивчення української мови;

• розвитку, формування й удосконалення умінь і навичок в усіх видах мовленнєвої діяльності — слуханні й розумінні (аудіюванні), говорінні, читанні й письмі;

• загальнокультурного розвитку учнів, адаптації їх до життя в певному соціальному середовищі, громадянського, патріотичного, морально-етичного й естетичного виховання;

• формування в учнів уміння вчитися.

Навчання грамоти здійснюється на уроках читання і письма протягом 7 годин на тиждень.

Для забезпечення синхронності у навчанні читання й письма в букварний період за рішенням педагогічної ради навчального закладу на навчання української мови в 1-му класі доцільно використати 1 годину з варіативної складової навчального плану, що дасть можливість виділити на навчання грамоти 8 годин на тиждень.

Разом з тим розподіл годин на навчання грамоти (читання й письма) протягом навчального року можна здійснювати по-іншому — не за семестрами, а за тижнями: на одному тижні планувати 4 години на читання і 3 години на письмо, а на наступному тижні — 3 години на читання і 4 години на письмо. У результаті час, відведений на читання і письмо, буде розподілено порівну.

Процес навчання грамоти в 1-му класі поділяється на три періоди: добукварний, букварний і післябукварний. Залежно від попередньої підготовки школярів учитель може самостійно визначати тривалість добукварного і букварного періодів.

Добукварний період — період підготовки дітей до навчання грамоти. Мета добукварного періоду навчання грамоти полягає у: забезпеченні мотивації до навчальної діяльності; розвитку усного мовлення першокласників формуванні елементарних аналітико-синтетичних умінь в роботі над текстом, реченням, словом, звуками мовлення підготовці дитини до письма.

У цей період, окрім освітніх завдань, перед учителем стоять не менш важливі завдання, спрямовані на: забезпечення адаптації дітей до школи, шкільного колективу і ознайомлення з правилами поведінки в ньому; формування навчальних умінь учнів (сидіти за партою, слухати вчителя, виконувати завдання індивідуально, в парах, у групах та ін.).

Протягом букварного періоду першокласники оволодівають початковими уміннями читати за букварем, писати в зошитах з друкованою основою і в зошитах із сіткою для першого класу. Крім того, продовжується робота з розвитку усного мовлення.

Післябукварний період призначений для вдосконалення уміння читати, писати, виконувати елементарні аналітико-синтетичні дії з одиницями різних мовних рівнів, для розвитку усного мовлення і творчих здібностей учнів, виконання завдань і вправ із читання і письма за підручником (навчальним посібником), який готує учнів до вивчення в 2-му класі окремих курсів — української мови і літературного читання.

У цей період діти починають читати літературні тексти і включаються в проектну діяльність з підготовки Свята букваря, в ході якої відбувається систематизація знань, здобутих у період навчання грамоти.

У навчанні грамоти важливо враховувати вміння, набуті дітьми у дошкільному віці, забезпечити достатнє навчальне навантаження тим учням, які певною мірою вміють читати, та надати індивідуальну допомогу менш підготовленим.

Важливим завданням читання в 1-му класі є пробудження у школярів інтересу до дитячої книжки, формування початкових умінь самостійно з нею працювати. У 1-му класі на роботу з дитячою книжкою рекомендується відводити до 20 хвилин уроку навчання грамоти (1 раз на 2 тижні). Якщо учні класу мають достатній рівень розвитку навички читання, учитель може відводити на заняття з дитячою книжкою цілий урок.

Важливе місце в системі роботи над розвитком мовленнєвої діяльності учнів відводиться урокам розвитку усного і писемного зв’язного мовлення, які рекомендується проводити у 1-му класі як фрагмент уроку (протягом 15—20 хвилин) не рідше як один раз на два тижні (17 годин на рік).

Зважаючи на фізіологічні особливості шестирічних першокласників, неприпустимим є прискорене вивчення Букваря, оскільки навіть за умови інтенсивної підготовки дітей до школи, коли вони уже в 1-му класі добре читають, навичка письма потребує тривалого часу для формування — у дошкільному віці вона не формується.

Навчання письма, як і читання, також поділяється на три періоди: добукварний, букварний і післябукварний, кожен з яких має свої завдання. Тривалість періодів залежить від якості опанування учнями предметних компетенцій, закладених у програмі з навчання грамоти. Під час навчання письма до уваги беруться індивідуальні особливості розвитку кожного учня (ліворукість, темперамент, стан здоров’я тощо), від чого має залежати письмове навантаження дитини (обсяг завдання на уроці) та частота і рівень уваги, приділеної вчителем дитині безпосередньо під час письма.

Нагадуємо, що насильно переучувати дітей, які пишуть лівою рукою, не можна. Консультування з дитячим лікарем та психологом є обов’язковим.

Для навчання письма важливим є добукварний період. Якщо вдома чи в дошкільному закладі дитина вже навчилася зображувати певні лінії, елементи букв, техніка виконання яких не відповідає методичним вимогам, то в підготовчий період навчання грамоти таким дітям має бути приділена достатня увага щодо дотримання техніки письма і гігієнічних правил (руху пальців і передпліччя упоперек і уздовж рядка, положенню ручки в руці, зошита на парті, поставі під час письма), оскільки якість графічних навичок і розвиток швидкості письма залежить насамперед від правильного формування техніки письма.

Навчання письма відбувається у зошитах з друкованою основою за певним алгоритмом. Вправи з графіки письма поєднуються з удосконаленням вимовних умінь, роботою над збагаченням словникового запасу дітей за ілюстрованим матеріалом зошита. Порядок вивчення рукописних букв збігається з послідовністю їх розташування у букварі. У букварний період навчання письма формуються правописні навички ― елементарні орфографічні й пунктуаційні. Важливими завданнями тут є засвоєння учнями механізму списування, розвиток уміння зіставляти звуковий і графічний образи літери, контролювати написане за зразком.

У ІІ семестрі рекомендується ознайомити учнів з письмом у зошиті без друкованої основи.

У післябукварний період удосконалюються та закріплюються набуті навички: писати за зразком, списувати з друкованого шрифту, записувати на слух окремі букви, склади, слова (де звучання не розходиться з написанням), невеликі речення, читати написане. Оскільки розвиток навички письма об’єктивно відстає від навички читання, у післябукварний період доцільно практикувати комбіновані уроки навчання грамоти, на яких чергується робота із читання і письма.

Процес навчання грамоти забезпечує Буквар — перша навчальна книга, за допомогою якої дитина вчиться читати, відкриває для себе шлях до освіти.

Тому основним завданням учителя у цей період є зробити уроки навчання грамоти цікавими, виховати бажання вчитися, здобувати нові знання та вміння, сприяти становленню пізнавального інтересу.


Барна М.М., Волощенко О.В., Козак О.П.

Витяг з орієнтовного календарно-тематичного планування з української мови (навчання грамоти: мова і читання)

(із розрахунку (7 + 1) годин на тиждень)


№ з/п

Дата


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнівНавчання грамоти

Мовленнєва

Мовна

Соціокультурна

Діяльніс-на

Навчання читати

Навчання писати

ДОБУКВАРНИЙ ПЕРІОД (28 год + 4 год)

1-2

3-4
Практичне ознайомлення зі словами – назвами предметів, ознак, дій. Умовне позначення слів

Посадка учня під час письма. Положення ручки (олівця) в руці під час письма. Розташування зошита на парті під час письма. Розфарбовування.

Виявлення слів серед мовного потоку. Сприйман-ня на слух інструкцій, що стосуються виконання навчальних дій

Робота над усвідомленням учнями лексичного значення слова
Організація робочого місця

 • має уявлення про номінативну роль слова;

 • позначає слова умовними значками;

 • розрізнює сприйняті на слух мовні одиниці: слова;

 • виявляє серед слів ті, які є «зайвими», відповідають зазначеним прикметам;

 • добирає необхідне обладнання до уроку, розташовує його на парті у правильному порядку;

 • приймає правильну позу перед початком письма;

 • показує правильне положення ручки в руці, тримає її великим, середній і вказівним пальцями;

 • кладе правильно зошит на парту перед початком письма і зберігає таке його положення в процесі письма;

 • виконує навчальні дії відповідно до прослуханої інструкції

5-6
Практичне ознайомлення з реченням. Спосіб умовного позначення речень.

Посадка учня під час письма. Положення ручки (олівця) в руці під час письма. Розташування зошита на парті під час письма.

Зображення ліній (горизонтальні, вертикальні)Сприйман-ня на слух матеріалу, що складається з кількох слів, виявлення серед них тих, які відповіда-ють зазначеним прикметам.

Робота над усвідомленням учнями лексичного значення слова
Робота з підручни-ком. Організація робочого місця

 • виокремлює речення з мовного потоку;

 • аналізує їх за кількістю слів;

 • складає речення за поданою графічною схемою;

 • встановлює кількість почутих слів у реченнях (до 4 слів);

 • вибирає з-поміж 2-3 слів те, якому відповідає тлумачення, пропоноване учителем;

 • орієнтується на сторінці підручника;

 • приймає правильну позу перед початком письма;

 • показує правильне положення ручки в руці, тримає її великим, середній і вказівним пальцями;

 • кладе правильно зошит на парту перед початком письма і зберігає таке його положення в процесі письма;

 • проводить лінії: вертикальні, горизонтальні;

 • добирає необхідне обладнання до уроку, розташовує його на парті у правильному порядку

7-8
Складання речень за заданою графічною схемою

Посадка учня під час письма. Положення ручки (олівця) в руці під час письма. Розташування зошита на парті під час письма. Зображення ліній (хвилясті)

Відтворення діалогів із прослуха-них казок

Спостереження за інтонацією розповід-них, пи-тальних, спонукаль-них речень (без уживання термінів) • складає речення за поданою графічною схемою;

 • аналізує їх за кількістю слів;

 • приймає правильну позу перед початком письма;

 • показує правильне положення ручки в руці, тримає її великим, середній і вказівним пальцями;

 • кладе правильно зошит на парту перед початком письма і зберігає таке його положення в процесі письма;

 • зображує хвилясті лінії перервними і неперервними рухами руки;

 • відтворює в особах (з іншим учнем або вчителем) прослуханий діалог;

 • інтонаційно правильно вимовляє (читає) речення, різні за метою висловлювання

9-10
Слова - назви предметів, граматичні питання до них.

Посадка учня під час письма. Положення ручки (олівця) в руці під час письма. Розташування зошита на парті під час письма. Зображення ліній (похилі (ліворуч, праворуч))

Сприйман-ня на слух матеріалу, що склада-ється з слів, словосполучень, вияв-лення серед них тих, які відповіда-ють зазна-ченим прикметам

Робота над усвідомленням учнями лексичного значення слова • розрізнює назви істот і неживих предметів;

 • ставить питання до слів - назв предметів;

 • приймає правильну позу перед початком письма;

 • показує правильне положення ручки в руці, тримає її великим, середній і вказівним пальцями;

 • кладе правильно зошит на парту перед початком письма і зберігає таке його положення в процесі письма;

 • проводить похилі лінії (ліворуч, праворуч);

 • розрізнює сприйняті на слух мовні одиниці: слова, словосполучення;

 • виявляє серед слів ті, які є «зайвими», відповідають зазначеним прикметам;

 • вибирає з-поміж 2-3 слів те, якому відповідає тлумачення, пропоноване вчителем11-12
Розрізнення назв предметів за питаннями хто це? що це? Складання речень за заданою графічною схемою

Посадка учня під час письма. Положення ручки (олівця) в руці під час письма. Розташування зошита на парті під час письма.

Штрихування.Повторення зразка зв’язного висловлювання, пропонованого вчителем

Поширення речень іншими словами за змістом • розрізнює назви істот і неживих предметів;

 • ставить питання до слів - назв предметів;

 • складає речення за поданою графічною схемою;

 • аналізує їх за кількістю слів;

 • приймає правильну позу перед початком письма;

 • показує правильне положення ручки в руці, тримає її великим, середній і вказівним пальцями;

 • кладе правильно зошит на парту перед початком письма і зберігає таке його положення в процесі письма;

 • зображує лінії перервними і неперервними рухами руки;

 • повторює услід за вчителем зразок зв’язного висловлювання зі збереженням змісту та інтонаційних особливостей висловлювання;

 • доповнює речення 1-2 словами за змістом, добираючи їх самостійно або вибираючи із запропонованих вчителем

13-14
Слова - назви ознак, граматичні питання до них.

Посадка учня під час письма. Положення ручки (олівця) в руці під час письма. Розташування зошита на парті під час письма. Зображення фігур. Рух пальців під час зображення графічних фігур

Загадуван-ня загадок

Робота над усвідомленням учнями лексичного значення слова • розпізнає слова - на зви ознак, ставить до них питання;

 • правильно рухає пальцями під час зображення невеликих фігур;

 • приймає правильну позу перед початком письма;

 • показує правильне положення ручки в руці, тримає її великим, середній і вказівним пальцями;

 • кладе правильно зошит на парту перед початком письма і зберігає таке його положення в процесі письма;

 • вибирає з-поміж 2-3 слів те, якому відповідає тлумачення, пропоноване вчителем

15-16
Слова - назви дій, граматичні питання до них.

Посадка учня під час письма. Положення ручки (олівця) в руці під час письма. Розташування зошита на парті під час письма. Орієнтування на сторінці зошита та в графічній сітці

Переказування невеликого прослуханого тексту з опорою на подані словосполучення, запитання

Робота над усвідомленням учнями лексичного значення слова • розпізнає слова - на зви дій, ставить до них питання;

 • приймає правильну позу перед початком письма;

 • показує правильне положення ручки в руці, тримає її великим, середній і вказівним пальцями;

 • кладе правильно зошит на парту перед початком письма і зберігає таке його положення в процесі письма;

 • знаходить і показує всі лінії графічної сітки зошита (верхня і нижня рядкові лінії, міжрядкова, похила);

 • переказує невеликий прослуханий текст;

 • вибирає з-поміж 2-3 слів те, якому відповідає тлумачення, пропоноване вчителем

17-18
Складання речень за заданою графічною схемою

Посадка учня під час письма. Положення ручки (олівця) в руці під час письма. Розташування зошита на парті під час письма. Рух кисті і передпліччя уздовж рядка у процесі виконання графічних вправ

Правильне інтонуван-ня речень, у кінці яких стоять різні розділові знаки

Спостереження за інтонацією розповід-них, пита-льних, спонукальних речень (без ужива-ння термі-нів) • складає речення за поданою графічною схемою;

 • приймає правильну позу перед початком письма;

 • показує правильне положення ручки в руці, тримає її великим, середній і вказівним пальцями;

 • кладе правильно зошит на парту перед початком письма і зберігає таке його положення в процесі письма;

 • рухає знаряддя письма уздовж рядка у процесі виконання графічних вправ;

 • правильно інтонує речення, різні за метою висловлювання та інтонацією

19-20
Поділ слів на склади. Поняття про наголос, наголошений склад

Посадка учня під час письма. Положення ручки (олівця) в руці під час письма. Розташування зошита на парті під час письма. Зображення ліній, схожих на елементи букв
Повторення за вчителем слів із наступним поділом їх на склади (слово вимовляється за правилами вимови) • вимовляє слова по складах;

 • визначає на слух склад, який вимовляється з більшою силою голосу;

 • приймає правильну позу перед початком письма;

 • показує правильне положення ручки в руці, тримає її великим, середній і вказівним пальцями;

 • кладе правильно зошит на парту перед початком письма і зберігає таке його положення в процесі письма;

 • правильно пише прямі з верхнім і нижнім заокругленням, верхні та нижні петлі, овали, півовали;

 • поділяє на склади слова з двох- трьох складів

21-22
Поділ слів на склади. Поняття про наголос, наголошений склад

Посадка учня під час письма. Положення ручки (олівця) в руці під час письма. Розташування зошита на парті під час письма. Зображення ліній, схожих на елементи букв
Розрізнення одно-, дво-, трискладових слів. Повторення за вчителем слів так, щоб було чітко чути склад під наголосом • вимовляє слова по складах;

 • визначає на слух склад, який вимовляється з більшою силою голосу;

 • поділяє на склади слова з двох- трьох складів;

 • приймає правильну позу перед початком письма;

 • показує правильне положення ручки в руці, тримає її великим, середній і вказівним пальцями;

 • кладе правильно зошит на парту перед початком письма і зберігає таке його положення в процесі письма;

 • правильно пише прямі з верхнім і нижнім заокругленням, верхні та нижні петлі, овали, півовали;

 • визначає наголос у дво-, трискладових словах

23-24
Мовні і немовні звуки

Посадка учня під час письма. Положення ручки (олівця) в руці під час письма. Розташування зошита на парті під час письма. Зображення ліній, схожих на елементи букв

Формуван-ня уміння регулювати дихання, силу голосу, темп мовлення

Уявлення про те, що слова складають-ся зі звуків • має уявлення про мовні і немовні звуки;

 • розрізнює мовні і немовні звуки;

 • знає, що слова складаються зі звуків, що звуки на письмі позначаються буквами

 • приймає правильну позу перед початком письма;

 • показує правильне положення ручки в руці, тримає її великим, середній і вказівним пальцями;

 • кладе правильно зошит на парту перед початком письма і зберігає таке його положення в процесі письма;

 • правильно пише прямі з верхнім і нижнім заокругленням, верхні та нижні петлі, овали, півовали;

 • регулює дихання, силу голосу і темп мовлення у процесі виконання навчальних завдань

25-26
Уявлення про голосні і приголосні звуки, тверді і м’які приголосні, умовне позначення їх на письмі

Посадка учня під час письма. Положення ручки (олівця) в руці під час письма. Розташування зошита на парті під час письма. Зображення ліній, схожих на елементи букв

Промовляння скоромовок

Послідовний ряд звуків слова. Виділення (услід за вчителем і самостійно) окремих звуків слова, правильно вимовля-ючи їх • розрізнює голосні і приголосні звуки, тверді і м’які приголосні;

 • умовно позначає їх на письмі;

 • приймає правильну позу перед початком письма;

 • показує правильне положення ручки в руці, тримає її великим, середній і вказівним пальцями;

 • кладе правильно зошит на парту перед початком письма і зберігає таке його положення в процесі письма;

 • правильно пише прямі з верхнім і нижнім заокругленням, верхні та нижні петлі, овали, півовали;

 • правильно відтворює ланцюжок звуків у почутому слові з 2-5 звуків;

 • виділяє перший і останній звуки у будь-якому слові

27-28
Звуковий аналіз простих за звуковою будовою слів

Посадка учня під час письма. Положення ручки (олівця) в руці під час письма. Розташування зошита на парті під час письма. Зображення ліній, схожих на елементи букв

Сприймання на слух матеріалу, що складається з кількох звуків

Розрізнення голосних і приголосних звуків; дзвінких та глухих; твердих і м’яких • робить звуковий аналіз простих за звуковою будовою слів;

 • приймає правильну позу перед початком письма;

 • показує правильне положення ручки в руці, тримає її великим, середній і вказівним пальцями;

 • кладе правильно зошит на парту перед початком письма і зберігає таке його положення в процесі письма;

 • правильно пише прямі з верхнім і нижнім заокругленням, верхні та нижні петлі, овали, півовали;

 • встановлює кількість почутих звуків у словах

29-30
Побудова звукової схеми слів

Посадка учня під час письма. Положення ручки (олівця) в руці під час письма. Розташування зошита на парті під час письма. Зображення ліній, схожих на елементи букв
Робота із словами, вимовляння і наголошування яких програма вимагає запам’ятати • будує звукову схему слів, використовуючи умовні позначення звуків;

 • приймає правильну позу перед початком письма;

 • показує правильне положення ручки в руці, тримає її великим, середній і вказівним пальцями;

 • кладе правильно зошит на парту перед початком письма і зберігає таке його положення в процесі письма;

 • правильно пише прямі з верхнім і нижнім заокругленням, верхні та нижні петлі, овали, півовали

31-32
Звуковий аналіз простих за звуковою будовою слів. Складання речень за заданою графічною схемою

Посадка учня під час письма. Положення ручки (олівця) в руці під час письма. Розташування зошита на парті під час письма. Зображення ліній, схожих на елементи букв

Складання, розігруван-ня діалогів за темами, близькими до життєвого досвіду дітей

Робота над усвідомленням лексичного значення слова • робить звуковий аналіз простих за звуковою будовою слів;

 • будує звукову схему слів, використовуючи умовні позначення звуків;

 • складає речення за поданою графічною схемою; аналізує їх за кількістю слів;

 • приймає правильну позу перед початком письма;

 • показує правильне положення ручки в руці, тримає її великим, середній і вказівним пальцями;

 • кладе правильно зошит на парту перед початком письма і зберігає таке його положення в процесі письма;

 • правильно пише прямі з верхнім і нижнім заокругленням, верхні та нижні петлі, овали, півовали;

 • формулює репліки (запитання) до співбесідника за змістом попередньо підготовленої короткої розмови на добре знайому тему ;

 • вибирає з-поміж 2-3 слів те, якому відповідає тлумачення, пропоноване вчителем


Конспект уроку з української мови

(навчання грамоти: мова і читання)

(1 клас)
Тема. Читання і усвідомлення речень, тексту із вивченими буквами. Побудова зв’язного висловлювання за ілюстрацією. Письмо під диктування. Списування з друкованого тексту. Побудова графічних схем речень, які складаються з 1 - 5 слів.

Ключові компетентності:


 • вміння вчитися:

навчально-організаційні вміння і навички:

 • дотримується правильної постави під час читання і письма;

загальномовленнєві вміння і навички: • говорить в помірному темпі, чітко, вільно, виразно, з відповідною силою голосу;

контрольно-оцінні вміння: • знаходити фактичну помилку під час зіставлення результатів власної роботи зі зразком і орієнтирами вчителя;
 • інформаційно-комунікативна:

 • знаходить у тексті конкретні відомості;
 • загальнокультурна:

 • дотримується правил поведінки на уроці; • здоров’язбережувальна:

 • розпізнає правильне і неправильне сидіння за партою;
 • соціальна:

 • співпрацює в команді;


Предметні компетентності

(конкретизовані навчальні цілі, очікувані результати):

Початковий рівень:

 • встановлює кількість почутих слів у реченні;

Середній рівень:

 • розпізнає у почутому тексті слова, що відповідають зазначеним прикметам;

 • відповідає на запитання за змістом тексту;

 • пояснює співвідношення між звуками і буквами у слові


Достатній рівень:

 • читає букварні тексти цілими словами, правильно інтонуючи речення, різні за метою висловлювання та інтонацією, з орієнтацією на відповідні розділові знаки;

 • формулює запитання за змістом прочитаного тексту;

 • пише під диктування слова із вивченими буквами;

 • списує речення з друкованого тексту, дотримуючись правил каліграфії

Високий рівень:

 • перевіряє списане; виправляє допущені помилки;

 • визначає речення, яке відповідає заданій графічній схемі;

 • складає графічну схему простого речення ( до 5 слів);

 • самостійно будує зв’язне висловлювання за ілюстрацією


План уроку


 1. Перевірка вчителем готовності учнів до уроку.

 2. Відгадування учнями загадки на визначення ключового слова - ігрового задуму (Додаток 1).

 3. Повідомлення вчителем ігрових правил у грі - подорожі «У зоопарку».

 4. Сприймання на слух художнього тексту, виявлення в ньому слів, які відповідають ігровому задуму з метою ознайомлення учнів із «Картою подорожі по зоопарку» . (Додаток 2).

 5. Встановлення кількості почутих слів у реченні. (Додаток 3).

 6. Складання графічної схеми простого речення. (Додаток 4).

 7. Формулювання запитань за змістом прочитаного тексту. Гра «Мікрофон» (Додаток 5).

 8. Побудова зв’язного висловлювання за ілюстрацією. (Додаток 6).

 9. Визначення речення, яке відповідає заданій графічні схемі. (Додаток 7).

 10. Списування речення, дотримуючись правил каліграфії (Додаток 7).

 11. Перевірка написаного, виправляння допущених помилок. Робота в парах. (Додаток 7).

 12. Читання букварного тексту цілими словами, правильно інтонуючи речення, різні за метою висловлювання та інтонацією, з орієнтацією на відповідні розділові знаки. ( Додаток 8).

 13. Відповіді учнів на запитання за змістом тексту (Додаток 8).

 14. Пояснення співвідношення між звуками і буквами у слові з метою підведення підсумків уроку. Гра «Лото» (Додаток 9).


Додаток 1


 • Відгадайте загадку і визначте, куди ми сьогодні будемо подорожувати на уроці.

Я кудись ходив із татом,


Звірів бачив там багато:
Мавпу, тигра, крокодила,
А птахів там різних - сила!
Слон водою нас облив.
Де я був? Куди ходив?

(зоопарк)

Додаток 2


 • Послухайте текст «У зоопарку» і запам’ятайте назви тварин, про яких розказується у ньому.


У зоопарку

Зіна з татком відвідали зоопарк. У зоопарку - різні тварини.

Кумедні мавпи лазили по канату. Вони весело позирали на нас.

Ведмедики просили морозива. Слон Топко лив на спину воду. В озері плавав крокодил.

А на зеленому лузі весело клекотали пелікани та лелеки.

Посередині зоопарку - залізні клітки. Тут сиділи сердиті леви, вовки, леопарди та орли.

Малі коники-поні катали по колу у візку діток.

У зоопарку Зіні весело.


 • Перерахуйте назви тварин, яких ви запам’ятали.

 • Запишіть під диктування слова - назви тварин.

 • Прочитайте записані вами слова - назви тварин. Ці тварини є мешканцями зоопарку, по якому ми будемо подорожувати сьогодні на уроці. (Учитель демонструє карту подорожі по зоопарку)


Додаток 3


 • Розпочинаємо нашу мандрівку зоопарком. І першу зупинку ми з вами зробимо біля водойми, де живуть птахи. А птахи нам з вами дали таке завдання:
 • Послухайте речення і встановіть кількість слів у ньому.


На зеленому лузі весело клекотали пелікани та лелеки.


А 7

Б 8

В 9

Додаток 4


 • Наступну зупинку ми здійснюємо біля кліток з кумедними мавпенятками, які також підготували для нас завдання.


Завдання:

 • Прочитайте речення:


Кумедні мавпи лазили по канату.


 • Складіть схему до поданого речення. Накресліть складену вами схему у зошиті.


Додаток 5


 • Ми підійшли до хижаків, де також зробимо зупинку і виконаємо завдання, яке вони для нас підготували.


Завдання:

 • Прочитай уривок тексту:


Посередині зоопарку - залізні клітки. Тут сиділи сердиті леви, вовки, леопарди та орли. А в озері плавав крокодил.


 • Сформулюй запитання за змістом прочитаного тексту.

 • Задай своє запитання однокласнику.

 • Послухай відповідь на своє запитання та оціни її.

Додаток 6

 • Наша наступна зупинка біля вольєрів, де пасуться маленькі коники - поні. Поні нам підготували наступне завдання:
 • Розгляньте ілюстрації.

 • Складіть зв’язне висловлювання за однією з них (на вибір)

Додаток 7

  1   2


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал