Вища освіта: анотований інформаційно-бібліографічний огляд періодичних виданьСкачати 182,69 Kb.
Дата конвертації08.02.2017
Розмір182,69 Kb.
ВИЩА ОСВІТА:

АНОТОВАНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОГРАФІЧНИЙ

ОГЛЯД ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ

(з надходжень до бібліотеки )

за І квартал 2015 р.

Філософія вищої освіти

Андрущенко В. Герменевтика освіти (спроба теоретичного аналізу) / В. Андрущенко // Вища освіта України. – 2014. – № 4. – С. 5-9.

Проаналізовано проблеми та перспективи розвитку освіти в контексті нового Закону України «Про вищу освіту». Обґрунтовано, що основним питанням сьогодення для освіти є питання про зміну філософії й загальної архітектоніки освіти в системі викликів сучасного світу. Розглянуто глобальні і локальні чинники, які формують виклики, проаналізовано відповіді на них зміною філософської парадигми модернізації освіти.Корсак К. Основи нової національної ідеї у контексті розвитку вищої освіти України / К. Корсак // Вища освіта України. – 2014. – № 4. – С. 10-15.

Наголошено, що держава потребує креативної Української ідеї – ХХІ. Вказано, що вона має спиратися на поєднання наукових досягнень з культурним спадком і скеровуватися в майбутнє, а не в минуле. Висвітлено новітні досягнення генетиків та інших науковців у відновленні історії появи землеробства і скотарства. Доведено, що українці є прямими нащадками тих, хто створив пшеницю та металургію бронзи, винайшов колесо і млин. Отже, наша історія удесятеро довша від історії росіян. Запропоновано будувати футурологічну складову української ідеї на розвитку вищої освіти та наукових відкриттів останніх років.Нестерова М. Трансдисциплінарність сучасної науки як виклик для вищої освіти / М. Нестерова // Вища освіта України. – 2014. – № 4. – С. 29-34.

Розглянуто феномен трансдисциплінарності сучасної науки і водночас окреслено завдання для системи вищої освіти. Обґрунтовано, що сучасна наука і конвергентні технології вимагають від майбутніх дослідників здатності працювати в складних трансдисциплінарних проектах. Відповідно завданням вищої школи є створити необхідний простір досвіду і надати необхідні когнітивні стратегії.Рябченко В. Фальсифікація вищої освіти в Україні як суспільна проблема: світоглядно-компетентнісний аспект / В. Рябченко // Вища освіта в Україні. – 2014. – № 4. – С. 16-22.

Схарактеризовано легальну фальсифікацію вітчизняної освіти як підміну реальної вищої освіти номінальною, що не лише гальмує цивілізований розвиток України, а й несе в собі загрози її національній безпеці. З позицій світоглядно-компетентнісного підходу висвітлено чинники, які знижують якість вищої освіти. Окреслено шляхи розв’язання актуалізованої проблеми.


Якість вищої освіти
Головенкін В. Університетська система забезпечення якості / В. Головенкін // Вища школа. – 2014. – № 11-12. – С. 15-23.

Розглянуто рекомендації із внутрішнього забезпечення якості у вищих навчальних закладах, запропоновані у документі «Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти». Викладено десятирічний досвід Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» зі створення та розвитку університетської системи забезпечення якості. Наведено статистичні дані щодо результатів оцінювання якості підготовки за окремими спеціальностями у 2012/2013 рр.Жорнова О. Благополуччя здобувачів вищої освіти як об’єкт моніторингу її якості / О. Жорнова, О. Жорнова // Вища школа. – 2014. – № 11-12. – С. 36-44.

Показано, що до ключових об’єктів моніторингу якості вищої освіти має бути віднесено благополуччя здобувача вищої освіти. Моніторинг благополуччя має засвідчити таке: діяльність, спільна для здобувачів вищої освіти, породжує особливі соціальні зв’язки на ґрунті турботи про власне благополуччя; відбувається становлення соціальної групи представників професійного середнього класу й утворюється колективний суб’єкт – носії ідеї благополуччя; емпіричний опис зрушень у компетентності здобувача вищої освіти містить показники динаміки його благополуччя.Красильникова Г. На шляху до сучасної системи моніторингу якості вітчизняної освіти / Г. Красильникова // Вища школа. – 2014. – № 11-12. – С. 24-35.

Розглянуто чинну систему моніторингу якості вітчизняної освіти на локальному, регіональному, загальнодержавному та міжнародному рівнях. Проаналізовано елементи системи моніторингу якості в дошкільній, загальній середній, професійно-технічній, вищій та післядипломній освіті. Надано характеристику таких елементів системи: статистичний моніторинг, інспектування навчальних закладів, що сформувалися ще в радянській освітній системі і діють донині. Намічено шляхи модернізації чинних процедур державного контролю якості освіти – атестації та акредитації навчальних закладів шляхом запровадження громадянського моніторингу.Кремінь В. Г. Проблеми якості української освіти в контексті сучасних цивілізаційних змін / В. Г. Кремінь // Педагогіка і психологія. – 2014. – № 4. – С. 5-10.

Викладено доповідь на загальних зборах НАПН України, що відбулися 30 жовтня 2014 р. Виокремлено цивілізаційні виклики вищої освіти. Окреслено основні кроки до якості вищої освіти. Стверджено, що досягнення конкурентоспроможності якості національної освіти в контексті цивілізаційних змін нині стає пріоритетом модернізації освіти України.


Інноваційна вища освіта
Гриневич Л. Вища освіта України: на шляху інтеграції до європейського освітнього простору / Л. Гриневич // Рідна школа. – 2014. – № 11. – С. 8-13.

Проаналізовано проблеми, пов’язані з модернізацією вітчизняної вищої освіти на шляху інтеграції до європейського освітнього простору. Систематизовано основні принципи та реформи, передбачені Болонським процесом. Визначено цілі Європейського простору вищої освіти та критерії членства країн-учасниць Європейської культурної конвенції. Проаналізовано положення Закону України «Про вищу освіту», спрямовані на вирішення проблем забезпечення якості вищої освіти, створення умов для внутрішньої та міжнародної мобільності.Луговий В. І. Професійна освіта і підготовка в концепції МСКО, проекту НСКО та вітчизняної практики / В. І. Луговий, Ж. В. Таланова // Педагогіка і психологія. – 2014. – № 4. – С. 11-20.

Аргументовано, що професійна орієнтація освітніх програм і досягнень (кваліфікацій, ступенів) де-факто й де-юре не має твердої прив’язки до окремих рівнів освіти, натомість характеризує більшість з них МСКО-11 (Міжнародна стандартна класифікація освіти) і проектом НСКО. Обґрунтовано, що з урахуванням світового досвіду необхідно скласти переліки галузей знань і спеціальностей, сумісних з МСКО(Г)-2013, з метою національного й міжнародного розуміння та визнання здобутих в освіті кваліфікацій.Ситниченко Є. Г. Інноваційний характер маркетингової парадигми управління освітою / Є. Г. Ситниченко // Грані. – 2014. – № 11. – С. 49-53.

Розглянуто освітній маркетинг, що уявляє собою когнітивно-ціннісну основу переорієнтації всіх форм регулювання на задоволення соціальних та індивідуальних освітніх потреб. Наголошено, що управлінська практика показує, що маркетингове управління вищою освітою дозволяє досягати максимального в даних умовах соціального ефекту з оптимальними витратами необхідних ресурсів.Сухарніков Ю. Нормативно-правові підстави для модернізації вищої освіти в Україні / Ю. Сухарніков // Вища школа. – 2014. – № 10. – С. 20-39.

Проаналізовано конституційні основи функціонування сучасної системи освіти України. Показано, що нормативна база системи відображає стан і закріплює позиції на рівні 70-х років ХХ ст. Вона не враховує радикальні зміни у соціально-економічному житті суспільства, не відповідає вимогам сьогодення і, тим більше, не відповідає потребам у майбутньому. Наголошено на необхідності перегляду основної конституційної норми, що стосується права людини і громадянина на освіту.Твердовська О. В. Теоретико-методологічні засади реформування освітньо-виховної системи / О. В. Твердовська // Освіта і розвиток обдарованої особистості. – 2014. - № 12. – С. 24-27.

Особливістю синергетичної концепції освіти є її трансдисциплінарність у контексті виявлення взаємозв’язків як між певними галузями знань, так і розрізненими сферами життєдіяльності. У системі вищої освіти більше затребуваною стає сфера економічних досліджень, спрямована на осмислення і розуміння сутності економічного буття людини і суспільства. Проаналізовано викладання дисципліни «Філософія економіки».Яголковский С. Р. Инновационность и трансформационное лидерство в условиях образовательного процесса в вузе / С. Р. Яголковский // Психология в вузе. – 2014. – № 6. – С. 19-30.

Розглянуто психологічні аспекти освітнього процесу у ВНЗ, пов’язаних як з особистісними характеристиками учасників цього процесу, так й з різними формами соціально-психологічного впливу на них. Важливими факторами, що забезпечують успішність і розвиток такого процесу, є інноваційність і трансформаційне лідерство. Проаналізовано основні підходи до визначення й розуміння сутності інноваційності, розглянуто один з підходів до її розвитку, подано короткий опис специфіки викладацької інноваційності.


Вищі навчальні заклади

Базилевич В. 70-річчя економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка / В. Базилевич // Вища школа. – 2014. – № 10. – С. 12-19.

Важлива подія у науково-освітянському житті КНУ імені Тараса Шевченка висвітлена деканом економічного факультету. Наголошено на здобутках науковців і студентів факультету. Окремо проаналізовано науково-дослідницьку діяльність кафедр факультету.Грабко В. Технічна освіта – фантастичний потенціал України / В. Грабко // Вища школа. – 2014. – № 10. – С. 7-11.

Рубрика часопису «Візитна картка» представляє Вінницький національний технічний університет. ВНТУ – єдиний в Україні виш, де студенти навчаються за триместровою схемою: два триместри навчальні, один – робочий. Студенти опановують робітничі професії, які відповідають їхнім майбутнім інженерним. Проаналізовано навчально-виховну та наукову діяльність вишу. Зосереджено особливу увагу на інноваційних формах роботи та запровадженні інформаційних технологій.Красікова Т. Корупція як негативний фактор, що впливає на розвиток університету як ядра регіональної інноваційної системи / Т. Красікова, Д. Огнєв // Актуальні Проблеми Економіки. – 2014. – № 11. – С. 161-165.

Представлено результати одного з етапів дослідження розвитку університету як ядра регіональної інноваційної системи. Описано прояви корупції в інноваційній діяльності університету, а також розглянуто специфічні риси корупції у досліджуваній сфері. Доведено, що рівень корупції в інноваційній діяльності університету може бути знижений шляхом розробки механізмів у межах концепції потрійної спіралі, згідно з якою університету відводиться ключова роль у становленні регіональної інноваційної системи, при цьому активне громадянське суспільство є регулятором і контролером процесу взаємодії системи «університет – бізнес – держава».Львівська політехніка готує і виховує нову генерацію української технічної еліти // Вища школа. – 2014. – № 11-12. – С. 10-14.

Викладено історію створення і розвитку університету. Проаналізовано наукову, навчально-виховну діяльність, досягнення колективу вишу за 170 років існування. Висвітлено перспективні плани щодо розвитку Національного університету «Львівська політехніка».Методологія і методика освітнього процесу

Береза В. Стан, суперечності та перспективи розвитку політичної освіти в сучасному українському суспільстві / В. Береза // Вища освіта України. – 2014. – № 4. – С. 44-49.

Викладено думки та основні напрями, за якими удосконалення системи політичної освіти України може сприяти становленню демократії, зокрема: досягнення оптимального балансу між функціонуванням національної системи освіти та її розвитком у визначеному напрямі зі збільшенням ступеня відкритості; посилення ідентифікації студентів з українською політичною нацією; розвиток політичної свідомості, політичної активності й політичної культури молоді; поширення громадянської освіти з викладанням основ демократії та теоретичних засад феномену політичної нації у ВНЗ.Виткалов С. Сучасні проблеми вищої школи очима регіонального педагога / С. Виткалов // Вища школа. – № 11-12. – С. 85-90.

Проаналізовано проблеми сучасної вищої школи, зокрема пов’язані з організацією наукової діяльності в Україні. Йдеться про необхідність публікацій у наукометричних виданнях, які мають сприяти ознайомленню світової наукової спільноти зі здобутками вітчизняних науковців. Запропоновано зміни у системі організації освіти, зокрема підготовці бакалаврів з відповідними змінами у навчальних планах магістрантів; альтернативні варіанти функціонування ВНЗ.Ланських О. Мовні стратегії в системі державної освітньої політики / О. Ланських // Вища освіта України. – 2014. – № 4. – С. 109-113.

Проаналізовано місце та роль мовних стратегій у системі державної освітньої політики, яка вдосконалюється завдяки реалізації демократичних принципів та підходів. Мова акумулює досвід поколінь, є засобом соціалізації та інструментом урегулювання суспільних, міжетнічних і міжнаціональних відносин, невід’ємним складником розвитку держави. Мовні стратегії утверджуються не тільки як засіб розвитку особистості, а й як механізм єдності суспільства.Онкович Г. Наукова конференція як інтерактивна медіаосвітня технологія / Г. Онкович // Вища освіта України. – 2014. – № 4. – С. 85-93.

Подано характеристику «інтерактиву» – спеціальної форми пізнавальної діяльності, коли процес пізнання організовано в такий спосіб, що практично всі студенти заохочені до нього, можуть брати участь, розуміти й рефлектувати з приводу того, що вони знають і думають. Розглянуто різні жанри наукових конференцій. Об’єднує їх парасольковий термін «інтерактивна медіаосвітня технологія».Викладач вищої школи

Гусак Л. Портфоліо: демонстрація ідеальної моделі викладача чи набутий досвід? / Л. Гусак // Професійно-технічна освіта. – 2014. – № 4. – С. 32-35.

Викладено рекомендації щодо правильного створення портфоліо викладачів професійно-технічних навчальних закладів за Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників. Проаналізовано компоненти та рубрики портфоліо.Підготовка майбутнього педагога

Гаврилюк С. М. Упровадження компетентнісного підходу до педагогічної творчості в професійній підготовці майбутніх вихователів / С. М. Гаврилюк // Педагогіка і психологія. – 2014. – № 4. – С. 44-49.

Розкрито значущість компетентнісного підходу до професійної підготовки майбутніх вихователів дітей дошкільного віку. Розкрито сутність понять «компетентність», «компетенція», «професійна компетентність» вихователя. Визначено принципи реалізації компетентнісного підходу до творчої педагогічної діяльності в професійній підготовці майбутніх вихователів. Теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено педагогічні умови, які сприяють формуванню їхньої професійної компетентності.Галушко М. Сучасні стратегії розвитку професійної компетентності майбутніх словесників у процесі вивчення повісті Олександра Довженка «Зачарована Десна» / М. Галушко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2014. – № 12. – С. 16-17.

Проаналізовано сучасні стратегії розвитку професійної компетентності майбутніх словесників. З метою апробації розробленої моделі управління та механізму управлінського супроводу розвитку професійної компетентності молодих учителів літератури визначено процесуально-особистісний та результативний підходи.Горошкіна О. Формування креативності майбутніх учителів української мови як лінгводидактичні проблема / О. Горошкіна, О. Караман // Українська мова і література в школах України. – 2014. – № 12. – С. 29-33.

На основі аналізу фахових праць уточнено зміст поняття «креативність майбутніх учителів української мови», окреслено шляхи її формування. Особливу увагу приділено врахуванню внутрішньопредметних, міжпредметних звязків у межах вивчення мовознавчих, мовленнєвознавчих фахових дисциплін, упровадженню проектної технології навчання, організації науково-дослідницької, експериментальної роботи.Кизенко В. Реалізація діяльнісного підходу в навчанні студентів-філологів з різним рівнем комунікативних здібностей / В. Кизенко, Д. Трубачова // Рідна школа. – 2014. – № 11. – С. 42-51.

Розглянуто проблему реалізації діяльнісного підходу в навчанні студентів-філологів. Розкрито можливості організації учіння майбутніх учителів іноземної мови на основі оволодіння комунікативними методами з урахуванням рівня розвитку їх комунікативних здібностей.Овсієнко Л. Методи навчання лінгвістики тексту в системі компетентнісної мовної освіти майбутніх учителів-словесників / Л. Овсієнко // Українська мова і література в школах України. – 2014. – № 12. – С. 5-11.

Визначено і проаналізовано сучасні методи навчання майбутніх учителів-словесників. Із численного арсеналу методів, адекватних завданням компетентнісного підходу, виділено такі: метод проектів, портфоліо, ділова гра, аналіз конкретних ситуацій, активне програмоване навчання, проблемна лекція. Упроваджуючи ці методи в процес навчання лінгвістики тексту, викладач формує індивідуальні, професійні, творчі здібності майбутніх учителів-словесників, тобто професійно-педагогічну компетентність, яка охоплює літературознавчий, лінгвістичний, психологічний, педагогічний, дидактичний, методичний і комунікативний складники.Павленко І. О. Методика формування валеологічного мислення майбутніх учителів природничих спеціальностей у процесі професійної підготовки / І. О. Павленко // Освіта та розвиток обдарованої особистості. – 2014. – 12. – С. 28-31.

Обґрунтовано методику формування валеологічного мислення майбутніх учителів природничих дисциплін на основі розробки комплексної програми з навчальної дисципліни «Фізичне виховання для студентів 1-4 курсів природничого факультету». Проаналізовано теоретичний розділ програми, який містить дидактичні одиниці, що мають валеологічну спрямованість.Федоров О. Медіаосвіта та медіакритика в контексті підготовки майбутніх педагогів / О. Федоров // Вища освіта України. – 2014. – № 4. –С. 59-70.

Запропоновано теоретичну модель, що синтезує завдання медіаосвіти і медіакритики для ефективного розвитку медіакомпетентності та аналітичного мислення майбутніх педагогів, їх цілеспрямованої підготовки до медіаосвіти школярів. Визначено цільовий та результативний компоненти.Фомин А. Е. Конструирование в структуре педагогической деятельности и психологическая подготовка педагогов / А. Е. Фомин // Психология в вузе. – 2014. – № 6. – С. 3-18.

Розглянуто конструктивний компонент педагогічної діяльності. Педагогічний прогноз виступає як найважливіша підстава педагогічного конструювання. Наголошено, що вагомим є взаємодія конструктивного й комунікативного компонентів, що реалізуються у взаємопов’язаних функціях. Підкреслено, що питання психологічної підготовки до педагогічного конструювання не можуть бути вирішені без психологічного аналізу цього процесу.Чернецкая Н. И. Психология творческого мышления: специальный практикум для студентов / Н. И. Чернецкая // Психология в вузе. – 2014. – № 6. – С. 43-53.

Описано спеціальний практикум, адресований студентам-психологам і студентам-педагогам, і спрямований на поглиблення й розширення знань, умінь, навиків з психології творчості, творчого мислення й креативності. Представлено різні авторські вправи, що торкаються невирішених теоретичних питань психології творчості, практичних проблем її діагностики, експериментального вивчення, цілеспрямованого розвитку.
Післядипломна педагогічна освіта
Колос К. Типологія компонентного складу комп’ютерно орієнтованого навчального середовища закладу післядипломної педагогічної освіти / Катерина Колос // Вища школа. – 2014. – № 4. – С. 35-43.

Обґрунтовано необхідність проведення типологічного аналізу компонентного складу комп’ютерно орієнтованого навчального середовища закладу післядипломної освіти. Визначено поняття «типологія компетентного складу комп’ютерно орієнтованого середовища». Виокремлено і схарактеризовано основні типи компонентного складу комп’ютерно орієнтованого навчального середовища закладу післядипломної педагогічної освіти.


Міжнародне співробітництво вищої школи. Зарубіжна вища освіта
Бак М. Вартість ресурсів для забезпечення університетської освіти / Мирослав Бак // Вища освіта України. – 2014. – № 4. – С. 77-84.

Аргументовано, що глобальний університет у процесі свого формування буде наслідувати елементи поведінки транснаціональних корпорацій. Здійснено спробу осягнути наслідки еволюції фірм, що працюють зі знанням, і наукових установ. Стверджено, що об’єднання найстаріших університетів північного сходу США не дає підстав стверджувати, що воно здобуло статус глобального на зразок глобальних корпорацій. Водночас такі об’єднання вносять істотні зміни у вартість ресурсів для забезпечення університетської освіти в умовах розвитку глобальної економіки.Грицюк Л. Компетентнісний підхід до підготовки фахівців соціально-педагогічного спрямування у ВНЗ Польщі / Л. Грицюк, А. Лякішева // Вища школа. – 2014. – № 10. – С. 63-70.

Розкрито теоретичні засади вивчення особливостей компетентнісного підходу до професійної підготовки у системі вищої освіти Польщі. Сформульовано національні підходи до імплементації важливих документів у напрямі підвищення якості вищої освіти. Показано роль національної рамки кваліфікацій у запровадженні компетентнісного, тобто результатного, підходу у підготовці фахівців соціально-педагогічного спрямування.Дебич М. Оптимізація суспільно-гуманітарної складової у підготовці студентів: міжнародний досвід / М. Дебич // Вища школа. – 2014. – № 10. – С. 53-62.

Досліджено характерний для країн Організації економічного співробітництва і розвитку розподіл студентів університетів та закладів аналогічного рівня за полями навчання і вужчими профілями підготовки. В аналізі цього розподілу акцентовано увагу на те, яка частка студентів обирає інтегральне поле суспільно-гуманітарних профілів підготовки. Розглянуто можливості реалізації виховної функції у вищій школі шляхом використання тих навчальних програм, що включають гуманітарні елементи у традиційних дисциплінах або передбачають додаткові гуманітарні курси. Наведено приклади освітньої практики США, Великої Британії і Франції.Жерноклєєв І. Інтеграційні процеси в освіті майбутніх учителів професійного навчання у країнах Північної Європи / І. Жерноклєєв // Професійно-технічна освіта. – 2014. – № 4. – С. 48-50.

Проаналізовано досвід забезпечення інтеграційних процесів в освіті майбутніх учителів професійного навчання у Швеції. На прикладі досвіду професійної школи Багіум у Королівстві Швеція проілюстровано успішно інтегровані програми підготовки майбутніх учителів професійного навчання.Жибек А. Вплив потреб ринку праці на систему державної освіти / А. Жибек, А. Абилкасімова // Актуальні Проблеми Економіки. – 2014. – № 11. – С. 218-223.

Проаналізовано державне регулювання ринку праці в Республіці Казахстан, потреби ринку праці та ринку освітніх послуг. Здійснено аналіз найбільш затребуваних професій та їх співвідношення із запитами ринку праці. Запропоновано напрями удосконалення системи надання якісних освітніх послуг, а також модель взаємозв’язку системи освіти з ринком праці.Карпенко О. В. Тенденції надання освітніх послуг у контексті реформування вищої школи Республіки Білорусь поза Болонським процесом / О. В. Карпенко, Л. І. Самчук, Е. Є. Бжеська // Педагогіка і психологія. – 2014. – № 4. – С. 88-100.

На основі наявної джерельної бази проаналізовано особливості реалізації національних систем надання освітніх послуг у Республіці Білорусь, а також їхнє реформування поза межами Болонського процесу. Узагальнено позитивні та негативні наслідки розвитку системи вищої освіти у державі.Козієвська О. Державне регулювання процесів академічної мобільності у країнах Скандинавії (на прикладі Ісландії, Данії, Норвегії, Фінляндії, Швеції) / Олена Козієвська // Вища освіта України. – 2014. – № 4. – С. 94-100.

Проаналізовано досвід країн Скандинавії щодо регулювання процесів академічної мобільності на державному рівні, зокрема її законодавчо-нормативне забезпечення на національному рівні та механізми державної фінансової підтримки. Зроблено висновок про необхідність для України розроблення цілісної концепції академічної мобільності, яка відповідала б сучасним реаліям міжнародних відносин; удосконалення міграційного, трудового законодавства, активного запровадження в навчальний процес англійської мови.Козлов Д. Формування управлінської компетентності майбутнього викладача вищої школи: зарубіжний досвід / Дмитро Козлов // Вища освіта України. – 2014. – № 4. – С. 50-58.

Висвітлено зарубіжний досвід формування управлінської компетентності майбутнього викладача вищої школи, що передбачає, передусім, розвиток лідерських якостей, необхідних для виконання формальних та неформальних лідерських ролей. Проаналізовано складові та показники рівня управлінської компетентності майбутнього викладача вищої школи.Колесниченко Н. Підготовка бакалаврів романо-германської філології в системі університетської освіти Німеччини / Наталія Колесниченко // Вища освіта України. – 2014. – № 4. – С. 101-108.

Висвітлено зміст й особливості організації професійної підготовки бакалаврів романо-германської філології в системі сучасної університетської освіти Німеччини під дією чинників євроінтеграції. Особливу увагу приділено аналізу змісту й способів організації навчально-пізнавальної та самостійно-дослідницької діяльності бакалаврів романо-германської філології в Університеті імені Отто Фрідріха (м. Бамберг) та Берлінському університеті імені Вільгельма Гумбольдта.Похресник А. Вища освіта і Римський клуб: минуле й майбутнє / А. Похресник // Вища освіта України. – 2014. – № 4. – С. 23-28.

Розглянуто причини організації Римського клубу як незалежного зібрання кращих науковців і політиків світу. Указано на помилковість оцінки Римського клубу з радянських позицій. Клуб не можна однобоко вважати рупором атлантизму. Досліджено кращі доповіді Римського клубу та вказано шляхи їх використання для підвищення якості вищої освіти України і виконання вимог Болонської декларації.Слісаренко О. Гарвард іде у відрив: динаміка і стратегії розвитку топ-закладів вищої освіти у світі / Олена Слісаренко // Вища школа. – 2014. – № 10. – С. 40-52.

Досліджено динаміку та стратегії розвитку топ-закладів вищої освіти, які займали 1–30 місця за рейтингом «Шанхайський» у 2003-2013 рр. З’ясовано, що Гарвардський університет, маючи оптимальні та стабільні характеристичні параметри, за цей період збільшив конкурентні переваги порівняно із закладами та групами закладів з-поміж перших 30. Підтверджено існування двох ефективних стратегій організації високорейтингових закладів – універсалізації та профілізації (спеціалізації).


Шелюк Л. Світовий досвід демократизації освітньої політики / Людмила Шелюк // Вища освіта в Україні. – 2014. – № 4. – С. 71-76.

Акцентовано особливу увагу на актуальній проблемі поєднання вітчизняного і зарубіжного досвіду у сфері освіти. Наголошено на демократизації освітньої політики держави щодо навчання і виховання сучасної молоді. Підкреслено, що конкуренція між навчальними закладами сприятиме підвищенню якості освітніх послуг.


Укладач: О. А. Дікунова,

зав. інформаційно-бібліографічного відділу Hаукової бібліотеки
Каталог: Librarydocument -> Anotovani
Anotovani -> Вища освіта: анотований інформаційно-бібліографічний огляд періодичних видань
Anotovani -> Вища освіта: анотований інформаційно-бібліографічний огляд періодичних видань
Anotovani -> Вища освіта: анотований інформаційно-бібліографічний огляд періодичних видань
Anotovani -> Вища освіта: анотований інформаційно-бібліографічний огляд періодичних видань
Anotovani -> Вища освіта: анотований інформаційно-бібліографічний огляд періодичних видань
Anotovani -> Вища освіта: анотований інформаційно-бібліографічний огляд періодичних видань
Anotovani -> Вища освіта: анотований інформаційно-бібліографічний огляд періодичних видань
Anotovani -> Вища освіта: анотований інформаційно-бібліографічний огляд періодичних видань
Anotovani -> Вища освіта: анотований інформаційно-бібліографічний огляд періодичних видань
Anotovani -> Вища освіта: анотований інформаційно-бібліографічний огляд періодичних видань


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал