Вирішення завдань виховної роботи здійснюється за напрямами: громадянське вихованняСкачати 113,8 Kb.
Дата конвертації05.02.2017
Розмір113,8 Kb.
Напрями виховної роботи
Вирішення завдань виховної роботи здійснюється за напрямами:

громадянське виховання;

родинно-сімейне виховання;

військово-патріотичне виховання;

трудове виховання;

художньо-естетичне виховання;

моральне виховання;

екологічне виховання;

формування здорового способу життя;

превентивне виховання;

сприяння творчому розвитку особистості.
Мета громадянського виховання - сформувати свідомого

громадянина, патріота, професіонала, тобто людину з притаманними

їй особистісними якостями й рисами характеру, світоглядом і

способом мислення, почуттями, вчинками та поведінкою, спрямованими

на розвиток демократичного громадянського суспільства в Україні.

Головними завданнями родинно-сімейного виховання є

гармонійний всебічний розвиток дитини, підготовка її до життя в

існуючих соціальних умовах, реалізація її творчого потенціалу,

формування у дітей моральних цінностей з позиції її добра,

справедливості, правди, людяності, розуміння пріоритету виховання

дітей у сім'ї та гуманних взаємин між членами кожної родини,

важливості ролі сім'ї у житті суспільства, створення сприятливої

трудової атмосфери в сім'ї, виховання національної свідомості і

самосвідомості, культури поведінки в сім'ї, залучення до традицій

родинно-побутової культури українців, активної участі у

всенародних і сімейних святах.


Військово-патріотичне виховання покликане забезпечити

морально-політичну і практичну підготовку щодо виконання обов'язку

- захисту незалежної Батьківщини, військової служби у Збройних

Силах України. Головними завданнями є формування психологічних та

морально-вольових якостей (стійкості, мужності, готовності до

подвигу, самопожертви), особистісних поглядів на сучасні події;

самовиховання і самопідготовка, спрямовані на оволодіння певними

світоглядними знаннями і уявленнями, фізичний розвиток

особистості.
Трудове виховання спрямоване на формування творчої

працелюбної особистості, виховання цивілізованого господаря,

свідомого ставлення до праці як вищої цінності людини і

суспільства, готовності до життєдіяльності і праці в умовах

ринкових відносин, формування в учнів розуміння загальних основ

сучасного виробництва, вміння включатись у виробничі відносини,

виховання дисциплінованості, організованості, бережливого

ставлення до суспільної і приватної власності, природних багатств.


Художньо-естетичне виховання передбачає формування основ

естетичної культури, естетичних норм і принципів, переконань та

ідеалів, естетичного сприймання та емоційного ставлення до

прекрасного, духовне збагачення учнів, розширення їх світогляду,

оволодіння цінностями і знаннями в галузі світового та народного

мистецтва, музики, архітектури, побуту, ремесел; озброєння

школярів естетичними знаннями, виховання художнього смаку,

вироблення естетичної активності, бажання вносити прекрасне у

життя, примножувати культурно-мистецькі надбання народу.
Моральне виховання спрямоване на прищеплення і розвиток

моральних почуттів, міцних переконань і потреби поводити себе

згідно з моральними нормами, прийнятими в суспільстві, виховання

патріотизму, колективізму, свідомої дисципліни та організованості,

громадянської і соціальної відповідальності, непримиренності до

аморальних вчинків - людей, до порушників норм і правил культурної

поведінки.

Це планомірний, цілеспрямований вплив на морально-емоційний

розвиток людини через організацію умов, в яких формуються її

духовна, емоційна, світоглядна сфери та поведінка відповідно до

загальнолюдських та національних морально-етичних цінностей.

Система морального виховання спрямована на формування

цілісної моральної особистості, яка включає такі гуманістичні

риси, як доброта, чуйність, милосердя, увага, толерантність,

совість, чесність, справедливість, людська гідність, повага і

любов до людей, правдивість і скромність, сміливість і мужність.

Зміст морального виховання включає принципи, норми, правила

моралі та прогресивні традиції, які становлять частину духовного

життя народу. Це народні традиції, шанобливе ставлення до

Батьківщини, суспільства, праці, до людей і самих себе.


Екологічне виховання покликане забезпечити підростаюче

покоління науковими знаннями про взаємозв'язок природи і

суспільства, допомогти зрозуміти багатогранне значення природи для

суспільства в цілому і кожної людини зокрема, сформувати

розуміння, що природа - це першооснова існування людини, а людина

- частина природи, виховати свідоме добре ставлення до неї,

почуття відповідальності за навколишнє середовище як національну і

загальнолюдську цінність, розвивати творчу активність щодо охорони

та перетворення оточуючого середовища, виховувати любов до рідної

природи.


Метою напрямку "Формування здорового способу життя" є

забезпечення повноцінного розвитку дітей і молоді, охорони та

зміцнення їхнього здоров'я, формування фізичних здібностей

особистості, гармонії тіла і душі; виховання потреби у регулярних

заняттях фізичною культурою і дотриманні режиму дня, у прагненні

до оволодіння санітарно-гігієнічними знаннями і навичками,

утвердження здорового способу життя, формування вміння правильно

поводитись у критичних життєвих ситуаціях і надавати необхідну

допомогу собі та оточуючим; використання історичного національного

досвіду здорового способу життя; формування рис лицарства і

мужності, самовдосконалення тіла й духу.

Система роботи включає в себе організацію шкільного режиму,

дотримання у школі гігієнічних норм щодо освітлення, температури

повітря, шкільного обладнання, раціонального харчування,

загартування, профілактичне медичне обстеження, пропаганда

здорового способу життя і включення дітей у різні види

спортивно-фізкультурної діяльності.
Превентивне виховання передбачає реалізацію заходів,

спрямованих на попередження злочинів і злочинності, вдосконалення

способу життя учнів без порушень норм моралі; розвиток умов, що

сприяють збереженню здоров'я та життя дітей, виявлення негативних

змін у поведінці учнів, вивчення причин і умов, що сприяють

скоєнню злочину, попередження їх подальшого розвитку; організацію

змістовного дозвілля, поліпшення роботи з підлітками з девіантною

поведінкою, надання їм допомоги в самовихованні. Метою є

формування правової свідомості на основі тих правових знань,

уявлень, переконань, що склалися в нашому суспільстві, почуттів,

що регулюють поведінку: почуття законності обраної мети,

правомірності шляхів її реалізації, справедливості, активної

протидії порушникам законів нашої країни; докорінне підвищення

правової культури всіх учасників навчально-виховного процесу;

формування здорового способу життя, попередження асоціальних

проявів серед учнів, профілактика вживання наркогенних речовин.

Здійсненню превентивного виховання сприяють

психолого-педагогічна профілактика та корекція відхилень у

поведінці учнів, використання нестандартних форм виховання,

забезпечення зайнятості та змістовного відпочинку дітей під час

канікул, допомога соціальне дезадаптованим категоріям дітей,

профілактика дитячої бездоглядності, просвітницька робота щодо

запобігання протиправній поведінці, наркоманії, алкоголізму,

захворюваності на ВІЛ/СНІД та хворобам, що передаються статевим

шляхом; правильне статеве виховання.
Одним із пріоритетних напрямків виховної роботи є сприяння

творчому розвитку особистості. Він спрямований на розвиток власних

спостережень, пізнавальних інтересів у певній галузі знань до

технічної творчості, моделювання, винахідництва, сприяння

інтелектуальному, емоційному та естетичному розвитку школярів,

уміння бачити пізнавальні проблеми у сфері науково-технічної,

художньої, декоративно-прикладної творчості,

еколого-натуралістичній, туристсько-краєзнавчій,

фізкультурно-спортивній діяльності.

Основними шляхами розвитку дитячих обдарувань є оптимально

побудований навчально-виховний процес, раціональна організація

позаурочних форм роботи та ефективна взаємодія сім'ї і школи.

Ці напрями виховання тісно взаємопов'язані між собою і

утворюють цілісну систему, яка забезпечує виховання всебічно

розвиненої особистості - вільної, гуманної, духовно і творчо

зрілої, фізично досконалої, громадянське відповідальної і мужньої,

ініціативної і активної, здатної до вирішення складних проблем,

готової до самооцінки і самовиховання.

Складний процес виховання здійснюється за допомогою

різноманітних форм роботи, вибір яких залежить від змісту та

завдань виховної роботи, вікових особливостей вихованців з

урахуванням основних напрямків діяльності школярів.Основні цілі виховної роботи:

 

·                    Формування особистих рис громадянина України, національної свідомості та самосвідомості учнів;·                    виховання духовної культури особистості;

·                    виховання поваги до Конституції, законодавства України, державної символіки;

·                    формування високої мовної культури, оволодіння українською мо­вою;

·                    утвердження принципів загальнолюдської моралі на основі віднов­лення історичної пам'яті;

·                    збагачення народних традицій, звичаїв;

·                    виховання свідомого ставлення до навчання, розвиток пізнавальної активності і культури розумової праці;

·                    формування творчої працелюбної особистості;

·                    забезпечення повноцінного фізичного розвитку учнів, охорони та зміцнення здоров'я;

·                    формування екологічної культури учнів, гармонії її відносин з при­родою;

·                    створення умов для творчого розвитку природних обдарувань дитини, залучення учнів до різноманітної діяльності щодо інтересів, допомогти знайти кожному справу до душі;

·                    посилення уваги до питань морально-етичного виховання, створення системи успішної профілактики відхилень у поведінці учнів;

·                    підпорядкування змісту, форм і методів роботи визнанню особистості дитини як найвищої соціальної цінності;

·                    зміцнення служби соціального та психолого-педагогічної допомоги дітям, батькам, сім'ям;

·                    організація педагогічно-доцільної системи учнівського самоврядування, колективне планування діяльності вчителів та учнів через раду, учнівський профспілковий комітет;

·                    доцільне використання можливостей навчального закладу  для організації позакласної та гурткової роботи в класі.

Основні напрямки колективної творчої діяльності учнів пла­нуються згідно з Концепцією виховання дітей та молоді у національній системі виховання, Концепцією громадського виховання, Програмою «Діти України», Програмою «Обдаровані діти», Програмою попередження дорожньо-транспортного травматизму, Програмою з профілактики правопорушень, наркоманії та СНІДу, тютюнопаління.Громадське виховання

Метою громадського виховання є формування свідомого громадянина, патріота, професіонала, тобто людини з притаманними їй особистісними якостями й рисами характеру, світоглядом і способом мислення, почуттями, вчинками та поведінкою, спрямованими на саморозвиток та розвиток демократичного громадянського суспільства в Україні. З цією метою пропонується використовувати цільові творчі програми: “ Я – громадянин України “, “Я – людина“, “ Я – учень“, “ Я – лідер! “, “Я і моє здоров’я“, рекомендовані Управлінням освіти і науки. Для цього доцільно широко охоплювати учнів такими формами роботи, як бесіди – роздуми, твори – роздуми, конкурси, диспути, відверті діалоги, зустрічі, акції, дні, тижні, подорожі, години спілкування, інтелектуальні ігри, тематичні конференції тощо.Патріотичне виховання

Проводити виховні години за тематикою: “Символіка України”, “Дорогами козацької слави“, “Витоки української нації”, “Основні періоди історії України”, “Визвольна війна українського народу  в 17 ст. Гетьманщина”; організовувати та проводити виставки “Українська вишиванка”, “Український одяг”. Оформити стенд “Україна – шлях до незалежності”. З метою вшанування подвигу українського народу в роки Великої Вітчизняної війни організувати і провести такі заходи:

·     екскурсії в музей бойової і трудової слави;

·     конкурс настінних газет „Наш край (наше місто) в роки Великої Вітчизняної війни;

·     екскурсії до міст – героїв;

·     конкурси малюнків «Війні ми говоримо: «Ні!»»;

·     зустрічі з ветерани Великої Вітчизняної війни;

·     продовжується робота по створенню (удосконаленню) шкільного музею.Художньо-естетичне виховання

В школі працюють гуртки художньої самодіяльності: художнього читання, естрадний, танцювальний та вокальний. Гуртки за інтересами: клуб «Подруга», гурток  художньої вишивки «Чарівниця», а також предметні гуртки.

На базі школи  працює філіал музичної школи, гуртки “Молода господарочка”,  “Ритмічної гімнастики” та секція по настільному тенісу. Учнями самостійно технічно обладнаний та естетично оформлений  дискоклуб, де проводяться дискотеки, вечори відпочинку, диспути і т.п.

Моральне виховання

Спільно з майстрами виробничого навчання, класними керівниками, бригадирами (командирами) класів  і лікарями та медсестрою розроблений комплекс заходів щодо профілактики захворювань на СНІД, інфекційних і венеричних  захворювань, наркоманії.  Щорічно проходять акції „Молодь проти Сніду». Кожний клас в рамках акції пише конкурсні роботи на дану тематику: випускає стінну газету, плакати, реферати. Відбуваються зустрічі з лікарями: наркологом, гінекологом, санітарним лікарем. Проходять виховні години „За здоровий спосіб життя” в рамках міжнародної  програми  „Рівний рівному”.З метою пропаганди здорового способу життя  використовується  спортивна база школи: працюють два спортивних зали, один з яких обладнаний сучасними тренажерами. Біля школи знаходиться великий стадіон для занять різними видами спорту. Десять спортивних секцій  (волейбол, баскетбол, футбол, настільний теніс, шахи, шашки, айкідо, ритмічна гімнастика, легка атлетика, загальна фізична підготовка) відповідають інтересам учнів. До занять залучені також учні, схильні до правопорушень.

Весело й цікаво проходять спортивно - масові свята, конкурси – свята «Козацькі забави», «Тато, мама і я – спортивна сім’я»,  “Всією сім’єю на старт”, “Козацький гарт”, „Богатирські ігри”, «Ну-мо, дівчата!».
Каталог: ld
ld -> Урок бесіда «Уявна подорож містом (селом, країною)»
ld -> Міський методичний кабінет екскурсія «Спостереження за осінніми змінами у живій та неживій природі»
ld -> Бабуся називає мене брат називає мене сестра
ld -> Наукових праць
ld -> Основний напрямок
ld -> Методичні рекомендації для 5 класу з української мови та літератури, світової літератури, російської мови Для учнів
ld -> Методичні рекомендації до проведення Першого уроку 2013-2014 навчального року для учнів молодшого шкільного віку
ld -> Homines, dum docent, discunt. Люди, навчаючи, вчаться
ld -> Комунальний заклад “Обласна бібліотека для дітей Черкаської обласної ради Шевченківські лауреати в галузі літератури – наші земляки Біобібліографічний вісник для юних книголюбів віком від 12 до 14 років Черкаси, 2012
ld -> Тема уроку Тема Барви землі (7 год)


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал