Урок № з тема. Початок революції. Повалення монархії та встановлення республікиСторінка1/2
Дата конвертації22.01.2017
Розмір0,62 Mb.
ТипУрок
  1   2
УРОК № З
Тема. Початок революції. Повалення монархії та встановлення республіки.

Мета: ознайомити з основними подіями першого періоду Великої французької революції; проаналізувати зміст і зна­чення «Декларації прав людини і громадянина»; розгля­нути основні пункти Конституції 1791 р.; ознайомити учнів з діяльністю Законодавчих зборів; розкрити при­чини повалення монархії та встановлення республіки; розвивати в учнів навички аналізу й порівняння різ­них історичних документів, уміння робити логічні вис­новки; формувати в учнів демократичні ідеали.

Основні знання: події першого періоду революції; демократичні права та свободи людини і громадянина; зміст Конституції 1791р.; робота Законодавчих зборів і Національного Конвенту; повалення монархії та встановлення респуб­ліки; революційні перетворення.

Основні поняття й терміни: Установчі збори; декрети; «Декларація прав людини і громадянина»; конституція; Законодав­чі збори; республіка; Національний Конвент; монтанья-ри; жирондисти; якобінці.

Основні дати й події: 14 липня 1789 р.— взяття Бастилії — початок революції у Франції; 26 серпня 1789 р.— прийняття «Декларації прав людини і громадянина»; 3 вересня 1791 р.— прийняття Конституції; 1 жовтня 1791 р.— по­чаток роботи Законодавчих зборів; 10 серпня 1792 р.— арешт короля Людовіка XVI і повалення монархії.

Особа в історії: Людовік XVI; Р. Мірабо; М. Лафайєт.

Обладнання: підручник, атлас [1, с. 2], схеми «Законодавчі збори Франції», «Суперечності між "Горою" і Жирондою».

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Структура уроку

 1. Організаційний момент

 2. Актуалізація опорних знань учнів

 3. Мотиваційний аспект

 4. Вивчення нового матеріалу
  1. Початок революції. «Декларація прав людини і громадянина».

  2. Адміністративні, економічні та соціальні зміни у Франції.

  3. Конституція 1791 р.

  4. Робота Законодавчих зборів.

  5. Повалення монархії та встановлення республіки.

 1. Закріплення нових знань учнів

 2. Підсумки уроку

 3. Домашнє завдання

ХІД УРОКУ

 1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

 2. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

Бесіда на повторення.

  1. Назвіть причини революції у Франції.

  2. Які ідеї щодо перебудови французького суспільства висували
   просвітники?

 1. МОТИВАЦІЙНИЙ АСПЕКТ

Процес становлення республіки у Франції в роки революції може бути яскравим прикладом ліквідації абсолютизму і формування пер­шооснов громадянського суспільства.

Видатний німецький поет і письменник Ґете так сказав про пер­ший день Великої французької революції: «...3 цього дня почина­ється нова ера в історії світу». 1. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Постановка проблемного завдання уроку.

Як повалення монархії та страта короля Людовіка XVI вплинули на подальший розвиток революційних подій?1. Початок революції. «Декларація прав людини і громадянина». Самостійна робота за підручником.

Учитель пропонує учням опрацювати відповідний текст під­ручника.Повідомлення учнів.

Заслуховуються повідомлення учнів про взяття Бастилії 14 лип­ня 1789р.

Учитель у разі потреби доповнює і коментує виступи учнів.

Робота з атласом.

Учням пропонується, використовуючи карту атласу «Французь­ка революція кінця XVIII ст.» [1, с. 2], відповісти на ряд запитань. 1. Назвіть дату й місце початку революції у Франції. (14 липня 1789 р., Париж.)

 2. Яка головна подія відбулася цього дня? (Взяття Бастилії.)

 3. Перелічіть місця найбільших революційних виступів у Франції
  в 1789 р. (Марсель, Тулон, Ліон, Руан, Труа, Баланс та інші міста.)

Учитель узагальнює відповіді учнів і підкреслює ключову роль третього стану на початку революційних подій.

Робота з історичним документом.

Учитель зачитує фрагмент історичного документа.

З брошури абата Сієйса «Що таке третій стан?»

Перед нами стоять три питання: 1. Що таке третій стан? Усе.

 2. Чим він був дотепер у політичному житті? Нічим.

 3. Чого він вимагає? Стати чим-небудь! [15, с. 114, № 12].

Запитання до документа.

  1. Як ви розумієте вислів абата Сієйса, що третій стан — це все?

  2. Які вимоги міг висувати третій стан у революції, що розпочалася?

Розповідь учителя.

Учитель, висвітлюючи початок революції, підкреслює, що скли­кані Національні збори проголосили себе Установчими й стали го­ловним органом влади в країні.

Масові виступи селян змусили Національні Установчі збори 4 – 11 серпня 1789 р. прийняти декрети, які скасовували феодальні по­винності, церковну десятину, право феодалів полювати на селян­ських землях.

Проте прийняті декрети не вирішили земельного питання у Фран­ції. Так, за одержання у власність землі селянину необхідно було сплатити викуп. Умови викупу землі Установчі збори обіцяли вста­новити пізніше.

Під час розповіді вчитель виконує роботу над формуванням тер­міну декрет.

«Декларація прав людини і громадянина», затверджена Установ­чими зборами в 1789 р., стала прологом до майбутньої конституції Франції і лягла в основу прийнятих у XIX ст. буржуазних консти­туцій усіх європейських держав. Цей законодавчий акт був складе­ний у дусі ідей французьких просвітників і відповідав революційно­му гаслу «Свобода! Рівність! Братерство!». Його ухвалення викликало піднесення революційного ентузіазму у Франції.

Питання про «Декларацію прав людини і громадянина» вивчаєть­ся під час аналізу тексту цього документа.

Робота з історичним документом.

Учні аналізують фрагмент з «Декларації прав людини і грома­дянина»1 під час виконання логічного завдання до документа.Декларація прав людини і громадянина

Представники французького народу... вважаючи, що... забуття прав людини і зневага до них є єдиними причинами суспільних бід і вад уряду, прийняли рішення викласти в урочистій декларації природні, невід'ємні й священні права людини...

...Національні збори... проголошують... такі права людини і гро­мадянина:


 1. Люди народжуються і залишаються вільними й рівними в правах.

 2. Метою кожної держави є забезпечення природних і невід'ємних прав людини. Такими є свобода, власність, безпека і опір гнобленню.

 3. Джерело суверенітету ґрунтується... в нації.

 4. Свобода полягає в можливості робити все, що не шкодить іншо­му. ...Обмеження можуть бути визначені тільки законом.

 5. Закон може забороняти лише діяння, шкідливі для суспільства. Усе інше, що не заборонено законом, те дозволено...

 6. ...Усім громадянам, зважаючи на їх рівність перед законом, від­критий однаковою мірою доступ до всіх суспільних посад, місць і служб згідно з їх здібностями...

 7. Ніхто не може піддатися звинуваченню, затриманню або ув'яз­ненню, окрім випадків, передбачених законом...

 8. ...Ніхто не може бути покараний інакше, як через закон...

 9. ...Кожний вважається невинним, поки не встановлено зворотне...
 1. Ніхто не повинен зазнавати перешкод у висловлюванні своїх думок, навіть релігійних...

 2. Вільне висловлювання думок і поглядів є одним з найдорогоцін­ніших прав людини; кожний громадянин... може висловлюватися, пи­сати й друкувати вільно, під загрозою відповідальності лише за зло­вживання цією свободою у випадках, передбачених законом.

13. ...Внески... повинні розподілятися рівномірно між усіма грома­дянами відповідно до їх статків.

15. Суспільство має право вимагати звіт у кожної посадової особи про доручену їй частину управління.

16. Суспільство, в якому не забезпечене користування правами й не проведено поділу влади, не має Конституції.

17. ...Власність є правом недоторканим і священним ...ніхто не може бути позбавлений її інакше, як... згідно із законом... і за умови спра­ведливого і попереднього відшкодування [33, с 45—47].Логічне завдання.

Подумайте над тим, які ідеї французьких просвітників лягли в осно­ву «Декларації прав людини і громадянина».

Учні в процесі обговорення повинні зробити висновок про те, що «Декларація...» стала попередницею не лише першої французької конституції, але й конституцій багатьох європейських держав того часу, оскільки першорядне значення в ній надавалося рівності всіх людей і захисту їхніх прав незалежно від походження.

Розповідь учителя.

Учитель звертає увагу класу на те, що революцію творили кон­кретні люди, які принесли велич і славу Франції. Серед них були маркіз Жільбер де Лафайєт і граф Оноре де Мірабо. Розкриваючи роль цих діячів у Великій французькій революції, учитель може викори­стовувати наведений нижче матеріал.Додатковий матеріал

Жільбер де Лафайєт народився в 1757 р. в аристократичній сім'ї. У 17 років він вже служив у званні капітана кавалерії у французькій ар­мії. Саме тоді Лафайєт вивчав твори видатних французьких просвіт­ників Ж. Ж. Руссо, Ш. Монтеск'є і сподівався на те, що «природні пра­ва людини» будуть втілені в майбутньому французькому суспільстві. Лафайєт брав активну участь у війні північноамериканських колоній за незалежність у 1775—1783 рр. Власним коштом він спорядив ди­візію, яку й очолив. Саме цей факт біографії 24-річного Лафайєта став підставою для того, щоб Вольтер назвав його «героєм Нового Світу». Участь у цій війні принесла маркізу де Лафайєту звання фельдмаршала французької армії, а для американців він став національним героєм.

На початку Французької революції Лафайєт став начальником Національної гвардії, метою якої була охорона порядку у Франції. У ті дні він, стрункий, підтягнений, об'їжджав на білому коні всі округи французької столиці й був втіленням революційних пере­творень у Парижі. 11 липня 1789 р. маркіз де Лафайєт вніс пропо­зицію про проголошення «Декларації прав людини і громадянина».

За своїми політичними переконаннями Лафайєт був прихильни­ком конституційної монархії. Саме тому, коли в липні 1791р. на Марсовому полі зібралися прихильники республіки, Лафайєт віддав наказ про придушення виступу. Потім йому коштувало великих зу­силь примусити канонірів припинити вогонь.

У ході розпочатого наступу прусської армії на Париж Комуна міста зажадала ув'язнення королівської сім'ї в замку Тампль. 13 серпня 1792 р. Лафайєт намагався скерувати французьку армію на Париж, щоб не допустити ув'язнення королівського подружжя, але солдати відмовилися йому підкорятися. Лафайєт спробував втекти до Аме­рики, але був схоплений і ув'язнений.

Поряд із маркізом Лафайєтом визнаним лідером буржуазії був граф Мірабо — палкий оратор в Національних зборах.

Граф Оноре Габрієль Рікеті де Мірабо народився в 1749 р. Напе­редодні революції він став відомий завдяки вимогам, які висував: знищити деспотизм і перетворити Францію на конституційну монар­хію. Мірабо пристрасно закликав третій стан до єдності. Перед ним ніяковіли, його обожнювали, його виступи сприяли вирішенню склад­них питань. Саме тому Мірабо називали «батьком Вітчизни».

Значення ролі Оноре Мірабо в революції розкрите в такій цитаті:

Мірабо прийшов у революцію не як представник народу, хоча він говорив від його імені й користувався його симпатіями більше, ніж хто-небудь інший. Граф... зумів стати політичним іменем, яке най­повніше втілило перед усім світом Велику французьку революцію на її першому етапі [9, с. 103].

2. Адміністративні, економічні та соціальні зміни у Франції.
Самостійна робота за підручником.

Учням пропонується опрацювати текст підручника, підбиваючи підсумки першого періоду революції (5 травня 1789 р.— 17 липня 1791 р.). Під час роботи учні складають короткий конспект, керу­ючись таким планом: 1. політичні сили, що прийшли до влади у Франції (конституцій-
  ні монархісти, їхні лідери);

 2. заходи конституціоналістів-монархістів;

 3. недоліки політики конституціоналістів-монархістів.

За наявності резерву часу вчитель вибірково заслуховує учнів.

Закінчуючи розгляд даного питання, учитель стисло розповідає про втечу короля Людовіка XVI з Парижа і розстріл прихильників республіки на Марсовому полі.  1. Конституція 1791 р.

Самостійна робота за підручником.

Учні згадують зміст «Декларації прав людини і громадянина» і опра­цьовують текст підручника про Конституцію 1791 р.Робота в групах.

Учні об'єднуються в групи і проводять порівняльний аналіз «Дек­ларації...» і Конституції 1791 р. за наведеними запитаннями. 1. Визначте, який з документів більшою мірою відбивав інтереси
  народних мас, буржуазії.

 2. Назвіть прогресивні ідеї «Декларації...» і Конституції 1791 р.

 3. У чиїх інтересах був проведений поділ громадян на «активних» і «пасивних» у Конституції 1791 р.?

 4. Чи відповідав цей поділ принципам «Декларації...»?

 5. Дайте власну оцінку «Декларації...» і Конституції 1791 р.

Робота над формуванням понять і термінів.

Учні записують у зошити (словники) визначення поняття конс­титуція.

У ході закріплення знань учнів з даного питання слід провести аналогію із сучасністю, вказуючи на значення конституцій у розвитку країн світу, в тому числі й України.

4. Робота Законодавчих зборів. Розповідь учителя.

Учитель, висвітлюючи питання про початок роботи Законодав­чих зборів, звертає увагу учнів на те, що якщо на початку революції провідну роль відігравали представники великої буржуазії, що були прихильниками конституційної монархії (конституціоналісти-монархісти), то із середини 1791 р. у Законодавчих зборах провідною по­літичною силою стали прихильники республіки (жирондисти).Робота над формуванням понять і термінів.

Учитель пропонує учням записати в зошити (словники) визна­чення терміна жирондисти.Робота зі схемою.

Розглядаючи питання про діяльність Законодавчих зборів, вчи­тель використовує схему-таблицю.Коментуючи схему-таблицю, учитель робить висновок: діяльність Законодавчих зборів викликала суперечку з політикою Людовіка XVI і його прихильників (роялістів); загострення внутрішніх полі­тичних суперечностей супроводжувалося швидким погіршенням міжнародного становища Франції.

Учитель підводить учнів до з'ясування причин початку револю­ційних воєн, головними з яких були:


  1. активізація монархічних сил у Франції;

  2. прагнення європейських монархів придушити демократичні
   перетворення.

Необхідно підкреслити також роль шлюбу Людовіка XVI з Ма­рією Антуанеттою (сестрою імператора Австрії) в розв'язуванні воєн проти революційної Франції. Бажання роялістів зупинити револю­цію знайшло найяскравіше відображення в такій фразі з листа ко­ролеви Марії Антуанетти: «Ми не маємо інших засобів, окрім допо­моги іноземних держав, необхідно за всяку ціну, щоб вони прийшли до нас на допомогу».

Самостійна робота за підручником.

Опрацювати текст підручника про початок революційних воєн.Бесіда.

Учитель звертає увагу учнів на той факт, що початок рево­люційних воєн згуртував різні верстви французького суспільства, які відгукнулися на заклик Законодавчих зборів «Вітчизна в не­безпеці!».

За наявності резерву часу вчитель може конкретизувати це твер­дження розповіддю про те, як «Марсельєза» стала революційним гімном. Написана весною 1792 р. молодим капітаном К. Ж. Руже де Ліллем, вона називалася «Піснею марсельців», оскільки вперше була виконана загоном з Марселя. Пісня викликала надзвичайне патріо­тичне піднесення революційних мас.

Учитель зачитує її початок:

Сини Вітчизни, уперед! Прийшла година слави. На нас тиранів рать іде, Піднявши стяг кривавий. До зброї, громадяни!

Увиразнити думку про згуртованість французького суспільства в умовах окупації військами монархічних держав дозволить знайомст­во з текстом документа.Робота з історичним документом.

Учитель зачитує уривок з документа.

Вітчизна в небезпеці! Уся Франція прийшла в рух. Усі рвуться в бій. Гарнізон Вердена присягнувся знищити першого, хто запропо­нує здатися. Частина народу піде на фронт, інші ритимуть окопи, треті — захищатимуть наші міста. Дзвін на сполох, який звучить, буде... закликом до атаки на ворога батьківщини. Щоб перемогти, нам потрібна сміливість, ще раз сміливість, завжди сміливість,— і Франція буде врятована! [15, с. 149, № 60].

Запитання до документа.

Чому головною ідеєю цього документа був заклик до згуртовано­сті французького суспільства?Робота над формуванням понять і термінів.

Учитель проводить роботу над формуванням терміна революційні війни.5. Повалення монархії та встановлення республіки. Робота зі схемою.

Учитель розкриває причини повалення монархії, використовую­чи таку логічну схему.Під час роботи зі схемою вчитель акцентує увагу учнів на став­ленні різних політичних сил французького суспільства до подій, що відбувалися: Людовіка XVI і роялістів, конституційних монархістів, жирондистів, якобінців. Зазначається, що прихильники війни мали перевагу, а наступ австрійської армії спричинив нове революційне піднесення. Логічним завершенням цього революційного вибуху стало позбавлення короля Людовіка XVI влади рішенням Законодавчих зборів 10 серпня 1792 р.

Учні записують названу дату в зошити й дають до неї письмове пояснення. (Повалення влади короля і встановлення республіки.) Одночасно вчитель дає визначення поняття республіка.

Учитель звертає увагу учнів на те, що до влади прийшли жирон­дисти, і пропонує записати в зошитах проведені ними заходи. 1. Закриття газет роялістів.

 2. Ухвалення декретів про відміну феодальних повинностей без
  викупу за відсутності документів у сеньйорів.

 3. Розподіл землі між селянськими громадами.

 4. Передача селянам дрібних ділянок землі за невелику платню.

Помітних успіхів досягли французькі війська на фронті.
Законодавчі збори були розпущені жирондистами, і новим органом законодавчої влади став Національний Конвент.

Розгляд питання про діяльність Національного Конвенту пропо­нується побудувати на розкритті суперечностей між Жирондою і «Горою» з використанням нижченаведеної схеми.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал