Українська народна вишивка 8—9 класи терещенко ІринаСкачати 204,35 Kb.
Дата конвертації19.01.2017
Розмір204,35 Kb.
ТипПрограма
УКРАЇНСЬКА НАРОДНА ВИШИВКА

8—9 КЛАСИТерещенко Ірина Іванівна,

учитель трудового навчання


спеціалізованої школи-інтернату І-ІІI ступенів ім М. І. Жужоми, м. Глухів, Сумська обл.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма розроблена відповідно до Диужавних стандартів
освітньої галузі «Технологія», зокрема на підставі варіативної час-
тини
«Українська народна вишивка» для учнів 8-9 класів. Згідно
з даною програмою на вивчення предмета відведена 1 година на
тиждень у 8-му й 9-му класах.

Вишивання один із найпопулярніших і найпоширеніших ви-
дів
українського народного мистецтва. Сучасна народна вишивка
розвивається на основі традиційної спадщини минулого й досяг-
нень
художньої культури народу.

Робота з вишивання не лише цікава й доступна учням, вона має
загальноосвітнє й виховне значення, У процесі занять із вишивки учні набувають певних трудових умінь, оволодівають доступними
їм прийомами ручного шиття, навчаються індивідуально працюва-
ти, розвивають художній смак, вивчаюгь історію рідного краю та
відроджують народні традиції національної вишивки.

Мета курсу: • здійснення допрофільної підготовки учнів;

 • формування життєвої і соціальної компетентностей, етногра-
  фічної культури учнів, навичок безпечнї роботи на виробни-
  цтві;

 • створення умов для самовизначенню і саморозвитку школярів, формування ставлення до предмета як до можливої галузі майбутньої професійної діяльності,

Реалізація змісту програми забезпечує вирішення таких завдань:

 • створення умов для розвитку особистості кожного учня шляхом
  вивчення особливостей української вишивки;

 • розвиток навчально-пізнавальиих інтересів на сонові засвоєння знань про практичне застосування української народної вишивки;

 • забезпечення належного рівня загальнотрудової підготовки
  з урахуванням особливостей праці;

 • розкриття значення набутих знань;

 • формування навичок і вмінь для виконання національних ре­месел та виховання особистості учня як творця;

 • розвиток уявлень про технологічне застосування.

В основу програми курсу за вибором покладений проектно- технологічний підхід.

Після вивчення курсу учні повинні знати: • особливості українського костюма;

 • різновиди сорочки XIX ст.;

 • типи національного одягу регіонального характеру;

 • вплив матеріалів на естетичний вигляд виробу;

 • відмінності чоловічої та жіночої сорочок;

 • різновиди кольорів та їх символічне значення;

 • залежність кольору від техніки вишивання;

 • етнографічні регіональні особливості вишивки;

 • особливості поєднання кольору в композиції;

 • художні особливості костюма різних регіонів України;

 • технології виконання швів;

 • деталі крою жіночої сорочки;

 • значення орнаментів та особливостей вбрання Слобожанщини;

 • колекції вбрання, їх застосування;

 • складання технологічних карт пошиття виробу;

 • класифікацію жіночих сорочок;

 • особливості поясного й нагрудного одягу;

 • художнє упорядкування спідниць;

 • види декору виробу.

В учнів мають бути сформовані вміння:

 • розпізнавати типи крою сорочки;

 • робити класифікацію сорочок за орнаментом;

 • визначати місце розташування візерунка на деталях сорочки;

 • складати композиції з елементів;

 • наносити візерунок трафаретом;

 • виконувати ескіз;

 • складати інструкційні картки;

 • робити опис мотивів символів;

 • практично реалізовувати план інструкційної картки;

 • вишивати візерунок лічильними швами;

 • наносити візерунок на кокетку сорочки;

 • практично виконувати вишивку;

 • зшивати виріб за інструкційними картками;

 • працювати на швейному обладнанні;

 • наносити декор;

 • оздоблювати стрічкою;

 • обробляти краї спідниці.

Викладання предмета у 8- му класі передбачає наступність у роз­витку знань і вмінь, отриманих учнями в попередні роки навчання. У 9-му класі передбачене більш широке вивчення елементів тради­ційного костюма українців XIX початку XX століття. Передба­чено ряд етнографічних досліджень на самостійне опрацювання, вивчення традицій регіону.

Навчально-виховні завдання на заняттях вирішують головним чином у процесі практичного навчання. У цілому на практичне на­вчання відведено не менше 75 % загального бюджету навчального часу, теоретичне — 25 %.

У процесі реалізації програми учні оволодівають уміннями й навичками практичного виконання відомих і маловідомих тех­нік української народної вишивки.Теоретичне навчання передбачає ознайомлення учнів із худож­німи промислами України, зокрема Сумської області. Учні вивча­ють візерунок, орнамент, композиції та кольорову гаму, розшиф­ровують окремі елементи візерунка, обереги та знаки-символи, їх значення в орнаменті, комплекси українського вбрання кінця XIX - початку XX століття.

Зміст необхідних технологічних відомостей узгоджено з харак­тером практичних робіт. Під час практичних робіт виконують різні види вишивок. Учні вчаться добирати й поєднувати шви для запо­внення площин візерунка рушника, вивчають їх графічне зобра­ження, навчаються виконувати всі техніки швів Сумської області, оздоблення та кінцеву обробку виробу.

Програма передбачає етнографічну дослідницьку роботу з ви­користанням місцевих матеріалів. Результативність роботи визна­чають проведенням захисту творчого проекту.

Запропоновано використовувати інструкційні, технологічні карти, зокрема розроблені учнями на підставі творчих завдань, що можуть бути використані вчителем як роздавальний матеріал.

Під час вишивання рушників, елементів одягу слід дотримува­тися санітарно-гігієнічних вимог, правил безпечної праці й органі­зації робочого місця.

Рекомендації щодо роботи з навчальною програмою

Розподіл годин у навчальній програмі орієнтовний. Учитель може вносити зміни до розподілу годин, відведених програмою на вивчення окремих тем, змінювати послідовність вивчених питань.

Учитель має право вирішувати, працюючи з архівними матеріалами краєзнавчих музеїв, бібліотек, у мережі Інтернет.


8 КЛАС
Тематичний планз/п

Назва теми

Кількість годин

1

Вступ. Елементи українського національного костюма

1

2

Формування традиційних рис українського костюма

6

3

Матеріали та їх роль у формуванні одягу. Натільний одяг

8

4

Проектування та виготовлення чоловічої сорочки

16

5

Презентація та оцінювання результатів проектної діяльності

1

6

Резерв часу

3
Разом


ПРОГРАМА
з/п

К-сть

год.

Назва теми та її зміст

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

1

1

Вступ. Елементи українського національного костюма

Український національний одяг. З історії дослідження українського національного костюма. Історичне та художнє значення спадщини українського традиційного костюма.Практична робота. Класифікація традиційного одягу та його етнографічні ознаки

Формує уявлення про етнографічні надбання, сутність поняття «українська народна вишивка»;

аналізує роботу із стародавніми зразками української народної вишивки, ілюстраціями з книг;

складає композиційний візерунок, використовуючи елементи, символи, що є традиційними для українського народу;

виконує зразки швів, що є традиційними для регіону (Сумщини);

оцінює значення дослідження етнографічних особливостей; усвідомлює значення набутих знань

2

6

Формування традиційних рис українського костюма

Одяг населення XVIII-XIX ст.. Різновиди сорочки XIX ст.. Типи крою українських сорочок.Практичні роботи:

 1. Добір об’єкта праці. Визначення типу української національної сорочки.

 2. Розробка технології виготовлення української сорочки.

 3. Побудова основи креслення української сорочки.

 4. Особливості крою сорочки за регіонами. Крій

Називає історичні особливості українського костюма; різновиди сорочки XIX ст.. ;

розпізнає типи крою сорочки; складає класифікацію сорочок за орнаментом;

опрацьовує теоретичний матеріал етнографічного характеру

3

8

Матеріали та їх роль у формувані одягу. Національний одяг

Сорочка. Жіноча українська сорочка. Чоловіча українська сорочка. Визначення основних типів сорочки.Практичні роботи:

 1. Визначення композиційного візерунка геометричного орнаменту для вишивки жіночої української сорочки.

 2. Визначення місця розташу­вання візерунка на деталях сорочки. Обґрунтування визначеної композиції.

 3. Виконання ескізу, інструктивної картки

Називає типи національного одягу регіонального характеру;

визначає вплив матеріалів на естетичний вигляд; проводить порівняльний аналіз чоловічої та жіночої сорочки;

обирає місця розташування візерунка на деталях сорочки;

складає композиції з елементів;

наносить візерунок трафаретом;

виконує ескіз;

складає інструкційні картки

4

16

Проектування_та_виготов­лення_чоловічої_сорочки'>Проектування та виготов­лення чоловічої сорочки

Урахування традицій етнографічних особливостей регіонів України в процесі виготовлення чоловічої сорочки.

Колір та його символіка. По­єднання кольору й техніки вишивки. Застосування лічильних швів під час практичного виготовлення вишивки. Особливості по­єднання кольору Слобожан­щини в композиції.

Практичні роботи:


 1. Нанесення композиційного візерунка на чоловічу укра­їнську сорочку з урахуван­ням мотивів-символів та опису візерунків.

 2. Практична реалізація відповідної інструкційної карти вишивки ком ­позиції. Опис мотивів- символів

Називає різновиди ко­льорів та їх символічне значення; етнографічні регіональні особливості; особливості поєднання кольору в композиції;

визначає залежність ко­льору від техніки виши­вання;

описує мотиви-символи;

практично реалізує план інструкційної картки;вишиває візерунок лічильними швами

4

1

Презентація та оцінювання результатів проектної діяльності

Захист творчих проектівСтворює презентацію власного проекту;

захищає проект;

оцінює виготовлений виріб і процес праці за загальними естетичними й функціональними показниками

5

3

Резерв часу

9 КЛАС
Тематичний план
з/п

Назва теми

Кількість годин

1

Вступ. Художні особливості жіночого українського національного костюма

5

2

Проектування та виготовлення жіночої української традиційної сорочки

16

3

Проектування та виготовлення поясного жіночого одягу

10

4

Презентація та оцінювання результатів проектної діяльності

1

5

Резерв часу

3
Разом

35


ПРОГРАМА
з/п

К-сть

год.

Назва теми та її зміст

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

1

5

Вступ. Художні особливості жіночого українського національного костюма Художні особливості кос­тюма різних регіонів. Ви­конання конструктивного етапу аналізу різних видів костюмів Сумщини. Техно­логія виконання вишивки на українській сорочці. Техні­ки вишивання: «штапівка», «хрестик», «качалочка». Практичні роботи:

 1. Практичне виготовлення української жіночої сорочки.

 2. Вишивка орнаменту рука­вів сорочки відповідно до інструктивної картки

Характеризує художні особливості костюма різних регіонів;

називає технології виконання швів; значення орнаментів;

розпізнає деталі крою жіночої сорочки;

наносить візерунок трафаретом;

виконує вишивку через канву;

користується інструкційними картками

2


16

Проектування

та виготовлення жіночої

української традиційної

сорочки

Комплекти вбрання селян

Слобожанщини кінця

XIX ст. Порівняльна

характеристика вбрання

за українським літописом.

Сорочки й кокетки (талійці).

Комплекти вбрання:

сорочка, дерга, плахта

й запаска.Практичні роботи:

1. Вишивка кокетки сорочки.

2. Кінцева обробка деталей

української національної

жіночої сорочки.

3. Технологія з'єднання

деталей в єдиний виріб за

технологічною карткою.

4. Обробка нижнього зрізу

сорочки,горловини

й рукавів відповідно до

розробленого ескізуНазиває особливості

вбрання селян

Слобожанщини; основні

критерії оцінки під час

складання порівняльних

характеристик убрання;

класифікацію жіночих

сорочок;


розпізнає комплекти

вбрання, їх застосування;складає технологічні карти

пошиву виробу;наносить візерунок на

кокетку сорочки;виконує вишивку;

зшиває виріб за

інструкційними

картками;

працює на швейному

обладнанні3

10

Проектування

та виготовлення поясного

жіночого одягу

Типи жіночого незшивного

розпашного поясного одягу.

Святковий розпашний

традиційний одяг Сумщини.

Крій, колорит, орнаментика,

художнє оздоблення

спідниць. Нанесення декору

безпосередньо на одяг.

Нашивні прикраси.Практичні роботи:

1. Крій димки.

2. Виконання оздоблення

стрічкою.

3. Технологія пошиття

поясного національного

одягу (спідниці) за

технологічною картоюНазиває особливості поясного й нагрудного

одягу;


розпізнає святковий одяг;

види декору виробів;наносить декор;

виконує оздоблювання

стрічкою;обробляє краї спідниці;

працює за технологічною

карткою


4

1

Презентація та оцінювання результатів проектної діяльності

Відкрита презентація. Ви­ставка «Одяг, що має скарб­ницю душі України»Створює презентацію власного проекту;

захищає проект;

оцінює виготовлений виріб і процес праці за загальними естетичними й функціональними по­казниками

5

3

Резерв часуОрієнтовний перелік об'єктів праці

Українські національні сорочки (чоловіча, жіноча), оздоблені вишивкою.

Обладнання, інструменти та пристосування: п'яльця, ножиці, голка, наперсток, кілочок.

Матеріали: рогожка, льон, бортівка, канва, бавовняна тканина для сорочки.

Література 1. Васіна 3. О. Український літопис вбрання : [книга-альбом] / 3. О. Ва- сіна. — К. : Мистецтво, 2003-2006. — Т. 2 : XIII — початок XX ст. : наук.-худож. реконструкції. — 2006. — 448 с.

 2. Воропай О. Звичаї нашого народу : етнографічний нарис / О. Воро- пай. — К. : Велес, 2005. — 528 с.

 3. Ніколаєва Т. О. Український костюм. Надія на ренесанс /Т.О. Ніко- лаєва. — К. : Дніпро, 2005. — 320 с.

 4. Українське народознавство : навч. посіб. / [М. С. Глушко, Т. О. Ґон­тар, Г. Й. Горинь та ін.]; за ред. С. П. Павлюка; передмова М. Г. Жу- линського. — [3-тє вид., випр.]. — К. : Знання, 2006. — 568 с.

Інтернет-ресурси

  1. Вышивалочка: [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http:// vishivalochka.at.ua/

  2. Офіційний сайт Вінницького обласного центру народної творчості. Ви­шивка: [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.vocnt. com.ua/janre/vishivka/


Каталог: elb
elb -> Основи технології художньої обробки шкіри 8 клас білевич Світлана Вікторівна
elb -> Технологія писанкарства 8 клас рекун Людмила Миколаївна
elb -> Навчально-методичний посібник для забезпечення самостійної роботи студентів заочної форми навчання із навчальної дисципліни
elb -> Навчально-методичний посібник для забезпечення самостійної роботи студентів заочної форми навчання із навчальної дисципліни для спеціальності 060101 "Правознавство"


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал