Українська мова (мова навчання) 4 класСторінка4/7
Дата конвертації03.12.2016
Розмір4,43 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Проект нової редакції програмиПриродознавство

4 клас

(68 год., 2-години на тиждень)


У 4 класі завершується вивчення початкового курсу природознавства. Учні мають не тільки здобути нові знання, уміння і навички з природознавства, , а й систематизувати відомості з різних розділів і закріпити опрацьоване в 1–3 класах. Адже знання про об’єкти неживої і живої природи, набуті молодшими школярами в початкових класах, стануть основою для подальшого вивчення природничого циклу дисциплін в основній і старшій структурних ланках загальноосвітньої школи.

Структурування курсу здійснено за принципом змістового узагальнення.Зміст навчального матеріалу


Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Вступ (1 година)

Взаємозв’язки у природі

Учень/учениця:

пояснює цінність природи для життя людини; має уявлення про взаємовплив навколишнього середовища і життєдіяльності людини

Розділ ІІ. Всесвіт і Сонячна система (10 годин)

Уявлення давніх людей про Землю й Всесвіт.

Сонячна система, її склад. Сонце – зоря, центральне тіло Сонячної системи. Планети та інші космічні тіла. Земля – планета Сонячної системи. Теплові смуги Землі та їх вплив на природу. Добовий і річний рух Землі. Місяць – природний супутник Землі.

Сузір’я. Великий та Малий Віз, Полярна зоря. Чумацький Шлях – наша Галактика. Сучасні уявлення про Всесвіт.

Навчальний проект.


 • Мандрівка просторами Всесвіту, про яку ти мрієш.

Учень/учениця:

має уявлення проВсесвіт; Сонце - зорю; Землю - планету; склад Сонячної системи;

знає про добове обертання та річний рух Землі, Місяць, нашу Галактику, сузір’я Великий та Малий Віз;

розуміє причини нерівномірного освітлення і нагрівання земної поверхні сонячними променями, причини зміни дня і ночі; пір року; нероздільну єдність людини та Всесвіту;

застосовує знання про рух небесних тіл для розв’язання навчальних і життєвих ситуацій.

Розділ ІІІ. План і карта (7 годин)

Горизонт, сторони горизонту.

Орієнтування на місцевості за допомогою Сонця, компасу та місцевих ознак.

Зображення місцевості на плані, умовні знаки. Масштаб. Географічна карта, умовні знаки на карті. Робота з планом і картою.
Практична робота.


 • Читання плану і карти з використанням умовних знаків і масштабу.


Екскурсія. Визначення сторін горизонту за допомогою Сонця, компасу та місцевих ознак.Учень/учениця:

має уявлення проплан місцевості, масштаб, розрізняє план і карту.

знає способи орієнтування на місцевості, сторони горизонту,

умовні знаки на плані і карті;розуміє принцип роботи компасу, способи знаходження сторін горизонту за допомогою компасу, Сонця і місцевих ознак.

визначає сторони горизонту за допомогою компасу, читаєумовні знаки на плані і карті;

застосовує знання про план місцевості і картудля розв’язання навчальних і життєвих ситуацій.

Розділ ІV. Природа материків і океанів (23 години)


Розселення людей на Землі.Чисельність населення Землі, її зміна.

Океани, материки (континенти) і частини світу на географічних картах.

Особливості природи Тихого, Атлантичного, Індійського й Північного Льодовитого океанів.

Особливості природи материків Землі. Євразія, Африка, Північна Америка,Південна Америка, Австралія, Антарктида.(Вивчення материків відбувається за таким планом розташування, особливості погоди, форми земної поверхні, водойми, корисні копалини, ґрунти,рослинний і тваринний світ, залежність діяльності людини від природних умов, найбільші країни, їх столиці, охорона природи.)


Практична робота.

 • Робота з географічною картою півкуль та світу;

 • Нанесення на контурну карту назв материків і океанів.

Навчальний проект.

 • Цікавий світ материка, на який я хочу потрапити.

Учень/учениця:

має уявлення про чисельність населення Землі, найбільші країни світу та їх столиці;

знаєназви океанів і материків, найхарактерніші особливості їх природи;

розуміє причини різноманітності природи материків та океанів в наслідок нерівномірного нагрівання кулястої поверхні Землі сонячними променями;

пояснює наслідки діяльності людей та екологічний стан навколишнього середовища;

встановлює взаємозв’язки між географічним розташуванням океанів та материків та їх природними умовами;

характеризує основні шляхи збереження й охорони природи на планеті;

показує на фізичній карті світу океани та материкизастосовує географічні карти світу, півкуль і материків для розв’язання навчальних і життєвих ситуацій.


Розділ V. Природа України (22 годин)

Україна на карті світу. Карта України.

Форми земної поверхні. Рівнини і гори в Україні і в своєму краї.

Корисні копалини України.

Водойми України та їх використання і значення.Природні та штучні водойми річки, озера, ставки, водосховища, болота, моря, джерела.

Будова річки. Рівнинні і гірські річки. Чорне і Азовське моря. Використання і охорона природних багатств водойм.

Ґрунти України. Охорона ґрунтів.

Розташування природних зони в Україні. Карта природних зон України.

Мішані ліси (Полісся). Лісостеп. Степ. Гори. Карпатські і Кримські гори.(Вивчення природних зон відбувається в такій послідовності розташування, погода, форми земної поверхні, водойми, корисні копалини, ґрунти, рослинний і тваринний світ, рослини і тварини, занесені до Червоної книги України, заповідні території та охорона природи, залежність діяльності людини від природних умов.).Практичні роботи.

 • Робота з географічною картою України;

 • Позначення на контурну карту столиці та міст України.

 • Позначення на контурній карті основних форм земної поверхні та водойм України.

Начальні проекти.

 • Водойми рідного краю їх стан та охорона.

 • Чому ліси називають "легенями планети"?

 • Що можна зробити для збереження природи у моєму краї?

Учень/учениця:

має уявлення прорізноманітність природи України, будову річки;

знаєрозташування України, назви водойм, ґрунтів і природних зон, правила збереження і захисту природи в рідному краї;

розумієзакономірне розташування ґрунтів, рослинного й тваринного світу в кожній природній зоні України;

значення корисних копалин, водойм, ґрунтів і лісів для природи і господарської діяльності людини;

причини виникненні теплових поясів і природних зон на Землі в наслідок нерівномірного нагрівання Землі сонячними променями;

показуєна карті рівнини і гори, водойми, називає рослини і тварини, які переважають у різних природних зонах України;

стисло характеризує природні зони за планом; визначає екологічні проблеми України та називає шляхи їх подолання;

встановлює взаємозв’язки між географічним розташуванням природних зон та діяльністю людей;

застосовуєгеографічну карту України й свого краю для розв’язання навчальних і життєвих ситуацій.


Розділ VI. Тіла і речовини (5 годин)

Тіла і речовини. Стани речовин.Будова івластивості твердих тіл, рідин і газів. Різноманітність речовин і матеріалів та їх використання людиною.

Навчальні проекти.

Дослідження властивостей: • твердих тіл на прикладі граніту, деревини, крейди (за вибором учителя).

 • рідин на прикладі води і молока.

Учень/учениця:

має уявлення простани речовин, їх різноманітність у природі;

досліджує властивості твердих тіл, рідин і газів (на прикладі трьох станів води); розуміє взаємозв’язок між будою та властивостями.

застосовуєзнання про властивості твердих тіл, рідин і газів у життєвих ситуаціях.

Проект нової редакції програми«Я у світі»

4 клас (35 год)

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги щодо рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Людина

Неповторність кожної людини.

Життя людини – найвища цінність.

Людське «Я».

Історії досягнень людини в науці, спорті, мистецтві (на вибір вчителя й учнів).

Обговорення можливостей досягнення успіху.


Учень:

- має уявлення про неповторність кожної людини (зовнішність, поведінка, здібності, характер);

- неприпустимість заподіяння будь-якої шкоди собі й іншим;

- можливості людини; значення знань, освіти, працелюбства в житті людини, в досягненні успіхів;

- наводить приклади досягнень людей.


Людина серед людей

Роль спілкування в житті людини.

Культура поведінки.

Обговорення різноманітних ситуацій.

Правила поведінки в гостях.

Уникнення конфліктів з іншими людьми.

Людські чесноти.Учень:

- має уявлення про культуру взаємин людей в сім’ї, школі, на вулиці;

- вживає доречно слова етикету;

встановлює зв’язки між конкретними вчинками і ставленням людей, наводить конкретні приклади;

- уміє поводитись в гостях;

- знає правила гостинності;

- розуміє значення добрих взаємин, їх перевагу над конфліктами, сутність дружелюбності, милосердя, поступ-ливості, наполегливості, відпові-дальності;

- наводить приклади такої поведінки, де виявляються ці чесноти;

- прагне до вироблення цих якостей.


Людина в суспільстві

Ознайомлення з громадянськими правами й обов’язками.

Основні символи держави.

Турбота кожного про довкілля, культурну спадщину.

Приклади правопорушень серед дітей і юридична відповідальність за їх скоєння.

Моделювання різних соціальних ролей (учень-вчитель-директор школи-продавець-екскурсовод-водій-міліціонер і т.д.)


Учень:

має уявлення про права й обов’язки члена суспільства: право на життя; право кожного на захист, любов і піклування; право на працю, захист, відпочинок; право на освіту; взаємні обов’язки батьків і дітей;

- знає зміст основних символів держави (гімн, прапор, герб, мова);

- має уявлення і виявляє в поведінці турботу про довкілля та культурну спадщину;

- наводить і оцінює приклади позитивного й негативного ставлення до старших і молодших;

Учень:

- знає про можливі правопорушення серед дітей, наводить приклади;аргументує значення дотримання правил співжиття в суспільстві; невідворотність відповідальності за скоєні правопорушення;

уміє розкривати соціальні взаємозв’язки між людьми в процесі виконання соціальних ролей

Людина і світ

Земля – спільний дім для всіх людей.

Україна на карті світу. Уявні подорожі в інші країни (проект). Найближчі сусіди України.

Співробітництво людей з проблем збереження природи і життя.

Внесок кожної людини в збереження різних культур і природних багатств.

Внесок українців у винаходи людства, інші досягнення (науці, культурі, спорті).


Учень:

- має уявлення про Землю як спільний дім для всіх людей, необхідність толерантного ставлення до різноманітності культур, звичаїв народів; Україну як одну із країн на карті світу, суверенну державу; про країни-сусіди;

- наводить приклади співробітництва України з іншими країнами з проблем збереження природи, енергозбереження, безпечного життя, боротьби зі стихіями;

- виявляє патріотичні почуття і прагнення знати більше про досягнення українців в різних галузях (у науці, культурі, спорті).Проект нової редакції програмиІнформатика

4 клас

35 годин(1година на тиждень)

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Повторення, узагальнення і систематизація навчального матеріалу за 3-й клас (1 год. )

Файл. Папка. Упорядкування інформації. Операції над папками і файлами. ( 3 год.)

Створення і видалення папок, видалення файлів. Копіювання файлів та папок.Опрацювання тексту на комп’ютері. (7 год.)

Тексти і текстовий редактор. Середовище текстового редактора. Відкриття та створення текстового документа. Редагуваннятексту. Правила введення тексту. Форматування тексту.

Копіювання і переміщення фрагментів тексту.

Вставлення зображень у текстовий документ. Збереження текстового документа.Графічний редактор. (5год)

Графічні редактори та їх призначення.

Середовище графічного редактора. Панель інструментів. Палітра. Колір фігури і колір фону. Створення простих графічних зображень. Збереження зображень. Вставка підпису до малюнка. Зміна кольору й розміру шрифта.
Безпека дітей в Інтернеті. (5 год)

Правила безпечного користування Інтернетом при пошуку інформаційних матеріалів (повідомлень).

Веб-сторінки для дітей. Дитячі бібліотеки. Навчаємось онлайн. Малюємо онлайн.

Електронне спілкування. Безпека спілкування в спільнотах.Висловлювання. Алгоритми з розгалуженням і повторенням. (7год.)

Висловлювання. Істинні та хибні висловлювання. Логічне слідування «Якщо – то – інакше». Аналіз тексту задачі. Алгоритми з розгалуженням. Створення та виконання алгоритмів з розгалуженням для виконавців у визначеному середовищі. Алгоритми з повторенням. Створення та виконання алгоритмів з повторенням у визначеному середовищі.Робота з презентаціями. (6 год. )

Комп’ютерна презентація, її об’єкти. Середовище редактора презентацій.

Робота з об’єктами на слайдах презентації. Анімаційні ефекти у комп’ютерній презентації. Розробка плану створення презентації на задану тему.

Створення презентацій на основі шаблону.Узагальнення і систематизація навчального матеріалу за 4-й клас (1 год. )Учень/учениця:

має уявлення про використання комп’ютера в різних сферах діяльності людини;

знає правила безпечної роботи з комп’ютером і дотримується їх;

виконує навчальні завдання з використанням програм підтримки навчальних предметів;

Учень/учениця:

розрізняє поняття файл, папка;

має уявлення про різні за змістом інформації файли(текстові, графічні, музичні тощо)

розуміє, що для упорядкування інформації в комп’ютері використовують файли і папки;

створює папки, використовуючи контекстне меню;

видаляє папки і файли , використовуючи контекстне меню;

копіює файли і папки, використовуючи контекстне меню.

Учень/учениця:

розуміє призначення текстового редактора;

має уявлення про середовище текстового редактора;

розпочинає і завершує роботу з текстовим редактором;

відкриває в середовищі редактора текстовий документ, що зберігається на носії;

переключає мовні режими роботи клавіатури;

вводить кілька абзаців тексту з дотриманням правил орфографії і пунктуації;

виділяє фрагменти тексту (слово, рядок, абзац);

переміщує текстовий курсор по тексту з використанням мишки та клавіатури;

редагує та форматує текст: символи (розмір, колір, накреслення), абзаци (вирівнювання, відступ І-го рядка, відступи ліворуч та праворуч);

вставляє до текстового документа графічні зображення;

створює в середовищі текстового редактора текстовий документ;

розрізняє операціїкопіювання і переміщення фрагментівтексту;

називає різні способи копіювання і вставлення фрагментів тексту;

застосовує різні способи копіювання і переміщення фрагментів тексту;

зберігає текстовий документ на носії.

Учень/учениця:

знає призначення графічних редакторів,

орієнтується в середовищі графічного редактора;

обирає івикористовує потрібні інструменти середовища графічного редактора для створення зображення за зразком та за власним задумом;

дотримується послідовності роботи ними;

задає і змінює колір фігури і колір фону;

створює підпис до малюнка:

вводить слова і розділові знаки за допомогою клавіатури;

змінює розмір і колір шрифта;

зберігає створене зображення за вказаною адресою.

Учень/учениця:

дотримується правил безпечної роботи в Інтернеті при пошуку інформаційних матеріалів (повідомлень);

має уявлення про коло веб-сторінок для дітей;

називає улюблені дитячі сайти;

запускає на виконання програму-браузер;

відкриває у вікні браузера визначену веб-сторінку, використовуючи меню закладок;

орієнтується на головній сторінці дитячого сайту;

здійснює простий пошук інформаційних матеріалів за вказаною послідовністю доступу до них;

виконує навчальні завдання з використанням комп’ютерних програм онлайн;

має уявлення про спільноти та електронне спілкування;

називає правила етикету та безпеки спілкування в спільнотах, дотримується їх.
Учень/учениця:

розрізняє правильні (істинні) та неправильні (хибні) висловлювання;

наводить приклади істинних та хибних висловлювань;

формулює висловлювання з логічним слідуванням;

Аналізує зміст завдання, яке треба виконати виконавцю;

моделює завдання для виконавця;

прогнозує очікуваний результат;

шукає варіанти виконання завдання;

обирає найкращий варіант;

розрізняє алгоритмічні структури (слідування, розгалуження, повторення);

створює та виконує алгоритми з розгалуженням у визначеному середовищі;

створює та виконує алгоритми з повторенням у визначеному середовищі.

Учень/учениця:

відкриває файл, що містить презентацію;

орієнтується в середовищі редактора презентацій;

розрізняє текстові та графічні об’єкти слайда;

виділяє об’єкт слайда, змінює значення його властивостей,

додає анімаційні ефекти до об’єкта слайда;

переміщує об’єкт слайда;

видаляє об’єкт слайда;

планує процес створення презентації під керівництвом учителя;

створює презентацію за шаблоном;

коментує процес створення презентації;

демонструє створену презентацію, коментує її зміст.

Учень/учениця:

розуміє призначення комп’ютера;

знає правила безпечної роботи з комп’ютером і дотримується їх;

обирає потрібний редактор роботи з інформацією відповідно до поставленого навчального завдання;

має уявлення про пошук інформації в Інтернеті;

називає правила безпечної роботи в мережі.


Русский язык

(для школ с русским языком обучения)

4 КЛАСС

87,5 часов (2,5 часа в неделю);

из них — 4 часа резервного времениСодержание учебного материала

Государственныетребованиякуровню общеобразовательнойподготовкиучащихся


I.Речевая содержательная линия (12 часов и в течение года)

1.Аудирование (2 часа и в течение года)

Слушание как вид речевой деятельности.

Восприятиесодногопрослушиваниярядов языковыхединиц—звуков,слогов,сочета- ний слов, предложений.

Соотнесениерядапрослушанныхслов,со- четаний слов,предложенийсрисунком и выбортех,которыесоответствуютрисунку.

Слушание текста (повествования, описа- ния,рассуждения),относящегосякхудоже- ственному, разговорно-бытовому, научно- художественномустилям.Пониманиефактического содержания,по- следовательности изложения, основной мысли, эмоциональнойокраски текста. Опорапри слушаниина данный план вы- сказывания (5–6 пунктов).

.
Выражениесобственныхмыслейпопово-ду услышанного

Ученик/ученица:

объясняет,какуюрольиграетвниматель- ное слушание, понимание прослушанного; находит после одного прослушивания в рядуязыковыхединицте,которыеотвеча- ют указанным признакам;

соотноситуслышанные слова, слово- сочетания и предложения с сюжетными, предметными рисунками или реальными предметами,находитсоответствие/несо- ответствие;

создаётсловесныйрисунокпосодержа-

нию прослушанного;

слушает внимательнои заинтересованно;

определяет тип и стиль текста;

понимает после одного прослушивания содержание текста (текст-повествование, описание илирассуждение;времязвуча- ниятекставнормальномтемпе—3–4мин); выбираетправильные ответы на вопросы потекстуизтрёхпредложенныхвариантов; различает5–6 частей в содержании про- слушанного;
принимает участие в беседе, высказыва- ет суждение по поводу услышанного; со- поставляет услышанноес собственным жизненным опытом

2.Говорение (в течение года)

Регулированиедыхания,силыголоса,тем-па речи


Ученик/ученица:

регулируетсилуголоса,темпречисуче-

том условий общения

Диалогическая речь (в течение года)

Правилаповеденияв диалоге(вниматель- но слушать, отвечать на вопрос, переспра- шиватьиповторнообъяснятьбезраздра-

Ученик/ученица:

объясняетособенностиповеденияслуша-

ющего,которыйзаинтересован/незаинте-
Содержание учебного материала

Государственныетребованиякуровню общеобразовательнойподготовкиучащихся

жения, доказывать без категоричности,

уважать иное мнение и др.).

Речевойэтикет(формулывежливоговыра- жения своегомнения,переспрашивания, уточнения).
Воспроизведение диалогов из прослушан- ных или самостоятельнопрочитанныхпро- изведений (в лицах, без слов автора).
Составление диалогов по рисунку, описан- ной ситуации — с опорой на вспомогатель- ные материалы, а также самостоятельно.
Обобщённое содержание диалогов: во- прос— уточняющийвопрос— уточнение вопроса — ответ; предложение — уточ- няющийвопрос—ответ—отказ—дово- ды в пользу сказанного — ответ.


Представление составленных диалогов и оценивание их

ресован словами говорящего;
слушаетсобеседникавнимательно,заин-

тересованно;

уточняетвопрос иразъяснениебезраз- дражения,выражает своёмнение добро- желательно.

Ученики:

воспроизводятв лицах, разыгрываютпо ролям диалоги из прослушанных и из са- мостоятельно прочитанных произведений (болеедлинныхисложных,чемв3классе); составляют диалоги (5–6 реплик на каж- дого участника диалога; одним из участ- ников диалога может быть учитель) само- стоятельноисопоройнавспомогательные материалы;

приводят убедительные доказательства в споре;

обсуждают прослушанный текст, рису- нок,учебнуюситуациювклассе,поочеред- носоставляя вопросы (офактическом со- держании, причинно-следственныхсвязях, эмоциональной окраске, своём отношении кпредметуобсуждения)такжеответына них;

оценивают содержание и форму диало- га (отмечаютвнём достоинства, тактично дают советы по его совершенствованию)

Монологическая речь (в течение года)


Основные требования к устному высказы- ванию (соответствие теме, наличие своей точкизрения,последовательностьвразви- тии мысли, использованиесредствсвязи в тексте). Умение говорить, учитывая инте- ресы, возможности слушателя, собеседни- ка (тема, примеры, описания, доказатель- ства и др.).

Речевойэтикет(речевыеформулы,свиде- тельствующиеоботсутствиикатегорично- сти в выражении своей точки зрения). Пересказ(детальный,выборочный)текста- повествованиясэлементамиописанияи рассуждения—сопорой на вспомогатель- ныематериалы(данный,коллективноили самостоятельно составленныйплан;опор- ныесловаисочетанияслов)такжебез опоры на дополнительные материалы. Пересказ самостоятельно прочитанного текста, эпизода из просмотренного филь- ма, рассказа, услышанногоот близких,

знакомых.

Творческий пересказ: внесение дополне- ний в материал для пересказа (описание обстановки, внешности персонажа, рас-

Ученик/ученица:

объясняет, каким должно быть связное высказывание, составленное с учётом определённой ситуации общения; сообразуетдыханиесосмысловымчлене- нием речи;

регулируетсилуголоса,темпречисучё-

том условий общения;

пересказывает (подробно,выборочно) прослушанный, самостоятельно прочитан- ный текст (повествование с элемента- ми описания и рассуждения) с опорой на вспомогательные материалы; соблюда- ет основные требования к устномувы- сказыванию(объёмначальноготекста—

75–100 слов);

пересказывает эпизод из просмотренного фильма, телепередачи;
дополняетпересказ, включая в него опи- сание внешности персонажа, рассуждения на основе своего жизненного опыта и др.;
Содержание учебного материала

Государственныетребованиякуровню общеобразовательнойподготовкиучащихся

суждения о поступках персонажей, пример из своего жизненного опыта и др.).
Повторение образцакраткого пересказа связного высказывания, продемонстриро- ванного учителем.

Выражениесвоегоотношениякпредмету речи, обоснование его.

Самостоятельноепостроениевысказыва- ния(повествования,описания,рассужде- ния)порисункуопоройнадополнитель- ныематериалы(зачиниликонцовку,опор- ныесочетанияслов,данный,коллективно или самостоятельно составленный план). Составление рассказа, сказки, загадки с опоройнавспомогательныематериалыи самостоятельноназаданнуюилисвобод- ную тему.

Выражениесвоегоотношениякпредмету высказывания.

Оценивание, совершенствование состав-

ленных связных высказываний

повторяеткраткий пересказсвязноговы- сказывания (эпизода фильма) по образцу, предложенномуучителем (до 5 предложе- ний);

выражаетсвоё отношение к предмету речи;
строит устное высказывание (повество- вание, описание, рассуждение) на данную тему с опорой на вспомогательные мате- риалы (время звучания составленноготек- ста — 3 минуты);

обсуждает содержание и форму устного высказывания;


оценивает содержание и форму устных высказываний,отмечаявнихдостоинства и недостатки (в редких случаях с помощью учителя)

3.Чтение (в течение года)


Чтение вслух с соблюдением произноси- тельныхи интонационных норм, с учётом ситуации общения.

Интонационноправильноечтениепредло- жений,различныхпоцеливысказывания,по выражениюсильныхчувств(восклицатель- ные);предложенийсоднороднымичлена- микоторыхестьобобщающиеслова. Интонационно правильное чтение, тол- кование содержания предложений,осложнённых обращением, прямойречьюи др.Чтение молча материалов (более длинных и сложных, чем в третьем классе), содер- жащих инструкции к учебным, игровым за- даниям,описание процессаизготовления какого-то предмета и др.

Ориентированиевсодержаниипрочитан-

ного вслух и молча.

Развитиетехникичтения:быстроевоспри- ятие слов, групп слов и предложений. Чтение,толкованиеинформационныхма- териаловучебника,заданийитекстовиз упражнений.Ориентировка в учебнике (условныезнаки, оглавление, расположение материала на странице, шрифты и др.).

Нахождениевучебникеилидругойкниге пооглавлениюнужныхстраниц,правила,

отдельногопроизведенияи др.

Ученик/ученица:

правильно читает неизвестный текст;

читает выразительно и интонационно правильно предложения всех типов, кото- рые изучались на уроках;

читает вслух своё письменное сочине- ние,самостоятельноподобранныйматери- алдлясообщениявклассе,стараясь быть понятным и интересным для слушателей; читает молча текст

; понимаетего содержание, определяет тему, основную мысль и даёт правильные ответы на по- ставленныевопросы;находит среди нескольких слов или пред- ложенийте,которыесоответствуютуказан- ному содержанию;

находитпри просматриванииучебника (быстрый поиск безчтения всегоподряд) необходимую страницу, нужный пунктв оглавлении и на его страницах, знак сно- ски исоответствующеетолкование,мате- риалы различногоназначения,набранные разными шрифтами
Содержание учебного материала

Государственныетребованиякуровню общеобразовательнойподготовкиучащихся

Просматриваниеоглавления учебника, одного из его разделов или параграфов, справочных материалов и дрцельюот- бора необходимой информации
4.Письменная речь (10 часов и в течение года)


Письмо по памяти.


Самостоятельное составление 6–8 свя-

занных между собой предложений

(3–4вопросаназаданнуютемуиответына них) с использованиемэлементовописа- ния и рассуждения.

Изложение (детальное или выборочное) повествовательноготекста с элементами описания и/илирассуждения.


Творческое изложение: дополнениена- чальноготекста(описание обстановки, внешности персонажа,рассужденияопо- ступках персонажей).

Письменныйпересказуслышанногоучащи- мисянаурокахиливовнеурочноевремя. Совершенствование,редактированиетек- ста: выделение отсутствующих абзацев; перестановкачастей текста;изъятиепред- ложений,несоответствующихтеме;допол- нение текста при отсутствии вступления (зачина),заключения;заменанеудачноис- пользованныхслов.

Выражениеиобоснованиесвоегомнения опредмете высказывания.Самостоятель- ное письменное высказывание на свобод- ную тему

Письмо. Записка (смс).Поздравление. Приглашение. Объявление.

Составлениезагадки, сказки.
Обсуждениеписьменных работ,выявле- ниевнихположительныхсторон,советы по их доработке


Ученик/ученица:

записываетпопамятистихотворениеиз

6–8 строк (две строфы) или прозаический текст до 5 предложений;

самостоятельно составляет 6–8 свя-

занных между собой предложений или

3–4вопросаназаданнуютему,поситуа- ции на уроке, содержанию учебного мате- риала;

пишет разные виды изложения (близко к тексту,сжатое,выборочное,творческое)по коллективно или самостоятельно состав- ленному плану, с опорой на вспомогатель- ныематериалы, выражает своёмнение о событиях,персонажах;

дополняеттекстописанием новогоэпизо- да, образа или картины на основе вообра- жения;

пишетотом,чтоего(её)заинтересовало (факт, событие, прочитанное произведе- ние, эпизод фильмаи др.); восстанавливает деформированный текст;

выражаети аргументируетсвоёмнение о предмете речи;

составляет и записываетзагадку, сказку (по образцу, с опорой на вспомогательные материалы и самостоятельно);
составляет записку (смс),содержащую прось- бу, сообщение о каком-либо факте и его объяснение; письмо, поздравление, приглашение, объявление;

принимает участиев обсуждении пись- менных работодноклассников(впаре,не- большойгруппе),опираясьнапамятку,под- готовленную учителем или коллективно, отмечает положительные стороны работы, даётсоветыпоеёдоработке;совершен-

ствует самостоятельно созданный текст

Каталог: Library
Library -> План роботи бібліотеки Чубарівської зош І-ІІІ ступенів на 2016-2017 н р. Основні завдання
Library -> Урок за повістю «Тореадори з Васюківки» В. Нестайка / А. Савченко // Українська література в загальноосвітній школі. 2013. №11. С. 32-34
Library -> Опис досвіду роботи з проблеми: Вчителя англійської мови вищої категорії, методиста Письменської сзш данилюк Ніни Антонівни Смт. Письменне
Library -> Язбережувальна педагог
Library -> Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти // Освіта України 2004 №5
Library -> Креативність школярів на уроках математики рекомендаційний бібліографічний список літератури
Library -> Система творчих завдань як засіб активізації критичного мислення учнів середньої (старшої) шкільної ланки
Library -> Рекомендаційний бібліографічний список літератури Укладач: О. Б. Поліщук, зав сектору інформаційно
Library -> Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут наукова бібліотека науково–методичний відділ
Library -> Виховні заходи у школі


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал