Укладач: Горбенко Л. Г., методист Шполянського райметодкабінету, с. 55, 2011Сторінка3/6
Дата конвертації09.01.2017
Розмір1,55 Mb.
1   2   3   4   5   6
Типові правила

користування бібліотекою

загальноосвітнього навчального закладу

(в якості моделі для розроблення аналогічних правил на місцях)1. Загальні положення

1.1. Типові правила користування бібліотекою загальноосвітнього навчального закладу розроблені відповідно до Закону України „Про бібліотеки і бібліотечну справу” зі змінами і доповненнями, затвердженими Верховною Радою України 16.03.2000р., „Типових правил користування бібліотеками в Україні”, затверджених наказом Міністерства культури

і мистецтв України від 25.05.2001р. №319 і зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 22.06.2001р. за №538/5729, „Положень про бібліотеку

загальноосвітнього навчального закладу”, затверджених наказом Міносвіти України від 14.05.99р. №139.

1.2. Правила користування бібліотекою - це документ, що регламентує відносини користувача з бібліотекою, встановлює загальний порядок організації обслуговування користувачів, доступ до фондів бібліотеки, права та обов'язки користувачів бібліотеки.

1.3. На підставі Типових правил бібліотека кожного загальноосвітнього навчального закладу (далі ЗНЗ) розробляє власні правила користування бібліотекою відповідно до складу користувачів, спеціалізації ЗНЗ. Правила затверджуються директором навчального закладу.

1.4. Бібліотека обслуговує користувачів на абонементі, у читальному залі, за міжбібліотечним абонементом (далі МБА).

2. Порядок користування бібліотекою

2.1. Учні ЗНЗ записуються до бібліотеки в груповому (класи) або в індивідуальному порядку за списками, співробітники та викладачі - за паспортами.

2.2. На кожного користувача заповнюється читацький формуляр як документ, що підтверджує факт і дату видачі користувачеві документів з фонду

бібліотеки та їх повернення.

2.3. Під час запису до бібліотеки користувачі повинні ознайомитися з Правилами користування нею і підтвердити зобов'язання про їх виконання своїм підписом у читацькому формулярі (крім учнів 1 – 4 класів).

3. Порядок користування абонементом та читальним залом

3.1. Термін користування документами, які видаються на абонемент, не більше 30 днів. Кількість примірників, які видаються на абонемент, не більше 5.

3.2. Навчальна, методична література видається користувачам на час навчання відповідно до програм з обов'язковою перереєстрацією наприкінці року.

3.3. У разі необхідності термін використання документів може бути продовжений, якщо на видання немає попиту з боку інших користувачів, або

скорочений, якщо видання користується попитом.

3.4. Періодичні видання видаються вчителям-предметникам терміном на 15 днів. За кожний примірник користувач розписується в читацькому

формулярі (крім учнів 1-4 класів).

3.5. Періодичні видання видаються учням лише в читальному залі.

3.6. Кількість документів, які видаються в читальному залі, не обмежена.

3.7. Рідкісні, цінні, довідково-енциклопедичні видання, альтернативні підручники, хрестоматії, видання, отримані за МБА, видаються лише в

читальному залі.

4. Права, обов'язки та відповідальність користувачів

Користувач має право:

4.1. Безкоштовно користуватися бібліотечно-інформаційними послугами.

4.2. Отримувати у тимчасове користування необхідні документи (на різних носіях інформації) з фонду бібліотеки, користуватися послугами МБА.

4.3. Отримувати бібліотечно-бібліографічні знання, навички та вміння самостійного користування бібліотекою (інформацією).

4.4. Брати участь у заходах, що їх проводить бібліотека.

4.5. Обиратися до бібліотечної ради, надавати практичну допомогу бібліотеці.

4.6. Вимагати дотримання конфіденційності щодо даних про нього та переліку документів, якими він користується.

4.8. Подавати адміністрації ЗНЗ зауваження пропозиції щодо роботи бібліотеки.Користувач зобов 'язаний;

4.9. Дотримуватися Правил користування бібліотекою.

4.10. У разі запису до бібліотеки треба надати необхідні відомості про себе для заповнення читацького формуляра.

4.11. Дбайливо ставитись до документів, отриманих з фондів бібліотеки: не псувати, не робити позначок, підкреслювань, не виривати й не загинати сторінки.

4.12. Повертати документи не пізніше встановленого терміну.

4.13. Не виносити з приміщення бібліотеки документи, які не зафіксовані в читацькому формулярі.

4.14. У разі вибуття із ЗНЗ повернути до бібліотеки документи, що за ним зафіксовано.

Відповідальність користувачів:

4.15. У разі втрати або пошкодження документів з фонду бібліотеки користувач повинен замінити їх аналогічними або рівноцінними (за визначенням бібліотекаря) документами, або внести кратне

відшкодування вартості документа. Вартість відшкодування визначається бібліотекою залежно від цінності документа.

4.16. За втрату документів з бібліотечних фондів або їх пошкодження відповідальність несуть батьки або особи, під наглядом яких перебувають діти.5. Права та обов'язки бібліотеки

Бібліотека зобов 'язана:

5.1. Формувати універсальний бібліотечний фонд з урахуванням змісту навчання в ЗНЗ, згідно з його інформаційними, виховними функціями, запитами та інтересами користувачів тощо.

5.2. Організовувати, раціонально розміщувати та вести облік бібліотечних фондів.

5.3. Систематично аналізувати використання бібліотечного фонду.

5.4. Пропагувати книгу і читання засобами бібліотечної роботи, сприяти підвищенню культури читання.

5.5. Складати і готувати списки літератури на допомогу навчально-виховній роботі. Виконувати довідкову та інформаційну роботу шляхом масового,

групового та індивідуального інформування.

5.6. Формувати систему бібліотечно-бібліографічної освіти учнів та педколективу.

5.7. Систематично слідкувати за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих документів.

5.8. Забезпечувати користувачів необхідними документами під час канікул та для підготовки до вступних іспитів.

5.9. Замовляти документи за МБА.

5.10. Проводити на початку навчального року перереєстрацію користувачів.

5.11. Організовувати ремонт видань та палітурні роботи.

5.12. Створювати та підтримувати комфортні умови для роботи користувачів.

5.13. Забезпечувати режим роботи бібліотеки згідно з вимогами ЗНЗ.

Бібліотека має право:

5.14. Визначати зміст та форми своєї діяльності.

5.15. Знайомитись з планами навчально-виховної роботи ЗНЗ.

5.16. Ставити до відома адміністрацію ЗНЗ про порушення користувачами основних вимог до користування документами.Типова посадова інструкція завідувача

бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу

(в якості моделі для розроблення аналогічних інструкцій на місцях)1. Загальні положення

1.1. Завідувач бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу (далі Завідувач) підпорядковується безпосередньо директору.

1.2. Завідувач призначається і звільняється з посади директором загальноосвітнього навчального закладу.

1.3. На посаду Завідувача бібліотеки призначаються фахівці:

- з вищою бібліотечною освітою без урахування стажу роботи;

- з вищою педагогічною або середньою спеціальною освітою і стажем роботи не менше 3 років.

1.4. У своїй діяльності Завідувач керується чиним законодавством України про культуру, освіту і бібліотечну справу; постановами Уряду України, які

визначають розвиток культури; керівними документами органів управління з питань бібліотечної роботи; правилами охорони праці, техніки безпеки і

протипожежного захисту; Статутом і Правилами внутрішнього трудового розпорядку навчального закладу, даною Інструкцією.

2. Обов'язки

2.1. Розробляє та затверджує Правила користування бібліотекою згідно з Типовими правилами користування бібліотекою.

2.2. Розподіляє посадові обов’язки бібліотечних працівників та подає їх на затвердження директору навчального закладу.

2.3. Складає плани та звіти роботи бібліотеки відповідно до планів навчально-виховної роботи навчального закладу.

2.4. Формує бібліотечний фонд: комплектує фонд програмними творами, навчальною літературою, довідково-енциклопедичними виданнями.

2.5. Організовує бібліотечний фонд:

- здійснює облік документів (надходження, видачу, вибуття);

- проводить технічне оброблення документів;

- організовує розміщення і зберігання фонду;

- перевіряє правильність розстановки фонду;

- проводить періодичні перевірки фонду.

2.6. Веде роботу з підручниками:

- опрацьовує перелік рекомендованих підручників, замовляє їх та контролює надходження; аналізує забезпеченість учнів підручниками;

- організовує розміщення і зберігання підручників у окремому приміщенні; забезпечує своєчасну видачу та збір підручників.

2.7. Організовує та редагує довідково-бібліографічний апарат.

2.8. Забезпечує диференційоване бібліотечне та інформаційно-бібліографічне обслуговування:

- обслуговує учнів, педагогічний колектив та батьків на абонементі й в читальному залі, організовує та проводить пов’язану з цим роботу;

- складає рекомендаційні списки програмних творів для позашкільного читання;

- популяризує видання за допомогою індивідуальних та масових форм роботи спільно з педагогічним колективом; складає колективні та індивідуальні плани читання;

- формує у користувачів навички незалежного бібліотечного користування, забезпечує знайомство кожної вікової групи учнів з мінімумом бібліотечно-

бібліографічних знань;

- вивчає читацькі запити, проводить анкетування;

- консультує батьків і педагогів з питань читання літератури учнями та родинного літературного читання.

2.9. Сприяє роботі гуртків, учнівських товариств, які працюють у навчальному закладі.

2.10. Організовує забезпечення бібліотеки необхідною бібтехнікою, обладнанням тощо.

2.11. Організовує роботу ради бібліотеки, активу та бібліотечних учнівських гуртків, клубів.

2.12. Удосконалює традиційні та опановує новітні бібліотечні технології.

2.13. Постійно підвищує свій культурний, освітній та фаховий рівень.3. Права

Завідувач бібліотеки має право:

3.1. Знайомитись з планами навчально-виховної роботи.

3.2. Проводити заходи щодо відшкодування збитків, спричинених фонду бібліотеки з вини користувачів або у зв’язку з нестачею, втратою чи псуванням документів.

3.3. Працювати в складі педагогічної ради загальноосвітнього навчального закладу.

3.4. Брати участь у роботі районного методичного об’єднання, семінарах, нарадах і конференціях з питань роботи бібліотек.

3.5. Проводити роботу щодо забезпечення бібліотеки кваліфікованими кадрами.

3.6. Установлювати зв’язки з іншими бібліотеками.

3.7. На представлення працівників до різних форм заохочення.

4. Відповідальність

Завідувач бібліотеки несе відповідальність за:

4.1. Своєчасну підготовку планової та звітної документації.

4.2. Достовірність бібліотечної документації (інвентарна книга, книга сумарного обліку, щоденники роботи, акти надходження та списання документів тощо).

4.3. Дотримання виробничої та трудової дисципліни, виконання працівниками бібліотеки обов’язків, передбачених посадовою інструкцією.

4.4. Дотримання у бібліотеці належного санітарно-гігієнічного стану і правил протипожежної безпеки.Законодавчо правові матеріали

роботи шкільної бібліотеки

Сучасна школа сьогодні виконує найблагороднішу місію - виховання громадянина, високоосвіченої людини, орієнтованої на загальнолюдські цінності. Виконання цієї мети залежить насамперед від культуротворчого потенціалу школи, тобто від професійної, інтелектуальної підготовки вчителів та освітньо-виховного рівня учнів. Важлива роль у цьому процесі належить шкільним бібліотекам, які сьогодні мають бути інформаційними центрами, центрами психологічного розвантаження, покликані сприяти

прилученню дітей та підлітків до історії, культури народу. Важливим аспектом функціонування бібліотеки у школі є нормативно-правові документи, які визначають основні завдання бібліотеки, регламентують її роботу.

Шкільні бібліотекарі використовують ці документи у повсякденній роботі.

Одним з основних документів є прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року Конституція України. Наступний важливий Закон України „Про загальну середню освіту”, прийнятий у 1999 році. Даний закон передбачає, що громадяни України мають право на безкоштовну освіту. Основними принципами освіти є доступність усіх форм і типів освітніх послуг, що надаються державою, рівність умов кожної людини для

повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку, гуманізм, пріоритетність загальнолюдських духовних цінностей, органічний зв'язок з світовою та національною історією, культурою. У 2000 році було затверджено „Положення про загальноосвітній навчальний заклад, в якому детально розкрито типи загальноосвітніх навчальних закладів та

порядок їх утворення: організацію навчально-виховного процесу, учасники навчально-виховного процесу, управління загальноосвітнім навчальним

закладом.

З питань виховання важливими документами залишаються Державна національна програма „Освіта України XXI століття”, прийнята у 1993 році, національна програма „Діти України”, комплексна програма пошуку, навчання і виховання обдарованих дітей та молоді „Творча обдарованість”.

Важливим документом є прийнятий у 1989 році Закон Української РСР „Про мови в Українській РСР”, який надає українській мові державного статусу, передбачає розвиток україномовних форм культурного життя.

Шкільні бібліотекарі використовують в своїй роботі збірник правових документів „Декларацію прав дитини”, „Конвенцію про права дитини”, „Всесвітню декларацію про забезпечення, виживання, захисту і розвитку дітей”.

У 1995 році був прийнятий Закон України „Про бібліотеки і бібліотечну справу”. В законі визначаються загальні засади бібліотечної справи в Україні, бібліотечні фонди, бібліотечне обслуговування, права та обов'язки

бібліотек. Серед основних регламентуючих документів „Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу”, затверджене у 1999 році. В Положенні розкрито зміст роботи шкільної бібліотеки, визначено основні завдання, серед яких пріоритетними є бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів у забезпечені всіх напрямів навчально-виховного процесу, розширення бібліотечно-інформаційних послуг на основі удосконалення традиційних і засвоєння нових бібліотечних форм і методів роботи, формування в учнів вмінь та навичок бібліотечного користувача.

Важливо знати для бібліотекаря „Інструкцію про порядок доставки, комплектування та облік навчальної літератури”, в якій розглядаються основні форми прийому обліку літератури.

На обговоренні серед бібліотечних працівників „Інструкція з обліку і організації збереження бібліотечних фондів України”.

Знання і виконання даних регламентуючих документів, законів, положень дасть змогу ефективно функціонувати шкільній бібліотеці, своєчасно виконувати завдання, які стоять перед системою освіти в цілому. По мірі можливості ми намагатимемось поповнювати цей список новими наказами,інструкціями, які мають безпосереднє відношення до роботи шкільних бібліотек.
Законодавчо-нормативна база

шкільної бібліотеки

Закони

1. Про внесення змін до Закону України „Про бібліотеки і бібліотечну справу”. Закон України від 16 березня 2000р., №1561 - Ш // Голос України. - 2000.-5 травня - С.8 - 9.

2. Про внесення змін до Закону України „Про національну програму інформатизації”. Закон України від 13 вересня 2001р. №2684 - III. // Законодавчі та нормативні документи України у сфері інформації, видавничої та бібліотечної справи: тематична добірка: у 2 ч., - К., 2002, - Ч, 1. - С.52 - 53.

3. „Про загальну середню освіту”. Закон України від 13травня 1999 р. №651 - XIV, // Інформаційний вісник Міністерства освіти України. - 1999. - №15. - С.6 – 31.

4. „Про освіту”. Закон України від 23 травня 1991р. №1060 - ХІІ: [Із змінами і доповненнями] // Освіта України: нормативно правові документи Міністерство освіти і науки України. - К., 2001. - С.11 - 38.

5. „Про електронні документи та електронний документообіг”. Закон України від 22 травня 2003р. №851 - IV // Бібліотекознавство. Документознавство.

Інформологія. - 2004. - №1. - С.9 - 12.

6. Про внесення змін до Закону України „Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм” від 10 липня 2003р. №1098-IV // Офіційний вісник України. - 2003. - №33. - С.17 - 76.Накази та розпорядження

1. „Про національну доктрину розвитку освіти”. Указ Президента України від 17 квітня 2002р. №3471 // Освіта України. - 2002. - 23 квітня. - С.4.

2. „Про програму роботи з обдарованою молоддю на 2001- 2005 роки”. - Указ Президента України від 8 лютого 2001р. №78/2001 // Освіта України» Нормативно- правові документи // Міністерство освіти і науки України. - К., 2001, С.90.

3. „Про затвердження концепції формування системи національних електронних інформаційних ресурсів”. Розпорядження від 5 травня 2003р. №259 - Р // Офіційний вісник України. - 2003. - №18 - 19. - С.864.Постанови Кабінету Міністрів України

1. Державна програма „Вчитель”. Затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2002р. №379 //Освіта України. - 2002. - 2 квітня. - С.2-7

2. Державний стандарт початкової загальної освіти. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2000р. №1717 // Освіта України. - 2000. - 13 грудня. - С.5 - 12.

3. Положення про загальноосвітній навчальний заклад. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000р. №964 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України - 2001. - №

6. - С.3 - 19. 4. „Про внесення змін до Положення про загальноосвітній навчальний заклад”. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001р. №1262 // Управління освітою. - 2001. - 23 грудня. - С.8.

5. „Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-ти річний термін навчання”. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2000р. №1717 // Освіта України. - 2000. - 22

листопада, С.1 - 2.

6. „Про розвиток сільської загальноосвітньої школи”. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 липня 1999р. №1305 // Освіта України: Нормативно-

правові документи Міністерство освіти і науки України. - К., 2001. - С.154 - 156.

7. Про рекомендацію парламентських слухань „Про функціонування української мови в Україні” від 22 травня 2003р. №886 - IV // Голос України -

2003. - №109 (13 червня).

8. „Про затвердження державної програми розвитку і функціонування української мови на 2004 - 2010 рр.”. Від 2 жовтня 2003р. №1546 // Офіційний вісник України. - 2003. - №40. - С.21.

9. „Про перелік послуг із вищої, середньої, професійно-технічної та початкової освіти, операції з надання яких звільняються від оподаткування

податком на додану вартість”. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.01.98р. №61 // Урядовий кур'єр. - 2003. - 2 серпня. - С.5.

10. „Про затвердження Державної програми розвитку культури на період до 2007 року”. Постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.2003р. №1235 // Офіційний вісник України. - 2003. -№32. - С.17.

11. „Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності”. Постанова Кабінету Міністрів України №1096 від 25.08.2004 // Законодавство бібліотекам України. Довідкове видання: випуск 3, книга 2. Правове регулювання трудових відносин та пенсійного забезпечення бібліотечних працівників. - К., 2004. - С.298. (За завідуваннябібліотеками у загальноосвітніх та професійно-

технічних навчальних закладах 5—15 %).

Накази і постанови Міністерства освіти і науки України та Міністерства культури і мистецтв України

1. Концепція інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп'ютеризації сільських шкіл. Затверджено колегією Міністерства освіти і науки України 17 квітня 2001р.// Комп'ютер у школі та сім'ї.

- 2001. - №3. - С.3 - 10.

2. Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу Міністерства освіта України. Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 14 травня 1999р. №139 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 1999. - №12. - С.6 - 11.

3. „Про внесення змін і доповнень до положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу” . Наказ Міністерства освіти і науки України від 4 серпня 1999р. №277 // Інформаційний збірник

Міністерства освіти і науки України, - 1999. - №18.- С.30.

4. Положення про мережу освітянських бібліотек Міністерства освіти і науки України та АПН України. Затверджене спільним наказом Міністерства

освіти і науки України та Академією педагогічних наук України від 30.05.2003р. №334/31 // Шкільна бібліотека плюс. 2003. - №3/4. – С.1 - 4.

5. „Про концепцію загальної середньої освіти” (12-ти річна школа). Постанова спільного засідання колегії Міністерства освіти і науки України і президії Академії педагогічних наук України від 22 листопада 2001р. №

12/5 - 2 // Початкова школа. - 2002. - №2. - С.1. 6. „Про проведення Всеукраїнського огляду бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів”. Наказ Міністерства освіти і науки України від 3 жовтня 2002 р. №548 // Освіта. - 2002. №48. - С.2.

7. „Про організацію та проведення щорічної Всеукраїнської акції „Живи, книго!”. Наказ Міністерства освіти і науки України від 3 жовтня 2002р.

№549 //Освіта. - 2002. - №48. - С.3.

8. „Про підсумки проведення Всеукраїнського огляду бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів”. Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.07.2003 №427 // Освіта. - 2003. - 2 - 9 липня(№31) – С.4 - 5.

9. „Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс навчальних програм та підручників для загальноосвітніх навчальних закладів”. Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.02.2004р. №108 // Офіційний вісник України. - 2004. - №8. - С.299 - 309.

10. „Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів”. Наказ Міністерства освіти і науки України від

20.07.2004р. №601 // Офіційний вісник України. - 2004. - № 8. - С.233 - 241.

11. Типові правила користування бібліотеками України, затверджені наказом МКіМ України №275 від 05.05.1999 р. із змінами і доповненнями, затвер-

дженими наказом МКіМ України від 25.05.2001р. №319 // Законодавство бібліотекам України: довідник.- К., 2002. - Вип. 2. - С.99 - 101.

12. Типова інструкція про порядок списання матеріальних цінностей із балансу бюджетних установ, затверджена наказом Державного казначейства України та Міністерством економіки України №142/181 від 10.08.2001р. // Законодавство бібліотекам України. К., 2002. - Випуск 2. - С.174.

13. „Про організаційні заходи щодо запровадження зовнішнього оцінювання та моніторингу якості освіти учнів загальноосвітніх навчальних закладів”.

Наказ від 24.09.2004 №745 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України - 2004. - №19 - 20. - С.31 - 39.

14. „Про підсумки проведення Всеукраїнської акції „Живи, книго!” у 2003 - 2004 навчальному році” Наказ Міністерства освіти і науки України від

28.09.2004 №758 // Освіта. - 2004. - 29 вересня – 6 жовтня. - С.6 - 7.

15. „Про затвердження типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів 12-ти річної школи”. Наказ від 23.02.2004р. №132// Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України - 2004. -

№ 6. - С.3 - 32.

16. Положення про інформаційно-виробничу систему інформаційного та документарного забезпечення установ та громадян України в галузі освіти. Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.12.2003р.

№811 // Офіційний вісник України. - 2004. - №8. - С. 249 - 256.

Інструкції на допомогу шкільному бібліотекареві

1. Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей грошових коштів і документів, розрахунків

та інших статей балансу. Затверджена наказом Головного управління Державного казначейства України № 90 від 30.10.1998р. // Законодавство

бібліотекам України. - К., 2001. (Дана інструкція встановлює єдині вимоги щодо порядку інвентаризації основних засобів. Установи зобов’язані проводити інвентаризацію бібліотечних фондів 1 раз у 5 років).

2. Довідник кваліфікаційних характеристик професійних працівників. Випуск 81 // Законодавство бібліотекам України. - К., 2004. - Книга 2. - С.206 - 210.

3. Інструкція про порядок доставки, комплектування та облік навчальної літератури: затверджена Міністерством освіти і науки України № 1/9 - 217 від 15.06.1995р. // Супутник бібліотекаря-початківця. - Тернопіль: Мальва - Осо, 2001. – С. 7.4. Інструкція про організацію та порядок обміну перерозподілу і розповсюдження документів серед бібліотек України через систему обмінних фондів. Затверджена наказом Міністерства культури і мистецтв України 23.03.2005. - №152 // Бібліотечна планета. - 2005. - №3.- С.6 - 12.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал