Статут комунального закладу Великогаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенівСкачати 314,49 Kb.
Дата конвертації29.01.2017
Розмір314,49 Kb.
ТипПротокол

Затверджено розпорядженням голови Тернопільської районної ради за № _____________ від “____”_________200__ р.

________________В.С.Дідух

СТАТУТ


комунального закладу

Великогаївської загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів

­­­­­­­­­­­­­­­­­Тернопільської районної ради

Тернопільської області
(нова редакція)

ПОГОДЖЕНО

Відділом освіти Тернопільської

районної державної Прийнятий

адміністрації загальними зборами

“__”_________________200_ р. Великогаївської ЗОШ

І-ІІІ ступенів

Тернопільської районної ради

Начальник відділу освіти Тернопільської області

Протокол №________­­__


__________А. З. Івасюк
“__”________________р.

I.Загальні положення
1.Великогаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів (далі – навчальний заклад ) у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, іншими законодавчими актами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також власним статутом.

2.Засновником навчального закладу є Тернопільська районна рада, а уповноваженим ним органом є відділ освіти райдержадміністрації.

Засновник або уповноважений ним орган здійснює фінансування навчального закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі, інженерні комунікації, обладнання, встановлює їх статус та мікрорайон його обслуговування.

Майно є спільною власністю територіальних громад Тернопільського району. Управління майном здійснює Фонд комунального майна у Тернопільському районі.

3.Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації прав громадян на загальну середню освіту, формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, підготовленої до професійного самовизначення, а також створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину, суспільство та ін.

4.Основним завданням навчального закладу є: • виховання громадянина України;

 • формування особистості учня, розвиток його здібностей і обдаровань, наукового світогляду;

 • виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, підготовка учнів до подальшої освіти і трудової діяльності;

 • виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

 • реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

 • виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів.

5.Діяльність навчального закладу будується на принципах доступності, гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських і релігійних об’єднань, взаємозв’язку розумового, морального, фізичного і естетичного виховання, рівності умов кожної людини для певної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку, органічного зв’язку з національною історією, культурою, традиціями, диференціації змісту і форм освіти; науковості; розвиваючого характеру навчання; гнучкості і прогностичності; єдності і наступності; безперервності і різноманітності; поєднання державного управління і громадського самоврядування.

6 Відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року школа має статус середнього загальноосвітнього закладу І-ІІІ ступенів.

7. Великогаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів юридичною особою, має печатку, штамп, бланки зі своєю назвою.

8. Навчальний заклад діє на підставі статуту, який розробляється ним та його засновником на основі Положення про загальноосвітній навчальний заклад.

Статут затверджується власником, відділом освіти та реєструється місцевим органом виконавчої влади.

Зміни до статуту вносяться в порядку, встановленому для його реєстрації.

9. Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад та власним статутом.

10. Навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за: • реалізацію головних завдань, визначених Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад та іншими законодавчими актами України;

 • дотримання умов, що визначаються за результатами атестації та акредитації;

 • безпечні умови освітньої діяльності;

 • дотримання державних стандартів освіти;

 • дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності та приватними особами, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

 • дотримання фінансової дисципліни.

11.У навчальному закладі визначена державною українська мова навчання.

12.Місцезнаходження навчального закладу : с. Великі Гаї, вул. Галицька 44а

13. Навчальний заклад має право:


 • користуватися пільгами, що передбачені державою;

 • проходити в установленому порядку державну атестацію;

 • визначати форми і засоби організації навчально-виховного процесу;

 • визначати шкільний компонент змісту освіти, розробляти і впроваджувати власні програми навчальної та науково-методичної роботи з урахуванням державних стандартів;

 • визначати контингент учнів;

 • спільно з вищими навчальними закладами, їх кафедрами або філіалами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

 • організувати підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування педагогічних кадрів;

 • запрошувати на роботу спеціалістів, у тому числі і закордонних, на договірних (контрактних) умовах;

 • бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з чинним законодавством та власним статутом;

 • отримувати кошти і матеріальні цінності від органів державного управління, юридичних і фізичних осіб;

 • залишати у своєму розпорядженні і використовувати кошти від господарської діяльності;

 • розвивати власну соціальну базу, мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних та культурних підрозділів;

 • спрямовувати кошти загальноосвітнього закладу на будівництво або благоустрій соціально-побутових об’єктів;

 • здійснювати капітальне будівництво і реконструкцію, капітальний ремонт на основі договорів підряду чи господарським способом;

 • встановлювати форму для учнів;

 • об’єднувати на підставі спеціальних угод свою діяльність з діяльністю інших підприємств, установ і організацій як в Україні, так і за її межами.

14. Навчальний заклад може входити до складу навчально-виховних комплексів, навчальних закладів різних типів і рівнів акредитації, а також навчально-виховних об’єднань з дошкільними, позашкільними та навчально-виховними закладами для задоволення культурно-освітніх потреб громадян.

15.Медичне обслуговування учнів забезпечується засновником, місцевим органом державного управління і здійснюється медичною сестрою, районною поліклінікою.

Медичний персонал разом з адміністрацією відповідає за здоров’я учнів, проведення лікувально-профілактичних заходів, дотримання санітарно-гігієнічних норм, режим і якість харчування.

16.Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними особами визначаються згідно з чинним законодавством, договорами та угодами що укладені між ними.


ІІ. Організація навчально-виховного процесу.
17.Навчально-виховний процес у навчальному закладі здійснюється відповідно до робочого навчального плану, складеного на основі типового навчального плану, затвердженого Міністерством освіти і науки.

Навчальний план закладу затверджується відділом освіти.

У вигляді додатків до нього додаються:


 • розклад уроків;

 • щоденний, тижневий та річний план роботи навчального закладу.

У річному плані роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку.

18.Відповідно до навчального плану закладу педагогічні працівники самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, яким надано гриф Міністерства освіти і науки, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, педагогічні технології, що мають забезпечувати отримання освіти на рівні державних стандартів, виконання інших статутних завдань.

19.У навчальному закладі варіантність загальної середньої освіти забезпечується наявністю в її змісті таких компонентів:


 • державний – визначається Міністерством освіти і науки;

 • шкільний – визначається навчально-виховним закладом з урахуванням інтересів і побажань учнів і їхніх батьків, культурно-етнічних особливостей регіону, країни.

20. Навчальний заклад здійснює навчально-виховний процес за п’ятиденною формою навчання.

Бажаючим надається право і створюються умови для індивідуального навчання, для навчання в класах із заочною формою навчання, прискореного закінчення навчального закладу, складання екзаменів екстерном.

Індивідуальне навчання та екстернат у навчальному закладі організовується відповідно до положень про індивідуальне навчання та екстернат у системі загальної середньої освіти, затверджених Міністерством освіти і науки.

21.Мережа класів у навчальному закладі формується на підставі нормативів їх наповнюваності відповідно до кількості поданих заяв (але не більше ніж 30 учнів) та санітарно-гігієнічних умов для здійснення навчально-виховного процесу.

Кількість учнів у класах визначається демографічною ситуацією, але повинна становити не менше п’яти осіб. При меншій кількості учнів у класі заняття проводяться за індивідуальною формою навчання.

Поділ класів на групи на уроках з окремих предметів у навчальному закладі здійснюється згідно з нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки та погодженими з Мінфіном.

22.Зарахування учнів до навчального закладу здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом директора, що видається на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, або направлень органів управління освітою, а також свідоцтва про народження (копії), медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу).

До першого класу зараховуються, як правило, діти віком з шести років, які досягли шкільної зрілості, що визначається за допомогою психодіагностичного обстеження медичними працівниками Тернопільської районної лікарні, за критеріями, що визначаються Міністерством освіти і науки України.

У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. При цьому до заяви додаються відповідні документи про освіту (заява батьків або осіб, які їх замінюють, про перехід учня до іншого закладу(із зазначенням причин); довідка, що підтверджує зарахування учня до іншого навчального закладу; учнівський квиток).

У разі коли учень протягом поточного навчального року вибуває з населеного пункту, у навчальному закладі повинна бути відповідна заява батьків або осіб, які їх замінюють, із зазначенням причини вибуття.

23.За бажанням учнів, їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних кадрів, обслуговуючого персоналу у школі можуть створюватись групи продовженого дня для початкових класів.

Кількість учнів у групах продовженого дня визначається Міністерством освіти і науки України за погодженням з Міністерством фінансів України.

Зарахування до групи продовженого дня і відрахування дітей з них здійснюється наказом директора школи на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють.

Навчальний заклад може мати у своєму складі класи з поглибленим вивченням предметів, класи (групи) з вечірньою (заочною) формою навчання, пришкільні інтернати з частковим або повним утриманням учнів за рахунок власника.

Порядок поділу класів на групи при вивченні окремих предметів встановлюється Міністерством освіти і науки України за погодженням з Міністерством фінансів України.

24. Навчальний заклад може реалізовувати освітні програми і надавати платні послуги на договірній основі за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

Порядок надання платних послуг затверджується Міністерством освіти і науки за погодженням з Мінфіном України.

25.Навчальний рік у закладі починається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Навчальні заняття розпочинаються лише за наявності акта, що підтверджує підготовку приміщення навчального закладу для роботи у новому навчальному році. Тривалість навчального року обумовлюється виконанням навчальних програм з усіх предметів, але не може бути менше 190 робочих днів.

26.Структура навчального року за півріччями, семестрами, а також тривалість навчального тижня встановлюються навчальним закладом в межах часу, передбаченого навчальним планом та за погодженням з відділом освіти.

Відволікання учнів за рахунок навчального часу для виконання і здійснення заходів, не пов’язаних з процесом навчання, забороняється (крім випадків, передбачених рішеннями Кабінету Міністрів України).

27.Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менше 30 календарних днів.

28.Тривалість уроків у навчальному закладі становить у перших класах – 35 хвилин, у других – четвертих класах – 40 хвилин, у п’ятих – одинадцятих (дванадцятих) класах – 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відповідним органом управління освітою та державної санітарно–епідеміологічної служби.

29.Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреб в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менш як 10 хвилин, великої перерви (після другого або третього уроку) – 20 хвилин.

30.Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, який складається відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, узгоджується з профспілковим комітетом і затверджується директором.

Тижневий режим роботи навчального закладу фіксується у розкладі уроків.

Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у навчальному закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні заняття, інші позакласні заходи, що передбачені розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів, їхнє виховання та розвиток творчих здібностей та обдарувань.

31.Домашні завдання задаються з урахуванням індивідуальних особливостей учнів, педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог, їх доцільність, характер, зміст і обсяг визначається вчителем. У першому класі домашні завдання учням не задаються.

32.У навчальному закладі здійснюється тематичний облік знань, умінь і навичок учнів. Система оцінювання навчальної праці учнів повинна бути стимулюючою, заохочувальною та діагностично - корегуючою.

33.У навчальному закладі встановлюється така система оцінювання знань учнів : у першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів. У наступних класах використовується 12-бальна шкала оцінювання знань учнів.

34.Підсумкове оцінювання здійснюється наприкінці семестру та навчального року. Підсумкова оцінка за семестр виставляється за результатами тематичного оцінювання. А за рік – за результатами семестрових оцінок.

Річні, підсумкові та семестрові оцінки доводяться до відома учня та оголошуються перед класом. У разі незгоди учня (його батьків або осіб, які їх замінюють) з річною, підсумковою, семестровою оцінкою йому надається право оскаржити її до ради навчального закладу у місячний термін і скласти екзамен (атестацію) з відповідного предмета.

35.Оцінки з поведінки у навчальному закладі : зразкова, добра, задовільна, незадовільна. У документі про освіту (свідоцтві, атестаті) оцінка з поведінки не виставляється.

36.Навчання у випускних 9 і 11 (12) класах навчальному закладі завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації, а також переведення і випуску учнів навчального закладу встановлюється Міністерством освіти і науки.

У початковій школі, в 5-9 та 11(12) класах за рішенням педагогічної ради навчального закладу проводяться різні форми підсумкової атестації учнів (тестування, заліки, контрольні роботи, екзамени, захисти учнівських науково-дослідних робіт тощо).

За результатами навчання учням видається відповідний документ (табель, свідоцтво, атестат, довідка).

37.Випускники 9-х класів одержують свідоцтво про базову загальну середню освіту, що дає право на вступ до школи ІІІ ступеня, професійно-технічного навчального закладу, вищого навчального закладу І-ІІ рівнів акредитації, випускники 11 (12)-х класів одержують атестат про повну загальну середню освіту, що дає право на вступ до професійно-технічних та вищих навчальних закладів. Зразок даного документу затверджується Кабінетом Міністрів України.

38.В окремих випадках учні за станом здоров’я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від екзаменів у порядку, що встановлюється Міністерством освіти і науки та МОЗ.

39.За відмінні успіхи в навчанні учні можуть нагороджуватися похвальним листом, а випускники навчального закладу – похвальною грамотою “За особливі успіхи у вивченні окремих предметів”, медалями – золотою “За особливі успіхи у навчанні “ або срібною “За успіхи у навчанні”.

Порядок відзначення учнів встановлюється Міністерством освіти і науки України.

40.Контроль за дотриманням порядку видачі випускникам свідоцтв, атестатів, золотих і срібних медалей, похвальних грамот та листів здійснюється Міністерством освіти і науки, іншими центральними органами виконавчої влади, у підпорядкуванні яких знаходиться навчальний заклад, відповідним місцевим органом управління освіти.ІІІ. Учасники навчально-виховного процесу

41.Учасниками навчально-виховного процесу у навчальному закладі є: • учні;

 • педагогічні працівники;

 • психологи;

 • бібліотекарі;

 • інші спеціалісти закладу;

 • керівники;

 • батьки або особи, які їх замінюють

42.Статус учасників навчально-виховного процесу, їхні права і обов’язки визначаються Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіти”, іншими актами законодавства України, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, статутом, правилами внутрішнього розпорядку навчального закладу.

43.За успіхи у навчанні (праці) для учасників навчально-виховного процесу можуть встановлюватись різні форми морального і матеріального заохочення.

Учням, педпрацівникам, іншим спеціалістам навчального закладу може надаватися додатково соціальна і матеріальна допомога за рахунок коштів центральних органів виконавчої влади та місцевих бюджетів, коштів юридичних і фізичних осіб України та громадян, які проживають за її межами, а також коштів фонду загальнообов’язкового навчання та за рахунок інших надходжень.

44.Учні навчального закладу мають пільговий проїзд пасажирським транспортом у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Для учнів, які проживають у сільській місцевості на відстані понад три кілометри від школи, забезпечується регулярне безкоштовне підвезення до школи і зі школи рейсовим транспортом.

45.Учні навчального закладу мають гарантоване державою право на:


 • доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти у навчальному закладі;

 • вибір форми навчання, предметів варіативної частини навчального плану, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;

 • переатестацію з навчальних предметів;

 • безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

 • користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою навчального закладу;

 • участь у різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

 • участь у органах громадського самоврядування навчального закладу;

 • вільне вираження поглядів, переконань;

 • участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

 • перебування в громадських місцях;

 • захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність, та інші права.

46.Учні навчального закладу зобов’язані:

 • оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти; підвищувати загальний культурний рівень;

 • дотримуватись законодавства, моральних, етичних норм;

 • брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;

 • бережно ставитись до державного, громадського та особистого майна;

 • дотримуватись вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку навчального закладу;

 • дотримуватись правил особистої гігієни.

47.Учні навчального закладу залучаються за їх згодою та за згодою батьків або осіб, що їх заміняють до самообслуговування, різних видів суспільно-корисної праці відповідно до статуту та правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей, норм і правил особистої гігієни та охорони здоров’я.

48.Педагогічними працівниками навчального закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, у певних випадках професійну практичну підготовку, фізичний стан яких дозволяє виконувати покладені на них функції.

Призначення на посаду та звільнення з посади заступників керівників та інших педагогічних працівників навчального закладу здійснюється відділом освіти за поданням керівника школи.

49.Педагогічні працівники навчального закладу мають право: • на захист професійної честі та гідності;

 • самостійно обирати форми, методи, засоби навчальної роботи, не шкідливі для здоров’я учнів;

 • брати участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів навчального закладу та інших органів самоврядування закладу, заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;

 • обирати форми підвищення своєї кваліфікації;

 • проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

 • вносити пропозиції керівництву навчального закладу і органам управління освітою щодо поліпшення навчально-виховної роботи;

 • на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

 • об’єднуватись у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.

50.Педагогічні працівники навчального закладу зобов’язані:

 • забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм, дотримуючись Державного стандарту загальної середньої освіти;

 • сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я;

 • виконувати статут, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

 • брати участь у роботі педагогічної ради;

 • виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

 • готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

 • дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

 • постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

 • виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою.

51.Обсяг навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором навчального закладу і затверджується відділом освіти.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише уразі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

52.Керівник навчального закладу призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками. Їхні права і обов’язки визначаються нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки, правилами внутрішнього розпорядку та даним статутом.

53.Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків крім випадків, передбачених законодавством.

54.Керівник і педагогічні працівники навчального закладу підлягають атестації відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки.

За результатами атестації педагогічних працівників визначається їх відповідність займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст другої, першої, вищої категорії) та може бути присвоєно педагогічне звання “старший учитель”, “учитель-методист”, “педагог-організатор-методист” та ін.

55.Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників навчального закладу й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України “Про загальну середню освіту” та іншими законодавчими актами.

56.Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку навчального закладу, не виконують посадових обов’язків, умови трудового договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно з законодавством.

57.Інженерно-технічні працівники та навчально-допоміжний персонал приймаються на роботу і звільняються директором навчального закладу згідно з чинним законодавством.

Їхні права і обов’язки регулюються трудовим законодавством, статутом та правилами внутрішнього розпорядку навчального закладу.

58.Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право:


 • обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

 • звертатися до органів управління освітою, керівника навчального закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

 • приймати рішення про участь дитини в інноваційній діяльності навчального закладу;

 • брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази закладу освіти;

 • на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування закладу та у відповідних державних, судових органах.

59.Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми освіти і зобов’язані:

 • забезпечувати умови для здобуття дитиною освіти за будь-якою формою навчання;

 • постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

 • поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов; повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

 • виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

60.У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов’язків, передбачених законодавством, навчальний заклад може порушувати клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

61.Представники громадськості мають право:

- обирати і бути обраним до органів громадського самоврядування в школі;

- керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;

- сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню школи;

-проводити консультації для педагогічних працівників і брати участь в організації навчально-

виховного процесу.

62.Представники громадськості зобов’язані:- дотримуватися статуту школи, виконувати рішення органів громадського самоврядування, накази та розпорядження адміністрації з питань організації навчально-виховного процесу;

- дотримуватись етики поведінки та моралі;

- захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю та наркотиків.


ІУ. Управління навчальним закладом

63.Управління навчальним закладом здійснюється його засновником і відділом освіти.

64.Безпосереднє керівництво навчальним закладом здійснює його директор, яким може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше як 3 роки.

65.Вищим колегіальним органом громадського самоврядування у навчальному закладі є загальні збори учасників навчально-виховного процесу, які скликаються не менше одного разу на рік.

Право скликати збори мають учасники зборів, якщо за це висловились не менше третини їх загальної кількості, директор навчального закладу або засновник.

Загальні збори правомочні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх.

Загальні збори:


 • заслуховують звіт директора про його здійснення керівництва навчальним закладом, дають оцінку таємним та відкритим голосуванням;

 • розглядають питання навчально-виховної, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності закладу;

 • приймають рішення про стимулювання праці директора, а у випадку невиконання ним своїх обов’язків – порушують клопотання перед засновником про його невідповідність посаді.

66.У період між загальними зборами діє рада навчального закладу, діяльність якої регулюється даним статутом.

До складу ради навчального закладу обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів школи, батьків і громадськості.

Рада навчального закладу :


 • організовує виконання рішень загальних зборів;

 • затверджує режим роботи закладу;

 • розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти молоді;

 • питання ініціатив щодо вдосконалення системи навчання і виховання учнів;

 • дослідно-експериментальної роботи педагогів;

 • зміцнення матеріально-технічної бази;

 • поповнення і використання бюджету закладу;

 • розподілу фонду загального обов’язкового навчання;

 • вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу.

67.Директор навчального закладу призначається на посаду та звільняється з посади відповідним органом управління освітою за згодою районної ради Заступники призначаються на посаду та звільняються з посади відділом освіти згідно із законодавством.

68.Директор навчального закладу : • здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

 • організовує навчально-виховний процес;

 • забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;

 • відповідає за реалізацію Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

 • за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов’язки працівників навчального закладу;

 • затверджує режим роботи школи;

 • створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

 • забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

 • розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами;

 • підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

 • дає дозвіл на участь діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій у навчально-виховному процесі, керівництві учнівськими об’єднаннями за інтересами;

 • забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

 • вживає заходів до запобігання вживання учнями алкоголю, наркотиків;

 • контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

 • видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

 • розглядає пропозиції, скарги, звинувачення учасників навчально-виховного процесу, районного відділу освіти з питань роботи школи і приймає відповідні рішення;

 • щорічно своїм наказом створює інвентаризаційну комісію;

 • розподіляє кошти всеобучу;

 • визначає напрямки використання бюджетних і позабюджетних коштів школи, які надійшли від джерел передбачених статутом, затверджує акти списання матеріальних цінностей згідно з рішенням інвентаризаційної комісії;

 • укладає договори з юридичними та фізичними особами з питань господарської діяльності школи: проведення ремонтних, будівельних робіт, здачу в оренду вивільнених приміщень; приміщень актового залу, шкільної їдальні; закріпленої за школою земельної ділянки;

 • може укладати договори про оренду обладнання, транспортних засобів, тощо;

 • щороку звітує про свою роботу на загальних зборах колективу;

 • зупиняє дію рішення загальних зборів колективу у випадку їх протиріччя чинному законодавству, чи статуту школи;

 • несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками учнів, педагогічними працівниками, загальними зборами та відділом освіти Тернопільської райдержадміністрації.

69.Директор навчального закладу є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління навчальним закладом.

70.Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб навчального закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох на рік.

71.Педагогічна рада розглядає питання:


 • удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу;

 • планування та режиму роботи навчального закладу;

 • переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

 • підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;


 • морального і матеріального заохочення учнів та працівників закладу;

 • притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів за невиконання ними своїх обов’язків.

72.У навчальному закладі за рішенням загальних зборів або ради закладу можуть створюватися і діяти піклувальна рада, учнівський комітет, батьківський комітет, методичні об’єднання, комісії, асоціації тощо, положення про які розробляє і затверджує Міністерство освіти і науки.

73.Члени піклувальної ради навчального закладу обираються на загальних зборах. Склад піклувальної ради формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян.

Піклувальна рада вживає заходів до:

- зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази;

- залучення додаткових джерел фінансування закладу;

- поліпшення умов для праці педагогічних працівників тощо.

74.Учнівські збори навчального закладу (класу) – колективний орган учнівського самоврядування.

Основною структурною ланкою навчального закладу є клас – колектив учнів, що формується з метою виконання завдань закладу на основі їхніх вікових або психологічних особливостей, рівня розвитку.

Учнівські збори навчального закладу (класу):


 • обирають органи учнівського самоврядування школи (класу);

 • висувають своїх представників для участі в роботі органів громадського самоврядування;

 • обговорюють питання організації навчання, діяльності і дозвілля учнівського колективу.

75.Батьківські збори навчального закладу (класу) - колективний орган батьківського самоврядування.

Батьківські збори школи (класу): • обирають органи батьківського самоврядування;

 • обирають своїх представників для участі в роботі громадського самоврядування навчального закладу;

 • залучають батьків до участі в керівництві гуртками та іншими видами позакласної та позашкільної роботи;

 • вносять на розгляд ради навчального закладу, педагогічної ради, директора та його заступників пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу в класі та школі;

 • запрошують педагога-вихователя, вчителів, представників державних органів управління, адміністрації закладу для обговорення стану і перспектив роботи класу і школи, а також роз’яснення з окремих питань, що турбують батьків.

76.У навчальному закладі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

У. Майно навчального закладу
77.Майно навчального закладу складають основні фонди (приміщення, обладнання тощо), а також інші цінності, вартість яких відображається в балансі школи.

78.Майно навчального закладу належить йому на праві рішення про заснування і статуту закладу та оперативного управління відповідно до чинного законодавства.

79. Навчальний заклад відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм їх охорони.

80.Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна навчального закладу, проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані навчальному закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

81.Відповідно до рішення сесії Великогаївської сільської ради № 66 від 14 лютого 2003 року школа має земельну ділянку, де розміщуються спортивні та географічні майданчики, навчально-дослідна ділянка, зони відпочинку, господарські будівлі тощо.

82.Рішенням сесії Великогаївської сільської ради № 66 від 14 лютого 2003 року для проведення навчально-дослідної роботи школі виділено земельну ділянку площею 5 га.УІ. Фінансово-господарська діяльність
83.Фінансування навчального закладу здійснюється його засновником або уповноваженим ним органом відповідно до встановленого законодавством порядку.

84.Фінансово-господарська діяльність навчального закладу здійснюється на основі його кошторису.

Джерелами формування кошторису навчального закладу є:


 • кошти засновника;

 • кошти місцевого бюджету, що надходять у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення навчального процесу в обсязі Державного стандарту загальної середньої освіти;

 • кошти, отримані за надання платних послуг;

 • доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, навчально-дослідних ділянок, підсобних господарств, від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;

 • кредити банків;

 • благодійні внески юридичних і фізичних осіб.

Для здійснення статутних повноважень навчальний заклад може використовувати можливості комерційних банків, фірм, підприємств, організацій, добродійних фондів, асоціацій, профспілок, громадян тощо.

85.У навчальному закладі створюється фонд загального обов’язкового навчання (фонд всеобучу), який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів за рахунок коштів засновників та бюджету в розмірі не менше трьох відсотків витрат на його поточне утримання, а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел.

Кошти фонду загального обов’язкового навчання (фонду всеобучу) навчального закладу зберігаються на рахунку цього закладу в установі банку і витрачаються відповідно до кошторису, що затверджується директором. Невикористані за звітний період кошти фонду вилученню не підлягають і використовуються за призначенням у наступному році.

Облік і використання коштів фонду загального обов’язкового навчання (фонду всеобучу) здійснюється навчальним закладом відповідно до законодавства. Витрачання коштів фонду здійснюється згідно з наказом директора, який видається на підставі рішення ради навчального закладу.

Контроль за правильним витрачанням коштів фонду загального обов’язкового навчання (фонду всеобучу) здійснює відділ освіти, органи державної виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.

86.Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в школі визначається чинним законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки.

За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік може здійснювати самостійно або через централізовану бухгалтерію.

87.Школа має право згідно із законодавством: • створювати їдальню, яка працює згідно положення, затвердженого виконкомом сільської ради;

 • придбати і орендувати необхідне йому обладнання та інші матеріальні ресурси;

 • здавати в оренду майно з погодженням з власником майна та відділом освіти;

 • користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи;

 • фінансувати за рахунок власних коштів заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу;

 • надавати послуги відповідно до чинного законодавства.

В школі можуть створюватись трудові об’єднання учнів, працівників, які діють згідно затвердженого положення.

88.Звітність про діяльність навчального закладу освіти встановлюється відповідно до законодавства.


УІІ. Міжнародне співробітництво
89. Навчальний заклад освіти за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

Навчальний заклад має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, відомствами, фондами, товариствами, окремими громадянами як на території України так і за її межами.

90.Участь навчального закладу у міжнародних програмах, проектах, учнівських та педагогічних обмінах здійснюється відповідно до законодавства.

УІІІ. Контроль за діяльністю закладу, облік і звітність
91.Державний контроль за діяльністю навчального закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

92.Державний контроль за діяльністю навчального закладу здійснюють Міністерство освіти і науки, Державна інспекція навчальних закладів при Міністерстві освіти і науки, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування і відділом освіти, органи державної санітарно-епідеміологічної служби та засновники закладу.

93.Основною формою державного контролю за діяльністю навчального закладу є державна атестація закладу, яка проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

94.У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) навчального закладу з питань, пов’язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю навчального закладу, проводяться його засновником відповідно до чинного законодавства.


ІХ. Реорганізація або ліквідація закладу
95.Рішення про реорганізацію або ліквідацію навчального закладу приймає засновник, але тільки за згодою територіальних громад.

Реорганізація навчального закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління навчальним закладом.

96.Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно навчального закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.

97.У випадку реорганізації права та зобов’язання навчального закладу переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.

98.Ліквідація навчального закладу відбувається у формах позбавлення його статусу навчального закладу та статусу юридичної особи відповідним органом державної і виконавчої влади або засновником.

99.Ліквідація або реорганізація навчального закладу здійснюється згідно з чинним законодавством.

100.При реорганізації чи ліквідації навчального закладу учням, які навчалися в ньому, повинна бути забезпечена можливість продовження навчання відповідно до чинного законодавства.

101.При реорганізації чи ліквідації навчального закладу працівникам, які звільняються або переводяться, гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю України.

Каталог: documents
documents -> Та закону України „Про загальну середню освіту
documents -> «Козацькому роду нема переводу!»
documents -> Примірний опис виховної роботи класного керівника 8-го класу
documents -> Теоретична частина Аналіз програми післябукварного періоду: навчання читати і навчання письма
documents -> Азбука виживання
documents -> В. Ф. Живодьор ректор соіппо, доцент, заслужений учитель України
documents -> Відділ освіти Віньковецької райдержадміністрації Районний методичний кабінет Пилипо-Олександрівська зош І-ІІІ ступенів
documents -> Жменя сміху всім на втіху
documents -> Я. А. Коменський > наші вчителі певні, що вони поставлені на високо почесному місці, що їм надано чудову посаду, вище за яку нічого не може бути під сонцем
documents -> Саморозвиток особистості фахівця як мета та умова креативної та партнерської освіти л. М. Коробка


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал