Ружичанського нвк, центру здорового способу життяСкачати 254,02 Kb.
Дата конвертації29.01.2017
Розмір254,02 Kb.
РУЖИЧАНСЬКОГО НВК, ЦЕНТРУ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ.

Купрата С.О., директор НВК

Опрацьовуючи оздоровчі технології, ми не залишаємо поза увагою технології, які дадуть нам можливість ефективно навчати та виховувати дітей. Ось у цьому напрямку ми і будемо рухатися, бо рух це життя. Хай виходять із наших шкіл здорові та розумні люди, це буде запорукою їхніх життєвих успіхів, а успішні громадяни створять успішну державу.

Характерною ознакою новіт­нього часу є безперервна дина­міка змін в економіці, політиці, науці... Більшість таких змін не­можливо втілити в окремо визна­ченій школі, вони потребують вті­лення на державному рівні. Тому в просторі покращення якості ос­віти кожна школа змушена шу­кати свій шлях змін. Але, на нашу думку, і традиційні, і школи нового типу не вирішують головного пи­тання нашого часу: як побудувати гуманну до учня школу, завдання якої буде не тільки дати дитині су­часні знання, а й зберегти та зміц­нити її здоров'я? Нашою відповіддю на це питання стало створення моделі Школи здорового способу життя. Тобто такої системи організаційно-функціональних і психолого-педагогічних настанов, які дають можливість багатоваріантної компоновки дій, форм, методів, прийомів, освітньо-виховних засобів, що забезпечують занурення учнів у штучно створене середовище, орієнтоване на конк­ретний педагогічний результат: високий рівень здоров'я та творче використання цінностей культури здорового способу життя.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ:

 1. Створення психолого-педагогічних і організаційно-педагогічних умов, які забезпечу­ють психічне здоров'я і комфорт учнів за допомогою гуманізації
  і демократизації навчально-ви­
  ховного процесу на основі: фіз­культурно-спортивної активності; обґрунтованої відповідності навчального навантаження
  обсягові інформації, психофізич­ним можливостям її засвоєння; переведення традиційної інфор­маційно-об'ємної системи на­вчання на систему, яка навчає
  учнів самостійно здобувати знання, вільно мислити, засто­совувати отриману інформацію на практиці.

 2. Реалізація наукової органі­зації навчальної праці, харчування та відпочинку учнів.

 3. Створення максимально можливих санітарно-гігієнічних умов.

 4. Включення учнів до свідомої діяльності з формування культури здорового способу життя, забезпе­чення цього процесу навчально-методичними посібниками.

 5. Створення в навчальному закладі сис­теми управління та моніторингу здоров 'язберігаючої технології.

 6. Формування культури здоро­вого способу життя учнів як у на­вчальний, так і позаурочний час.

 7. Створення системи під­готовки кадрів, соціальної і фінансової підтримки ідеї здоров'язберігаючої технології; агітації і пропаганди; об'єднання зусиль усіх підрозділів навчаль­ного закладу, закладів медицини та фізичної культури.

 1. Забезпечення програмного і навчально-методичного обладнання з проблем здоров'я­зберігаючої технології.

 2. Забезпечення психологічного і медичного супроводу освіти.

 3. Створення довершеної сис­теми оздоровлення учнів в умовах літніх таборів.

 4. Створення оптимальних умов для функціонування фізичної культури; забезпечення можли­востей для впровадження сучас­них інноваційних форм і методів роботи.

 5. Створення інформаційно-комп'ютерного забезпечення оздоровчої системи.

 1. Відкриття в навчальному закладі консультативно-оздоровчих центрів здорового способу життя для учнів, батьків і вчителів.

 2. Введення в навчальний процес гуманітарних курсів «Основи здоров'я», «ОБЖД», «Етика», «Захист прав споживача».

 3. Створення умов для дос­лідницько-експериментальної і науково-пошукової роботи з пи­тань моделювання й апробації здоров'язберігаючих освітніх тех­нологій.

Створення організаційно – педагогічних умов , які забезпечать психічне здоров’я і комфорт учнів.

Основна роль у здоров'язберігаючій діяльності загально­освітнього закладу відводиться грамотній організації навчаль­ного процесу. Колектив школи працює за моделю здоров'язберігаючого се­редовища, найбільш значимими компонентами якої є:

створення комфортних умов навчання (розклад уроків, перерв, режимні моменти);

• використання оздоровчих методик, які регулюють рухову активність, і прийомів реабіліта­ції розумової і фізичної працездатності.

Школа працює в режимі 5-денного тижня, 6-й день — оздоров­чий, що є найбільш сприятливим для виконання задач по інтегра­ції оздоровчого процесу в на­вчальний. До навчального плану включені уроки з ОБЖД, етики, основ здоров'я. У режим роботи школи в обов'язковому порядку введені ранкова зарядка з музичним супроводом, фізкультхвилинки, динамічні паузи на кож­ному уроці, 20-хвилинна рухлива перерва .

Педагогами школи розроблені та використовуються на кожному уроці оздоровчі динамічні паузи, які допомагають поновити розу­мову та фізичну працездатність.

Також розроблено вправи для психологічного розвантаження учнів на кожному уроці.Реалізація наукової організації навчальної праці , харчування та відпочинку учнів.

Модель екологічно комфорт­ного освітнього середовища з ви­користанням технології реабіліта­ції працездатності школярів реалі­зується шляхом оптимізації і гу­манізації навчального процесу, які можливі через: • застосування різнорівневого навчання;

 • глибоку диференціацію та індивідуалізацію навчання;

 • широке використання сучас­них педтехнологій;

 • інтерактивне навчання;

 • створення фізичного, фізіологічного, психічного комфорту для учнів;

 • настанови вчительського колективу на створення відносин «учитель-учень» за формулою «суб'єкт-суб'єкт». Забезпечення позитивної мотивації навчання шляхом створення можливості успіху для кожного учня;

 • розумне зменшення обсягу домашніх завдань із метою запобігання перевантаження учнів.

Важливою умовою проведення уроків є застосування на заняттях здоров'язберігаючих технологій, що вимагає:

 • урахування періодів працездатності учнів на уроках;

 • урахування вікових і фізіологічних особливостей дітей на уроках;

 • наявність емоційних розря­док на уроках;

 • чергування пози з урахуванням видів діяльності;

 • використання оздоровчо-фізкультурних пауз на уроках.

Велика увага приділяється в нашій школі методиці викла­дання навчальних дисциплін, яка базується на здоров'язберігаючих технологіях та вивченні мето­дик, які допомагають учителю втілити в практику викладання здоров'язберігаючі технології. Педагогами розроблена та вико­ристовується на кожному уроці пам'ятка «Гігієнічні показники, які характеризують урок».

Для збереження здоров'я уч­нів велике значення має організа­ція раціонального харчування. У школі проводиться безкоштовне харчування дітей 1—4-х класів, яке відповідає дієтичним вимо­гам і фізіологічним потребам ді­тей і підлітків.При створенні раціону хар­чування для учнів дотримується збалансування енергетичної цінності вмісту білків, жирів і вуглеводів. Щодня проводиться аналіз меню. Строго виконуються всі необхідні умови санітарного контролю. Для активізації захисних функцій організму про­водиться вітамінізація.

Шкільна їдальня забезпечує га­ряче харчування: 3—4 перерви — обіди; з 9-ї години працює для всіх ба­жаючих буфет .

У другій половині дня прово­дяться позакласні заходи та за­няття додаткової освіти. Вони по­чинають роботу з 15.30 годин, що дає можливість дітям пообідати вдома.

Ор­ганізацію здорового відпочинку дітей сьогодні взяла на себе школа. Причому сплановано цей відпочинок так, щоб кожний учень знайшов собі цікаве і змістовне заняття. Тому пропонуються вечори відпочинку, засідання клубів за інтересами, де­бати, змагання ерудитів, «круглі столи» активних читачів, шкільні вистави та багато інших цікавих заходів. Але найбільш корисним є відпочинок на спортмайданчи­ках або в спортивному залі.

Створено широкий спектр можливостей оздоров­чого відпочинку: спортивні сек­ції, свята.

Про системну роботу спортивно-оздоровчого напряму свідчить план оздоровчої роботи, який пропонує широкий спектр різних заходів: тур­походи, дні здоров'я, свята рухли­вих ігор, веселі старти, старти надій, спортивні зма­гання, спартакіади . У суботу під керів­ництвом педагогів учні мають мож­ливість займатися в залі школи улюбленим видом спорту.

Створення максимально – можливих санітарно – гігієнічних умов.

Для збереження здоров'я важ­ливу роль відіграє дотримання санітарно-гігієнічних умов:

 • режим вологого прибирання (після кожного уроку);

 • створення куточку гігієни (місця для миття рук);

 • облаштовано фонтанчики для пиття;

• естетичне оформлення інтер'єру школи, в якому гар­монійно використовуються здоров'язберігаючі аспекти:

а) озеленення (вибір квіткових композицій, рослин, які мають терапевтичний ефект);

б) кольорова гама, яка підтри­мує позитивний психоемоційний фон;

в) ство­рення умов для провітрювання класів та коридорів .

Школа за умовами навчання відповідає санітарним нормам: освітлювання, розміри меблів, поліграфічні параметри підручників та наочних посібни­ків тощо, тобто у всьому, що під­лягає нормуванню.

Включення учнів до свідомої діяльності

з формування культури здорового способу життя

Це лекторій для учнів, усні жур­нали, радіопередачі, виховні го­дини, диспут-клуби, конкурси-захисти плакатів, конкурси антиреклам, малюнків, захисти рефе­ратів. У школі випускається своя газета «Лідер», створені стенди «Спорт і здоров'я», по­стійно випускаються сан бюлетень з профілактики захворювань:

 • впровадження Комплекс­ної програми формування нави­чок здорового способу життя се­ред дітей та молоді (за проектом«Рівний рівному») та «Я –моє здоров'я- моє життя»;

діяльність учнівського само­врядування.

Робота волонтерського загону

Завдання волонтерів:

 1. Охороняти та відновлювати цілющі джерела, струмки на території села, які потребують допомоги

 2. Допомагати одиноким людям похилого віку та ветеранам Великої Вітчизняної війни

 3. Доглядати за територією біля пам’ятників та обелісків, що знаходяться в селі

 4. Слідкувати за станом території біля школи

 5. Проводити просвітницьку діяльність серед учнів школи щодо утвердження правомірної поведінки та здорового способу життя

 1. Членами - волонтерського загону «ОДРІНД» було проведено
  анкетування серед учнів 7—11-х
  класів.

 2. Волонтерами була розроб­лена пам'ятка «Що потрібно ро­бити, щоб уникнути інфікування ВІЛ/СНІДу, ХПСШ».

3. 1 грудня — у Всесвітній день боротьби зі СНІДом — проводилася акція «Волонтери за­гону «ОДРІНД проти ВІЛ/СНІДу», у рамках якої були проведені загальношкільні лінійки, де висту­пила агітбригада загону і де дітям були вручені пам'ятки та інформа­ційні бюлетені.

 1. Зібрано інформаційний матеріал (вирізки з газет, журналів)про ВІЛ/СНІД та наркотики.

 2. Члени волонтерського загону випускають інформаційний вісник.

Екологічно-просвітницька робота

Теоретичні знання, практичні вміння та навички, що їх набува­ють учні в результаті засвоєння основ біологічних наук, дедалі поглиблюються і усвідомлю­ються в процесі практичної позакласної науково-дослідної ро­боти з учнями.З метою екологічного вихо­вання робота в школі проводиться в таких напрямках: лекції, вікто­рини, експедиції, походи по рід­ному краю, конференції, озеле­нення території школи і селища, ігри та турніри юних екологів.

Традиційними в школі стали конкурси захисту екологічних робіт, плакатів, фотомонтажів.

Учнями школи вивчається вплив підприємств на екологіч­ний стан селища, вплив госпо­дарської діяльності на дозвілля. Для охорони птахів прово­диться робота з виготовлення та розвішування шпаківень, годів­ниць. Традицією в школі стало проведення сільсь­когосподарської виставки «Щед­рість рідної землі».

Створення оптимальних умов для функціонування фізичної культури

Створена база для проведення оздоровчих і спортивних заходів. Тому немає проблем із місцем про­ведення занять або інвентарем.

На базі школи проводиться гурткова робота районної дитячої спортивної школи.

З 2001 року на базі школи створена дівчача футбольна команда , яка неодноразово була переможцем обласних змагань з футболу серед дівчат області . Брала декілька років підряд участь у республіканських змаганнях і займала ІІІ і ІVмісця.

У кожному класі ведуться листи здоров'я. Розроблені правила для учнів, які сприяють формуванню здорового способу життя учнів.

На уроках фізкультури вчителі враховують вікові та анатомо-фізіологічні особливості розвитку учнів розкривають значення занять фізич­ними вправами, сприяють форму­ванню вмінь та навичок здорового способу життя, профілактики захво­рювань, травматизму.

Шляхом вирішення на­вчальних проблем, розвивальних (оздоровчих), пізнавальних та виховних цілей педагоги пра­цюють над розвитком в учнів ос­новних фізичних якостей та рухо­вих здібностей, сприяють форму­ванню життєво важливих рухових навичок та вмінь. Прищеплюють інтерес та звички до занять фізич­ними вправами, надають елемен­тарні знання з фізкультури, гігієни та здорового способу життя, ви­ховують бережливе ставлення до свого здоров'я, сприяють вихо­ванню морально-вольових і пси­хологічних якостей особистості.

На уроках здійснюється дифе­ренційований підхід до учнів, вра­ховується рівень здоров'я та рі­вень фізичної підготовленості. Ба­зуючись на цих показниках, учи­телі підбирають фізичні вправи, навантаження, враховують їхню інтенсивність.

На уроках фізкультури прово­дяться міжпредметні зв'язки з ана­томією та фізіологією людини, гігієною, географією, музикою, історією фізкультури та спорту.

Усі діти відвідують обов'язкові уроки, але виконують загальнорозвиваючі та коригуючі вправи з різним фізичним навантаженням та ті, які їм не протипоказані .

Створення системи підготовки кадрів, соціальної фінансової підтримки ідеї здоров'язберігаючої технології

 1. Кадрове забезпечення. По­стійне підвищення фахової підго­товки вчителів фізичної культури, залучення до роботи з дітьми у другій половині дня тренерів
  спортивних шкіл і стадіонів, спортсменів.

 2. Формування компетенції педколективу

Ефективне впровадження здоров'язберігаючої технології відбувається лише за умови, що сам процес упровадження, скла­дові технології, шляхи реалізації будуть зрозумілі, логічно обґрун­товані та інформаційно від­криті для педагогів і учнів, сві­домо сприймаються ними. Тому дуже важлива система навчання суб'єктів освітнього процесу.

Навчання педколективу здійснюється:

На педрадах:

Тема: «Використання здоров’язберігаючих технологій в навчально – виховному процесі»»

На семінарах.

Тема: «Здоров 'я як ресурс, який забезпечує здатність ди­тини до розвитку». Інформаційно-аналітичне повідомлення про су­часні тенденції у розв'язанні про­блем здоров'я школярів. Проблеми формування культури здоров'я учасників освітнього процесу.

Тема: «Роль учасників ос­вітнього процесу в формуванні культури здоров'я». Реалізація здоров'язберігаючих техноло­гій у навчально-виховному про­цесі. Місце психологічної служби школи в формуванні психологіч­ного здоров'я учнів. Формування соціального благополуччя дітей. Співпраця батьків і педагогів у збереженні та зміцненні здоров'я дітей. Роль медпрацівників в оздо­ровленні учнів.

Тема: «Використання здоров 'язберігаючих техноло­гій у школі». Здоров'язберігаючі технології як необхідність для збереження здоров'я. Творчі майстерні вчителів. «Круглий стіл» з проблем упровадження здоров'язберігаючих технологій.

На засіданнях методоб'єднань розглядають такі пи­тання: «Виховання в учнів початкових класів відповідального ставлення до свого здоров’я », «Ін­дивідуальна робота на уроках», «Перевірка знань без стресів», «Виховання бережливого став­лення до життя — на кожному уроці», «Як запобігти переван­таженню навчального процесу», «Застосування різнорівневого навчання», «Використання ін­терактивних методів навчання», МО класних керівників працює над проблемою «Виховання стійкого неприйняття шкідливих звичок»

Вчителями школи підготовлено методичні посібники «Формування навичок здорового способу життя на уроках української мови та літератури», «Використання здоров’язберігаючих технологій на уроках у початкових класів», «Використання здоров’язберігаючих технологій у навчально – виховному процесі»Також розроблено вчителями – предметниками ряд завдань на формування навичок здорового способу життя на своїх уроках.

Вчителі початкових класів крім фізхвилинок , хвилинок розвантажень, музичних хвилинок , хвилинок релаксації ще й у своїй роботі використовують мішечки для формування правильної осанки учнів, доріжки здоровя, вправи для створення сприятливого емоційного середовища, куточки психологічного розвантаження.

Школа була учасником конкурсу «Панорама творчості» у номінації «Школа сприяння здоров’ю» та зайняли ІІІ місце.

3. Формування компетенції батьків.

Здійснюється через шкільну раду, лекторій для батьків, загальношкільні та класні батьківські збори, участь батьків у роботі Центру здорового способу життя

Забезпечення психологічного та медичного супроводу освіти

Для впровадження здоров'язберігаючої діяльності в школі створена медико-психологічна служба, до складу якої входять 2 блоки: медико-валеологічний і психологічний .

Медико-валеологічний прово­дить контроль за станом здоров'я, фізичним розвитком дітей, який починається із першого обсте­ження, а потім при повторних обстеженнях щороку дається оцінка стану здоров'я, фізичного розвитку, вирішується питання про індивідуальні призначення реабілітаційної і корекційної ро­боти. При повторних обстежен­нях оцінюється динаміка стану здоров'я, фізичного розвитку, враховується ефективність реа­білітації, результати доводяться до класних керівників, батьків, фіксуються в банку даних про здоров'я учнів. Цей блок здійснює контроль за санітарно-гігієнічним станом і профілактикою травма­тизму.

Робота психологічної служби Ружичанського НВК спрямована на формування в учнів здорового способу життя, її завдання:

 • вивчити, як конкретна дитина пізнає і сприймає складний світ знань, соціальних відносин, інших людей і ставлень конкрет­ного школяра;

 • як відбувається становлення його індивідуальності.

Іншими словами, вона розгля­дає й тримає під контролем процес та результат включення індивіда у соціальні відносини. У про­цесі соціалізації індивід стає осо­бистістю та отримує необхідні для життя серед людей знання, вміння, навички, тобто значимість спілку­ватися та взаємодіяти з іншими людьми. Розвиток людини немож­ливо зрозуміти окремо від родини, соціальної групи та культури. У цьому процесі спостерігають три фази: адаптація — активне засвоєння існуючих норм; індиві­дуалізація — пошук засобів щодо прояву своєї особистості; інтегра­ція — поєднання групових та ін­дивідуальних потреб.

Сьогодні національна освітня система перебуває в процесі по­шуку більш адекватних вимогам сучасного життя орієнтирів і форм організації навчання.Створення інформаційно-комп'ютерного забезпечення оздоровчої системи

Для діагностики та характе­ристики здоров'я учнів визнача­ються такі показники: • інтелектуальна і фізична працездатність;

 • фізичний розвиток і загальна фізична підготовка;

 • психологічна адекватність і врівноваженість;

 • сукупність соціально-духов­них цінностей особистості, які за­безпечують культуру поведінки.

Перелічені показники якіс­них характеристик здоров'я ви­являються, вимірюються апробо­ваними методами (тести, педаго­гічні спостереження, опитування, самооцінка).

У результаті кропіткої роботи в школі створений банк даних про школяра, на кожного учня заведена психологічна карта, карта фізич­ного розвитку і здоров'я, на основі яких ми можемо вести прогнозовану роботу здоров'яберігаючого на­прямку

Моніторинг ставлення до здорового способу життя

На основі анкетування ді­тей та батьків ведеться спостере­ження і порівняння результатів, які свідчать про зміни в ставленні до шкідливих звичок, у ставленні до школи, до здорового способу життя, до негативних явищ .


Саме тому Концепція ос­віти «Рівний — рівному» вихо­дить з ідей реформування націо­нальної системи освіти з метою її орієнтації на утвердження здоро­вого способу життя, розвиненої духовно, психічно, фізично і соціально здорової особистості, роз­ширення демократичної взаємодії дорослих із молоддю. У час, коли знизився інтерес до здорового способу життя, а знання, поши­рювані дорослими, залишаються лише гаслами, новий підхід до за­безпечення превентивних знань за допомогою самої молоді став рятівним. Перевага передавання знань від однолітка до однолітка полягає у тому, що:

 • підлітки більше часу спілку­ються один із одним;

 • глибше розуміють потреби свого оточення;

 • на відміну від дорослих, розуміють субкультурну мову;

 • більше довіряють один одному, більше готові до розуміння і наслідування поведінки.

Освіта «Рівний — рівному» оцінюється як соціально-педаго­гічне явище. Тому, згідно з Кон­цепцією, вона розглядається в кількох аспектах. Насамперед, це соціальний підхід формування у молодої людини ідеалу здоров'я і здорового способу життя через набуття превентивних знань, на­вичок, умінь, психологічних якос­тей і установок на соціальне від­повідальну поведінку. Це й пси­хологія, оскільки передбачає по­слідовну систему активних дій лідерів-підлітків і тренерів-педагогів, спрямованих на спростування міфів, уявлень, деталей поведінки, які ведуть до втрати здоров'я, і заміну їх позитивними орієнти­рами життєвого вибору через по­ширення достовірної інформації та зразків власного прикладу жит­тєвої позиції лідерів.

Отже, навчання здорового спо­собу життя за методом «Рівний — рівному» — це суспільне корисна діяльність молоді, яка полягає в передаванні знань, умінь і на­вичок здорового способу життя, що сприяє запобіганню тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії, ВІЛ/СНІДу, ХПСШ та іншим не­гативним явищам.

Відповідно до методу про­світницька робота розглядається в широкому і вузькому значен­нях. У широкому значенні — це просвітницька робота щодо здо­рового способу життя у всіх сфе­рах життєдіяльності молоді. Здо­ровий спосіб життя розглядається як стан духовного, психічного, фі­зичного і соціального розвитку, що має безперечну соціальну цінність і користь для самої лю­дини. У вузькому значенні — це просвітницька робота з певних проблем: наркоманії, ВІЛ/СНІДу, ХПСШ, навичок комунікації, роз­витку особистості, формування лі­дерських якостей, знань прав; со­ціальних гарантій у забезпеченні здоров'я тощо.

Процес спілкування визна­чається як особлива умова просвіт­ницької роботи в міжособистісній, міжгруповій і соціальній ко­мунікаціях. Результативність методу — система закладених життєвих цінностей молодої лю­дини, спрямованість її на активну соціальну позицію у просвітниць­кій роботі серед однолітків і здат­ність особи вести здоровий спосіб життя та власним прикладом дово­дити його переваги.

Реалізація методу базується на технології ступеневого на­вчання: підготовці педагогів-тренерів, навчанні ними підлітків-інструкторів і проведенні підлітками-інструкторами просвітниць­кої роботи серед ровесників.

Підлітками-інструкторами була проведена робота у вигляді тренінгу, бесіди, діалогу, розповіді-казки серед учнів 2—4 х класів на тему «Шкідливі звички. Профілактика тютюнокуріння», мета якої навчити формувати ак­тивну соціальну позицію шко­лярів. Також була проведена акція «Скажемо курінню — ні».

Хотілося б звернути увагу на різнобічність підходів програми «Рівний —рівному» — це діяльнісний, особистісно орієнтований, духовно-змістовий, систематич­ний, конкретно-історичний.

Відповідно до зазначених під­ходів метод освіти «Рівний—рів­ному» базується на таких принци­пах: інтегративність, комплекс­ність, доступність, наступність, культуровідповідність, пріори­тетність прав дитини, відповідаль­ність, гласність, відкритість.


Каталог: doc -> naukovuy poshuk
doc -> Тема. Числівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Числівники кількісні і порядкові. Числівники прості, складні й складені. Мета
doc -> Змінювання прикметників за родами. Родові закінчення прикметників
doc -> Тема.. Старий рік поспішає на поріг
doc -> Повідомлення по темі «Будова слова»
doc -> Урок у першому класі «здрастуй, школо!» Мета: Розкрити учням поняття слів «школа», «школяр», розширювати пізнавальну діяльність дітей, формувати інтерес до навколишнього світу
naukovuy poshuk -> Закони України «Про охорону дитинства», «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю»
naukovuy poshuk -> Школа національної свідомості
naukovuy poshuk -> Гвардійський нвк школа наукового пошуку
naukovuy poshuk -> Колибанська загальноосвітня школа І ступеня -школа-родина


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал