Робота над науково-методичною темою (проблемою)цдют. Інноваційний підхід до занять –спільний творчий проект педагогів та дітей пнзСкачати 181,78 Kb.
Дата конвертації29.01.2017
Розмір181,78 Kb.Робота над науково-методичною темою (проблемою)ЦДЮТ.

Інноваційний підхід до занять –спільний творчий проект педагогів та дітей ПНЗ.

Освітній простір на сьогодні перенасичений інноваційними малопродуктивними стратегіями. В таких умовах актуальною проблемою управління є формування і здійснення особистісно-продуктивної політики, результатом якої є самодостатня творча особистість,яка шляхом педагогічного експерименту постійно покращує якість НВП

Робота над науково – методичною проблемою - найефективнійший шлях трансформації інноваційних технологій в практику роботи пнз.

Методична проблема – науково обґрунтоване актуальне завдання, що має бути вирішено педагогічним колективом за певний час для досягнення бажаних якісних змін у НВП.


І.Основні вимоги що до визначення єдиної науково-методичної проблеми (теми)

- актуальність для діяльності конкретного педагогічного колективу;

- відповідність теми професійного розвитку педагогічного колективу щодо реалізації завдань проблеми сучасним педагогічним ідеям ;

- колегіальність вибору;

- комплексність (охоплює як навчальну, так і виховну роботу);

- має пропонувати всі форми методичної роботи :< індивідуальні (наставництво, консультування, стажування, самоосвіта та інші );

< групові (метод.об’єднання, творчі групи, ШПД, практикуми…);

< масові (цільові семінари, практикуми, пед. .читання, науково-практичні ,майстер-класи)

конференції, методичні наради );< забезпечує діалектичний зв'язок : проблемна тема –актуальність на фоні передового освітянського досвіду;
2
ІІ. Вимоги до керівництва.
Адміністрація ЦДЮТ повинна :

 • створити усі необхідні умови (кадрові, науково-методичні, мотиваційні, організаційні, психологічні, матеріальні.) для забезпечення роботи з проблеми закладу;

 • затвердити обов’язки учасників роботи над проблемою ; • розробити концепцію, програми і методи роботи над методичною темою ;

 • спроектувати очікувальні результати ;

 • визначити методи збирання інформації відповідно до етапів роботи ;

 • консультувати вчителів з питань роботи над проблемою ;

 • координувати діяльність педагогів відповідно до етапів роботи з проблеми школи ;

 • обговорювати проміжні результати ;

 • налагоджувати координаційні зв’язки з навчальними закладами ;

 • глибоко та всебічно аргументувати вибір науково - методичної проблеми, її актуальність ;

 • формувати в педагогів інтерес до теми, готовність до роботи по впровадженню її в практику своєї педагогічної діяльності ;

 • визначити критерії оцінювання результатів ;

- організувати систему моніторингових досліджень по опрацюванню пед. колективом теоретичного матеріалу з проблемами та її практичного втілення в роботу педагогів ;ІІІ. Методичне забезпечення.

 • структуризація теми (виокремлення основних ідей, положень, завдань теми, визначення основних джерел та їх опрацювання);

 • бібліографія з проблемного питання ;

 • психолого-педагогічна, теоретична підготовка педагогічних кадрів даної теми ;

 • література з новітніх технологій, педагогіки, психології;

 • колективне діагностування всіх учасників НВП ;

 • методичне забезпечення роботи над темою, розробка необхідних матеріалів ;

 • матеріали ППД, інформаційні стенди, «Портфоліо предметних серверів» (популярні освітянські сервери, електронні бібліотеки, перелік Інтернет - сайтів для різних предметів);

 • організація взаємодії учасників НВП (механізми, методи ) ;

 • формування ППД на основі результатів,процесів, пов’язаних із роботою над темою ;

3

 • упровадження позитивного досвіду в практику роботи педагогічного колективу.


ІІІ. Методи.

Метод – система прийомів, спосіб досягнення мети.

1 Емпіричні методи : вивчення літератури, документів і результатів діяльності, спостереження, опитування (усне): бесіда, інтерв’ю, опитування (письмове): анкетування, методи рейтингу,оцінок та самооцінок ,тестування.

2 Комплексні загальні методи : моніторинг, вивчення і узагальнення передового педагогічного досвіду; метод експерименту.

3 Теоретичні методи : теоретичний аналіз і синтез, абстрагування і конкретизація, аналогія, моделювання.


. Алгоритм реалізації єдиної методичної проблеми.

І етап(2015-2916) Психолого-педагогічна підготовка колективу до роботи над проблемою ЦДЮТ (концептуально - організаційний, діагностико -прогностичний,діагностичний, організаційний.)


Мета. Психологічна підготовка адміністрації та педагогічного колективу до участі у роботі над проблемою; подолання стереотипів їх мислення, усвідомлення своїх можливостей у педагогічній діяльності, постановка і усвідомлення завдань.
Зміст роботи:

 • глибинний, всебічний, комплексний аналіз результативності навчально-виховного процесу в закладі з метою виявлення загальних та окремих проблем його організації;

 • вивчення ступеня розриву між реальним рівнем компетентності педагогів, що виявляється в загальному результаті їх праці, та вимогами сучасного життя ;

 • мотивація вибору проблеми ;

 • підготовка аналітичного матеріалу для обговорення педагогічним колективом ;

 • ознайомлення всіх членів педагогічного колективу з обраною методичною проблемою, обґрунтування її актуальності і перспективності, затвердження її педагогічною радою ;

 • створення ініціативної творчої групи для побудови моделі нової технології, планування системи заходів, спрямованих на вирішення проблеми;

 • складання програми дослідження визначеної проблеми, розподіл обов’язків між членами педагогічного колективу, забезпечення послідовності запропонованих заходів, їх взаємодія з іншими ланками педагогічного процесу ;

4

 • створення інноваційно-психологічного клімату, що сприяє роботі з проблемами ЦДЮТ;

 • збір інформації по проблемі (теоретичної,ППД),відвідування семінарів.вебінарів.дистанційних курсів та тренінгів.

ІІ етап.(2016-2017) Теоретичне обґрунтування науково-методичної проблеми (науково-теоретичне оволодіння проблемою.)
Мета. Колективне опанування системних підходів, напрямів реалізації проблеми, технології.
Зміст роботи :

 • складання списку літератури з проблеми закладу;

 • загальна теоретична підготовка педагогічного колективу до впровадження в практику нових ідей, концепцій, рекомендацій (вивчення і аналіз науково-методичної літератури, ознайомлення з досягненнями психолого-педагогічної науки,ППД з цієї теми);

 • визначення провідних напрямів діяльності методичної роботи з питань реалізації проблемної теми ;

 • навчання педагогічного колективу управлінської рефлексії, техніці корекції суб’єктивного стану в проблемній ситуації;

 • розробка необхідних дидактичних, психолого-педагогічних та інших засобів (інструментарію, пам’яток, алгоритмів);

 • осмислення кожним педагогом власного досвіду у можливостях обраної теми ;

 • вироблення методичних рекомендацій для всіх учасників освітнього процесу, спрямованих на вирішення проблеми та отримання нової якості ;

 • порівняльний аналіз свого досвіду з рекомендаціями ;

 • самоосвіта ;
 • розробка творчою групою моделі впровадження (виділення основних положень, вибір, аналіз,перевірка нових методів і прийомів, застосування їх на практиці; визначення змін у функціях усіх членів НВП ; виявлення специфічних засобів реалізації завдань моделі).;

 • організація контрольно-аналітичних заходів ;

 • експертна оцінка реального досвіду ;

 • оформлення довідково-інформаційного куточку з визначеної проблеми.


Форми і методи роботи : робота творчих, динамічних груп, проведення науково-проблемних, психолого-педагогічних семінарів, обговорення питань з проблеми на педагогічних радах, засіданнях ШМО, педагогічні дебати, круглі столи, оперативно-методичні наради,відвідування уроків, позакласних заходів ; теоретичний аналіз

5


літератури, вивчення і аналіз педагогічного досвіду, спостереження, анкетування, бесіди, тестування, експертиза освітніх програм, моделювання педагогічних процесів тощо.

в)Ш етап.(2017-2018) Практичний (практичний розвиток системи, практичне дослідження проблем, реалізація змісту проблем)
Мета. Створення ефективного механізму реалізації проблеми ЦДЮТ ; впровадження в навчально-виховний процес відповідних інновацій.
Зміст роботи.

 • забезпечення морального і матеріального стимулювання педагогічних працівників ;

 • планування діяльності пнз з урахуванням роботи з проблеми;

 • спрямування всіх напрямів методичної роботи на формування і розвиток практичних вмінь і навичок педагогів у контексті реалізації проблеми:

 • опрацювання послідовності правил і норм виконання технологічних процедур з упровадження моделі;

 • виокремлення напрямів і засобів застосування моделі в закладі;

 • створення прогностичного варіанту своєї інноваційної технологічної системи модифікованої моделі.;

 • створення банку інформації щодо впровадження проблемної теми в НВП;

 • апробація ППД;

 • випуск методичного бюлетеня з досвіду роботи над проблемою;

 • поступове впровадження в практику роботи всіх членів колективу провідних ідей, положеннь проблеми – методичних рекомендацій, прийомів і методів роботи, які сприяють реалізації методичної теми;

 • моніторинг початкового стану роботи з проблеми;

 • аналіз проміжних результатів;

 • саморефлексія вчителями своєї діяльності, побудови моделі нового виду діяльності, яка дозволить змінити суперечливості вирішувати проблеми;

 • своєчасне коригування механізму реалізації роботи з проблеми;

 • удосконалення форм методичної роботи з педкадрами через реалізацію всіх її функцій;

Форми і методи роботи. Цільові семінари, педагогічні наради, відкриті уроки і заходи, засідання ШМО, робота динамічних творчих груп, наставництво, індивідуальна робота, майстер-класи, тренінги, методичні тижні, презентації; теоретичне моделювання занятьв

6
контексті проблеми; моніторингові дослідження, теоретичний аналіз, аналогія,конкретизація.


г)ІV етап.(2018-2019) Управління процесом впровадження (Набуття досвіду, компетентнісно зорієнтований підхід до системи)
Мета. Набуття досвіду всіма членами колективу з питань практичного втілення в роботу технологій. Реалізації проблеми ЦДЮТ.
Зміст роботи.


 • здійснення практичної допомоги педагогам у впровадженні інноваційної технології у НВП;

 • проведення корекції на підставі моніторингу;

 • планування контролю за роботою колективу над проблемою;

 • розробка дидактичного та методичного забезпечення даного етапу;

 • вивчення результативності комбінування традиційних та інноваційних варіантів фахової і методичної діяльності;

 • удосконалення системи роботи педагогів у контексті реалізації проблеми;

 • удосконалення, належне спрямування всіх форм методичної роботи, активізація роботи ШМО;

 • організація проблемних, творчих груп за наслідками роботи над проблемою, оформлення результатів у різноманітний засіб;

 • дослідження ефективності уроків у процесі реалізації проблеми.


Форми і методи. Робота проблемних і творчих груп, семінари-практикуми, взнаємо відвідування уроків, ППД, педагогічні ради, ШМО, і тижні гуртків, панорами досвіду, лекції, педагогічні дискусії, наради при директорі, методичні ринги, дебати, дидактичні ігри, педагогічні консиліуми, самоосвіта; діагностування, анкетування, спостереження та аналіз занять, планування, конструювання, моделювання, циклограми, графіки, схеми; узагальнення.
д)V етап.(2019-2020) Узагальнюючий (компетентнісно зорієнтований підхід до системи).
Мета. Узагальнити й запровадити в практику роботи колективу педагогічний досвід із проблеми; здійснити корекцію на основі даних моніторингу.
Зміст роботи:
7

 • обробка даних про хід реалізації проблеми; співвідношення отриманих результатів з поставленими цілями;

 • оформлення та опис перебігу та результатів освоєння нововведення;

 • прийняття управлінських рішень за результатами всебічного аналізу впровадження положень проблеми;

 • проведення підсумкової методичної конференції;

 • побудова оптимального варіанту конкретної моделі організації системи навчально-методичної діяльності; • вироблення рекомендацій щодо вдосконалення навчально-виховного процесу;

 • аналіз створення дидактико-методичного , матеріально-технічного забезпечення інновації;

 • вироблення програми дії на новому етапі роботи;

 • узагальнення ППД ;

 • впровадження позитивних результатів у практику роботи;

 • розробка шляхів корекції та контролю.Форми і методи роботи: засідання методичного обєднання, звіти творчих груп, ППД, практичні семінари, аукціони та фестивалі методичних ідей та педагогічних знахідок, робота діагностичних і моніторингових груп,», захист

інноваційних проектів, круглі столи, методичні виставки, публікації, оформлення

проектів, портфоліо, конференції
Удосконалення фахового рівня в моделі:


 • самоаналіз (аналіз) набутого досвіду, виконання нових фахових дій;

 • визначення можливих ліній доопрацювання освітньої технології;

 • визначення перспективних напрямів самовдосконалення;

 • можливість поширення фахових здобутків.

- систематизація накопичення матеріалу.

Недоліки, прорахунки в організації роботи педколективів над науково-методичною проблемою :

- відсутній управлінський документ про організацію роботи над проблемою ;

- при визначенні науково-методичної проблеми часто відсутній глибокий порівняльний аналіз росту педагогічної майстерності і стану навчально-виховного процесу ;

8

- береться декілька проблем для вирішення, а в результаті немає цілеспрямованої роботи щодо жодної ( така робота не планується і,відповідно, не проводиться ) ;- формулювання проблеми надзвичайно об’ємне за змістом, багатослівне, тому тему, задекларовану вже кілька років, учителі назвати не можуть ;

- не визначається мета роботи над проблемною темою, завдання, зміст роботи ;

- не розробляються конкретні методичні рекомендації ( що, кому, як і коли впроваджувати ),

- з вибраної проблеми проводиться кілька методичних заходів, у результаті чого «проходження» нових ідей обривається на якомусь рівні й не доходить до практики,

- не всі вчителі можуть без відповідної підготовки та допомоги реалізувати задекларовану ідею у своїй практиці,

- не вивчаться проміжні та кінцеві результати щодо росту педагогічної майстерності й рівня навчальних досягнень учнів,їхньої вихованості, розвитку порівняно з попередніми даними ( відсутні будь-які узагальнюючі матеріали з питання).


Тобто відсутній системний підхід до роботи над науково-методичною проблемою, що серйозно гальмує трансформацію досягнень педагогічної науки і ППД в практику роботипедагога. (Ознаки системи : наявність аналізу, наявність мети (спрогнозованого результату), внутрішня змістовна будова процесу, взаємозв’язок і взаємовплив усіх структурних одиниць, наявність підсумку,корекції)Особливе значення має аналітичний етап. Саме від нього залежить реальність, об’єктивність, обгрунтованість у визначенні проблемної теми для

вивчення й упровадження. На цьому етапі трапляється найбільше прорахунків, що породжує й поглиблює наступні прорахунки, недоліки в роботі над проблемою.Часто аналіз є скоріше звітом про виконану роботу й не містить критичної оцінки результатів і методів діяльності колективу. У них, як правило, відсутній порівняльний аспект, недостатньо представлена статистика, що не дає можливості порівняти результати, установити динаміку, темп і тенденції розвитку ;ускладнює виявлення резервів для просування вперед ; знижує можливості вибору конкретної, обґрунтованої проблеми для опрацювання.
9

ПЕДАГОГІЧНИЙ АНАЛІЗ – це цілеспрямована аналітична діяльність адміністрації, направлена на виділення основного, суттєвого в складній і багатогранній роботі шкільного колек тиву; установлення причинно-наслідкових зв’язків у ній через розподіл її на окремі напрями ; оцінка кожного з них, визначення його місця й ролі в цілісній системі життя закладу ; виявлення зв’язків між цими напрямами й усією роботою в пнз.


СУТЬ ПЕДАГОГІЧНОГО АНАЛІЗУ можна подати такою формулою:
РЕЗУЛЬТАТ (чого досягли? ) → ПРИЧИНИ ( чому це стало можливим ? неможливим ? ) → ШЛЯХИ УСУНЕННЯ НЕДОЛІКІВ, ЗАКРІПЛЕННЯ ДОСЯГНЕНЬ
МЕТА ПЕДАГОГІЧНОГО АНАЛІЗУ :


 • дати об’єктивну оцінку фактичного стану педагогічного процесу в школі та його результатів ;

 • виявити перспективи розвитку позашкільної освіти;

 • установити основні фактори, які впливають на кінцевий результат;

 • визначити внутрішній і зовнішні резерви розвитку колективу.

Отже, для всебічного аналізу результатів навчально-виховного процесу необхідно дати об’єктивні відповіді на запитання : Які ми сьогодня? Які ми були ? Якими хочемо бути, враховуючи ідеї педагогічної науки, ППД, директивні і нормативні документи ? Що в нас для цього є


Глибокий аналіз буде забезпечено, якщо проводити самодіагностику управлінської діяльності, щоб відповісти на запитання : Чому ми маємо саме такі результати ? Які прорахунки в системі управління призвели до недоліків в роботі педагогічного колективу, в усьому навчально-виховному процесі,

Чому? Що спрацювало позитивно, результативно ? Що робити, щоб удосконалити управлінську діяльність із виходом на позитивний кінцевий результат?

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал