Робочі таблиці ббк для шкільних бібліотекСторінка1/8
Дата конвертації22.02.2017
Розмір0,56 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ

(ДНПБ України)

Відділ наукового опрацювання і каталогізації документів

РОБОЧІ ТАБЛИЦІ ББК

ДЛЯ ШКІЛЬНИХ БІБЛІОТЕК

Упорядники: Лобановська І.Г.

Чернюк О.А.

Київ 2002РОБОЧІ ТАБЛИЦІ ББК

ДЛЯ ШКІЛЬНИХ БІБЛІОТЕК

В С Т У П

З часу впровадження в практику роботи шкільних бібліотек другого видання таблиць ББК* вже пройшло п'ятнадцять років. Таблиці, орієнтовані переважно на зміст вітчизняної літератури 70-80-х років, багато в чому застаріли. За цей час відбулися важливі зміни як в суспільному житті нашої країни, так і в усьому світі. Розвиток культури, науки, економіки, техніки та інших галузей знань спонукали до підготовки нової редакції таблиць, і вони побачили світ у 1998 році.** На жаль, до шкільних бібліотек України вони практично не потрапили. Крім того, розроблені в Росії, ці таблиці не завжди відповідають потребам української бібліотечної науки і практики.

Зважаючи на це, а також беручи до уваги, що останнім часом відкрилось багато нових шкіл, а попередній випуск таблиць став уже бібліографічною рідкістю і попит на них зріс у кілька разів, співробітниками відділу наукового опрацювання і каталогізації документів Державної науково-педагогічної бібліотеки України підготовлені Робочі таблиці ББК для шкільних бібліотек. За основу було взято видання російських таблиць ББК для масових***, дитячих та шкільних бібліотек, використані методичні рекомендації Національної парламентської бібліотеки України, досвід роботи інших бібліотек України, а також власні напрацювання.

За браком місця методичні поради щодо систематизації документів у тексті таблиць, а також посилання на суміжні дисципліни викладено скорочено, тому ми радимо уважно ознайомитись з таблицями до початку їх використання. З усіх питань систематизації просимо звертатись до ДНПБ України.

Таблиці призначені працівникам шкільних бібліотек різних типів шкіл, можуть бути корисними для закладів середньої профтехосвіти, а також для дитячих й інших бібліотек, що обслуговують дітей.

ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ


щодо використання робочих таблиць класифікації

Ці таблиці призначені для організації бібліотечних фондів, систематичних каталогів і картотек шкільних бібліотек.

Основне завдання таблиць – розкрити зміст творів друку, подати їх як струнку науково обґрунтовану систему знань і цим максимально полегшити читачеві використання бібліотечних фондів.

Таблиці складаються з основних та допоміжних таблиць (загальних, територіальних і спеціальних типових ділень). Їх поєднання створює розгорнуті таблиці.ОСНОВНІ ДІЛЕННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ:
 1. Загальнонаукові та міждисциплінарні знання*

 2. Природничі науки


        1. Техніка. Технічні науки

 3. Сільське та лісове господарство

 4. Охорона здоров'я. Медицина

6/8 Суспільні та гуманітарні науки

9 Література універсального змісту


Загальні типові ділення (ЗТД)

Таблиця ЗТД містить визначення для позначень матеріалу за темою (історія науки, діячі науки; заклади, організації, товариства; експедиції; професії та ін.) та за формою (бібліографічні посібники, довідники, навчальні видання та ін.).


Визначники ЗТД додаються до індексу галузі або теми безпосередньо без будь-якого знака. Наприклад, "20я7 Навчальні видання з природознавства".

ЗТД не використовуються, якщо для даного питання передбачено спеціальний індекс в основній таблиці або в таблицях спеціальних типових ділень, наприклад, "87.3 Історія філософії", а не 87г.ТЕРИТОРІАЛЬНІ ТИПОВІ ДІЛЕННЯ (ТТД)

ТТД призначені для одноманітного підрозділу матеріалу за регіональною ознакою. Визначення територіальних понять – цифри та букви української абетки, великі та малі – беруться в круглі дужки. Об'єктами класифікації в таблиці ТТД є території та акваторії Землі. ТТД відображають переважно сучасну політичну карту світу. Всі країни, незалежно від їхніх розмірів та політичного устрою, розташовані в межах частин світу за абеткою їхніх назв. Виняток становить Росія (а раніше СРСР), оскільки вона розташована в двох частинах світу (Європі та Азії) і не може бути представлена в цілому в жодній з них.

ТТД може додаватися до індексу тих підрозділів основних таблиць або типових ділень, в яких необхідно виділити матеріал про окрему країну, місцевість, територію. Наприклад, "30г(4Укр) Історія техніки в Україні".

СПЕЦІАЛЬНІ ТИПОВІ ДІЛЕННЯ (СТД)

На відміну від загальних і територіальних типових ділень, СТД використовуються тільки в межах одного відділу або декількох розділів однієї галузі знань. Відмітною ознакою СТД є знак - (дефіс) перед їхньою цифровою частиною. СТД за звичай розташовуються безпосередньо під індексами тих розділів, для деталізації яких вони призначені.Послідовність індексів

У ББК закріплено визначену умовну послідовність рубрик у таблицях і роздільників у каталогах і картотеках. Порядок розташування індексів на одному ступені ділення: • Індекси загальних типових ділень;

 • Індекси територіальних типових ділень;

 • Індекси спеціальних типових ділень;

 • Індекси з двокрапкою.

Нововведення в робочі таблиці ББК

Нововведення, враховані під час складання робочих таблиць ББК, можна згрупувати таким чином: 1. Включено ряд нових ділень у розділи "63 Історія. Історичні науки", "74 Освіта. Педагогічна наука", "77 Дозвілля та відпочинок", "86 Релігія. Містика. Вільнодумство " та інші.

 2. Деталізовано ряд розділів: "20 Природничі науки в цілому. Природознавство в цілому", "26 Науки про землю", "28 Біологічні науки", "60 Суспільні науки в цілому", "63 Історія. Історичні науки", "74 Освіта. Педагогічна наука" та інші.

 3. Змінено методику систематизації ряду ділень: всі розділи з типовим визначником "я92", а також "20.1 Людина і довкілля. Екологія людини. Екологія в цілому" та інші.

 4. Значно деталізовані спеціальні типові ділення в розділі "63 Історія. Історичні науки" та в ТТД "я7 Навчальні видання".

 5. Введено нові індекси для ряду ділень, що існували в попередньому виданні "Таблиць...": "28.7 Біологія людини. Антропологія", "74.27 Діти. Дитячий рух та організації", "84я92 Літературна творчість дітей", "85...я92 Художня самодіяльність...", "87.703.7 Моральні проблеми кохання, сім'ї, сексу", "87.774 Культура поведінки. Етикет" та інші.

У процесі впровадження цих нововведень ми рекомендуємо:

 • Під час систематизації літератури деталізацію ділень визначати наявністю літератури в конкретній бібліотеці;

 • законсервувати ділення, для яких у запропонованому виданні таблиць передбачено нові індекси класифікації. Наприклад, законсервувати ділення "74.22 Дитячі громадські організації", а нові надходження збирати в розділі "74.27 Діти. Дитячий рух та організації". Рекласифікацію літератури проводити поетапно, враховуючи читацький попит на неї. У систематичних каталогах і картотеках необхідно зробити перехресні відсилки;

 • у розділах, де змінено методику систематизації, застосовувати нову методику.

Таблиці загальних та спеціальних типових ділень (СТД) використовувати залежно від наявності літератури та читацького попиту. Наприклад, СТД у розділах "63.3 Історія. Історичні науки", "86.3 Окремі релігії", в таблиці типових ділень "я7 Навчальні видання" та інші.

Важливою умовою правильного застосування таблиць ББК в організації фондів і каталогів бібліотеки є своєчасна підготовка Робочих таблиць.

Кожна шкільна бібліотека, зважаючи на обсяг і склад свого фонду, визначає, які індекси будуть використовуватись нею під час розстановки фонду, а які – у систематичному каталозі.

Для розстановки фонду потрібна менша деталізація, ніж для каталогів. Наприклад, на полиці достатньо роздільника "24 Хімічні науки", а в каталозі необхідно мати дрібніші ділення: "24.1 Загальна та неорганічна хімія", "24.2 Органічна хімія" і т.д.

Прийняті ділення фіксуються в таблицях ББК, де позначаються індекси, що використовуються для розстановки документів на полицях (поличні індекси), та індекси, які використовуються в систематичному каталозі (каталожні індекси). Це робиться за допомогою підкреслювання або позначення літерою, наприклад, "П" – поличний, "К" – каталожний.

Слід мати на увазі, що в тексті таблиць представлено як приклади найбільш поширені індекси з типовими діленнями. В усіх інших випадках бібліотекарі повинні самостійно створювати складні індекси, до складу яких входять індекси різних типових ділень. Приклади використання ЗТД широко представлені в розділах "26.8 Географія" та "30 Техніка та технічні науки в цілому".

Під час систематизації слід використовувати всі можливості таблиць для деталізації навіть за невеликої кількості документів. Це потрібно для того, щоб у майбутньому не довелось повторно систематизувати документи у разі необхідності дроблення розділів каталогу в зв'язку зі збільшенням потоку документів або при злитті декількох фондів.

Класифікаційні індекси, які систематизатор комбінує з індексів основних та допоміжних таблиць загальних і спеціальних типових ділень ББК, вносяться до тексту робочих таблиць з відповідним формулюванням. Паралельно складний або складений індекс може бути зафіксований у самому систематичному каталозі. Для цього на роздільнику записується цей індекс та його формулювання. Під час користування електронним каталогом наявність максимально повного індексу на кожну публікацію дасть можливість у деяких випадках провести адекватний пошук тільки за індексами ББК.2 ПРИРОДНИЧІ НАУКИ (ПРИРОДОЗНАВСТВО)

 1. Каталог: Pochatkova -> biblioteka
  Pochatkova -> Особливості навчально-виховного процесу у початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2012/13 навчальному році Додаток до листа монмолодьспорту від 01. 06 2012 р. №1/9-426 «Щодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових
  Pochatkova -> Гаряча С. А., завідуюча лабораторією дошкільної та початкової освіти
  Pochatkova -> Режим роботи групи продовженого дня
  Pochatkova -> Виховну годину підготувала вчитель початкових класів
  Pochatkova -> Виховний захід „Ой у лузі червона калина
  Pochatkova -> Свято для учнів 1 класу «Прощання з Буквариком»
  Pochatkova -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
  Pochatkova -> План роботи районного методичного об’єднання вчителів початкових класів на 2010 -2011 н р. Сквира 2010
  Pochatkova -> Адаптаційний період як умова успішної адаптації дитини до школи
  biblioteka -> Посібник для алфавітної розстановки книг


  Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал