Робоча програма з української мови для 5 11 класів рівень: загальноосвітній Учитель Герасименко ОленаМиколаївна


Мовленнєва змістова лінія / 16 годинСторінка2/2
Дата конвертації01.12.2016
Розмір0,66 Mb.
ТипРобоча програма
1   2


Мовленнєва змістова лінія / 16 годин

Основне призначення мовленнєвої змістової лінії полягає у визначенні змісту роботи щодо формування в учнів комунікативної компетентності, суть якої розкривається у формулюванні мети курсу. Комунікативний блок програми презентує функціональну систему мовлення, представлену мовленнєвою діяльністю в єдності чотирьох її складових – слухання, читання, говоріння і письма. Ця змістова лінія включає зміст навчальної мовленнєвої діяльності, куди входять відомості про мовлення та перелік основних видів робіт за кожним із видів мовленнєвої діяльності, а також навчальні досягнення учнів.


Вступ / 1 година

Значення мови в житті людей. Місце і роль української мови в світовому суспільстві.


Повторення вивченого в початкових классах / 3 години

Частини мови, основні способи їх розпізнавання; правопис. Іменник. Прикметник.

Дієслово. Займенник. Особові займенники. Прислівник, числівник. Прийменник. Сполучник.
Синтаксис і пунктуація. Елементи стилістики /7 годин

Словосполучення. Речення, його граматична основа. Головні члени речення: підмет і присудок. Другорядні члени речення: додаток, означення, обставина. Речення з однорідними членами. Речення із звертанням. Складні речення з безсполучниковим і сполучниковим зв’язком. Пряма мова. Діалог.


Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія / 17 годин

Звуки мовлення. Приголосні тверді і м’які. Позначення звуків мовлення на письмі. Сполучення йо, ьо. Правила вживання апострофа. Склад. Основні правила переносу частин слова. Наголос. Голосні наголошені й ненаголошені, їх вимова і позначення на письмі. Спрощення в групах приголосних.


Лексикологія. Фразеологія. Елементи стилістики / 10 годин

Словниковий склад української мови. Походження слів. Розвиток словникового складу. Лексичне значення слова. Однозначні й багатозначні слова. Пряме і переносне значення слів. Групи слів за значенням. Фразеологізми.


Будова слова. Словотвір. Орфографія. Елементи стилістики /12 годин

Спільнокореневі слова і


форми слова. Корінь, суфікс, префікс, закінчення – значущі частини слова. Вимова і написання префіксів. Змінювання і творення слів. Найпоширеніші випадки чергування голосних звуків у коренях слів. Чергування приголосних звуків. Зміни приголосних при творенні слів. Сполучні е, о в складних словах. Творення і правопис складноскорочених слів.
Повторення та узагальнення вивченого в п’ятому класі /4 години

НАВЧАЛЬНО_ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

уроку


Зміст уроку

Види навчальної діяльності

Форми уроку

ЗУН

Дата


Мовленнєва змістова лінія 5 класу / 16 годин

Мета:

Визначення смислових та мовних засобів зв’язку між частинами тексту і реченнями в тексті; опанування прийомів поширення тексту вивченими частинами мови, прийомів трансформації особового, часового і модального планів тексту.

Розпізнання мовленнєвих та не мовленнєвих засобів спілкування.

Систематичне збагачення словникового запасу, з’ясування значення незнайомих слів, уточнення значення відомих за допомогою різних способів семантизації.

Дотримання орфоепічних та інтонаційних норм української літературної мови.1

Повторення вивченого про
спілкування і мовлення; види мов­леннєвої діяльності

Узагальнення та систематизація знань

Семінар

Аналізують умови спілкування, співвідно­сять своє мовлення (вибір мовних засобів) з умовами спілкування

2

Текст, його ознаки: наявність теми й основної думки, двох і більше речень, зв’язність (усі речення пов’язані за змістом), завершеність (має початок і кінець)

Засвоєння нових знань

Комбінований урок

Визначають змістові та формальні ознаки тексту;

аналізують текст: визначають його тему й основну думку;

знаходять недоліки в тексті;

вчаться удосконалювати текст з погляду його змісту і структури3

Твір-опис окремих предметів, тварин (у т. ч. за картиною)


Засвоєння навичок і умінь

Комбінований урок

Самостійно добирають матеріал для висловлювання на основі різних джерел, спостережень, особистих вражень, систематизують його;

добирають мовні засоби відповідно до задуму висловлювання і стилю мовлення4

Переклад з російської мови на українську слів, словосполучень, речень

Узагальнення та систематизація знань

Комбінований урок

Перекладають з російської мови на українську окремі слова, словосполучення, речення


5

Усна розповідь на основі власного досвіду

Узагальнення та систематизація

знань


Семінар

Складають підготовлені усні висловлювання з урахуванням умов спілкування, мети й адресата мовлення;

самостійно добирають для висловлювання матеріал на основі різних джерел, систематизують його


6

Усний роздум на тему, пов’язану з життєвим досвідом учнів


Узагальнення та систематизація

знань


Семінар

Складають підготовлені усні висловлювання;

підпорядковують висловлювання темі й основній думці;

дотримуються норм української літературної мови, вимог до усного мовлення і правил спілкування


7

Діалогічне мовлення.

Розігрування готового діалогу з опорою на текст
Засвоєння навичок і умінь

Урок-гра

Відтворюють готовий діалог; складають діа­лог за зразком;

ведуть діалог у зв’язку з прочитаним, за картиною;

складають діалог певного обсягу відповідно до запропонованої ситуації спілкування;

досягають комунікативної мети, дотримуються теми, використовують репліки для стимулювання, підтримання діалогу


8

Твір-роздум на тему, пов’язану з життєвим досвідом учнів


Засвоєння нових знань

Комбінований урок

Вибирають відповідно до умов спілкування стиль мовлення (розмовний, науковий, художній);

підпорядковують висловлювання темі й основній думці;

знаходять і виправляють недоліки в змісті, будові та мовному оформленні власних висловлювань;

вдосконалюють написане9

Повторення вивченого про типи мовлення. Особливості побудови розповіді на основі власного досвіду, опису окремих предметів і тварин, елементарного роздуму

Засвоєння навичок і умінь

Комбінований урок

Розпізнають в одному тексті різні вивчені типи мовлення;

використовують знання про типи мовлення під час побудови і вдосконалення власних висловлювань
10

Написання переказів (за простим планом)


Засвоєння нових знань

Комбінований урок

Практично користуються графічною системою та орфографією української мови;

складають простий план11

Усний опис окремих предметів, тварин


Узагальнення та систематизація

знань


Комбінований урок

Складають підготовлені усні висловлювання з урахуванням умов спілкування, мети й адресата мовлення;

самостійно добирають для висловлювання матеріал на основі різних джерел, систематизують його;

підпорядковують висловлювання темі й основній думці


12

Відповіді на запитання за змістом тексту.

Формулювання основної думки текстуЗасвоєння навичок і умінь

Урок-бесіда

Дотримуються мовленнєвого етикету, основних правил спілкування, уважно, не перебиваючи, слухають співрозмовника, говорять про те, що цікаво адресатові мовлення;

відповідають на запитання за змістом тексту13

Переклад з російської мови на українську нескладних у лексичному і стилістич­ному відношенні текстів з елементами опису (окремих предметів, тварин) і роздуму

Узагальнення та систематизація

знань


Комбінований урок

Перекладають з російської мови на українську невеликі тексти, користуючись вивченим мовним матеріалом і перекладними словниками


14

Створення монологічного висловлювання – розповіді, опису, роздуму за поданим планом і без нього, за опорними словами, словосполученнями, за картиною

Узагальнення та систематизація

знань


Комбінований урок

Складають підготовлені усні висловлювання;

самостійно добирають для висловлювання матеріал на основі різних джерел, систематизують його15

Докладні перекази художніх текстів розповідного характеру з елементами опису (предметів, тварин) і роздуму

Узагальнення та систематизація

знань


Комбінований урок

Відтворюють текст з урахуванням виду переказу і комунікативного завдання за самостійно складеним простим і складним планом


16

Лист. Адреса


Засвоєння нових знань

Урок-діалог

Пишуть приватні листи з урахуванням комунікативного завдання з описом подій, вражень і почуттів, доцільно використовуючи вивчені мовні засоби;

удосконалюють написане;

правильно надписують конверт


Глава 2. Вступ / 1 година

Мета: Формування уяви, в чому виявляються краса і багатство української мови


1


Значення мови в житті людей. Місце і роль української мови у світовій спільноті


Засвоєння навичок і умінь


Урок-діалог


Обґрунтовують роль української мови в житті

Глава 3. Повторення вивченого в початкових классах / 3 години
Мета: Формування уяви, про цілісність і безперервність курсу українська мова.

Оволодіння вміннями узагальнення і систематизації знань, учнів за основними темами курсу українська мова.

Розпізнання вивчених частини мови (за загальним значенням, питаннями, відомими граматичними ознаками).


2

§.... Повторення.

Частини мови, основні способи їх розпізнавання; правопис.

Іменник


Узагальнення та систематизація

знань


Комбінований урок

Розпізнають вивчені частини мови;

знаходять вивчені орфограми, пояснюють їх за допомогою правил; правильно пишуть слова з вивченими орфограмами
Вторая неделя

3

Повторення.

Прикметник.

Дієслово. Займенник. Особові займенники


Узагальнення та систематизація

знань


Комбінований урок

Класифікують вивчені частини мови, складають з ними словосполучення і речення;

розпізнають вивчені частини мови
4

Повторення.

Прислівник, числівник.

Прийменник. Сполучник


Узагальнення та систематизація

знань


Узага

льню


ючий урок

Правильно й доцільно використовують вивчені частини мови в усному й писем­ному мовленні


Третья неделя

Глава 4 Синтаксис і пунктуація. Елементи стилістики / 7 годин

Мета: Виправлення граматичних помилок на вивчені правила в своєму і чужому мовленні (в тому числі помилки в формі залежного слова в словосполученнях, що різняться в україн­ській та російській мовах).

Обґрунтування порядку слів у реченні з урахуванням основних позицій голов­них і другорядних членів.

Оволодіння навичками, правильно вживати у мовленні речення, узгоджуючи підмет і присудок.

Правильно вживати речення з однорідними членами та узагальнювальними словами при них; редагувати текст, усуваючи невиправдані повтори речень з однорідними членами.

Розрізняти просте і складне речення; визначати межі компонентів складного речення; інтонаційно правильно відтворювати складні речення.5

§...Словосполучення. Речення, його граматична основа

Засвоєння нових знань

Урок - лекція

Виділяють словосполучення в реченні;

знаходять у словосполученні головне й залежне слова;

визначають засоби граматичного зв’язку в словосполученні;

розрізняють прості й складні речення, види речень за метою висловлювання, окличні реченняДесятая неделя

6

§…Головні члени речення: підмет і присудок. Порядок слів у реченні


Засвоєння навичок і умінь


Комбінований урок

Розрізняють головні й другорядні члени, знаходять їх у реченні, визначають, якими частинами мови вони виражені (у межах вивчених частин мови);

будують речення за заданими схемами;

обґрунтовують порядок слів у реченні з урахуванням основних позицій голов­них і другорядних членів


7

§...Другорядні члени речення


Засвоєння навичок і умінь

Комбінований урок

Знаходять у реченні додаток, означення, обставину, визначають, якими частинами мови вони виражені, до яких слів відносяться;

редагують текст, увиразнюючи його шляхом поширення другорядними членами8

§... Речення з однорідними членами. Речення із звертанням

Використання ЗУН

Семінар

Знаходять у реченні однорідні члени (крім означень), узагальнювальні слова при них;

будують речення із звертаннями і вставними словами з урахуванням ставлення до адресата мовлення9

§... Складні речення з безсполучниковим і сполучниковим зв’язком

Використання ЗУН

Комбінований урок

Пперебудовують прості речення у складні;

будують складні речення різних видів для вираження того самого змісту (в межах вивченого матеріалу);

правильно ставлять розділові знаки між частинами складного речення;

роблять синтаксичний розбір реченьОдиннадцатая неделя

10

§...Пряма мова.

Діалог


Засвоєння навичок і умінь

Комбінований урок

Знаходять у реченні слова автора і пряму мову;

обґрунтовують розстановку розділових знаків, інтонаційно правильно відтворюють речення з прямою мовою;

виділяють у діалозі репліки і слова автора


11

Контрольна робота за темою «Повторення. Синтаксис і пунктуація»

Підсумковий контроль та облік знань і навичок

Контрольна робота№1

Правильно й доцільно вживають у мовленні засвоєні знання з теми «Синтаксис і пунктуація»
Глава 5. Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія / 17 годин

Мета: Визначення звукового значення букв у слові, кількості звуків і букв.

Правильне вживання слова з подовженням м’яких приголосних, позначених на письмі двома однаковими буквами.

Формування навичок до правильного вживання слів зі спрощеннями в групах приголосних.

Дотримання правильної вимови твердих і м’яких приголосних в усному мовленні і під час читання.

Визначення звукового значення букв у слові.

Правильне наголошення відомих слів; дотримання правил переносу частин слова.

Правильне і доцільне використання в мовленні слів іншомовного по­ходжен­ня (у межах вивченого матеріалу).


12

§…Звуки мовлення. Голосні й приголосні звуки

Засвоєння навичок і умінь

Урок - лекція

Розрізняють звуки і букви; звуки голосні й приголосні;

визначають звукове значення букв у слові, кількість звуків і букв, роблять звуковий запис слівШестнадцатая неделя

13

§… Написання слів із ненаголошеними голосними, що перевіряються наголосом

Узагальнення та систематизація

знань


Урок-діалог


Розрізняють у словах наголошені й ненаголошені голосні;

розпізнають у словах орфограми, обґрунтовують їх за допомогою правил, наводять приклади;

правильно вживають слова з ненаголошеними голосними, що перевіряються наголосом


14

§…Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом

Узагальнення та систематизація

знань


Комбінований урок

Правильно вимовляють широковживані слова з ненаголошеними голосними, що не перевіряються наголосом;

розпізнають орфограми і перевіряють правильність написання слів за словникомСемнадцатая неделя


15

§…Вимова приголосних звуків і позначення їх на письмі. Уподібнення приголосних

Засвоєння навичок і умінь


Комбінований урок

Правильно вимовляють і позначають на письмі приголосні звуки української мови (в тому числі тверді, м’які, дзвінкі, глухі, шиплячі);

дотримуються правильної вимови приголосних звуків16

§...Подвоєні букви на позначення збігу однакових приголосних звуків

Використання ЗУН

Комбінований урок

Правильно вимовляють звуки у словах із подвоєнням букв унаслідок збігу;

розпізнають орфограми і пояснюють їх за допомогою правил; наводять приклади;

утворюють прикметники із подвоєнням букв від іменників (деньденний)


17

§…Спрощення в групах приголосних


Засвоєння нових знань

Урок- бесіда

Правильно вимовляють, відтворюють під час читання і записують з голосу слова із спрощеннями в групах приголосних і винятки з правил;

розпізнають орфограми й обґрунтовують їх за допомогою правила18

§...Основні випадки чергування
у–в, і–й, з–зі–із−зо


Засвоєння навичок і умінь


Комбінований урок

Знаходять у тексті і пояснюють правомірність уживання прийменників у–в, з–зі–із−зо, сполучників і–й;

виявляють й усувають порушення милозвуч­ності мови, пов’язані з уживанням прийменників у–в, з–зі–із−зо, сполучників і–й

Восемнадцатая неделя

19

Контрольна робота за темою «Орфоепія. Графіка»

Підсумковий контроль та облік знань і навичок

Контрольна робота№2

Правильно й доцільно вживають у мовленні засвоєні знання з теми «Орфоепія.Графіка»


20

Приголосні тверді і м’які; позначення м’якості приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю, я


Засвоєння навичок і умінь


Урок-діалог


Розрізняють тверді і м’які приголосні, правильно вимовляють їх;

розпізнають орфограми й обґрунтовують їх за допомогою правил;

використовують букви ь, і, є, ю, я для позначення м’якості приголосних на письмі;

роблять звуковий запис слів із твердими і м’якими приголосними21

§…Правила вживання букви ь


Узагальнення та систематизація

знань


Комбінований урок

Пояснюють невживання букви ь у словах, де він не ставиться, наводять приклади


22

§… Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт

Узагальнення та систематизація

знань


Урок-гра

Співвідносять назви букв і вимову звуків, які вони позначають;

визначають звукове значення букв у слові;

правильно відтворюють текст під час читання;

відтворюють на письмі усне мовленняДевятнадцатая неделя23

§…Сполучення йо, ьо

Узагальнення та систематизація

знань


Комбінований урок

Правильно вимовляють, читають і записують з голосу слова з буквосполученнями йо, ьо;

розпізнають орфограми і пояснюють їх за допомогою правил24

§… Правила вживання апострофа

Засвоєння навичок і умінь


Комбінований урок

Правильно вимовляють слова з апострофом;

розпізнають орфограми й обґрунтовують їх за допомогою правил;

правильно вживають у мовленні слова з апострофом


25

§…Склад. Основні правила переносу частин слова

Засвоєння нових знань

Урок- бесіда

Визначають кількість складів у слові; характеризують відкриті й закриті, наголошені й ненаголошені склади;

обґрунтовують перенос частин слова за допомогою вивчених правил;

ділять слова на склади для переносу; доводять, що значення деяких слів може залежати від місця наголосу (дорóга, дорогá);

роблять фонетичний розбір слів26

§… Наголос

Засвоєння навичок і умінь

Урок-діалог


Доводять, що значення деяких слів може залежати від місця наголосу (дорóга, дорогá);

користуються словником наголосів


Двадцатая неделя27

§…Написання слів іншомовного походження


Засвоєння нових знань

Комбінований урок

Розпізнають вивчені орфограми і пояснюють їх за допомогою правил;

правильно вимовляють, відтворюють, читають і пишуть запозичені слова відповідно до вивчених правил;

правильно і доцільно використовують у мовленні слова іншомовного по­ходжен­ня


28Контрольна робота

за темою «Фонетика.Орфографія»Підсумковий контроль та облік знань і навичок

Контрольна робота№3

Правильно й доцільно вживають у мовленні засвоєні знання з теми «Фонетика. Орфографія»Глава 6. Лексикологія. Фразеологія. Елементи стилістики /10 годин

  • Мета: Вживання власне українських й запозичених слів відповідно до їх значення, мети, умов і завдань спілкування.

Формування навичок до розпізнання синонімів, антонімів і омонімів.

Вживання нейтральних та стилістично забарвлених, професійних слів і термінів відповідно до їх лексичного значення, мети, умов і завдань спілкування.

З’ясування відмінностей у лексичному значенні слів, подібних за формою і різних за значенням в українській та російській мовах (у нескладних випадках).

Оволодіння навичками використання слів у прямому і переносному значеннях для точного й образного відтворення дійсності.

29

§… Словниковий склад української мови

Засвоєння нових знань

Урок - лекція

З’ясовують значення власне українських та запозичених слів за словником;

тлумачать значення відомих запозичених слів за допомогою власне українських відповідниківДвадцать вторая неделя

30

§… Походження слів: власне українські й запозичені слова

Засвоєння навичок і умінь

Урок-діалог


Розрізняють власне українські й запозичені слова;

добирають до слів іншомовного по­ходження власне українські синоніми (дефект – вада);

вживають власне українські й запозичені слова відповідно до їх значення


Двадцать третья неделя

31

§…Використання слів: загальновживані (нейтральні) та стилістично забарвлені слова; професійні слова і терміни

Засвоєння нових знань

Комбінований урок

Розрізняють слова за сферою їх використання;

розпізнають загальновживані (стилістично та емоційно нейтральні) і стилістично та емоційно забарвлені слова; професійні слова і терміни;

з’ясовують значення професійних слів і термінів, тлумачать значення професійних слів за допомогою загальновживаних


32

§… Розвиток словникового складу: застарілі слова і нові слова (неологізми).


Засвоєння навичок і умінь

Семінар

Розпізнають застарілі слова і неологізми;

добирають до застарілих слів синоніми;

з’ясовують значення застарілих і нових слів;

пояснюють значення застарілих слів за допомогою загальновживаних33

§… Лексичне значення слова

Використан

ня ЗУН


Урок- бесіда

Розрізняють лексичне і граматичне значення слова; визначають лексичне значення слова;

з’ясовують відмінності в лексичному значенні слів, подібних за формою і різних за значенням в українській та російській мовах;дотримуються норм лексичної сполучуваності слів під час створення власних висловлювань

34

§… Однозначні й багатозначні слова


Засвоєння навичок і умінь

Комбінований урок

Розпізнають однозначні й багатозначні слова, розрізняють їх;

з’ясовують значення однозначних і багатозначних слів за словником;

вживають однозначні й багатозначні слова відповідно до їх лексичного значення, мети, умов і завдань спілкування


Двадцать четвёртая неделя

35

§… Пряме і переносне значення слів


Засвоєння нових знань

Урок - гра

Розрізняють пряме і переносне значення слів;

знаходять і виправляють помилки у вживанні слів із переносним значенням;

використовують слова в прямому і переносному значеннях для точного й образного відтворення дійсності


36

§…Групи слів за значенням: омоніми,синоніми, антоніми


Засвоєння навичок і умінь

Комбінований урок

Розпізнають синоніми, антоніми, омоніми;

відрізняють синоніми за відтінками значень, стилістичним забарвленням, добирають до слів синоніми, антоніми;

розрізняють омоніми й багатозначні слова, а також значення омонімів залежно від контексту


37

§…Фразеологізми, їх лексичне значення. Вживання фразеологізмів


Засвоєння навичок і умінь

Комбінований урок

Розпізнають фразеологізми, визначають їх синтаксичну роль;

з’ясовують значення фразеологізмів за словником (тлумачним і фразеологічним), пояснюють значення фразеологізмів;

добирають до відомих фразеологізмів синоніми й антоніми;

вживають фразеологізми відповідно до їх значення38

Контрольна робота за темою

« Лексикологія. Фразеологія. Елементи стилістики»Підсумковий контроль та облік знань і навичок

Контрольна робота№4

Правильно й доцільно вживають у мовленні засвоєні знання з теми

« Лексикологія. Фразеологія. Елементи стилістики »
Двадцать пятая неделя


Глава 7. Будова слова. Словотвір. Орфографія. Елементи стилістики / 12 годин

Мета: Формування навичок до визначення значущих частин слова.

Оволодіння вмінням робити словотвірний розбір слів, виділяти морфеми на основі словотвірного аналізу.

Формування навичок до правильного вживання слів з префіксами пре-, при-, прі-, з-, -роз,-без.

Формування уяви про утворення нових слів, при творенні яких відбуваються зміни приголосних.

39

§…Спільнокореневі слова і
форми слова. Основа слова і закінчення змінних слів


Засвоєння навичок і умінь

Комбінований урок

Розрізняють змінні й незмінні слова; розпізнають форми слова і спільнокореневі слова;

розрізняють словозміну і словотвір;

відділяють закінчення змінних слів від основи;

з’ясовують відмінності у значенні спільнокореневих слівДвадцать девятая неделя

40

§…Корінь, суфікс, префікс, закінчення – значущі частини слова

Засвоєння навичок і умінь

Комбінований урок

Визначають значущі частини слова; розрізняють значення морфем;

добирають спільнокореневі слова; пояснюють значення слова за допомогою аналізу його будови41

§…Корінь, суфікс, префікс, закінчення – значущі частини слова

Узагальнення та систематизація

знань


Урок-гра

З’ясовують різницю в лексичному значенні слів, пов’язану із значенням морфем;

утворюють нові слова за допомогою морфем

роблять розбір слова за будовою


42

§… Вимова і написання префіксів з-, с-, роз-, без-

Засвоєння навичок і умінь

Комбінований урок

Розпізнають орфограми і пояснюють їх за допомогою правил;

правильно вживають слова з префіксами з-, с-, роз-, без-43

§…Змінювання і творення слів. Основні способи словотворення в українській мові: префіксальний, суфіксальний, префіксально-суфіксальний

Засвоєння нових знань

Комбінований урок

Визначають спосіб творення відомих слів;

утворюють нові слова за допомогою різних способів словотвору; здійснюють еквівалентну заміну (авіаційна база – авіабаза)
Тридцатая неделя

44

§…Змінювання і творення слів. Безсуфіксальний, складання слів або основ, перехід слів з однієї частини мови в іншу

Узагальнення та систематизація

знань


Урок-діалог


Роблять словотвірний розбір слів; виділяють морфеми на основі словотвірного аналізу;

пояснюють етимологію окремих слів;
45

§… Вимова і правопис префіксів пре-, при-, прі-


Засвоєння навичок і умінь

Комбінований урок

Розпізнають орфограми і пояснюють їх за допомогою правил;

з’ясовують значення, якого надають словам префікси пре-, при-;

правильно вживають слова з префіксами пре-, при-, прі-


46

§…Найпоширеніші випадки чергування голосних звуків у коренях слів. Чергування приголосних звуків

Використання ЗУН

Урок-бесіда


Розпізнають орфограми і пояснюють їх за допомогою правил;

утворюють спільнокореневі слова і форми слів із чергуванням
47

Контрольна робота за темою

« Будова слова. Словотвір. Орфографія. Елементи стилістики»Підсумковий контроль та облік знань і навичок

Контрольна робота№5

Правильно й доцільно вживають у мовленні засвоєні знання з теми

« Будова слова. Словотвір. Орфографія. Елементи стилістики.»
Тридцать первая неделя

48

§… Зміни приголосних при творенні слів

Засвоєння нових знань

Урок - лекція

Правильно вимовляють слова, при творенні яких відбулися зміни приголосних;

знаходять орфограми і пояснюють їх за допомогою правил;

утворюють нові слова, при творенні яких відбуваються зміни приголосних


49

§…Сполучні е, о в складних словах


Засвоєння навичок і умінь

Комбінований урок

Правильно вимовляють складноскорочені слова;

розпізнають орфограми і пояснюють їх за допомогою правил50

§…Творення і правопис складноскорочених слів


Засвоєння навичок і умінь

Семінар

Узгоджують із складноскороченими словами прикметники та дієслова минулого часу;

правильно вживають слова з вивченими орфограмами


Повторення та узагальнення вивченого в п’ятому класі /4 години

Мета: Узагальнити і систематизувати курс українська мова за 5 клас.

Формування розуміння можливості використання здобутих знань і навичок у практичній діяльності і повсякденному житті.51

Синтаксис і пунктуація

Узагальнення та систематизація

знань


Комбінований урок

Повторюють вивчені відомості про основні розділи мовознавства

Тридцать третья неделя

52

Будова слова. Орфографія

Узагальнення та систематизація

знань


Комбінований урок

Класифікують і систематизують вивчені відомості

53

Фонетика і графіка. Орфоепія.

Узагальнення та систематизація

знань


Семінар

Узагальнюють поняття, закономірності, правила та винятки з них

Тридцать четвертая неделя

54

Підсумкова контрольна робота

Підсумковий контроль і облік знань і навичок

Контрольна робота

Учні демонструють навички узагальнення і систематизації знань за основними темами українська мова 5 клас


ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ

У результаті вивчення української мови учень повинен

знати/розуміти:

  • основні ознаки тексту, його будову; визначати тему та мету тексту, практично розрізняти типи і стильові особливості текстів; застосовувати здобуті знання про текст у процесі побудови власних висловлювань;

  • основні ознаки речення; розрізняти і правильно інтонувати види речень за метою висловлювання та інтонацією; встановлювати логіко-граматичні зв’язки між членами речення; мати уявлення про словосполучення; розпізнавати та вживати однорідні члени і звертання в реченні; практично розрізняти прості і складні речення; застосовувати здобуті синтаксичні знання та міння у власному мовленні;

  • назви значущих частин слова і знаходити їх у словах (у нескладних випадках); розпізнавати і добирати спільнокореневі слова; застосовувати знання про будову слова в мовленнєвій практиці;

  • назви та істотні ознаки частин мови; розрізняти самостійні і службові частини мови; розпізнавати частини мови в текстах; правильно вживати граматичні форми частин мови в усних і письмових висловлюваннях;

  • значення слів — назв предметів побуту, народних звичаїв; використовувати тематичні групи слів народознавчого змісту в мовленні;

  • формули національного мовленнєвого етикету і використовувати їх під час спілкування; дотримуватися правил етикету під час спілкування з представниками різних вікових групп і статусів.


Українська мова

уміти:

- уважно слухати і розуміти текст, запам’ятовувати з одного прослуховування його фактичний зміст, послідовність подій, визначати основну думку висловлювання;

- будувати діалог з урахуванням ситуації та учасників спілкування, дотримуватися норм етикету; переказувати прослухані або прочитані тексти; створювати монологічні висловлювання комунікативного характеру;

- правильно та з розумінням читати тексти, які відповідають віковим можливостям учнів;

- будувати письмові перекази і твори з уживанням виражальних мовних засобів, висловленням власної думки, свого ставлення до того, про що йдеться в переказі або творі, дотриманням каліграфічних вимог і правописних норм у межах вивченого матеріалу;

- розрізняти і правильно інтонувати види речень за метою висловлювання та інтонацією; логіко-граматичні зв’язки між членами речення; мати уявлення про словосполучення; розпізнавати та вживати однорідні члени і звертання в реченні; практично розрізняти прості і складні речення; застосовувати здобуті синтаксичні знання та уміння у власному мовленні;

- пояснювати пряме і переносне значення слів, розпізнавати в текстах і пояснювати синоніми, антоніми, омоніми, найуживаніші фразеологізми; використовувати здобуті знання з лексики у власному мовленні; уміти користуватися навчальними словниками різних типів;

- знаходити у словах значущі частини слова (у нескладних випадках); розпізнавати і добирати спільнокореневі слова; застосовувати знання про будову слова в мовленнєвій практиці;

- розрізняти самостійні і службові частини мови; розпізнавати частини мови в текстах; правильно вживати граматичні форми частин мови в усних і письмових висловлюваннях;

- уміти розрізняти звуки і букви; орієнтуватися у звуковій системі мови; дотримуватись найважливіших орфоепічних норм літературної мови у власному мовленні; володіти графічною навичкою і технікою письма; знати алфавіт; розташовувати слова за алфавітом;

- каліграфічно і грамотно списувати і писати з голосу тексти з дотриманням вивчених правил орфографії і пунктуації; дотримуватися правил правопису під час побудови письмових зв’язних висловлювань;

- встановлювати елементарні комунікативні контакти під час виконання тих чи інших соціальних ролей у різних життєвих ситуаціях.


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКТ

  1. Єрмоленко С.Я., Сичова В.Т. Українська мова. Підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.:Грамота, 2013;

  2. Глазова О.П., Кузнецов Ю.Б. Украї.нська мова. Підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів.- К.:Видавничий дім «Освіта», 2013;

  3. Заболотний О.В., Заболотний В.В. Українська мова. Підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.:Генеза, 2013.

КОНТРОЛЬ РІВНЯ НАВЧЕНОСТІФорми контролю: диктанти, перевірочні роботи, контрольні роботи, тести, а також різні форми творчих завдань.
Каталог: files
files -> Відділ освіти Криничанської райдержадміністрації
files -> Звичаї та обряди українців
files -> Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Відділ освіти Катеринопільської районної державної адміністрації Районний методичний кабінет Крохмаль Валентина Федорівна На допомогу молодому вчителю Схвалено радою методичного
files -> Календарно-тематичне планування з української мови для 5 класу
files -> Дячук І. А. На допомогу класному керівникові «Ціннісне ставлення дітей до сім’ї, родини, людей»
files -> Н.І. Дяченко, Т. В. Ружанська ігрова діяльність на бібліотечних уроках як засіб виховання інтересу до книги, становлення І розвитку читацької компетентності школярів
files -> Юлия Борисовна Гиппенрейтер Продолжаем общаться с ребенком. Так?
files -> Урок Тема Морфологічна будова слова. Засоби словотворення
files -> Вчити слухати і розповідати; збагачувати словниковий запас дітей


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал