Робоча програма з української мови для 5 11 класів рівень: загальноосвітній Учитель Герасименко ОленаМиколаївнаСторінка1/2
Дата конвертації01.12.2016
Розмір0,66 Mb.
ТипРобоча програма
  1   2
Рощинська загальноосвітня школа

Джанкойського району Республіки Крим

Погоджено

Директор Рощинської зош

_________________________

«___ »________________2014р   

 

Робоча програмаз української мови

для 5 -11 класів

рівень: загальноосвітній

 

Учитель Герасименко ОленаМиколаївнаКваліфікаційна категорія: перша

 

Робочу програму укладено на основі Приблизної державної програми з української мови для загальноосвітніх шкіл«Програма. Українська мова 5–11 класи для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням російською мовою» (укладачі:Бондаренко Н.В., Караман С.О., Ярмолюк А.В., Кононенко В.Л., Савченко О.В.)

  

Програму розглянуто на засіданні шкільного методичного об’єднанняПротокол № __ від «__»_________2014р.

Керівник__________________________( __________________________)

підпис розшифрування

 
2014 рікПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Нормативна база викладання української мови

Робочу програму з української мови для 5-11класів к укладено на підставі наступних нормативно-правових документів:

1.  Федеральний державний освітній стандарт основної загальної освіти / Наказ Міністерства освіти і науки Російської Федерації від 17.12.2010 р. №1897).

2. Про затвердження федерального переліку підручників, які рекомендовані до використання в освітньому процесі у 2014/2015 навчальному процесі.

3. Закон РФ «Про освіту»;

4. Наказ Міносвіти РФ від 05.03.2004 р. №1089 «Про затвердження федерального компонента державних освітніх стандартів початкової загальної, основної загальної, і середньої (повної) загальної освіти»;

5.Лист Міносвіти РФ від 20.02.2004 р. №03-51-10/14-03 «Про введення федерального компонента державних освітніх стандартів початкової загальної, основної загальної, і середньої (повної) загальної освіти»;

6. Наказ Міносвіти РФ від 09.03.2004 р. №1312 «Про затвердження федерального базисного навчального плану і приблизних навчальних планів для загальноосвітніх закладів РФ, які реалізують програми загальної освіти»;

7. Федеральний компонент державного стандарту загальної освіти, затверджений наказом Міносвіти РФ №1089 від 09.03.2004;

8. Федеральний базисний навчальний план для основної загальної освіти, затверджений наказом Міносвіти РФ №1312 від 05.03.2004;

9. Навчальний план Рощинської загальноосвітньої школи на 2014/2015 навчальний рік.
Робоча програма курсу українська мова розрахована:


Клас


Кількість годин


Кількість годин

на тиждень


Загальна кількість годин за рік

1

5 клас

1

1

35

2

6 клас

2

2

70

3

7 клас

1

1

35

4

8 клас

1

1

35

5

9 клас

1

1

35

6

10-11клас

2

2

70

відповідно до Федерального базисного навчального плану для освітніх закладів Російської Федерації , годин регіонального компоненту та компоненту навчального закладу.

Ц і л і

Основні цілі та завдання курсу української мови полягають у наступному:


  • оволодіння системою мовних знань і вмінь, необхідних для використання в практичній діяльності, вивчення суміжних дисциплін, продовження освіти;

  • інтелектуальний розвиток, формування якостей особистості, які необхідні людині для повноцінного життя в сучасному суспільстві: ясність і точність думки, критичності мислення, інтуїції, логічного мислення, здатності до подолання труднощів;

  • виховання культури особистості, ставлення до української мови як до частини загальнолюдської культури, яка відіграє особливу роль у суспільному розвитку.

  • вироблення умінь сприймати мову як мистецьке явище, що має естетичну цінність

Загальнонавчальні вміння, навички і засоби діяльності.

Під час викладання української мови, роботи над формуванням в учнів перерахованих у програмі знань та умінь необхідно звертати увагу на те, щоб вони оволодівали уміннями загальнонавчального характеру, різнобічними засобами діяльності, набували досвіду.  1. вироблення стійкої потреби у вивченні української мови;

  2. розвиток умінь і навичок спілкування, вільного вираження думок і почуттів у різних сферах приватного й суспільного життя на основі засвоєння базових мовленнєвих знань, вироблення умінь і навичок комунікативно виправдано користуватися засобами мови в різних життєвих ситуаціях під час сприймання, відтворення і створення висловлювань; оволодіння культурою мовлення;

  3. формування в учнів базових орфоепічних, граматичних, лексичних, правописних, стилістичних умінь і навичок на основі засвоєння норм української літературної мови;

  4. формування гуманістичного світогляду, духовного світу учнів, моральних і естетичних переконань, засвоєння українських національних та загальнолюдських цінностей шляхом прилучення через мову до культурних надбань українського народу в контексті культури світової;

  5. піднесення культури мовлення учнів, що дасть змогу вдосконалити вміння вільно оперувати мовними знаннями, зробити їх мовлення більш унормованим, точним, багатим, виразним, стилістично диференційованим.

Результати навчання подані у Вимогах до рівня підготовки і надають систему підсумкових результатів навчання, які мають досягти учні. Ці вимоги структуровані за трьома компонентами: «знати/розуміти», «вміти», «використовувати надбані знання та уміння в практичній діяльності та повсякденному житті».ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО ПРЕДМЕТУ

5 клас№ п/п

Назва теми

Кількість годин

К/р

1.

Мовленнєва змістова лінія

8

1

2.

Вступ


1

-

3.

Повторення вивченого в початкових класах

2

-

4.

Синтаксис і пунктуація. Елементи стилістики

4

1

5.

Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія

7

1

6.

Лексикологія. Фразеологія. Елементи стилістики

5

1

7.

Будова слова. Словотвір. Орфографія. Елементи стилістики

6

1

8.

Повторення та узагальнення вивченого в п’ятому класі

2

-

Усього:

35

6

6 клас


№ п/п

Назва теми

Кількість годин

К/р

1.

Мовленнєва змістова лінія

16

2

2.

Вступ


1

-

3.

Повторення вивченого в 5 класі

2

-

4.

Морфологія. Орфографія. Загальна характеристика частин мови:

33Іменник

7

1
Прикметник

6

1
Числівник

5

1
Займенник

5

1
Дієслово

10

2

5.

Повторення та узагальнення вивченого в п’ятому класі

2
Усього:

70

8

7 клас


№ п/п

Назва теми

Кількість годин

К/р

1.

Мовленнєва змістова лінія

8

3

2.

Вступ


1

-

3.

Повторення вивченого в 6 класі

1

-

4.

Морфологія. Орфографія:

24Дієприкметник

6

1
Дієприслівник

4

1
Прислівник

7

1
Прийменник

3

1
Сполучник

2

1
Частка. Вигук

2

1

5.

Повторення та узагальнення вивченого в сьомому класі

1
Усього:

35

9

8 клас


№ п/п

Назва теми

Кількість годин

К/р

1.

Мовленнєва змістова лінія

8

4

2.

Вступ


1

-

3.

Повторення вивченого в 7 класі

1

-

4.

Синтаксис. Пунктуація:

24Словосполучення і речення

2

-
Просте речення. Двоскладні речення. Головні та другорядні члени речення

4

1
Односкладні речення

3

-
Неповні речення

1

1
Речення з однорідними членами

3

1
Речення із звертаннями. Вставними словами(словосполученнями, реченнями)

3

1
Речення з відокремленими членами

5

1
Пряма і непряма мова. Діалог

3

1

5.

Повторення та узагальнення вивченого в кінці року

1
Усього:

35

109 клас


№ п/п

Назва теми

Кількість годин

К/р

1.

Мовленнєва змістова лінія

8

4

2.

Вступ


1

-

3.

Повторення вивченого в 7 класі

1

-

4.

Синтаксис. Пунктуація. Складне речення

24Складносурядне речення

3

1
Складнопідрядне речення

7

1
Безсполучникове складне речення

4

1
Складне речення з різними видами зв`язку

3

1

5

Лінгвістика тексту

2

1

6

Узагальнення й систематизація вивченого в 5-9 класах

6

1

Усього:

35

10


10-11 клас


№ п/п

Назва теми

Кількість годин

К/р

1.

Мовленнєва змістова лінія

16

4

2.

Вступ


1

-

3.

Правильність мовлення

26

-
Основні норми української літературної вимови

2

-
Звуки мови і знаки письма (складні випадки правопису ненаголошених голосних,м`якого знака, апострофа, приголосних звуків)

3

-
Частини мови. Морфологічні особливості іменника, прикметника

1

-
Числівники кількісні й порядкові. Відмінювання займенників

2

-
Складні випадки правопису дієслова та його форм

1

-
Правопис прислівників

2

-
Правопис службових частин мови

1

1
Словосполучення. Речення, його граматична основа.

1

-
Члени речення

1

-
Види простих речень

1

-
Основні пунктограми в простому реченні

2

-
Речення з однорідними членами

1

-
Вставні слова (словосполучення, речення)

1

-
Звертання

1

-
Відокремлені члени речення

1

-
Пряма й непряма мова. Діалог. Розділові знаки при діалозі

1

-
Складне речення. Види складних речень

2

-
Основні пунктограми в складному реченні

2

1

4

Точність, логічність, чистота, багатство, виразність, доречність – основні комунікативно-стилістичні якості мовлення:

26Точність мовлення як оптимальне слововживання , вибір мовних засобів

2

-
Умови логічності висловлювання

2

-
Чистота мовлення і загальна культура людини

2

-
Багатство мови і мовлення: інтонаційне, лексичне, фразеологічне, морфологічне, синтаксичне

3

-
Фонетичні засоби виразності мовлення (можливості звуків – алітерація. Асонанс,епіфора,інтонація, інтенсивність, темп, паузи). Невербальні засоби спілкування

2

-
Вимоги до виразності мовлення в різних стилях. Стильова доречність і мовленнєва ситуація

2

1

5

Риторика як наука, її предмет і завдання:

1

-
Загальна характеристика розділів риторики

1

-
Підготовка до публічного виступу. Поняття про стратегію оратора

1

-
Підготовка до публічного виступу. Добір матеріалу і його систематизація

1

-
Структурування ораторської промови

1

-
Способи подання матеріалу

1

-
Мовне оформлення висловлювання. Вимоги до тексту промови

1

-
Форми мовленнєвого впливу

1

-

6

Лексична система української мови

1

-

7

Фразеологізми, їх лексичне значення. Вживання фразеологізмів у мовленні

2

-

8

Поняття морфеми. Префікс. Корінь. Суфікс. Закінчення.

1

-

9

Основні способи словотворення в українській мові

1

1

Усього:

70

8

Каталог: files
files -> Відділ освіти Криничанської райдержадміністрації
files -> Звичаї та обряди українців
files -> Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Відділ освіти Катеринопільської районної державної адміністрації Районний методичний кабінет Крохмаль Валентина Федорівна На допомогу молодому вчителю Схвалено радою методичного
files -> Календарно-тематичне планування з української мови для 5 класу
files -> Дячук І. А. На допомогу класному керівникові «Ціннісне ставлення дітей до сім’ї, родини, людей»
files -> Н.І. Дяченко, Т. В. Ружанська ігрова діяльність на бібліотечних уроках як засіб виховання інтересу до книги, становлення І розвитку читацької компетентності школярів
files -> Юлия Борисовна Гиппенрейтер Продолжаем общаться с ребенком. Так?
files -> Урок Тема Морфологічна будова слова. Засоби словотворення
files -> Вчити слухати і розповідати; збагачувати словниковий запас дітей


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал