Робоча програма з курсу: «Державна реєстрація прав на землю»Сторінка1/3
Дата конвертації29.01.2017
Розмір0,5 Mb.
ТипРобоча програма
  1   2   3
Національна академія наук України

Київський університет права

Робоча програма з курсу: «Державна реєстрація прав на землю»
Гринько С.В.


Київ – 2008 р.
Гринько С.В.

Державна реєстрація прав на землю: Робоча програма. – К.: КУП НАНУ, 2008. – 34 с.

Робоча програма з курсу “Державна реєстрація прав на землю” розрахована на студентів Київського університету права з метою організації навчального процесу студентів, сприяння комплексному та повному оволодінню теоретичними знаннями і практичними навичками з питань реєстраційної діяльності у сфері прав на землю.

Робоча програма відповідає вимогам і стандартам Вищої школи, затвердженим Міністерством освіти і науки України. Вона включає в себе навчально-тематичний план, програму курсу «Державна реєстрація прав на землю», що містить розгорнутий перелік основних питань за темами лекцій, перелік тем рефератів, контрольних робіт, перелік питань на іспит, список рекомендованої літератури.

Робоча програма з курсу “Державна реєстрація прав на землю” розрахований на студентів 4-го курсу Київського університету права НАН України.


Рецензент: __________________.
Інформація про автора: Гринько Сергій Валерійович, кандидат юридичних наук, доцент сектору екологічного права кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права КУП НАНУ, Відмінник освіти України.
Затверджено на засіданні

Вченої ради КУП НАН України Протокол №___від___ __________р.


© Гринько С.В., 2008.

© Київський університет права НАН України
Навчально-тематичний план дисципліни
«Державна реєстрація прав на землю»

Назва теми

Лекцій-них (годин)

Прак-тичних (годин)

Самос-тійна робота

Всього

1.

Тема №1: Законодавчі засади державної реєстрації прав на землю та реєстрації права власності на нерухоме майно.


8


6


6


20

2.

Тема №2: Юридична природа державної реєстрації прав на землю та її відмежування від державної реєстрації права власності на нерухоме майно.66416

3.

Тема №3: Правовідносини у сфері реєстрації прав на землю та реєстрації права власності на нерухоме майно.


4


4


2


12

4.

Тема №4: Види та порядок здійснення реєстрації прав на землю та реєстрації права власності на нерухоме майно та їх місце в реєстраційній системі України.2
226

5.

Тема №5: Загальна характеристика реєстрації прав на землю та нерухоме майно у зарубіжних країнах.


4


-4


6
Всього:

24

18

18

60

Форма підсумкового контролю - іспит

Програма курсу
«Державна реєстрація прав на землю»Тема №1: Законодавчі засади державної реєстрації прав на землю та реєстрації права власності на нерухоме майно.
1. Законодавство у сфері державної реєстрації прав на землю та реєстрації права власності на нерухоме майно (у контексті короткого аналізу динаміки його руху (розвитку, деградації) або стагнації). Аналіз норм Земельного кодексу України від 25 жовтня 2001 року у сфері державної реєстрації прав на землю. Державна реєстрація прав на нерухомість і правочинів щодо нерухомості, момент набуття права власності за договором та момент укладення договору, форма договору купівлі-продажу земельної ділянки, єдиного майнового комплексу, житлового будинку (квартири) або іншого нерухомого майна, набуття права власності на новостворене майно та об'єкти незавершеного будівництва за Цивільним кодексом України. Правове регулювання відносин у сфері державної реєстрації прав на землю за Законом України “Про оренду землі” від 6 жовтня 1998 року № 161-XIV в редакції від 2.10.2003 року з наступними змінами та доповненнями. Проблеми співвідношення Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21 травня 1997 року №280/97 та законодавства, прийнятого пізніше у частині державної реєстрації прав на землю. Проблеми співвідношення Закону України “Про іпотеку” від 5 червня 2003 року № 898-ІV з Цивільним кодексом України від 16 січня 2003 року № 435-IV у сфері державної реєстрації прав на землю. Нормативно-правові акти підзаконного рівня у частині інституційно-функціонального та процесуального забезпечення реєстрації прав на землю та нерухоме майно в Україні.

2. Аналіз Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» від 1 липня 2004 року. Позитиви у правовому регулюванні відносин у сфері реєстрації прав на землю та нерухоме майно на рівні зазначеного Закону. Характер врахування доктринальних земельно-правових концепцій у зазначеному Законі. Недоліки законодавчого визначення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обмежень. «Пріоритет зареєстрованих речових прав та їх обмежень над незареєстрованими»: прогрес чи регрес. Якість інституційного та процесуального забезпечення реєстрації прав на землю за Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень». Проблеми частини 6 статті 4 наведеного Закону, за якою: "Реєстрація права власності повинна передувати реєстрації інших речових прав на таке майно та їх обмежень і проводитися в разі вчинення правочину щодо такої нерухомості…". Характер застосування земельно-правової термінології в Законі та «вирішення» питання чим посвідчуються права, що випливають з обмежень використання земельної ділянки та сервітутів. Проблеми законодавчої плутанини у частині присвоєння кадастрового номера об'єкту нерухомого майна. Недоліки Закону у контексті моменту виникнення прав на земельну ділянку. Проблема ліквідації «подвійної» реєстрації на рівні Закону. Проблеми Закону у частині створення штучної необхідності у переоформленні прав на земельні ділянки осіб, що бажають розпорядитися земельною ділянкою (включаючи випадки наявності у них державних актів на право власності на земельну ділянку). Інші юридично-технічні недоліки Закону. Відносини у сфері реєстрації прав на землю, що залишились неврегульованими на рівні Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень». Проблема “прив’язки” нового характеру врегулювання суспільних відносин до попереднього у зазначеному Законі. Плата за державну реєстрацію за Законом. Реєстрація прав на землю з дотриманням усіх вимог Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень»: міф чи реальність.

Співвідношення процедур реєстрації прав на землю за Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» та Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

3. Перспективи розвитку законодавства у сфері реєстрації прав на землю в Україні. Пропозиції по вдосконаленню законодавства у сфері реєстрації прав на землю в Україні. Правові аспекти оптимізації ведення державного земельного кадастру у контексті перспектив запровадження єдиної національної автоматизованої кадастрової системи України.Базові поняття: законодавство у сфері реєстрації прав на землю та реєстрації права власності на нерухоме майно, рівні нормативно-правового забезпечення реєстрації прав на землю, проблемні аспекти у правовому регулюванні відносин у сфері реєстрації прав на землю, пропозиції по вдосконаленню чинного законодавства у сфері реєстрації прав на землю.
Кількість годин:

Лекції – 8 годин.

Рекомендована література: (див. в перелік: основна література – 19, 33, 36-40, 55, 95, 151-228, додаткова література – 2, 16, 47, 63, 70, 80, 87, 90, 96, 98, 103-104, 106, 113, 115, 121, 124, 129-131, 133)
Тема №2: Юридична природа державної реєстрації прав на землю та її відмежування від державної реєстрації права власності на нерухоме майно.
1. Термін «реєстрація»: етимологія. Термінологічна характеристика складових поняття державної реєстрації прав на землю (короткий аналіз понять: “земля”, “земельна ділянка”, “права на землю”). Співвідношення за обсягом категорій “державна реєстрація прав на землю”, “реєстрація”, “облік”, “фіксація”. Державна реєстрація прав на землю та державна реєстрація права на земельну частку пай: співвідношення. Чи охоплює категорія «права на землю» також права юридично визначених суб’єктів на набуття земельних ділянок у процесі приватизації? Відмежування категорій «суб'єктивне земельне право» та «право на земельну ділянку».

2. Ознаки державної реєстрації прав на землю та державної реєстрації права власності на нерухоме майно (диференційований та порівняльний аналіз). Вольовий, юридично визначений характер діяльності відповідних суб’єктів як ознака державної реєстрації прав на землю та реєстрації права власності на нерухоме майно. Поліфункціональна спрямованість діяльності як ознака реєстрації прав на землю та реєстрації права власності на нерухоме майно. Ініціювання процедур реєстрації прав на землю та реєстрації права власності на нерухоме майно заявником як ознака зазначених реєстраційних процедур. Здійснення реєстраційної діяльності уповноваженим суб'єктом управлінської діяльності як ознака згаданих процедур. Наявність прямого причинно-наслідкового зв’язку між здійсненням реєстрації прав на землю та виникненням відповідного статусу землевласника або землекористувача, а також, за загальним правилом, наявність такого зв'язку між реєстрацією права власності на нерухоме майно та виникненням статусу власника нерухомого майна (крім землі). Стадійність, етапність діяльності як ознака реєстрації прав на землю та реєстрації права власності на нерухоме майно. Здійснення зазначених видів діяльності у межах управлінських правовідносин у відповідних сферах як їх ознака. Відмежування понять «ознака» та «риса» реєстрації.

3. Мета та функції державної реєстрації прав на землю та державної реєстрації права власності на нерухоме майно. Юридична природа реєстрації прав на землю та реєстрації права власності на нерухоме майно в Україні. Співвідношення легалізаційних та легітимаційних реєстраційних процедур. Принципи реєстрації прав на землю та нерухоме майно.

4. Визначення понять “державна реєстрація прав на землю» та «державна реєстрація права власності на нерухоме майно”.Базові поняття: земля, земельна ділянка, права на землю, державна реєстрація прав на землю, державна реєстрація права власності на нерухоме майно, облік земельних ділянок, ознаки державної реєстрації прав на землю та державної реєстрації права власності на нерухоме майно, функції державної реєстрації прав на землю, особливості юридичної природи державної реєстрації права власності на нерухоме майно, стадії державної реєстрації прав на землю, стадії державної реєстрації права власності на нерухоме майно.
Кількість годин:

Лекції – 6 годин.

Рекомендована література: (див. в перелік: основна література – 10-11, 15, 24, 26, 34-35, 41-42, 48-49, 55, 65, 119, 123, 153-154, 158-159, 173, додаткова література – 4-8, 21, 28, 44-45, 47, 56-58, 61, 71, 73-74, 84-85, 93, 99-100, 105, 111, 118, 122, 125, 133-135)
Тема №3: Правовідносини у сфері реєстрації прав на землю та реєстрації права власності на нерухоме майно.
1. Загальна характеристика правовідносин у сфері реєстрації прав на землю та реєстрації права власності на нерухоме майно (диференційовано). Реєстрація прав на землю та реєстрація права власності на нерухоме майно: юридичний факт чи юридичний склад?

2. Характеристика підстав виникнення, зміни, припинення та елементів правовідносин у сфері реєстрації прав на землю:  • підстави виникнення, зміни, припинення правовідносин у сфері реєстрації прав на землю;

  • суб’єктний склад правовідносин у сфері реєстрації прав на землю;

  • об’єктний склад правовідносин у сфері реєстрації прав на землю;

  • зміст правовідносин у сфері реєстрації прав на землю.

3. Характеристика підстав виникнення, зміни, припинення та елементів правовідносин у сфері реєстрації права власності на нерухоме майно:

  • підстави виникнення, зміни, припинення правовідносин у сфері реєстрації права власності на нерухоме майно;

  • суб’єктний склад правовідносин у сфері реєстрації права власності на нерухоме майно;

  • об’єктний склад правовідносин у сфері реєстрації права власності на нерухоме майно;

  • зміст правовідносин у сфері реєстрації права власності на нерухоме майно.

4. Характеристика підстав виникнення, зміни, припинення та елементів правовідносин у сфері реєстрації правочинів, предметом яких є земельні ділянки та нерухоме майно:

  • підстави виникнення, зміни, припинення правовідносин у сфері реєстрації правочинів, предметом яких є земельні ділянки та нерухоме майно;

  • суб’єктний склад правовідносин у сфері реєстрації правочинів, предметом яких є земельні ділянки та нерухоме майно;

  • об’єктний склад правовідносин у сфері реєстрації правочинів, предметом яких є земельні ділянки та нерухоме майно;

  • зміст правовідносин у сфері реєстрації правочинів, предметом яких є земельні ділянки та нерухоме майно.

Базові поняття: правовідносини, характеристика правовідносин у сфері реєстрації прав на землю та реєстрації права власності на нерухоме майно, підстави та елементи правовідносин у сфері реєстрації прав на землю, у сфері реєстрації права власності на нерухоме майно, у сфері реєстрації правочинів, предметом яких є земельні ділянки та нерухоме майно.
Кількість годин:

Лекції – 4 години.

Рекомендована література: (див. в перелік: основна література – 3, 9, 34-35, 51-52, 55, 66-69, 72, 82-83, 88-89, 92, 97, 126-128, 136, 154, 158, 173-174, 177-178, 180, 182, 184, 187-196, 198, 200-209, 214-215, 217-220, 222-228, додаткова література – 1, 3, 20, 29, 45, 50, 56, 64, 76, 79, 87, 90-91, 94, 96, 107, 109, 112-113, 116, 197, 200, 210-213, 216)
Тема №4: Види та порядок здійснення реєстрації прав на землю та реєстрації права власності на нерухоме майно та їх місце в реєстраційній системі України.
1. Відмежування реєстрації прав на землю в Україні від реєстрації права власності на нерухоме майно та інших реєстраційних процедур, у тому числі:

 • обліку кількості та якості земель;

 • реєстрації підприємництва;

 • діловодної реєстрації;

 • реєстрації угод, предметом яких є земельні ділянки;

 • процедури видачі дубліката правопосвідчувального документа у разі втрати або псування оригіналу та запис даних у зв’язку з цим до відповідного реєстру.

2. Поділ на види державної реєстрації прав на землю в Україні залежно від наступних класифікаторів:

 • часу проведення реєстрації;

 • співвідношення характеру результату процедури реєстрації прав на землю та інтересу заявника;

 • характеру юридичного факту, на який спрямовано реєстрацію прав на землю;

 • права на землю, що легалізується у результаті реєстрації;

 • первинного правопосвідчувального документа, що є джерелом отримання відомостей, які підлягають внесенню до реєстру;

 • складової державного реєстру (вторинного документу), в якому реєструються відомості про права на землю;

 • суб’єкта реєстрації прав на землю.

Порядок реєстрації прав на землю в Україні.

3. Поділ на види державної реєстрації права власності на нерухоме майно в Україні залежно від наступних класифікаторів: • часу проведення реєстрації;

 • співвідношення характеру результату процедури реєстрації прав на майно та інтересу заявника;

 • характеру юридичного факту, на який спрямовано реєстрацію прав на майно;

 • права на майно, що легалізується у результаті реєстрації;

 • первинного правопосвідчувального документа, що є джерелом отримання відомостей, які підлягають внесенню до реєстру;

 • складової державного реєстру (вторинного документу), в якому реєструються відомості про права на майно;

 • суб’єкта реєстрації прав на майно.

4. Порядок реєстрації права власності на нерухоме майно в Україні.

Базові поняття: види реєстрації прав на землю, реєстрації права власності на нерухоме майно, порядок реєстрації прав на землю, реєстрації права власності на нерухоме майно.
Кількість годин:

Лекції – 2 години.

Рекомендована література: (див. в перелік: основна література – 34-35, 42, 55, 59, 153, 158, 173-174, 177-178, 180, 182, 184, 187-196, 198, 200-209, 214-215, 217-220, 222-228, додаткова література – 30-31, 54, 78, 86-87, 91, 101-102, 107, 109, 112-113, 116, 120, 197, 200, 210-213, 216)
Тема №5: Загальна характеристика реєстрації прав на землю та нерухоме майно у зарубіжних країнах.

1. Законодавче забезпечення реєстрації прав на землю у таких країнах як: Австрія, Азербайджан, Албанія, Бєларусь, Боснія та Герцоговина, Вірменія, Греція, Данія, Естонія, Ісландія, Іспанія, Ірландія, Італія, Канада (провінції Альберта, Бритиш Коламбія, Манітоба, Нью Бранзвік, Онтаріо, Принс Едвард Айленд, Саскачеван), Кіпр, Латвія, Литва, Ліхтенштейн, Люксембург, Македонія, Мальта, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Об’єднане Королівство Великої Британії та Північної Ірландії (Англія та Уельс, Шотландія), Польща, Португалія, Республіка Чехія, Республіка Молдова, Росія, Румунія, Сан-Марино, Словакія, Словенія, Туреччина, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Швейцарія, Швеція.

2. Типологічна характеристика систем реєстрації прав на землю та нерухоме майно у зарубіжних країнах. Відмінності між англосаксонською та континентальною системами реєстрації. Система публічності речової та система публічності особистої або центральноєвропейський та французький (публікаційний) тип системи реєстрації. Підвиди систем реєстрації. Титульні системи реєстрації нерухомості та актові. Система Торренса. Система документальної реєстрації в окремих штатах США.

Тип системи реєстрації прав на землю та нерухоме майно в Україні.

Принципи реєстрації прав на землю в зарубіжних країнах.

3. Аналіз досвіду інших країн у сфері реєстрації прав на землю та нерухоме майно на предмет: гарантування даних про реєстрацію, перехід прав власності на землю з боку держави; відкритості доступу до інформації відповідних реєстрів; ступінь комп’ютеризації ведення реєстрів; джерела фінансування системи реєстрації прав на землю та нерухоме майно; ступінь охоплення відповідними планами земель зарубіжних країн та України тощо. Реєстрація прав на нерухоме майно в Німеччині, Болгарії, Угорщині, Польщі, Чехії, Франції, Італії. Реєстрація в Японії (відомості, що вносяться в реєстр нерухомості Японії, процедура реєстрації в Японії, будинки як самостійний об'єкт нерухомості у контексті реєстрації, плата за реєстрацію в Японії).Позитивне і негативне у досвіді інших країн у сфері реєстрації прав на землю та нерухоме майно.

Базові поняття: законодавче забезпечення реєстрації прав на землю в зарубіжних країнах, система реєстрації прав на землю та нерухоме майно, центральноєвропейський та французький (публікаційний) типи системи реєстрації прав на землю та нерухоме майно.
Кількість годин:

Лекції – 4 години.

Рекомендована література: (див. в перелік: основна література – 10, 13, 22-27, 33-34, 43, 48-49, 52, 62, 65, 72, 75, 114, 119, 138-141, 148-149, додаткова література – 15, 18, 32, 60, 77, 81, 108, 110, 117, 123, 132, 137, 142-147, 150)

Перелік тем доповідей, рефератів та
контрольних робіт 1. Історія розвитку законодавства у сфері реєстрації прав на землю в Україні.

 2. Нормативно-правове забезпечення у сфері реєстрації прав на землю.

 3. Закони як джерела права у сфері реєстрації прав на землю.

 4. Підзаконні акти як джерела права у сфері реєстрації прав на землю.

 5. Недоліки чинного законодавства у сфері реєстрації прав на землю та шляхи їх подолання.

 6. Поняття та ознаки реєстрації прав на землю.

 7. Відмежування реєстрації прав на землю та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна (порівняльно-правовий аналіз).

 8. Види реєстрації прав на землю.

 9. Мета та функції реєстрації прав на землю.

 10. Принципи реєстрації прав на землю. Принципи реєстрації прав на землю в зарубіжних країнах.

 11. Правовідносини у сфері реєстрації прав на землю.

 12. Підстави та умови виникнення правовідносин у сфері реєстрації прав на землю.

 13. Об'єкт правовідносин у сфері реєстрації прав на землю.

 14. Інформація як елемент комплексного об'єкта реєстрації прав на землю.

 15. Суб’єкти правовідносин у сфері реєстрації прав на землю.

 16. Гарантії незалежності та неупередженості Державного реєстратора суб’єкта реєстрації прав на землю.

 17. Гарантії прав заявника у сфері реєстрації прав на землю.

 18. Зміст правовідносин у сфері реєстрації прав на землю.

 19. Правова природа реєстрації права власності на нерухоме майно.

 20. Співвідношення реєстрації правочинів, предмет яких складає нерухоме майно, з реєстрацією прав на землю та реєстрацією права власності на нерухоме майно.

 21. Правовідносини у сфері реєстрації права власності на нерухоме майно.

 22. Підстави та умови виникнення правовідносин у сфері реєстрації права власності на нерухоме майно.

 23. Об'єкт правовідносин у сфері реєстрації права власності на нерухоме майно.

 24. Суб’єкти правовідносин у сфері реєстрації права власності на нерухоме майно.

 25. Зміст правовідносин у сфері реєстрації права власності на нерухоме майно.

 26. Характеристика підстав виникнення, зміни, припинення та елементів правовідносин у сфері реєстрації правочинів, предметом яких є земельні ділянки та нерухоме майно.

 27. Співвідношення процедури видачі дубліката правопосвідчувального документа у разі втрати або псування оригіналу та реєстрації прав на землю.

 28. Співвідношення обліку кількості та якості земель, діловодної реєстрації та інших реєстраційних процедур з реєстрацією прав на землю.

 29. Співвідношення процедур реєстрації прав на землю за Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» та Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

 30. Правові аспекти реєстрації права оренди земельної ділянки: проблеми законодавчого опосередкування.

 31. Правові аспекти оптимізації ведення державного земельного кадастру у контексті перспектив запровадження єдиної національної автоматизованої кадастрової системи України.

 32. Інституційно-функціональне забезпечення реєстрації прав на землю.

 33. Статус органів управління у сфері реєстрації прав на землю.

 34. Компетенція Кабінету Міністрів України у сфері реєстрації прав на землю.

 35. Правові перспективи діяльності органів місцевого самоврядування у сфері реєстрації прав на землю.

 36. Компетенція у сфері реєстрації прав на землю спеціально уповноваженого органу державної виконавчої влади з питань земельних ресурсів.

 37. Ведення Державного реєстру прав на нерухоме майно та їх обмежень як складова функції управління з ведення державного земельного кадастру України.

 38. Правові аспекти інформатизації ведення Державного реєстру прав на нерухоме майно та їх обмежень.

 39. Правові аспекти інформаційно-технологічного та іншого науково-технічного забезпечення здійснення реєстрації прав на землю.

 40. Правові аспекти співвідношення ведення Державного реєстру прав на нерухоме майно та їх обмежень з веденням інших реєстрів та кадастрів, що містять інформацію про земельні ділянки.

 41. Порядок (стадії) проведення державної реєстрації прав на землю.

 42. Порядок (стадії) проведення державної реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна.

 43. Проблеми законодавчого забезпечення присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам.

 44. Підстави та порядок відмови у реєстрації прав на землю.

 45. Вдосконалення чинного законодавства у контексті запровадження відстрочення реєстрації прав на землю.

 46. Момент виникнення прав на землю за законодавством України: проблеми законодавства і практики.

 47. Пріоритетність записів у вторинних документах перед записами в первинних правовстановлювальних документах: проблеми законодавства і практики.

 48. Порядок здійснення вторинної (поточної) реєстрації прав на землю.

 49. Правові аспекти здійснення реєстрації обтяжень та обмежень прав на землю.

 50. Державний реєстр прав на нерухоме майно та їх обмежень.

 51. Джерела отримання даних для ведення Державного реєстру прав на нерухоме майно та їх обмежень та проблеми забезпечення їх повноти.

 52. Порядок ведення та структура Державного реєстру прав на нерухоме майно та їх обмежень.

 53. Правові аспекти анулювання та визнання реєстрації прав на землю недійсною: проблеми законодавчого опосередкування.

 54. Оскарження дій або бездіяльності суб’єктів реєстрації прав на землю та суб’єктів, що забезпечують проведення реєстрації прав на землю.

 55. Земельно-правові документи у сфері реєстрації прав на землю.

 56. Порядок поводження з реєстраційними справами та картографічними даними Державного реєстру прав на нерухоме майно та їх обмежень.

 57. Правові аспекти взаємодії суб’єктів реєстрації прав на землю з суб’єктами обліку земель, суб’єктами ведення інших поресурсових кадастрів та іншими органами.

 58. Правові аспекти взаємодії суб’єкта реєстрації прав на землю та структурного підрозділу з питань геодезії, картографії та кадастру спеціально уповноваженого органу державної виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів.

 59. Правові аспекти забезпечення національної безпеки в інформаційній сфері у галузі реєстрації прав на землю.

 60. Захист інформації у сфері реєстрації прав на землю.

 61. Правові аспекти поводження з інформацією з обмеженим доступом у контексті ведення Державного реєстру прав на нерухоме майно та їх обмежень.

 62. Порядок відновлення записів Державного реєстру прав на нерухоме майно та їх обмежень у випадку втрати цифрових даних.

 63. Порядок видання дублікатів первинних правовстановлювальних документів.

 64. Правові аспекти виправлення помилок у вторинних документах у сфері реєстрації прав на землю.

 65. Правові аспекти надання інформації з Державного реєстру прав на нерухоме майно та їх обмежень.

 66. Правові аспекти стандартизації та нормування у сфері реєстрації прав на землю.

 67. Правові аспекти фінансування робіт у сфері реєстрації прав на землю та у сферах, пов'язаних з нею.

 68. Плата за державну реєстрацію прав на землю та за надання відомостей органами державної реєстрації прав та порядок її справляння.

 69. Юридична відповідальність за порушення законодавства у сфері реєстрації прав на землю.

 70. Кримінальна відповідальність за правопорушення у сфері реєстрації прав на землю.

 71. Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері реєстрації прав на землю.

 72. Відповідальність органу реєстрації прав на землю за шкоду, заподіяну фізичним та юридичним особам неналежним виконанням своїх обов’язків.

 73. Відповідальність суб’єктів, що забезпечують проведення реєстрації прав на землю за шкоду, заподіяну фізичним та юридичним особам неналежним виконанням своїх обов’язків.

 74. Правові аспекти міжнародного співробітництва у сфері реєстрації прав на землю.

 75. Типологічна характеристика систем реєстрації прав на землю та нерухоме майно у зарубіжних країнах.

 76. Система Торренса.

 77. Порівняльно-правова характеристика реєстрації прав на землю та нерухоме майно в Україні та зарубіжних країнах.

 78. Правові аспекти реєстрації прав на землю та нерухоме майно в Німеччині.

 79. Правові аспекти реєстрації прав на землю та нерухоме майно в Англії та США.

 80. Правові аспекти реєстрації прав на землю та нерухоме майно в Російській Федерації.

Каталог: bibl.files -> free -> zem
bibl.files -> Теорія та історія
bibl.files -> Білоскурська олена Валеріївна
zem -> Навчально-методичний посібник Київ 2008 р. Гринько С. В
zem -> Hah україни В. І. Семчик, П, Ф, Кулинич
free -> Курс лекцій київ-2007 В. В. Андрєєвський
free -> Тема 1: Аграрне право України: загально – теоретична характеристика
free -> Робоча програма дисципліни " соціологія " для спеціальності: 060101 "Правознавство"
free -> М. К. Галянтич житлове право україни навчальний посібник


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал