Робоча програма виробничої практики студентів-магістрів V курсу спеціальності „Економічна кібернетикаСкачати 208,88 Kb.
Дата конвертації13.01.2017
Розмір208,88 Kb.
ТипРобоча програма
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Економічний факультет


Кафедра інформаційних систем у менеджменті
РОБОЧА ПРОГРАМА

виробничої практики студентів-магістрів

V курсу спеціальності „Економічна кібернетика"

спеціалізації „Інформаційні системи в менеджменті"
Розглянуто на засіданні кафедри

інформаційних систем у менеджменті

Протокол № ___ від “__” березня 2005р.

Зав. кафедри

_____________проф. Юринець В.Є.
ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан економічного факультету

___________проф. Панчишин С.М.

Львів-2005

Виробничу практику проходять студенти-магістри V курсу спеціальності 8.050207 „Економічна кібернетика" спеціалізації „Інформаційні системи в менеджменті" тривалістю 6 тижнів. Практика виконується в один етап –шість тижнів у кінці 10-го семестру (орієнтовано з 11 квітня по 22 травня).

Базами для виробничої практики можуть бути підрозділи підприємств та організацій, які займаються обробкою інформації, розробкою програмного забезпечення для комп'ютерної техніки, проектуванням і експлуатацією сучасних систем автоматизованої обробки економічної інформації. Ці підрозділи повинні бути забезпечені сучасною комп'ютерною технікою.

Практику студенти проходять безпосередньо на робочих місцях, вказаних підрозділів підприємства чи організації. Однак для більш глибокого вивчення питань організації виробництва, економіки підприємства студенти можуть проводити дослідження і в інших підрозділах підприємства чи організації (цехах, складах, відділах управління).

Розподіл студентів по наявних базах виробничої практики здійснює кафедра ІС в менеджменті з урахуванням як побажань конкретного студента, так і його рівня підготовки, дисциплінованості, місця проживання, теми дипломної роботи тощо.

Проведення практики оформляється наказами по університету і місцю проходження практики, в яких вказується термін проходження практики і її керівники від обох організацій. Перед початком практики кожному студенту видається щоденник практики встановленого зразка і програма практики.В обов'язки магістра-практиканта входить:

- проходження інструктажу з техніки безпеки на робочому місці;

- сумлінне відвідування під час терміну практики підрозділу підприємства чи організації, де він проходить практику, згідно плану-графіка, узгодженого з керівником практики;

- ведення щоденника практики;

- дотримання правил внутрішнього розпорядку підприємства чи організації, де він проходить практику;

- зібрати, систематизувати і обробити основний матеріал для підготовки дипломної роботи;

- виконання індивідуальних завдань, передбачених програмою практики;

- посильна допомога підрозділу підприємства чи організації де він проходить практику у виробничій діяльності;

- підготовка звіту за результатами практики.

Практикант має право на:

- консультації з тематики практики у призначених йому керівників;

- збір даних для виконання дипломної роботи;

- інформування керівників практики про випадки нецільового використання їхнього робочого часу;

- оцінку доцільності використання даного підприємства чи організації як бази виробничої практики;

- оцінку роботи керівників;

- пропозиції щодо внесення змін у програму практики для її покращення. Обов'язками керівника практики від кафедри ІС в менеджменті є:

- пошук баз виробничої практики;

- розробка (модифікація) робочої програми виробничої практики;

- організація процесу проходження магістрами вступного інструктажу з техніки безпеки в кабінеті охорони праці ЛНУ імені Івана Франка та медогляду в поліклініці університету до початку практики;

- пропозиції щодо розподілу студентів по базах практики, підготовка щоденників практики;

- розробка проекту наказу про скерування студентів на практику;

- узгодження робочої програми виробничої практики з вимогами баз практики;

- періодичний контроль поточного стану виконання програми практики студентами;

- надання консультацій студентам;

- організація процесу захисту звітів практикантів-магістрів з результатами виробничої практики;

- контроль щоденників практики;

- оцінка у формі характеристики відношення студента до виробничої практики, рівня виконання завдань практики.В обов'язки керівника виробничої практики від підприємства організації входить:

- проведення інструктажу з техніки безпеки на робочому місці;

- розробка індивідуальної програми практики для студента шляхом уточнення та конкретизації завдань робочої програми;

- створення умов практиканту для виконання завдань практики;

- надання практиканту необхідних даних для виконання ним дипломної роботи;

- консультування практиканта;

- залучення магістра-практиканта до процесу обробки інформації в даному підрозділі;

- контролювання дотримання практикантом правил внутрішнього розпорядку організації;

- контроль виконання пунктів індивідуального плану роботи практиканта;

- оцінка у формі відгуку роботи студента під час виробничої практики.1. Цілі і завдання практики

Виробнича практика студентів-магістрів призначена для закріплення і розширення набутих за час навчання знань з метою їх використання для підготовки дипломних робіт. Тому під час практики студенти повинні не тільки виконувати роботу на конкретних робочих місцях у відділах обробки інформації, але одночасно збирати необхідний матеріал для написання дипломних робіт. Бажано, щоб тема дипломної роботи була тісно пов'язана з потребами підприємства чи організації, де студенти проходять практику.

Під час практики студент повинен досконало вивчити економіку об'єкта практики, а також основні функціональні і забезпечуючі підсистеми діючих або проектованих систем обробки економічної інформації.

Крім того, студент зобов'язаний вивчити:

- технічне забезпечення системи обробки економічної інформації (засоби збиранння, реєстрації, обробки, передачі і зберігання інформації);

- інформаційне забезпечення систем обробки економічної інформації (організація інформаційних масивів, методи пошуку інформації, коректування, сортування тощо);

- математичне забезпечення систем обробки економічної інформації (робота операційної системи, використання алгоритмічних мов, пакетів прикладних програм, генераторів звітів тощо).

Серед функціональних підсистем обробки економічної інформації найбільшу увагу студент повинен звернути на підсистему, що охоплює комплекс задач дипломної роботи.

Збираючи під час практики матеріал для підготовки магістерської дипломної роботи, студент повинен виконати такі роботи:

- дослідити об'єкт, для якого виконується розробка конкретної магістерської роботи;

- систематизувати зібраний матеріал по відповідних розділах магістерської роботи;

- ознайомитись з літературними джерелами, технічними проектами та іншими документами, де висвітлено різні підходи і описані існуючі методи розв'язку аналогічних задач в нашій країні й за рубежем.

Зібраний матеріал повинен стати фундаментом дипломної роботи.

В результаті проходження практики студенти повиннізнати:

- загальнометодичні питання побудови і функціонування систем автоматизованої обробки економічної інформації, шляхи їх розвитку і підвищення ефективності, склад і економічний зміст функціональних задач систем автоматизованої обробки економічної інформації;

- методику постановки економічних задач, розробки їх інформаційного фонду;

методи проектування раціональної технології автоматизованої обробки інформації для розв'язування конкретних задач;

- економіку і організацію обчислювальних установок;

- організацію робочих місць;

- працю і заробітну плату працівників ОУ;

- нормативні документи по розробці систем автоматизованої обробки економічної інформації;

- методику застосування індустріальних засобів розробки систем автоматизованої обробки економічної інформації;

- пакети прикладних програм обробки даних, системи автоматизації проектування;вміти:

- проводити аналіз діючих систем автоматизованої обробки інформації, розробляти шляхи їх розвитку і підвищення ефективності;

- проводити техніко-економічний аналіз об'єкта управління з метою розробки раціональної системи автоматизованої обробки інформації з конкретної задачі або комплексу задач;

- використовувати системний підхід до проектування системи автоматизованої обробки інформації; проводити техніко-економічний аналіз роботи обчислювальної установки; здійснити постановку економічної задачі;

- розробити економіко-математичну модель, вибрати раціональне її інформаційне, технічне і програмне забезпечення;

- вибрати раціональну технологію розв'язку задач з використанням сучасних засобів обчислювальної техніки;

- використати пакети прикладних програм при проектуванні задач;

- визначити фактори, які б обґрунтували ефективність розробленого проекту автоматизованої обробки інформації, організувати роботу трудового колективу обчислювальної установки;набути навики:

- експлуатації конкретної системи автоматизованої обробки інформації та проведення техніко-економічного аналізу її роботи;

- самостійної роботи в складі групи спеціалістів, які розробляють підсистеми і задачі автоматизованої обробки економічної інформації, розробки постановки конкретної задачі, проектування її раціонального інформаційного, технічного і програмного забезпечення;

- проектування і впровадження раціонального технологічного процесу автоматизованої обробки інформації з використанням АБД і пакетів прикладних програм (ППП), загальносистемного та функціонального призначення;

- виконання науково-дослідної роботи по підвищенню організаційного, технічного, математичного, системно-технічного рівня автоматизованої обробки економічної інформації;

- наукової організації праці на ОУ;

- організації охорони праці і техніки безпеки на ОУ;

- розрахунку економічної ефективності впровадження проекту автоматизованої обробки інформації.2. Зміст практики

Зміст виробничої практики визначається потребою набуття студентами практичного досвіду створення, вдосконалення і ефективного використання систем автоматизованої обробки економічної інформації і її елементів, збору матеріалів і даних для магістерської роботи. Для глибшого і детальнішого розуміння змісту виробничої практики далі подано примірний її план.Орієнтовним тематичним планом виробничої практики і основою для складання плану-графіка може бути план (в основу покладено, що в одному тижні 5 робочих днів):

№№ п/п


Зміст роботи


Кількість робочих днів (орієнтовно)


1

2

3

1.


Знайомство з підприємством (організацією), його загальною структурою, методами і формами організації управління, показниками, що характеризують виробничо-господарську діяльність, проходження інструктажу з техніки безпеки


3


2.


Знайомство з відділом обробки інформації, його структурою і функціями кожного підрозділу, штатним розкладом, парком технічних засобів, організацією технологічного процесу


3


3.


Знайомство з обсягом інформаційних і обчислювальних робіт, переліком задач, що розв'язуються, перспективними планами розвитку і вдосконалення автоматизованої обробки інформації


3


4.


Вивчення організації інформаційної бази: методи і форми реєстрації, збору і передачі інформації на обробку, методи організації, ведення, зберігання і коректування файлів, їх структуру і технологію формування, організацію АБД, систем автоматизації проектних робіт (САПР)


6


5.


Вивчення підсистем системи автоматизованої обробки економічної інформації, які функціонально взаємозв'язані з комплексом задач дипломного проектування


61

2

3

6.


Досконале вивчення підсистеми системи автоматизованої обробки економічної інформації, в яку входить проектований дипломником комплекс задач. Збір необхідних даних для написання дипломної роботи: аналіз існуючої системи розв'зування проектованої задачі, інформаційне забезпечення задачі, алгоритм розв'язування, попередній економічний ефект проектованої задачі


6


7.


Підготовка чорнового варіанта дипломної роботи

/цей вид робіт здійснюється при виконанні п.п.1-6/

8.


Оформлення звіту про практику


3


9.


Збір матеріалів для дипломної роботи /цей вид робіт здійснюється при виконанні п.п.1-6/

2.1. Індивідуальні завдання

Кожному студентові видається конкретне індивідуальне завдання щодо вивчення конкретної задачі автоматизованої обробки економічної інформації, яка функціонує на даному підприємстві чи організації і пов'язана з темою магістерської роботи.

Варіанти завдання підбираються залежно від особливостей бази практики і теми магістерської роботи. Виконання індивідуального завдання повинно охоплювати роботи, передбачені тематичним планом виробничої практики.

Залежно від атестації студентів і можливостей бази практики, студентам можуть видаватися індивідуальні завдання з елементами наукових досліджень.2.2. Заняття та екскурсії під час практики

В процесі проходження виробничої практики магістри-практиканти залучаються до таких заходів:

- настановче заняття перед початком практики, де ознайомлюються з робочою програмою, вимогами, керівниками;

- вступний інструктаж з техніки безпеки в кабінеті охорони праці ЛНУ імені Івана Франка (до початку практики);

- медогляд в поліклініці університету (до початку практики);

- інструктаж з техніки безпеки на робочому місці в перший день практики;

- ознайомлювальна екскурсія по базі виробничої практики;

- ознайомлення з робочим розпорядком підрозділу бази практики, робочими інструкціями;

- опрацювання науково-методичної літератури;

- виконання індивідуальних завдань практики;

- підготовка і захист звіту з результатами виробничої практики.

Якщо практикант зарахований на штатну посаду в організації, то він зобов'язаний, крім перелічених міроприємств, виконувати вимоги відповідної робочої інструкції.2.3. Навчальні посібники

Теоретичною базою для виконання програми виробничої практики магістрами спеціальності 8.050207 „Економічна кібернетика" спеціалізації „Інформаційні системи в менеджменті" є сукупність навчальних дисциплін, які були прочитані їм на протязі всього часу їхнього навчання:

- цикл фахових дисциплін спеціалізації „Інформаційні системи в менеджменті" спеціальності „Економічна кібернетика";

- цикл економічних дисциплін;

- цикл спеціальних дисциплін.

Перелік іншої літератури визначається при складанні план-графіка керівниками виробничої практики від університету і підприємства, виходячи з теми магістерської роботи) і бази практики.2.4. Методичні рекомендації

Для виконання програми виробничої практики студент повинен прийняти безпосередню участь у розробці: постановки конкретної задачі згідно з індивідуальним завданням; інформаційної (інфологічної) моделі задачі у відповідності з існуючою на базі практики інформаційною технологією; блок-схеми алгоритму розв'язування задачі; програми реалізації алгоритму (або його частини) з використанням відповідних програмних засобів; технологічного процесу розв'язування задачі від збору первинної інформації до видачі результатних документів користувачу.

Практикант повинен практично виконати операції: підготовки інформаційних масивів задачі; підготовки програмних засобів для завантаження інформаційної бази; завантаження інформаційної бази; відлагодження розроблених програмних засобів реалізації задачі; розв'язування задачі на комп'ютері і одержання вихідних документів (табуляграм, відеограм).

відлагодження розроблених програмних засобів реалізації задачі;

розв'язування задачі на комп'ютері і одержання вихідних документів (табуляграм, відеограм).

3. Форми і методи контролю

Виробничу практику магістри проходять індивідуально згідно розподілу по базах практики. Протягом періоду практики вони зобов'язані виконувати діючий в організації розпорядок дня і розпорядження керівників практики, можливий контроль часу початку та закінчення роботи (табелювання). Тривалість робочого дня для практиканта встановлено в обсязі 6 годин. Неявка без поважних причин на практику, прогули не допускаються, такі дії практиканта можуть привести до невиконання робочої програми і тим самим до незадовільної оцінки результатів його передипломної практики.

Основними формами контролю за станом проходження виробничої практики магістрами спеціалізації „Інформаційні системи в менеджменті" спеціальності „Економічна кібернетика" є:

- наявність заповненого щоденника практики;

- наявність підготовленого звіту з результатами практики;

- періодичний контроль керівників практики стану виконання індивідуальних занять.

При відсутності щоденника практики або звіту студент не допускається до захисту практики.

Під час проходження практики студенти ведуть щоденник встановленого зразка, в якому фіксуються поточні роботи, виконувані практикантом на робочому місці, записується індивідуальний план роботи та його виконання, вказується час прибуття в організацію і дата закінчення практики, характеризується відношення студента до своїх обов'язків, записані прізвища та посади керівників практики. Він є основним документом, що засвідчує перебування магістра на практиці у вказаній організації. Відповідальність за збереження і оформлення щоденника несе практикант.

Другим основним документом є звіт про результати проходження виробничої практики, в якому висвітлені результати виконання індивідуальних завдань. Структура його включена в додаток 2 і описана в п. 4. Звіт засвідчує факт виконання індивідуальних завдань конкретним студентом і є підставою для оцінки якості його діяльності під час виробничої практики.

З метою контролю стану виконання індивідуальних завдань практики керівники її здійснюють планові перевірки баз виробничої практики. Контролюються такі аспекти:

- відвідування практикантами баз практики;

- стан ведення щоденників;

- наявність матеріалів з окремих завдань практики;

- потреба в консультаціях з проблематики практики;

- стан підготовки звітів;

- наявність претензій до практиканта від працівників організації-бази практики.4. Вимоги до звіту

За результатами проходження практики студенти оформляють індивідуальний звіт. Вимоги до його оформлення такі:

- текст звіту може бути надрукований на комп'ютері або написаний від руки на одній сторінці стандартного листка формату А4;

- звіт має мати титульну сторінку встановленого зразка (додаток 1);

- структура звіту вказана нижче;

- титульна сторінка має бути підписана автором звіту та керівниками практики;

- наскрізна нумерація розділів, малюнків, таблиць згідно вимог державних стандартів;

- наскрізна нумерація сторінок;

- аркуші звіту повинні бути зшитими (зброшурованими);

- схеми, машинограми та інші додатки нумерують і розміщують в кінці звіту, а в основном тексті вказують їх порядкові номери;

- на кожній машинограмі подають її заголовок;

- графічні роботи можуть бути виконані олівцем, але з дотриманням правил технічного креслення і відповідних стандартів;

- текст звіту має бути написаний державною мовою;

- висвітлення результатів виконання індивідуальних завдань повинно бути стислим і конкретним.У звіті повинні бути:

1. Техніко-економічна характеристика підприємства, де студент проходить практику.

2. Структурна схема відділу автоматизованої обробки економічної інформації, характеристика його технічного, інформаційного і математичного забезпечення, планування роботи.

3. Опис і аналіз підсистеми системи автоматизованої обробки економічної інформації, в яку складовою частиною входить тема дипломної роботи.

4. Основні положення (постановка задачі) з дипломної роботи.

5. Аналіз заходів з охорони праці та протипожежної техніки безпеки.

6. Висновки.

7. Список літератури, яка використовувалась для складання звіту і розробки положень дипломної роботи.

8 Додатки.

Звіт рецензує та підписує керівник практики від підприємства.

До звіту додається заповнений, підписаний керівниками і завірений печатками організації щоденник виробничої практики встановленого зразка. Щоденник не зшивається, а подається окремо. Звіт і щоденник практики реєструються в журналі на кафедрі інформаційних систем в менеджменті, де і зберігається після захисту.

Висновки мають бути стислими і конкретними, включаючи оцінку позитивних і негативних моментів виробничої практики, доцільності використання в подальшому даної бази виробничої практики, можливості зміни програми практики і тому подібне.

У розділі „Література" перераховуються з дотриманням Держстандарті в літературні джерела, які були опрацьовані магістром-практикантом під час виробничої практики та при підготовці звіту.Додатки не є обов'язковим розділом і включають, зазвичай, додаткові ілюстративні матеріали, які надто громіздкі для їх розміщення в основному тексті, але вони конкретизують окремі тези основного тексту.

4. Підтвердження підсумків практики

Підсумки проходження виробничої практики магістром-практикантом підводяться комісією, призначеною завідувачем кафедри інформаційних систем в менеджменті, у формі захисту звіту з результатами виконання індивідуальних завдань та оцінюються за чотирибальною шкалою (2 - незадовільно, 3 - задовільно, 4 - добре, 5 - відмінно). Диференціальна оцінка виробничої практики враховується нарівні з іншими оцінками, які характеризують успішність магістра. Результати захисту звітів практикантів заносяться в екзаменаційну відомість, проставляються в заліковій книжці і фіксуються в журналі обліку успішності.

Магістр спеціальності 8.050102 -„Економічна кібернетика" (спеціалізація „Інформаційні системи в менеджменті"), який не виконав програму практики і отримав незадовільний відзив на базі практики або незадовільну оцінку під час захисту звіту, направляється на практику вдруге або відраховується з університету.

В склад комісії по захисту звітів виробничої практики входять:

- керівник практики від кафедри інформаційних систем в менеджменті;

- викладачі кафедри інформаційних систем в менеджменті, призначені завідувачем:

- при бажанні керівник практики від організації (бази практики).

Залікова оцінка практики виставляється комісією на підставі:

- характеристик керівників практики роботи практиканта;

- рекомендованих оцінок керівників практики;

- якісних характеристик підготовленого практикантом звіту;

- виявленого в процесі захисту звіту рівня осмислення опрацьованої під час практики тематики.

Після закінчення виробничої практики студенти-магістри здають заповнені щоденники і підготовлені звіти з результатами практики на кафедру інформаційних систем в менеджменті для їх реєстрації. При реєстрації звіти мають відповідати таким вимогам:

- бути зброшурованими з титульною сторінкою встановленого зразка (додаток 1);

- на титульній сторінці мають бути підписи як практиканта, так і усіх керівників практики;

- до звіту додається заповнений щоденник виробничої практики з усіма необхідними підписами і печатками.

У випадку порушення хоча би однієї з названих вимог звіт не приймається до захисту. Дата поступлення звіту реєструється в спеціальному журналі на кафедрі. Прийняті до захисту звіти рецензуються керівниками практики, після чого назначається місце і дата захисту звітів.


Література:

1.Методичні рекомендації по складанню програм практики студентів вищих навчальних закладів України. -К.: Міносвіти України, 1996. -12с.

2.Жовтанецький М.І., Приймак В.І. методичні вказівки до оформлення курсових і дипломних проектів. -Львів, 1988. -20 с.

3. Підручники з проектування та організації інформаційних систем, ППП. АБД.

4.Магістерські програми. Економічна кібернетика: Програма „Інформаційні системи в менеджменті”. 2001/2002 навч. рік. Ч ІІ/ Колектив авт. під кер. д-ра екон. наук проф. В.Ф. Ситника. – К.: КНЕУ, 2001.– 212 с.

Програму виробничої практики для магістрів спеціальності 8.050102 „Економічна кібернетика" (спеціалізація „Інформаційні системи в менеджменті") склав асистент кафедри інформаційних систем в менеджменті Громяк С.І.Додаток 1.

Зразок титульної сторінки звіту про результати проходження


виробничої практики


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


імені Івана Франка

Економічний факультет


Кафедра інформаційних систем в менеджменті


ЗВІТ


про проходження виробничої практики в період з 11.04.2005р. по 22.05.2005р.

Виконав студент групи ЕКІм-51с

_____________ __________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)
Перевірили:

Керівник практики від кафедри

Інформаційних систем в менеджменті

_____________ __________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Керівник практики від підприємства

_____________ __________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Львів 2005


Додаток 2

Типовий план звіту по практиці
1. Техніко-економічна характеристика підприємства:

1.1. Схема підрозділів

1.2. Структура керівного складу та підпорядкованість

2. Структурна схема автоматизованої системи обробки економічної інформації:

2.1. Технічне забезпечення автоматизованої системи обробки інформації.

2.2. Інформаційна база підрозділу, де проходить виробничу практику студент.

2.3. Математичне забезпечення і склад задач підрозділу, де проходить практику студент.

2.4. Опис системи планування робіт підрозділу.

3. Опис і аналіз підсистеми системи автоматизованої обробки економічної інформації, в яку складовою частиною входить тема дипломної роботи.

4. Основні положення (постановка задачі) з дипломної роботи.

4.1. Опис існуючого методу вирішення задачі.

4.2. Опис відношень між показниками.

4.3. Опис пропонованого (нового) методу вирішення задачі.

5. Висновки.

6. Список літератури, яка використовувалась для складання звіту і розробки положень дипломної роботи.

7. Додатки.

Каталог: ukr
ukr -> Урок-пошук: "Універсальність проблеми, піднятої Т. Г. Шевченком у поемі „Катерина" та в однойменній картині."
ukr -> Володимир Мельниченко Тарас Шевченко: «Мій великий друг Щепкін» Москва олма медіа Групп
ukr -> Тарас Шевченко: «Моє перебування в Москві» Москва
ukr -> Великий шанувальник Шевченко, композитор-свяченик Михайло Вербицький, дав обітницю покласти на музику всі його доступні вірші. Виконуючи ту обітницю він і поклав на музику вірші Тараса, опубліковані в
ukr -> Частина ІІІ михайло Грушевський: «Я оснувався в Москві, Арбат 55» Великий українець на Арбатi
ukr -> Календарно-тематичне планування факультативного курсу «література рідного краю» 1-11 класи 1 клас (17 год)
ukr -> Урок узагальнення й систематизації вивченого
ukr -> Диктанти-вікторини
ukr -> Робоча програма з української мови для 5 11 класів рівень: загальноосвітній Учитель Герасименко ОленаМиколаївна
ukr -> Мій сонячний дім моя Україна


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал