Робоча програма дисципліни "нейроінформатика" для студентів магістратури спеціальностіСкачати 239,52 Kb.
Дата конвертації04.02.2017
Розмір239,52 Kb.
ТипРобоча програма
Гуманітарний університет

“Запорізький інститут державного та муніципального управління”

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з навчальної роботи


______________ І.М. Грозовський
“____” _________________ 2004 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА

дисципліни"НЕЙРОІНФОРМАТИКА”

для студентів магістратури спеціальності:

7.080403 – Програмне забезпечення автоматизованих систем

Запоріжжя, 2004


Робоча програма дисципліни "Нейроiнформатика" для студентів магістратури спеціальності 7.080403 – Програмне забезпечення автоматизованих систем.

Укладач:


Ст. викладач Субботiн Сергiй Олександрович

Ухвалено на засіданні кафедри програмування та iнформацiйних технологiй протокол № _______від "____" ______________ 2004 р.
Зав. кафедрою _______________
д.ф.-м. н., проф. О.М. Горбань

ВСТУП
Мета навчальної дисципліни:

Засвоєння студентами основних теоретичних відомостей та практичних вмінь з курсу. Підготувати студента до ефективного використання сучасних нейромережевих та нейрокомп'ютерних технологій у подальшій професійній діяльності; допомогти набути навички практичної роботи iз програмними засобами для моделювання нейромереж; навчити студентів використанню нейромережевих технологiй для вирішення прикладних задач автоматизації керування, аналiзу та прогнозування стану складних об'єктiв і процесiв.
Завдання навчальної дисципліни:

 • формувати знання та практичні навички для використання штучних нейронних мереж для вирiшення задач побудови моделей залежностей та вирiшення оптимiзацiйних задач;

 • забезпечувати єдину методичну базу для взаємодії нейроiнформатики та інших предметних дисциплін;

 • давати уяву про стан і перспективу розвитку теорiї штучних нейронних мереж та еволюцiйних методiв оптимiзацiї, апаратного та програмного забезпечення нейрокомп’ютерiв.


Вимоги до знань та вмінь
Знати:

 • основні поняття та визначення нейроiнформатики;

 • моделi нейроелементiв та їхнi властивостi;

 • моделi та методи навчання штучних нейромереж;

 • сучаснi програмнi засоби для побудови нейромережевих моделей;

 • способи видобутку iнформацiї з нейромережевих моделей для аналiзу складних залежностей;

 • критерiї порiвняння моделей та методiв навчання нейромереж.

Вміти:

 • обгрунтовувати та аналiзувати вибiр конкретного типу моделi та методу навчання нейромережi для вирiшення вiдповiдних практичних задач;

 • використовувати сучаснi програмнi засоби (пакети SciLab, MATLAB, Statistica Neural Networks, BrainMaker Pro та iн.) для моделювання нейромереж та вирiшення оптимiзацiйних задач на основi еволюцiйного пiдходу;

 • створювати програми на мовi макросiв пакетів SciLab і MATLAB та алгоритмiчних мовах програмування (зокрема, Сi та Паскаль) для побудови та використання нейромережевих моделей багатомiрних залежностей за точковими даними;

 • здiйснювати пiдготовку та первинну обробку даних для побудови нейромережевих моделей;

 • використовувати нейроннi мережi та еволюцiйнi алгоритми для вирiшення практичних задач технiчної та бiомедичної дiагностики, прогнозування у економiцi, технiцi, соцiологiї.

 • представляти результати нейрообчислень у графічній та табличнiй формах;

 • аналiзувати результати побудови та використання нейромережевих моделей й вирiшення оптимiзацiйних задач на основi еволюцiйних алгортмiв.

Вивчення дисципліни включає лекційні та лабораторні заняття, а також самостійну роботу, що сприяє закріпленню теоретичних знань і придбанню практичних навичок самостійної роботи.
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Форма навчання: денна
№ з/п

Назва розділу, теми

Години


Всього

Лекцій

Лаборатор-них робiт

Сам.

роботаРозділ I. Основні поняття нейроінформатики.


28

6

12

10

1

Тема 1. Загальна характеристика, основнi принципи побудови, класифiкацiя та властивостi нейронних мереж.

18

4

8

6

2

Тема 2. Моделi нейроелементiв. Алгоритм Уiдроу-Хоффа.

10

2

4

4
Роздiл II. Багатошаровi нейроннi мережi прямого розповсюдження

42

10

12

20

3

Тема 3. Багатошаровий персептрон. Градiєнтнi методи навчання персептронiв.

18

4

8

6

4

Тема 4. Радiально-басиснi нейромережi.

10

2

4

4

5

Тема 5. Евристичнi неiтеративнi методи синтезу та навчання багатошарових нейромереж.

14

4

-

10
Роздiл III. Моделi i методи навчання нейромереж iз зворотнiми зв'язками та латеральним гальмуванням.

34

6

16

12

6

Тема 6. Нейроннi мережi Хопфiлда та Ельмана.

16

2

8

6

7

Тема 7. Нейроннi мережi Кохонена: SOM та LVQ.

18

4

8

6
Роздiл IV. Еволюцiйнi алгоритми та методи скорочення навчаючої інформації.

31

10

8

13

8

Тема 8. Методи обробки та скорочення навчаючої інформації.

14

4

4

6

9

Тема 9. Основнi принципи побудови еволюцiйних алгоритмiв.

7

4

-

3

10

Тема 10. Використання еволюцiйних алгоритмiв для синтезу структури та навчання нейромереж.

10

2

4

4Разом


135

32

48

55ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

Розділ I. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ НЕЙРОІНФОРМАТИКИ.
Тема 1. Загальна характеристика, основнi принципи побудови, класифiкацiя та властивостi нейронних мереж.

Класифiкацiя та види моделей нейромереж. Властивостi штучних нейромереж. Iстрорiя розвитку теорiї штучнийх нейромереж. Загальне уявлення про навчання нейромереж. Характеристики процесу навчання. Вимоги до навчальних вибiрок даних. Нейроннi мережi у пакетах MATLAB і SciLab. Модуль Neural Network Toolbox. Пакет SciLab. Пакет Statistica Neural Networks. Пакет Brain Maker Pro.

Література [2-6, 8-11, 14, 16, 20, 22-26, 31]

Тема 2. Моделi нейроелементiв. Алгоритм Уiдроу-Хоффа.

Бiологiчнi нейрони та їх фiзичнi моделi. Математичнi моделi нейроелементiв. Поняття: синапс, ваговий коефіцієнт, поріг, дискримiнантна функцiя, функція активації, одношаровий персептрон. Можливостi i властивостi одношарових персептронiв Метод найменьших квадратiв як основа алгоритму Уiдроу-Хоффа. Лінійна роздільність і лінійна нерозділеність класів. Моделi нейроелементiв у пакетi MATLAB.

Література [2, 4-11, 16, 18, 20, 28, 29]

Роздiл II. БАГАТОШАРОВI НЕЙРОННI МЕРЕЖI ПРЯМОГО РОЗПОВСЮДЖЕННЯ.
Тема 3. Багатошаровий персептрон. Градiєнтнi методи навчання персептронiв.

Багатошаровий персептрон. Алгоритм зворотнього поширення помилки. Градiєнтнi методи навчання багатошарових нейромереж. Критерiї порiвняння моделей та градiєнтних методів навчання нейромереж прямого поширення. Евристичний метод прискорення навчання нейромереж. Нейроннi мережi прямого поширення та градiєнтнi методи навчання у пакетi MATLAB.

Література [2-11, 13-17, 19, 21, 22, 27-30]

Тема 4. Радiально-басиснi нейромережi.

Моделi та методи навчання радiально-базисних нейромереж. Застосування кластер-аналiзу при навчаннi радiально-базисних нейромерж.Література [5, 8, 9, 11, 16, 27]

Тема 5. Евристичнi неiтеративнi методи синтезу та навчання багатошарових нейромереж.

Евристичнi моделi нейромереж. Евристичнi методи синтезу та налагодження вагових коефiцiєнтiв одно-, дво-, три-, чотири-, п'яти- та шестишарових персептронiв. Метод кластер-регресійної апроксимації. Синтез логічно прозорих нейрокласифікаторів.

Література [5, 6]
Роздiл III. МОДЕЛI I МЕТОДИ НАВЧАННЯ НЕЙРОМЕРЕЖ IЗ ЗВОРОТНIМИ ЗВ'ЯЗКАМИ ТА ЛАТЕРАЛЬНИМ ГАЛЬМУВАННЯМ.
Тема 6. Нейроннi мережi Хопфiлда та Ельмана.

Бiнарнi повнозв'язнi нейромережi Хопфiлда. Псевдоінверсне навчальне правило, проективний алгоритм настроювання ваг. Ефект Городничего та перспективи і методи його використання. Алгоритм рознасичення синаптичної матрицi мережi Хопфiлда. Застосування НМ для асоціативного пошуку iнформацiї Мережi Хопфiлда у задачах комбiнаторної оптимiзацiї. Нейроннi мережi Хопфiлда та Ельмана у пакетi MATLAB.

Література [5, 8-11, 16]
Тема 7. Нейроннi мережi Кохонена: SOM та LVQ.
Карти ознак самоорганiзацiїї Кохонена: нейронна мережа SOM. Нейронна мережа LVQ. Найромережа "SOM-АЗП". Застосування мереж Кохонена у задачах кластер-аналiзу та геоiнформацiйних системах. Нейроннi мережi Кохонена: SOM та LVQ у пакетi MATLAB.

Література [5, 8-12, 16, 19, 30]
Роздiл IV. ЕВОЛЮЦIЙНI АЛГОРИТМИ ТА МЕТОДИ СКОРОЧЕННЯ НАВЧАЮЧОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Тема 8. Методи обробки та скорочення навчаючої інформації.

Інформативність ознак. Методи визначення інформативності та відбору ознак. Метод відбору прикладів для навчання нейромереж.

Література [5, 7, 12, 13]
Тема 9. Основнi принципи побудови еволюцiйних алгоритмiв.

Iсторiя створення генетичних алгоритмiв. Поняття: ген, локус, особень, генофонд, поколiння, адаптацiя. Загальна структура еволюцiйного алгоритму. Генерацiя початкової популяцiї. Вiдбiр. Скрещування. Мутацiя. Шими.Література [1, 7, 9]
Тема 10. Використання еволюцiйних алгоритмiв для синтезу структури та навчання нейромереж.

Еволюцiйнi алгоритми в задачах синтезу архiтектури нейромережевої моделi. Навчання нейромереж на основi еволюцiйної адаптацiї. Вiдбiр ознак за допомогою генетичних алгоритмiв.Література [1, 7, 9]


ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНИХ РОБIТ
Форма навчання: денна


з/п

Тема робiт

Кількість годинОснови роботи із середовищем пакетів SciLab та MATLAB.

Моделi нейроелементiв у пакетах SciLab і MATLAB.

4Моделювання та навчання одношарових персептронів.

4Багатошаровий персептрон та градієнтні методи навчання у пакетах SciLab і MATLAB.

4Моделювання багатошарового персептрона.

4Радіально-базисні нейромережі у пакетах SciLab і MATLAB.

4Нейроннi мережi Хопфiлда та Ельмана у пакетах SciLab і MATLAB.

4Моделювання та навчання бiнарних повнозв'язних нейромереж Хопфілда.

4Нейроннi мережi Кохонена: SOM та LVQ у пакетi MATLAB.

4Побудова мережі SOM. Побудова системи "SOM-Асоціативний запам'ятовуючий пристрій".

4Популярні програмні засоби моделювання нейромереж.

4Методи скорочення розмірності навчаючої інформації у задачах синтезу нейромереж.

4Еволюцiйнi алгоритми в задачах синтезу структури та навчання нейромереж.

4
Разом

48


САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ
Зміст самостійної роботи з дисципліни “Нейроiнформатика та еволюцiйнi алгоритми” складають:

1. Опрацювання лекційної та навчальної літератури, підготовка до лабораторних занять.

2. Виконання практичних завдань за темами.

3. Самостійне опрацювання теоретичних питань курсу.теми

Зміст самостійної роботи

кіль-кість годин

Форма

контролю

Тема 1

Питання 1. Iстрорiя розвитку теорiї штучнийх нейромереж.

Питання 2. Властивостi штучних нейромереж.

Питання 3. Середовища пакетів MATLAB і SciLab.

6

Поточний

Тема 2

Питання 1. Бiологiчнi нейрони та їх фiзичнi моделi.

Питання 2. Метод найменьших квадратiв як основа алгоритму Уiдроу-Хоффа.4

Поточний

Тема 3

Питання 1. Критерiї порiвняння моделей та градiєнтних алгоритмiв навчання нейромереж прямого поширення.

Питання 2. Алгоритм зворотнього поширення помилки6

Поточний

Тема 4

Питання 1. Методи навчання радiально-базисних нейромереж.

Питання 2. Застосування кластер-аналiзу при навчаннi радiально-базисних нейромерж4

Поточний

Тема 5

Питання 1. Евристичний метод синтезу та налагодження вагових коефiцiєнтiв двошарового персептрона.

Питання 2. Метод кластер-регресійної апроксимації.

Питання 3. Метод прискорення навчання нейромереж.

10

Поточний

Тема 6

Питання 1. Ефект Городничего. Алгоритм рознасичення синаптичної матрицi мережi Хопфiлда.

Питання 2. Мережi Хопфiлда у задачах комбiнаторної оптимiзацiї.6

Поточний

Тема 7

Питання 1. Алгоритм синтезу та навчання нейромережi SOM-АЗП.

Питання 2. Використання мереж Кохонена для кластер-аналiзу.6

Поточний

Тема 8

Питання 1. Відбор ознак для синтезу нейромереж.

Питання 2. Відбор прикладів для синтезу нейромереж.

6

Поточний

Тема 9

Питання 1. Варiанти процедур генетичних алгоритмiв.

3

Поточний

Тема 10

Питання 1. Еволюцiйнi алгоритми в задачах синтезу архiтектури нейромережевої моделi.

Питання 2. Вiдбiр ознак за допомогою генетичних алгоритмiв.Питання 3. Навчання нейромереж на основi еволюцiйної адаптацiї/

4

Поточний
Усього

55
ФОРМИ І МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
В процесі вивчення дисципліни контроль здійснюється в наступних формах:


з/п

Форми контролю

Кількість

Термін контролю

1

Вхідний контроль

1

на 1-му занятті

2

Поточний контроль


 • Лабораторнi роботи

12

за графіком проведення лабораторних занять

3

Підсумковий контроль


 • Іспит

1

по закінченні курсу (IX сем.)


Критерії оцінювання.
Кожний вид роботи оцінюється за п’ятибальною системою.

Оцінка знань навчального матеріалу на кожній лабораторній роботі включає якість виконання практичного завдання та повноту відповіді під час захисту роботи.Підсумкова оцінка з атестації складає середній бал поточних оцінок по кожній з лабораторних робіт.
Підсумкова оцінка з іспиту включає середній бал оцінок по кожному з трьох питань білета, додаткових питань та пiдсумкової оцiнки з атестацiї.

Критеріями якого є :

Оцінка “задовільно” – студент володіє термінологією предмета; орієнтується в питанні; може відтворювати значну частину теоретичного матеріалу і має здатність застосовувати відтворене для розв’язання стандартних навчальних завдань за схемою чи шаблоном; виявляє знання і розуміння основних положень; має уяву про практичне застосування матеріалу.

Оцінка “добре” – є продовженням (розширенням) попереднього критерію; студент може виходити за межі вивченого матеріалу, наводячи свої власні приклади чи міркування. З’являється вид діяльності, який полягає у застосуванні знань на практиці.

Оцінка “відмінно” - кваліфікується як здатність переносити знання попередніх рівнів на нестандартні завдання (застосувати у нестандартних ситуаціях) та виробляти нові знання (творчість). Студент відповідає грамотно, творче використовує додаткову літературу, самостійно одержує інформацію, опубліковану в періодичних виданнях. Студент вміє аналізувати, узагальнювати, абстрагувати і конкретизувати і систематизувати матеріал.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ 1. Iстрорiя розвитку теорiї штучнийх нейромереж.

 2. Бiологiчнi нейрони та їх фiзичнi моделi.

 3. Моделi нейроелементiв. Поняття: синапс, ваговий коефіцієнт, поріг, дискримiнантна функцiя, функція активації, персептрон.

 4. Функції активації формальних нейронів та їх вплив на навчання нейромереж.

 5. Класифiкацiя та види моделей нейромереж.

 6. Властивостi штучних нейромереж.

 7. Вимоги до навчальних вибiрок даних.

 8. Можливостi i властивостi одношарових персептронiв

 9. Лінійна роздільність і лінійна нерозділеність класів.

 10. Загальне уявлення про навчання нейромереж. Характеристики процесу навчання.

 11. Метод найменьших квадратiв як основа алгоритму Уiдроу-Хоффа.

 12. Повнозв’язнi НМ Хопфілда. Псевдоінверсне навчальне правило, проективний алгоритм настроювання ваг.

 13. Застосування НМ для асоціативного пошуку iнформацiї.

 14. Ефект Городничего та перспективи і методи його використання.

 15. Алгоритм рознасичення синаптичної матрицi мережi Хопфiлда.

 16. Мережi Хопфiлда у задачах комбiнаторної оптимiзацiї.

 17. Нейронна мережа SOM.

 18. Нейронна мережа LVQ.

 19. Найромережа "SOM-АЗП".

 20. Застосування мереж Кохонена у задачах кластер-аналiзу та геоiнформацiйних системах.

 21. Багатошаровий персептрон.

 22. Алгоритм зворотнього поширення помилки.

 23. Градiєнтнi алгоритми навчання багатошарових нейромереж.

 24. Метод прискорення навчання нейромереж.

 25. Евристичний метод синтезу одношарового персептрона.

 26. Евристичний метод синтезу узагальненого двошарового персептрона.

 27. Евристичний метод синтезу тришарового персептрона.

 28. Евристичний метод синтезу чотиришарового персептрона.

 29. Евристичний метод синтезу п'ятишарового персептрона.

 30. Евристичний метод синтезу шестишарового персептрона.

 31. Методи навчання радiально-базисних нейромереж.

 32. Застосування кластер-аналiзу при навчаннi радiально-базисних нейромерж

 33. Метод калстер-регресійної апроксимації та його використання для синтезу апроксимуючих нейромереж.

 34. Метод синтезу логічно-прозорих нейрокласифікаторів.

 35. Еволюцiйнi алгоритми в задачах синтезу архiтектури нейромережевої моделi.

 36. Вiдбiр ознак за допомогою генетичних алгоритмiв.

 37. Навчання нейромереж на основi еволюцiйної адаптацiї.

 38. Методи відбору ознак для синтезу нейромереж.

 39. Методи відбору прикладів для синтезу нейромереж.

 40. Нейроннi мережi у пакетах SciLab та MATLAB. Модуль Neural Network Toolbox.

 41. Пакет Statistica Neural Networks.

 42. Пакет Brain Maker Pro.

 43. Методика та критерії порівняння штучних нейромереж та методів їх синтезу.


ПЕРЕЛIК ТЕМ КОНТРОЛЬНИХ РОБIТ
роботи теоретичного спрямування:


 1. Моделi та алгоритми адаптацiї нейроелементiв.

 2. Методи синтезу та iнiцiалiзацiї ваг нейромереж.

 3. Градiєнтнi алгоритми навчання багатошарових нейронних мереж персептронного типу.

 4. Слiдкуючий алгоритм навчання персептронiв.

 5. Iтеративнi та проективнi алгоритми навчання нейромереж Хопфiлда.

 6. Карти ознак самоорганiзацiї Кохонена SOM.

 7. Нейромережi LVQ.

 8. Нейро-нечiткi мережi.

 9. Критерiї та методи порiвняння штучних нейромереж.

 10. Методи контрастування нейромереж.

 11. Методи видобування знань з даних i нейроннi мережi.

 12. Еволюцiйнi алгоритми синтезу структури нейромереж.

 13. Еволюцiйнi алгоритми вiдбору ознак для навчання нейромереж.

 14. Еволюцiйнi алгоримтми навчання нейромереж.


роботи практичного спрямування:


 1. Дiагностика лопаток авiадвигунiв на основi багатошарових персептронiв.

 2. Дiагностика лопаток авiадвигунiв на основi радiально-базисних нейромереж.

 3. Моделювання коефiцiєнту змiцнення деталей авiадвигунiв на основi персептронiв.

 4. Моделювання коефiцiєнту змiцнення деталей авiадвигунiв на основi радiально-базисних нейромереж.

 5. Дiагностика виробiв електронної технiки на основi багатошарових персептронiв.

 6. Дiагностика виробiв електронної технiки на основi радiально-базисних нейромереж.

 7. Прогнозування строку придатностi трансформаторiв на основi одношарового персептрону.

 8. Прогнозування аудiохарактеристик магнiтних головок на основi перспетронiв.

 9. Розпiзнавання рослин за данними дистанцiйного зондування на основi персептронiв.

 10. Розпiзнавання рослин за данними дистанцiйного зондування на основi мереж LVQ.

 11. Розпiзнавання рослин за данними дистанцiйного зондування на основi радiально-базисних нейромереж.

 12. Нейроннi мережi Кохонена у когортному аналiзi даних медичних обстежень.

 13. Персептрони у дiагностицi пiєлонефритiв.

 14. Моделювання сумарного показника якостi життя хворих на хронiчний бронхiт на основi нейромереж прямого поширення.

 15. Нейроннi мережi у прогнозуваннi курсiв акцiй та валют.

 16. Прогнозування соцiально-полiтичних явищ на основi персептронiв.

 17. Прогнозування соцiально-полiтичних явищ на основi повнозв'язних нейромереж.

 18. Вирiшення задач комбiнаторної оптимiзацiїї на нейромережах Хопфiлда.

 19. Моделювання та навчання нейромереж у пакетi MATLAB.

 20. Моделювання та навчання нейромереж у пакетi BrainMaker Pro.

 21. Властивостi та порiвняльна характеристика нейропакетiв.

Навчально-методичні матеріали

Основна література

 1. Вороновский Г.К., Махотило К.В., Петрашев С.Н., Сергеев С.А. Генетические алгоритмы, искусственные нейронные сети и проблемы виртуальной реальности.-Харьков: Основа, 1997.- 112 с.

 2. Горбань А.Н. Обучение нейронных сетей.-М.: СП "Пара-Граф", 1990.- 159 с.

 3. Горбань А.Н., Россиев Д.А. Нейронные сети на персональном компьютере.-Новосибирск: Наука, 1996.- 276 с.

 4. Дли М.И. Нечеткая логика и искусственные нейронные сети.-М.: Физматлит, 2001.- 225 с.

 5. Дубровин В.И., Субботин С.А., Богуслаев А.В., Яценко В.К. Интеллектуальные средства диагностики и прогнозирования надежности авиадвигателей: Монография.-Запорожье: ОАО "Мотор-Сич", 2003.- 279 с.

 6. Дубровін В.І., Субботін С.О. Методи оптимізації та їх застосування в задачах навчання нейронних мереж: Навчальний посібник.-Запоріжжя: ЗНТУ, 2003.- 136 с.

 7. Дюк В., Самойленко А. Data mining: учебный курс.-СПб.: Питер, 2001.- 368 с.

 8. Каллан Р. Основные концепции нейронных сетей.-М.: Издательский дом "Вильямс", 2001.- 287 с.

 9. Круглов В.В., Борисов В.В. Искусственные нейронные сети: теория и практика.-М.: Горячая линия - Телеком, 2001.- 382 с.

 10. Уоссермен Ф. Нейрокомпьютерная техника: Теория и практика /Пер. Ю. А. Зуев, В. А. Точенов -М.: Мир, 1992.-250 с.

 11. Neural Network Toolbox for use with MATLAB: user's guide / Н. Demuth, M. Beale.- Natick: Mathworks Inc, 1997.-700 p.Додаткова література


 1. Айвазян С.А., Бухштабер В.М., Енюков И.С., Мешалкин Л.Д. Прикладная статистика. Классификация и снижение размерности.-М.: Финансы и статистика 1989.- 607 с.

 2. Васильев В.И. Распознающие системы: справочник.- К.: Наукова думка, 1983.- 423 с.

 3. Галушкин А.И. Нейрокомпьютеры. Кн. 3: Учеб. Пособие для вузов / Общ. Ред. А.И. Галушкина.-М.: ИПРЖР, 2000.- 528 с.

 4. Галушкин А.И. Синтез многослойных систем распознавания образов.-М.: Энергия, 1974.- 368 с.

 5. Головко В.А. Нейронные сети: обучение, организация и применение Кн. 4: Учеб. Пособие для вузов / Общ. ред. А.И. Галушкина.- М.: ИПРЖР, 2001.- 256 с.

 6. Дорогов А.Ю. Быстрые нейронные сети.-СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2002.- 80 с.

 7. Мкртчан С.О. Нейроны и нейронные сети: Введение в теорию формальных нейронов и нейронных сетей.-М.: Энергия, 1971.- 232 с.

 8. Нейроинформатика / А.Н.Горбань, В.Л.Дунин-Барковский, А.Н.Кирдин, Е.М.Миркес, А.Ю.Новоходько, Д.А.Россиев, С.А.Терехов, М.Ю.Сенашова, В.Г.Царегородцев. Новосибирск: Наука, Сибирская издательская фирма РАН, 1998.- 296 с.

 9. Нейрокомпьютер как основа мыслящих ЭВМ.-М.: Наука, 1993.- 239 с.

 10. Нейрокомпьютеры и интеллектуальные роботы / Под ред. Акад. Н.М. Амосова.-К.: Институт кибернетики АН УССР, 1991.- 272 с.

 11. Нейроматематика. Кн. 6: Учебное пособие для вузов / Агеев А.Д., Балухто А.Н., Бычков А.В. И др.; Общ. Ред. А.И. Галушкина.-М.: ИПРЖР, 2002.- 448 с.

 12. Нейронные сети: Statistica Neural Networks / Пер. с англ.-М.: Горячая линия -Телеком, 2001.- 182 с.

 13. Нейронные сети: история развития теории. Кн. 5: Учеб. пособие для вузов / Под ред. А.И. Галушкина, Я.З. Цыпкина.-М.: ИПРЖР, 2001.- 840 с.

 14. Нейроподобные сети и нейрокомпьютеры: Сб. Науч. трудов / Под ред. Э.М. Куссуля.-К.: Институт кибернетики им. В.М. Глушкова, 1991.- 78 с.

 15. Нейроподобные сети и нейрокомпьютеры: Сб. Науч. трудов / Под ред. Э.М. Куссуля.- К.: Институт кибернетики им. В.М. Глушкова, 1990.- 80 с.

 16. Омату С., Халид М., Юсоф Р. Нейроуправление и его приложения. Кн. 2 / Пер. с англ. Под ред. А.И. Галушкина, В.А. Птичкина.-М.: ИПРЖР, 2000.- 272 с.

 17. Персептрон - система распознавания образов / Под ред. А.Г. Ивахненко.-К.: Наукова думка, 1975.- 431 с.

 18. Розенблатт Ф. Принципы нейродинамики. Перцептроны и теория механизмов головного мозга.-М.: Мир, 1965.- 480 с.

 19. Терехов В.А., Ефимов Д.В., Тюкин И.Ю., Антонов В.Н. Нейросетевые системы управления.- СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 1999.- 265 с.

 20. Цыганков В.Д. Нейрокомпьютер и мозг.-М.: Синтег, 2001.- 241 с.ДОПОВНЕННЯ І ЗМІНИ ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

на _200___/_200___ навчальний рік.


У робочу програму вносяться такі зміни:Робоча програма розглянута на засіданні кафедри програмування та інформаційних технологій

"___"_________ 2004 р.
Завідувач кафедри: ________________ д. ф. - м. н., проф. О.М. Горбань

Внесені зміни ЗАТВЕРДЖУЮ


Проректор з навчальної роботи ___________________
"_____"___________200__ р.


Каталог: subject -> niea
subject -> Тема. Проблеми мирного врегулювання з колишніми союзниками Німеччини в Європі
subject -> Робоча навчальна програма
subject -> Робоча програма дисципліни "Експертні системи " для студентів спеціальності
subject -> Міністерство освіти і науки України Запорізький національний технічний університет Інститут інформатики та радіоелектроніки
subject -> Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни " сучасний штучний інтелект" для студентів спеціальності 080403
subject -> Міністерство освіти і науки України Запорізький національний технічний університет Інститут інформатики та радіоелектроніки
subject -> Міністерство освіти і науки України Запорізький національний технічний університет Інститут інформатики та радіоелектроніки
subject -> Міністерство освіти і науки України Запорізький національний технічний університет Інститут інформатики та радіоелектроніки
niea -> Робоча навчальна програма
niea -> Робоча навчальна програма


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал