Рішенням сесії скликання Хмельницької районної ради від 2008 року №Скачати 194,96 Kb.
Дата конвертації28.01.2017
Розмір194,96 Kb.
ТипРішення
ПРОЕКТ
Затверджено

рішенням_____сесії

___ скликання

Хмельницької районної ради

від____________2008 року

___


Програма

впровадження профільного навчання

в навчальних закладах Хмельницького району

на 2008 – 2013 роки
Програма

впровадження профільного навчання

в навчальних закладах Хмельницького району

на 2008 – 2013 роки
Загальні положення

Політичні та соціально-економічні зміни, що відбуваються в нашому суспільстві, зумовили докорінну модернізацію освітньої галузі. Це стосується, насамперед, запровадження державних стандартів освіти, переходу навчальних закладів на 12-річний термін здобуття повної загальної середньої освіти, що передбачає широку профілізацію освітнього процесу на рівні старшої загальноосвітньої школи.

Профільна старша школа має створити реальні умови для професійного самовизначення кожного учня, сприяти рівному доступу до якісної освіти всіх категорій учнів, забезпечити реалізацію особистісно орієнтованого принципу організації навчального процесу, індивідуалізації та диференціації навчання, упровадження дистанційного навчання на основі інформаційних технологій.

Таким чином, стратегія реформування освіти визначає перспективний розвиток старшої школи як профільної. Ці стратегічні завдання конкретизовані у ряді законодавчих і нормативних документів: національній доктрині розвитку освіти, Законі України «Про загальну середню освіту», Концепції реформування загальної середньої освіти (12-річна школа), Концепції профільного навчання в старшій школі.

У комплексі заходів, спрямованих на модернізацію системи загальної середньої освіти Хмельницького району діяльність по реалізації завдань щодо профілізації старшої школи займає провідне місце і здійснюється достатньо динамічно. Профільним навчанням охоплено 100% старшокласників району.

З початку 2006-2007 навчального року в районі відкрито 33 профільних класи. Функціонує 8 багатопрофільних загальноосвітніх навчальних закладів.

У 2007-2008 навчальному році природничо-математичним, суспільно-гуманітарним, філологічним, технологічним, художньо-естетичним та спортивним напрямами навчання охоплено 482 учні 10-х, 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ст. Вищезазначені напрями включають наступні профілі навчання: фізико-математичний, екологічний, біолого-хімічний, біолого-фізичний, біолого-географічний, фізико-хімічний, історичний, історико-філологічний, технологічний та профіль української філології.

У 2008 – 2009 навчальному році заклади освіти району переходять до нового етапу профілізації, на якому акценти переносяться із організаційних зусиль по формуванню профільних класів на забезпечення відповідного змісту профільної освіти, системний аналіз її результативності і якості, формування оптимальної для кожного навчального закладу моделі профільного навчання.

Отже, прийняття Програми впровадження профільного навчання в навчальних закладах Хмельницького району на 2008 – 2013 роки має забезпечити вирішення комплексу завдань для виходу на сучасний рівень вимог в організації профільного навчання, створення рівних умов доступу до загальної середньої освіти кожного громадянина, професійну орієнтацію школярів, сприятиме свідомому вибору ними майбутньої професії.

Мета та основні завдання Програми:

Мета програми полягає у створенні регіональної моделі профільного навчання та системного впровадження в районі до профільної підготовки та профільного навчання старшокласників як одного із основних напрямків роботи по підвищенню якості, доступності та ефективності освіти; підготовки молоді до повноцінної професійної життєдіяльності в сучасних умовах.

Основними завданнями програми є:


 • Виховання особистості, здатної до самореалізації, професійного зростання й мобільності в умовах реформування українського суспільства;

 • Створення умов та забезпечення можливостей рівного доступу учнівської молоді до здобуття загальноосвітньої та допрофесійної підготовки; спрямування молоді на майбутню професійну діяльність;

 • Координація діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, навчальних закладів, громадських організацій у справі підтримки профілізації старшої школи;

 • Комплексне розв’язання питань, пов’язаних із фінансовим, кадровим, навчально-методичним, нормативно-правовим і організаційним забезпеченням профільної школи;

 • Розробка, апробація та впровадження організаційно-методичного супроводу профільного навчання;

 • Спрямування педагогічної діяльності на набуття та розвиток у старшокласників навичок самостійної науково-практичної, дослідницько-пошукової діяльності, розвиток їх інтелектуальних, творчих, моральних, фізичних, соціальних якостей, прагнення до саморозвитку та самоосвіти;

 • Зміцнення та модернізація матеріально-технічної та навчально-методичної бази профільної загальноосвітньої школи.

Принципи програми:

 • принцип фуркації – розподіл учнів за рівнем освітньої підготовки, освітніми інтересами, потребами і здібностями;

 • принцип прогностичної реалізованості – виявлення здібностей учнів для їх обґрунтованої орієнтації на профіль навчання;

 • принцип варіативності й альтернативності освітніх програм, технологій навчання і навчально-методичного забезпечення;

 • принцип наступності та безперервності допрофільної підготовки і профільного навчання;

 • принцип гнучкості змісту і форм організації профільного навчання, забезпечення можливих змін профілю.

Шляхи виконання Програми:

Виконання програми планується здійснювати за такими напрямами: • розширення мережі профільних класів та динамічних профільних груп в межах освітніх об’єднань;

 • створення профільних центрів у складі шкільних освітніх округів;

 • реалізація особистісно - орієнтованого принципу організації навчального процесу;

 • упровадження дистанційного навчання на основі інформаційних технологій;

 • удосконалення системи підготовки і перепідготовки педагогічних кадрів,;

 • створення районної профільної літньої школи старшокласників;

 • збагачення матеріально-технічної бази профільного навчання.

Очікувані результати:

Виконання Програми дасть змогу: • створити регіональну систему допрофільної і профільної освіти підготовки учнів;

 • забезпечити якісну профільну освіту для всіх старшокласників незалежно від соціально-економічного чи географічного фактору;

 • привести мережу профілів старшої загальноосвітньої школи у відповідність до потреб ринку праці району;

 • забезпечити системність інноваційної управлінської та методичної роботи в профорієнтаційній діяльності педагогічних колективів;

 • створити сучасну навчально-матеріальну базу профільного навчання;

 • сприяти формуванню соціально зрілої, комунікативної, інформаційно -, технічно -, технологічно компетентної особистості випускника школи.


Фінансове забезпечення:

Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів, передбачених на утримання галузі „Освіта”, обласного, районного, місцевого бюджету, бюджетів сільських рад, та позабюджетних коштів.Заходи по впровадженню профільного навчання

в навчальних закладах Хмельницького району

на 2008 – 2013 рр.


п/п

Зміст заходів

Термін виконання

Виконавці

1

2

3

4

Розділ 1. Організаційні заходи

1.

Забезпечити прийняття сільських програм впровадження профільного навчання на 2008 -2013 роки

до кінця 2008 року

Директори навчальних закладів, голови сіл

2.

Вивчити соціальний попит та визначити профілі навчання у загальноосвітніх школах району

І півріччя 2008 року

Відділ освіти РДА, РМК

3.

Розробити систему моніторингових досліджень навчальних досягнень учнів з профільних дисциплін та забезпечити її впровадження у загальноосвітніх навчальних закладах.

2008 рік

Відділ освіти РДА, РМК

4.

Забезпечити проведення аналітичних досліджень результативності учнів профільних класів у предметних олімпіадах, конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт МАН, інших конкурсах за профілями.

постійно

Відділ освіти РДА, РМК

5.

Організувати навчання вчителів за програмою Іntel «Навчання для майбутнього»

2008-2013

Відділ освіти РДА, РМК

6.

Впроваджувати поглиблене вивчення профільних дисциплін

2008-2013

Відділ освіти РДА

7.

Здійснювати допрофільну підготовку учнів через факультативи, предметні гуртки, наукові товариства учнів, МАН, предметні олімпіади, кабінети профорієнтації

2008-2013

Відділ освіти РДА

Розділ ІІ. Психолого-педагогічний супровід допрофільної підготовки та профільного навчання

1.

Розробити систему заходів з профконсультаційної роботи та психодіагностики з метою визначення професійних інтересів школярів базової школи та забезпечити її впровадження

І півріччя 2008 року

Психологічна служба

2.

Розробити програмно-методичне забезпечення серії тренінгових занять з використанням елементів психотехнології «Профконсультаційна бесіда».

2008 рік

Психологічна служба

3.

Організувати постійно діючі семінари для педагогів, які працюють у профільних класах

2008-2013

РМК

4.

Розробити програму батьківського всеобучу з проблем професійного самовиховання особистості

2008 рік

Виховний підрозділ відділу освіти

Розділ ІІІ. Профорієнтаційна робота

1.

Вжити заходів щодо створення у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах системи допрофільної підготовки шляхом впровадження курсів за вибором, гуртків та інших форм навчальної та позакласної діяльності відповідно до напрямків профілізації

Постійно

Відділ освіти РДА, РМК

2.

Організувати для учнів 7-9 класів роботу гуртків, спрямованих на поглиблення знань з основ наук допрофільного навчання.

Щорічно

Відділ освіти РДА, керівники навчальних закладів

3.

Розробити програми профорієнтації учнів відповідно до профілю навчання

2008 рік

Відділ освіти РДА, РМК

4.

Створити районний електронний банк профорієнтаційних методик

2008 рік

Відділ освіти РДА, РМК5.

Забезпечити роботу інформаційних центрів з профорієнтації у бібліотеках загальноосвітніх навчальних закладів та у сільських бібліотеках

Постійно

Відділ освіти РДА, РМК

6.

Забезпечити інформування учнів та батьків щодо перспективних потреб професій на ринку праці

Постійно

Відділ освіти РДА, РМК

7.

Розробити та забезпечити впровадження циклу професіографічних зустрічей, тижнів професій, екскурсій на виробництво, зустрічей з ветеранами праці

2008-2013 роки

Відділ освіти РДА, РМК

Розділ IV. Міжгалузева співпраця

1.

Налагодити співпрацю загальноосвітніх шкіл з вищими навчальними закладами для організації науково-дослідницької роботи з відповідних профілів, залучення викладачів вищих навчальних закладів до викладання профільних загальноосвітніх предметів, профільної підготовки старшокласників через дистанційні та підготовчі курси на базі вищих навчальних закладів.

Постійно

Відділ освіти РДА, РМК

Розділ V. Інформаційно-методичне забезпечення

1.

Забезпечити відкритий доступ громадськості до інформації про профільність загальноосвітніх навчальних закладів, розмістити інформацію на Web-caйті відділу освіти районної державної адміністрації.

Постійно

Відділ освіти РДА, РМК

2.

Розробити науково-методичне забезпечення поетапного переходу загальноосвітніх навчальних закладів району на профільне навчання

2008-2013 роки

Відділ освіти РДА, РМК

3.

Розробити методичні рекомендації щодо організації допрофільної підготовки учнів 8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів

2008 рік

Відділ освіти РДА, РМК

4.

Підготувати методичні рекомендації з питань організації випереджаючої самоосвітньої підготовки вчителів для роботи у профільних класах

2008 рік

РМК

5.

Забезпечити популяризацію передового педагогічного досвіду вчителів та педагогічних колективів району викладання профільних предметів.

Постійно

РМК

6.

Створити районну творчу групу вчителів по впровадженню передового досвіду організації профільного навчання

І півріччя 2008 року

Відділ освіти РДА, РМК

7.

Організувати щорічні районні конкурси навчальних програм елективних курсів з питань профільного навчання та допрофільної підготовки

Щорічно

РМК

8.

Створити фонд навчально-методичного забезпечення по кожному профілю загальноосвітньої школи

Постійно

РМК

9.

Забезпечити постійну рубрику „Профільна школа” на сторінках районної газети „Освіта Прибужжя”


2008 рік

Відділ освіти РДА, РМК

Розділ VI. Експериментальна робота щодо впровадження варіативних форм профільного навчання

1.

Організувати експериментальну роботу під керівництвом ОІППО на базі Чорноострівського колегіуму з проблеми організації варіативності профільного навчання в навчальному закладі

2008-2013 рокиВідділ освіти РДА, РМК, ОІППО

2.

Розробити навчальні програми елективних курсів з питань допрофільної підготовки і профільного навчання та їх навчально-методичне забезпечення.

2008-2013 роки

Відділ освіти РДА, РМК.

3.

Забезпечити апробацію програм, підручників та електронних посібників для профільного навчання та допрофільної підготовки.

Постійно

Відділ освіти РДА, РМК.

Розділ VII. Інноваційні методи забезпечення профільного навчання

1.


Забезпечити впровадження інформаційно-комунікативних та інтерактивних педагогічних технологій у навчально-виховний процес профільної школи

Постійно

Відділ освіти РДА, РМК

2.

Створити банк інноваційних методик викладання профільних предметів

2008 рік

Відділ освіти РДА, РМК

3.

Розпочати впровадження дистанційної форми навчання для обдарованих учнів

2008-2009 роки

Відділ освіти РДА, РМК

Розділ VIII. Робота з батьками та громадськістю

1.

Проводити роз'яснювальну роботу серед батьків та громадськості щодо концептуальних засад та переваг переходу загальноосвітніх навчальних закладів на профільне навчання

Постійно

Відділ освіти РДА, РМК

2.

Розробити методичний механізм для здійснення соціологічного опитування серед випускників загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня та їх батьків щодо вибору профілю навчання

І півріччя 2008 року

Відділ освіти РДА, РМК

3.

Організувати Інтернет - форум з метою опитування батьків з питань професійної орієнтації учнів

Постійно

Відділ освіти РДА, РМК


Розділ IX. Удосконалення кваліфікації педагогічних кадрів

1.

Створити базу даних вчителів, які працюють у профільних класах

Постійно

Відділ освіти РДА, РМК

2.

Розробити перспективний план підвищення кваліфікації педагогічних керівних кадрів на 2008 – 2013 роки з урахуванням забезпечення якісної організації профільного навчання.

І квартал 2008 року

Відділ освіти РДА, РМК

3.

Забезпечити випереджаючо-моделюючий характер самоосвітньої роботи педагогів з проблем профільного навчання

Постійно

Відділ освіти РДА, РМК

4.

Розробити та забезпечити впровадження системи моніторингу відповідності рівня фахової майстерності педагогів з профільних предметів

Постійно

Відділ освіти РДА, РМК

5.

Організувати віртуальний форум з проблем профілізації

І півріччя 2008 року

Відділ освіти РДА, РМК

Розділ X. Фінансове забезпечення програми

п/п

Зміст заходів

Термін виконання

Джерела фінансування і прогнозований обсяг видатків

Районний бюджет

Місцевий бюджет

1

2

3

4

5

1.

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників, що викладають профільні предмети

2008

2009


2010

2011


2012

2013


30,0

30,0


30,0

30,0


30,0

30,0

2.

Допрофільна та профільна підготовка учнів шляхом:

 • курсів за вибором;

 • факультативів;

 • гуртків;

 • індивідуальних годин

2008


2009

2010


2011

2012


2013

400,0 (з/п)

400,0

400,0


400,0

400,0


400,0
3.

Підвіз учнів до профільних закладів в межах освітніх об’єднань

2008

2009


2010

2011


2012

2013


244,0

250,0


250,0

350,0


370,0

400,0

4.

Оснащення автокласів і шкільних майстерень

2008

2009


2010

2011


2012

2013


25,0

25,0


25,0

25,0


25,0

25,0

5.

Оснащення спортивних залів і майданчиків

2008

2009


2010

2011


2012

2013


25,0

25,0


25,0

25,0


25,0

25,0

6.

Оснащення навчальних кабінетів і лабораторій

2008

2009


2010

2011


2012

2013


50,0

100,0


200,0

300,0


400,0

500,0

7.

Придбання музичних інструментів, оргтехніки, відео- та музичної апаратури

2008

2009


2010

2011


2012

2013


-

15,0


15,0

15,0


15,0

15,0

8.

Функціонування районної літньої профільної школи старшокласників

2008

2009


2010

2011


2012

2013


4000,00

10000,00


20000,00

20000,00


25000,00

30000,00

Каталог: doc
doc -> Замінено текст розділу: IV. Соціокультурна змістова лінія
doc -> Корінь слова. Спільнокореневі слова
doc -> Та закону України „Про загальну середню освіту
doc -> Тема. Числівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Числівники кількісні і порядкові. Числівники прості, складні й складені. Мета
doc -> Змінювання прикметників за родами. Родові закінчення прикметників
doc -> Тема.. Старий рік поспішає на поріг
doc -> Повідомлення по темі «Будова слова»
doc -> Урок у першому класі «здрастуй, школо!» Мета: Розкрити учням поняття слів «школа», «школяр», розширювати пізнавальну діяльність дітей, формувати інтерес до навколишнього світу


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал