Рішення міської ради 24. 12. 2015 №48 від Програма перспективного розвитку освіти м. Кривого Рогу на 2016 2018 рокиСторінка1/5
Дата конвертації22.02.2017
Розмір0,8 Mb.
ТипРішення
  1   2   3   4   5ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення міської ради

24.12.2015 №48
від --.--.2015
Програма

перспективного розвитку освіти

м. Кривого Рогу на 2016 2018 роки
І. Вступ
У 2015 році завершилася реалізація Програми перспективного розвитку «Освіта міста Кривого Рогу» на 2013 – 2015 роки.

За цей час у освітній галузі міста, як і в Україні загалом, відбулася низка позитивних змін, з’явилися нові тенденції, обумовлені процесами реформування усіх освітніх ланок.

Через фінансово-економічну нестабільність, недостатність державного фінансування, соціальну розмежованість у суспільстві продовжують залишатись актуальними проблеми забезпечення рівного доступу до здобуття якісної освіти, її інтеграції в європейський освітній простір, належного фінансування закладів освіти всіх типів, соціального захисту учасників навчально-виховного процесу.

Програма перспективного розвитку освіти м. Кривого Рогу на 2016 – 2018 роки (надалі – Програма) визначає стратегічні пріоритети розвитку освіти міста, організаційні шляхи їх реалізації, обґрунтовує необхідне ресурсне забезпечення.

Програма спрямована на сталий розвиток суб’єктів навчально-виховного процесу, модернізацію змісту, методів і форм навчання та виховання, забезпечення стабільного функціонування та розвитку матеріально-технічної й навчально-методичної бази навчальних закладів, підвищення фахового рівня педагогічних і управлінських кадрів, удосконалення системи контролю й оцінювання управлінських рішень.

Програма розроблена відповідно до Конституції України, Законів
України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», Указів Президента України від 30 вересня 2010 року №926/2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», №927/2010 «Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді», 25 червня 2013 року №344/2013 «Про національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», 13 жовтня 2015 року №580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 – 2020 роки».

Очікувані результати ефективності Програми

Виконання Програми дасть змогу: • забезпечити позитивні зміни в розвитку освітньої галузі міста, належний рівень освітніх послуг, дотримання вимог державних освітніх стандартів;

 • привести стан матеріально-технічної та навчальної бази освітніх
  закладів у відповідність до діючих стандартів організації навчального середовища;

 • оптимізувати мережу навчальних закладів;

 • удосконалити систему роботи в місті з обдарованими дітьми та учнівською молоддю;

 • розширити можливості використання інформаційних технологій у освітньому середовищі міста;

 • упровадити в практику роботи освітніх закладів сучасні педагогічні
  технології, забезпечити доступ до світових інформаційних мереж, створити умови для самоосвіти учасників навчально-виховного процесу, запровадити різні форми дистанційного навчання;

 • забезпечити подальший розвиток системи дійового стимулювання
  обдарованих дітей та учнівської молоді, педагогічних працівників;

 • налагодити співпрацю між навчальними закладами та соціальними партнерами з питань профорієнтації молоді;

 • забезпечити якісну освіту дітей та учнівської молоді з порушеннями психофізичного розвитку та особливими освітніми потребами шляхом упровадження інтегрованого та інклюзивного навчання.

Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координація та контроль здійснюються на основі моніторингу й оцінювання діяльності навчальних закладів.

Організація виконання Програми покладається на управління освіти і науки виконкому міської ради та комунальний заклад «Інноваційно-методичний центр».

Управління освіти і науки виконкому міської ради щороку до 20 червня та 20 грудня готує узагальнену інформацію про стан виконання Програми.

ІІ. ПАСПОРТ Програми

1

Розробник Програми

Управління освіти і науки виконкому
міської ради

2

Відповідальний виконавець Програми

Управління освіти і науки виконкому
міської ради

3

Учасники Програми

Управління освіти і науки виконкому
міської ради, відділи освіти виконкомів районних у місті рад, заклади освіти міста

4

Термін реалізації Програми

2016 – 2018 роки

5

Перелік напрямів та проектів, що будуть реалізовані в межах Програми

1. Дошкільна освіта

- проект «Дошкілля».2. Загальна середня освіта, проекти:

 • «Рівний доступ до якісної освіти»;

 • «Обдарована дитина»;

 • «Забезпечення прав дітей у системі освіти»;

 • «Соціально-психологічний супровід учасників навчально-виховного процесу»;

 • «Дитина з особливими освітніми потребами»;

 • «Свідомий вибір професії – запорука успіху випускника».

3. Позашкільна освіта. Виховна робота

- проект «Позашкілля +».4. Збереження й розвиток здоров’я, гарантування безпеки особистості через освіту.

5. Упровадження інформаційно-комуніка-ційних технологій у навчальних закладах міста

6

Обсяги та джерела фінансування Програми

Міський бюджет, позабюджетні кошти, кошти інших джерел, не заборонених чинним законодавством України


ІІІ. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

Дошкільна освіта

Розширення мережі дошкільних навчальних закладів до повного задоволення потреб населення, будівництво нових закладів, реконструкція та
відновлення роботи раніше ліквідованих дошкільних закладів; створення додаткових місць у функціонуючих дошкільних навчальних закладах.


Максимальне охоплення дошкільною освітою дітей віком від 3 до
6 (7) років через урізноманітнення форм її здобуття.


Загальна середня освіта

Запровадження Державних стандартів освіти.

Оптимізація мережі загальноосвітніх навчальних закладів.

Зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів.

Інформатизація освітнього процесу в навчальних закладах.

Удосконалення системи роботи з керівними кадрами й педагогічними працівниками закладів освіти.Навчання дітей з особливими освітніми потребами

Розширення практики інтегрованого та інклюзивного навчання в дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах молоді і дітей, які потребують корекції психофізичного розвитку.

Здійснення ефективного психолого-медико-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами.

Уведення посад асистентів вихователя (учителя) у навчальних закладах.Позашкільна освіта

Підвищення охоплення учнів загальноосвітніх навчальних закладів позашкільною освітою.

Залучення до гурткової роботи дітей соціально незахищених категорій, сприяння їх всебічному розвитку та соціалізації.

Виявлення обдарованих дітей та учнівської молоді й створення умов для їх розвитку.

Зміцнення навчальної та матеріальної бази позашкільних навчальних
закладів.
Матеріально-технічне забезпечення

Енергозбереження у навчальних закладах: заміна вікон на склопакети, утеплення дахів та фасадів, заміна приладів освітлення на енергозберігаючі.

Поновити обладнання навчальних кабінетів з предметів природничо-математичного циклу.

Оновлення шкільних меблів, придбання спортивного інвентарю, меблів для їдалень, навчально-наочних посібників і лабораторного обладнання.

Придбання комп’ютерної, мультимедійної, оргтехніки, інтерактивних дошок, проекторів і програмного забезпечення для дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів.

Здійснення ремонту застарілої комп’ютерної техніки.ІV. Мета та завдання Програми

Забезпечення конституційних прав і державних гарантій рівного доступу до здобуття якісної освіти.

Організація та забезпечення належних умов функціонування розвитку галузі освіти міста.

Досягнення нової сучасної якості дошкільної, середньої, позашкільної освіти шляхом створення умов для апробації та ефективного впровадження прогресивних технологій інноваційного розвитку, сучасних принципів організації освітнього процесу навчальних закладів.

Підвищення ефективності використання фінансових та матеріально-технічних ресурсів, які залучаються для забезпечення діяльності галузі.

Формування інформаційно-освітнього простору в місті.

Розширення можливостей для соціалізації учнівської молоді.

Забезпечення розвитку й удосконалення всіх напрямів діяльності закладів освіти, стимулювання через економічні та правові важелі їх самовдосконалення, конкурентоздатності, саморозвитку, автономності в управлінні.

Удосконалення системи профорієнтації, усвідомленого вибору професії та досягнення успіху в майбутньому випускниками навчальних закладів.

V. Шляхи та засоби виконання Програми

Здійснення системи заходів щодо забезпечення якісної освіти в


усіх освітніх ланках.

Управлінське й науково-методичне забезпечення розбудови інноваційних моделей освіти.

Пошук і реалізація сучасних ефективних моделей виховання, спрямованих на формування системи цінностей особистості, адекватних актуальним завданням розбудови суспільства в Україні, її інтеграції в європейський простір та світове співтовариство.

Приведення змісту фундаментальної, психолого-педагогічної, методичної, інформаційно-технологічної, практичної, соціально-гуманітарної підготовки до вимог інформаційно-технологічного суспільства та змін, що відбуваються у соціально-економічній, духовній і гуманітарній сферах, та підвищення кваліфікації педагогічних працівників.Активізація співпраці з професійно-технічними, вищими навчальними закладами та підприємствами міста з питань профорієнтації молоді.

VІ. Напрями діяльності та заходи Програми

VІ. І. Дошкільна освіта

Проект «Дошкілля»

Мета проекту:

 • реалізація державної політики щодо забезпечення конституційних прав і державних гарантій дітям дошкільного віку на здобуття дошкільної освіти;

 • збільшення охоплення дітей різними формами дошкільної освіти.

Завдання проекту:

  1. Забезпечення конституційних прав та державних гарантій доступності здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку шляхом розширення мережі дошкільних навчальних закладів різних типів і форм власності та зміцнення їх матеріально-технічної бази.

  2. Модернізація освітньо-виховної та управлінської діяльності в
   дошкільних навчальних закладах.

  3. Створення комплексного методичного забезпечення освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах з використанням інформаційних комп’ютерних технологій.

  4. Забезпечення особистісного зростання кожної дитини з урахуванням її здібностей, індивідуальних психічних і фізичних особливостей.

  5. Підвищення рівня психолого-педагогічної, інноваційної, інформаційної компетентності педагогів, створення оптимальних умов для їх самовдосконалення та самореалізації.

  6. Збереження та зміцнення фізичного, психічного, соціального й духовного здоров’я дітей з раннього дитинства шляхом поєднання медичного нагляду, оптимальної системи педагогічного впливу, соціально-педагогічної реабілітації та співпраці з батьками.

  7. Розширення інтерактивних форм роботи з батьками.

  8. Надання якісних додаткових освітніх послуг дошкільникам.

  9. Забезпечення наступності в змісті, технологіях та організаційних формах дошкільної освіти в загальноосвітніх навчальних закладах міста.

Шляхи реалізації проектуз/п

Зміст заходу

Термін

виконання

Виконавці

1

2

3

4

1

Забезпечити прогнозування та розвиток дошкільної освіти, оптимізацію мережі дошкільних закладів усіх типів і форм власності відповідно до освітніх потреб

населення та демографічних прогнозів:

1.1. Збільшити потужність функціоную- чих дошкільних закладів за рахунок ви

користання резервних приміщень закладів освіти.

1.2. Забезпечити подальший розвиток


2016 – 2018 рр.


Управління освіти і науки виконкому міської ради, відділи освіти виконкомів районних у місті рад, ке-

рівники дошкільних навчальних закладів

1

2

3

4
мережі дошкільних навчальних закладів шляхом реорганізації шкіл у навчально-виховні комплекси «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад»2

Сприяти проведенню реконструкції раніше ліквідованих та будівництву нових дошкільних навчальних закладів (у зв’язку з демографічною ситуацією)

2016 – 2018 рр.

Управління освіти і науки виконкому міської ради, відділи освіти виконкомів районних у місті рад

3

Здійснювати програмно-методичне забезпечення дошкільних навчальних закладів відповідно до комплексних загальних, парціальних та додаткових освітніх програм, затверджених (схвалених) Міністерством освіти і науки України: «Дитина», «Впевнений старт», «Дитина в дошкільні роки», «Українське дошкілля» тощо

2016 – 2018 рр.

Управління освіти і науки виконкому міської ради, комунальний заклад «Інноваційно-методичний центр», відділи освіти
виконкомів районних у місті рад


4

Удосконалювати та впроваджувати ефективну систему заходів зі збереження й зміцнення фізичного, психічного та духовного здоров’я дитини:

- спортивні змагання «Веселі старти»;

- благодійний аукціон «Від серця – до серця»;

- огляд-конкурс територій дошкільних навчальних закладів «Мальовничі куточки наших садочків»;

- відеоконкурс святкових заходів «Україна – єдина країна»


2016 – 2018 рр.,

червень,


квітень,
серпень,

жовтень


Управління освіти і науки виконкому міської ради, комунальний заклад «Інноваційно-методичний центр», відділи освіти
виконкомів районних у місті рад та керівники дошкільних навчальних закладів

5

Забезпечити організацію професійного навчання вихователів шляхом ефективного проведення різних форм методичної роботи

2016 – 2018 рр.,
щоквартально

Управління освіти і науки виконкому міської ради, відділи освіти виконкомів районних у місті рад та керівники дошкільних навчальних закладів

6

Забезпечити поліпшення матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів та придбання обладнання й предметів довгострокового користування

2016 – 2018 рр.

Управління освіти і науки виконкому міської ради, відділи освіти виконкомів районних у місті рад та керівники дошкільних навчальних закладів

7

Забезпечити охоплення дітей дошкільною освітою через стимулювання різних форм її надання (заохочення суб’єктів освітнього простору до ефективної підтримки дошкілля міста)2016 – 2018 рр.Управління освіти і науки виконкому міської ради, комунальний заклад «Інноваційно-методичний центр», відділи освіти
виконкомів районних у місті рад та керівники дошкільних навчальних закладів

1

2

3

4

8

Забезпечити координаційно-методичний супровід організації та реалізації міського освітнього проекту «Психолого-педагогічний супровід гендерної соціалізації дітей в умовах дошкільного нав-

чального закладу»2016 – 2017 рр.

Управління освіти і науки виконкому міської ради, комунальний заклад «Інноваційно-методичний центр»

9

Забезпечити впровадження кваліметричної моделі оцінювання рівня розвитку дитини2016 – 2018 рр.,

вересень –травень

Управління освіти і науки виконкому міської ради, комунальний заклад «Інноваційно-методичний центр», відділи освіти виконкомів районних у місті рад та керівники дошкільних навчальних закладів

10

Сприяти захисту прав внутрішньо переміщених осіб у частині зарахування дітей до дошкільних навчальних закладів міста в порядку, визначеному чинним законодавством України

2016 – 2018 рр.

Управління освіти і науки виконкому міської ради, відділи освіти виконкомів районних у місті рад

VІ.ІІ. Загальна середня освіта

Проект «Рівний доступ до якісної освіти»

Мета проекту:

 • забезпечення рівного доступу та високої якості загальної середньої освіти на засадах особистісно зорієнтованого, компетентнісного й діяльнісного підходів;

 • реалізація державної політики в освітній галузі Криворіжжя шляхом демократизації управління закладами освіти;

 • організація виконання нових пріоритетів розвитку учнів основної й старшої школи, передбачених у новому Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти.

Завдання проекту:

 1. Удосконалення наявної мережі загальноосвітніх навчальних закладів та відповідність її потребам територіальної громади міста Кривого Рогу.

 2. Дотримання законодавства про мови в загальноосвітніх навчальних закладах міста відповідно до затверджених статутів, реалізація прав громадян на вільний вибір мови навчання.

 3. Забезпечення реалізація нового Державного стандарту базової і повної загальної освіти та вироблення стратегії підвищення її якості.

 4. Створення умов для рівного доступу учнівської молоді до здобуття допрофільної, профільної, допрофесійної та початкової професійної освіти.

 5. Розвиток сучасного інформаційно-комунікаційного, матеріально-технічного оснащення освітнього процесу в кожному загальноосвітньому навчальному закладі; забезпечення широкого доступу до інформаційних ресурсів мережі Інтернет.

 6. Використання нових ефективних моделей матеріально-технічних, кадрових, навчально-методичних, інформаційних та інших ресурсів загальної середньої освіти в місті, виходячи зі специфічних особливостей регіональних соціально-економічних умов та освітніх потреб учнів.


Шляхи реалізації проекту
з/п

Зміст заходу

Термін

виконання

Виконавці

1

2

3

4

1

Забезпечити формування гнучкої мережі загальноосвітніх навчальних закладів, яка б ураховувала демографічну ситуацію в місті, виконання мовного законодавства відповідно до потреб територіальної громади міста Кривого Рогу

2016 – 2018 рр.

Управління освіти і науки виконкому міської ради, відділи освіти виконкомів районних у місті рад, керівники закладів освіти

2

Створити навчально-виховний комплекс на базі Криворізької загальноосвітньої школи №103 – «Загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів – багатопрофільний ліцей №103»

2017 рік

Управління освіти і науки виконкому міської ради, відділи освіти виконкомів районних у місті рад

3

Забезпечити учнів 1-4-х класів загально-освітніх навчальних закладів та дітей пільгових категорій повноцінним гарячим харчуванням

2016 – 2018 рр.

Управління освіти і науки виконкому міської ради, відділи освіти виконкомів районних у місті рад

4

Створити умови для індивідуального навчання, вечірньої, дистанційної форм навчання та екстернату

2016 – 2018 рр.

Управління освіти і науки виконкому міської ради, комунальний заклад «Інноваційно-мето-дичний центр», відділи освіти виконкомів районних у місті рад, керівники закладів освіти

5

Організувати перехід основної та старшої школи на новий Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти та Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів ІІ та ІІІ ступенів

2016 – 2018 рр.

Управління освіти і науки виконкому міської ради, комунальний заклад «Інноваційно-ме-тодичний центр», відділи освіти виконкомів районних у місті рад, керівники закладів освіти

6

Створити Wi-Fi зони в бібліотеках кожного загальноосвітнього навчального закладу

2017 рік

Управління освіти і науки виконкому міської ради

7

Співпрацювати з Дніпропетровським регіональним центром оцінювання якості освіти у питаннях організації й проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання учнівської молоді

2016 – 2018 рр.

Управління освіти і науки виконкому міської ради, комунальний заклад «Інноваційно-ме-тодичний центр», відділи освіти виконкомів районних у місті рад, керівники закладів освіти

1

2

3

4

8

Здійснити моніторинг знань учнів 5-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, які навчалися за новими Державними стандартами початкової освіти:

- залишкових з української мови за освітній рівень початкової загальної середньої освіти;

- з іноземних мов


2016 рік

Управління освіти і науки виконкому міської ради; комунальний заклад «Інноваційно-мето-дичний центр», відділи освіти виконкомів районних у місті рад, керівники закладів освіти

9

Провести цикл науково-методичних заходів у рамках виконання міської Програми щодо реалізації Концепції профільного навчання у старшій школі та організованого переходу старшої школи на новий Державний стандарт на 2014 – 2018 роки (Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року №1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної освіти»):

 • міський тренінг-марафон «Філологічна освіта Криворіжжя у контексті профілізації старшої школи»;

 • міський майстер-клас «Суспільно-гуманітарна освіта як запорука розвитку правової держави»;

 • міський спортивний фестиваль «Здорові діти – здорова родина – здорова нація»;

 • міський освітній вернісаж «Роль школи естетичного виховання у формуванні духовного світогляду дитини»;

 • підсумкова науково-методична конференція «Нова якість профільної освіти міста в умовах переходу на нові Державні стандарти»

2016 – 2018 рр.,

березень,

2016 року,
листопад,

2016 року,


березень,

2017 року,


листопад,

2017 року


березень,

2018 рокуУправління освіти і науки виконкому міської ради, комунальний заклад «Інноваційно-мето-дичний центр», відділи освіти виконкомів районних у місті рад, керівники закладів освіти

10

Створювати умови для автономності та демократизації управління загальноосвітніми навчальними закладами в умовах реформування освіти

2016 – 2018 рр.

Управління освіти і науки виконкому міської ради, відділи освіти виконкомів районних у місті рад

11

Забезпечити реалізацію Державного стандарту початкової загальної освіти шляхом проведення заходів:

 • «круглий стіл» для вчителів 1–4 класів з питань упровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти;

- робота консультаційних пунктів для надання допомоги вчителям початкових класів, які викладатимуть інформатику в 2 – 4 класах за новими навчальними планами та програмами;

Квітень


2016 – 2018 рр.,

2016 – 2018 рр.,

Управління освіти і науки виконкому міської ради, комунальний заклад «Інноваційно-мето-дичний центр», відділи освіти виконкомів районних у місті рад, керівники загальноосвітніх навчальних закладів1

2

3

4
 • семінар-практикум для вихователів груп продовженого дня з питання органі-

зації діяльності в умовах оновлення змісту початкової освіти;

 • майстер-класи з актуальних питань

розвитку початкової школи та підвищення якості початкової освіти;


 • міські олімпіади з базових дисциплін (математика, українська, російська, англійська мова, природознавство) серед учнів 4-х класів з метою раннього виявлення нахилів, здібностей і обдарованості молодших школярів загальноосвітніх навчальних закладів;

 • міський конкурс дитячої літературної творчості «Первоцвіт» з метою виявлення дітей молодшого шкільного віку з творчими літературними здібностями

березень

2018 року,

2016 – 2018 рр.,

2016 – 2018 рр.,

січень,

щорічно

12

Проведення моніторингових досліджень за різними освітніми напрямами в навчальних закладах:

 • моніторинг рівня організації та результативності методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах міста;

 • моніторингове дослідження стану впровадження профільної математичної освіти в загальноосвітніх навчальних закладах;

 • моніторингове дослідження стану виховної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах;

 • моніторинг стану викладання та рівня знань учнів з української мови і літератури в загальноосвітніх навчальних закладах;

 • моніторинг рівня використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів;

 • діагностика обдарованості з визначення здібностей учнів різних вікових категорій;

 • моніторинг результативності участі учнів у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін, інтелектуальних конкурсах різних рівнів;

 • моніторингове дослідження готовності педпрацівників закладів освіти до ро- боти над обласною методичною проблемою «Освітні стратегії соціалізації осо- бистості громадського суспільства»

2016 – 2018 рр.,

2016 – 2018 рр.,

2016 рік,

2016 – 2018 рр.,

2016 рік,

2017 рік,


2016 – 2018 рр.,

2016 – 2018 рр.,

2016 – 2018 рр.
Управління освіти і науки виконкому міської ради, комунальний заклад «Інноваційно-мето-дичний центр»

1

2

3

4

13

Забезпечити поліпшення матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів та придбання обладнання й предметів довгострокового користування

2016 – 2018 рр.

Управління освіти і науки виконкому міської ради, відділи освіти виконкомів районних у місті рад, керівники загальноосвітніх навчальних закладів
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал