Реферату можуть бути: аналіз актуальних проблем за спеціальністю освітніх або психолого-педагогічних проблемСкачати 71,01 Kb.
Дата конвертації31.01.2017
Розмір71,01 Kb.
ТипРеферат
Оформлення випускної роботи
Змістом випускної роботи чи реферату можуть бути:

- аналіз актуальних проблем за спеціальністю освітніх або психолого-педагогічних проблем;

- аналіз і характеристика інноваційних педагогічних систем;

- аналіз комплексу науково-методичних проблем та явищ педагогічної теорії та практики (власного досвіду, досвіду колег своєї школи, району, міста). Маючи одну й ту ж назву, випускна робота і реферат мають відрізнятися постановкою проблеми, глибиною викладу, ступенем узагальнення матеріалу теми, яка розглядається. Якість роботи, її зміст і рівень багато в чому залежать від виконаної слухачами підготовчої роботи, яку умовно можна поділити на декілька етапів:

І - вибір теми випускної роботи чи реферату, з’ясування ступеня її дослідженості в літературі;

П - підбір літератури, складання бібліографічного списку;

Ш - вивчення літератури та інших джерел;

IV - складання плану роботи.

Після ознайомлення із загальною і спеціальною літературою складається попередній варіант плану роботи. По ходу накопичення матеріалу та його систематизації план удосконалюється й корегується. Після завершення підготовчої роботи складається його остаточний варіант.

Структура роботи має такий вигляд: зміст, вступ, основна частина, висновки, бібліографія (список використаної літератури), додатки.

Вступ дає загальне уявлення про роботу й містить такі основні моменти:

а) обґрунтування теми;

б) актуальність обраної теми, ступінь її дослідженості;

в) визначення мети та завдань роботи, виділення кола питань, які слід розглянути для найповнішого розкриття теми;

г) стислий огляд літератури та інших джерел.

Основна частина роботи складається з двох-чотирьох розділів, у свою чергу розбитих на параграфи. Кожний розділ має висвітлювати самостійне питання з поставленої проблеми, параграф - окрему частину цього питання. Надзвичайно важливим є збереження логічного зв'язку між розділами (параграфами в розділі) і послідовність переходу від одного розділу до іншого. Зміст розділів і параграфів має відповідати їхній назві, закінчуватися висновками.

Висновки - остання частина роботи (до 5 стор.), яка містить загальні висновки щодо досліджуваної теми. Вони мають бути чіткими, місткими й короткими за формою. Нових фактичних даних, теоретичних положень у цій частині подавати не слід, доречно підкреслити перспективу розвитку проблеми в освітній практиці, а також запропонувати власні практичні рекомендації. Висновки констатують ступінь реалізації мети і завдань, які були визначені у вступі, а також теоретичну цінність виконаної роботи.

Оформлення роботи

Допускається оформлення випускної роботи, творчого проекту, реферату в рукописному або надрукованому варіантах. Приблизний обсяг випускної роботи 2 друковані аркуші (48-50 сторінок рукописного тексту або до 30 сторінок друкованого тексту на машинці, або до 30 сторінок тексту комп’ютерного друку), реферату – 1 друкований аркуш (24 сторінки рукописного тексту або до 15 сторінок друкованого тексту на машинці, або до 15 сторінок тексту комп’ютерного друку).

Стандартний машинописний лист має до 30 рядків, надрукованих через 2 інтервали на одному боці; стандартний лист, набраний на комп’ютері, має до 40 рядків, надрукованих через 1,5 інтервали на одному боці (розмір шрифту – 14). Довжина кожного рядка – 62-66 знаків, новий абзац починається з відступу не менше 8-13 мм. Лист має такі поля: верхній – не менше 20 мм, нижній – не менше 20 мм, правий – не менше 10 мм, лівий – не менше 30 мм.

Робота відкривається титульним листом, на якому послідовно вказується: міністерство, назва інституту, кафедра, тема роботи, прізвище, ім'я, по батькові слухача курсів, посада і місце роботи, місто і рік написання роботи.

За титульним листом розміщується план роботи, в якому послідовно вказується вступ (без номера), назви розділів і параграфів (з відповідною нумерацією), висновки (без номера), список використаних джерел (без номера), додатки (без номера).

Важливу інформаційну роль у тексті роботи відіграє бібліографічний апарат - посилання на джерела й літературу, а також список літератури і джерел.

Бібліографічні посилання в тексті роботи та список літератури мають бути оформленими відповідно до вимог міжнародного стандарту бібліографічного опису.

Кожне висловлювання, положення, статистичний матеріал, які цитуються, слід обов'язково підтвердити посиланням на джерела. Посилання, як і примітка, пов'язується з основним текстом роботи таким чином: після місця в тексті, яке вимагає вказівки на джерело, на верхній лінії рядка вказується цифра порядкового номера посилання. Та ж сама цифра ставиться в кінці сторінки перед посиланням, відділена від тексту лінією. Використовується, як правило, два варіанти нумерації посилань - на кожній сторінці нова нумерація або від першої на початку роботи до останньої сторінки. Можна також у тексті після цитати в дужках вказувати цифрами відповідний порядковий номер джерела, який відповідає запису в списку використаних джерел. У такому випадку в дужках вказується цифра, через кому - номер сторінки.

Для того, щоб грамотно оформити посилання, слухачам необхідно дотримуватися таких положень.

1. У тексті роботи знак посилання ставиться: а) після цитати, якщо пояснюючий текст передує їй або вставлений у середину;

б) після пояснюючого тексту, якщо він іде за цитатою;

в) після слів, яких стосується посилання при відсутності цитати.

2. Знак посилання ставлять в кінці речення, якщо його не можна віднести до конкретних слів, або в кінці абзацу, тобто в логічно виправданому місці.

3. Слід дотримуватись такої послідовності знаків при посиланні: кома, крапка з комою, двокрапка й крапка ставляться після знаку посилання; знак питання й оклику, багатокрапка й лапки ставляться перед знаком посилання .

4. У тих випадках, коли цитата приводиться не дослівно, а в переказі, чи слухач хоче послатися на думку автора, то перед посиланням на джерело вживається скорочення “див.” (дивися).

5. Якщо дається посилання на приведену цитату з джерела, яке на цей момент не можна знайти, то перед нею вживаються слова: "Цит.за:" .

6. Скорочувати слова в основному заголовку роботи, який указаний у посиланні, не дозволяється. Якщо після основного заголовка на титульному листі вказані дати, події або хронологічні рамки дослідження, то їх наводять після заголовку через кому. Кому не ставлять, якщо дати взято в дужки.

7. У підрядкових посиланнях обов'язковою є вказівка на місце й рік видання, тобто відомості про вихідні дані.

8. При повторних підрядкових посиланнях опис джерела дається в скороченій формі: вказується автор, назва, номер сторінки. Скорочення застосовуються в таких випадках:

а) перше і повторне посилання далі на один і той же твір на одній сторінці;

б) повторне посилання на цей же твір, подане на наступних сторінках;

в) повторні посилання на різні твори різних авторів, подані на тій самій сторінці;

г) первинні і повторні посилання на різні твори одного і того ж автора, подані на одній сторінці.

9. При цитуванні газет у підрядкових посиланнях вказуються їхні назви (без лапок), рік (лише цифрами), число й місяць або прізвище й ініціали автора, назва статті, рік, число і місяць. При цитуванні журналу вказується прізвище й ініціали автора, назва статті, рік, номер, сторінка.У бібліографії (списку використаної літератури) можна виділити два основних розділи:

1) джерела (опубліковані документи, матеріали);

2) література (в алфавітному порядку із зазначенням прізвища та ініціалів автора, повної назви роботи, місця видання, видавництва (при цьому слово "видавництво" й лапки у назві видавництва опускаються), року видання й кількості сторінок.

Вказуючи джерело, взяте з журналу та газети, слід зазначити автора, повну назву статті, назву журналу, рік видання, номер, сторінку .

При складанні списку використаної літератури слід враховувати, що кожне вміщене в цей список джерело повинне бути використаним у роботі.

Допоміжні чи додаткові матеріали, які затруднюють сприйняття тексту основної частини роботи, переносяться в додатки.

Кожний додаток має починатися з нової сторінки з вказівкою в правому верхньому кутку слова "Додаток" та мати тематичний заголовок. Якщо в роботі наявні декілька додатків, вони нумеруються арабськими цифрами (без знака №), наприклад: Додаток 1.

Зв'язок основного тексту з додатками здійснюється через посилання, які вживаються зі словом "див."


Приклади бібліографічного опису та оформлення посилань,

запису джерел у списку використаної літератури


  1. Амонашвили Ш.А. Психологические основы педагогического сотрудничества / Ш.А. Амонашвили. –К.: Рад. школа, 1999.

  2. Антонова Г.В. Как помочь ребенку войти в современный мир / Г.В. Антонова. – М., 1995.

  3. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі» / Наук. керівн. та заг. ред. О.Л. Кононко. – К.: Світич, 2009. – 430 с.

  4. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні. – К.: Ред. журн. «Дошкільне виховання», 1999. – 62 с.

  5. Белая К.Ю. Педсовет в дошкольном образовательном учреждении: подготовка и проведение / К.Ю.Белая. – М.: ТЦ Сфера, 2004.

  6. Бех Л.Д. Особистісно зорієнтоване виховання / Л.Д. Бех. – К.: ЗМН, 1998.

  7. Гавриш Н.В. Сучасне заняття в дошкільному закладі: навчально-методичний посібниу / Н.В. Гавриш. – Луганськ: Альма-матер, 2007.

  8. Гончаренко А. Особистісно-орієнтована модель освіти: підготовка педагога / А. Гончаренко // Дошкільне виховання. – 2008. – № 1. – С. 11.

Каталог: zubkova -> Kursova
Kursova -> Департамент освіти і науки, молоді та спорту Луганської обласної державної адміністрації
zubkova -> Історія у 2016/2017 навчальному році одночасно будуть чинними дві програми для учнів 5 класів: «Історія України. Вступ до історії» (К.: Перун, 2005) та «Історія України
zubkova -> Попаснянський районний методичний центр
Kursova -> Попаснянський районний методичний центр
Kursova -> «Інноваційні технології навчання шкільних дисциплін»
Kursova -> Департамент освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Тематика випускних робіт, творчих проектів
zubkova -> Київська Русь, Русь-Україна


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал