Редактор графічний редактор для трьохвимірних об'єктів. Формує їх перетини І оберти. АзсііСкачати 165,67 Kb.
Дата конвертації01.03.2017
Розмір165,67 Kb.

1. ЗО редактор - графічний редактор для трьохвимірних об'єктів. Формує їх перетини і оберти.

2. АЗСІІ - американський стандартний код обміну інформацією для кодування у вигляді байта букв, цифр, знаків операцій.

3. Автоматизоване робоче місце (АРМ, робоча станція) - місце оператора-спеціаліста, яке обладнано персональним комп'ютером, відповідними спеціалізованими програмами і підключено до мережі підприємства.4. Автоматизовані навчальні системи -(АНС) - комп'ютерні комплекси програмно-технічних і учбово-методичних засобів, які забезпечують процес інтерактивного навчання.

5. Автоматизовані системи наукових досліджень (АСНД) - призначені для автоматизації наукових експериментів, моделювання об'єктів дослідження.

6. Адаптер - пристрій зв'язку комп'ютера з периферійними пристроями.7. Адреса - номер конкретного байта оперативної пам'яті комп'ютера.

8. Алгебра логіки (булева алгебра) - розділ математики, який вивчає логічні висловлення.

9. Алгоритм - зрозумілий і точний план дій для досягнення поставленої мети за кінцевою кількістю кроків.

10. Антивірусні програми - програми які попереджають про вірусну загрозу, запобігають зараженню комп'ютерним вірусом і .ліквідують наслідки зараження.11. Арифметико - логічний пристрій (АЛП) - частина процесора, яка виконує арифметичні і логічні операції.

12. Архітектура фон Наймана - один арифмєтико-логічний пристрій

(АЛП) з потоком даних і один пристрій управління (ПУ) з потоком команд.

13. Архітектура комп'ютера - логічна організація, структура в ресурси к'омп ' ютера .

!4. Аудіоадаптєр (Зоипсі Віазіег, звукова плата) - електронна плата, яка дозволяє записувати звук, відтворювати його програмними засобами за допомогою мікрофону, навушників, динаміків, синтезатора.

15. База даних - один або декілька файлів даних, які призначені для зберігання та обробки великих об'ємів взаємно зв'язаної інформації.

16. Байт - група з восьми бітів, яка застосовується при оцінці кількості даних як одна ці.па одиниця виміру.

17. Віт - найменша одиниця інформації в цифровому комп'ютері, яка може примати значеїшя "О" або "1".18, Ввід - зчитування інфорі.іам,і І з зовнішнього пристрою ь пам'ять КС'МП ' ютера .

19, Відеоадаптер - електронна іміата, ,чка обробляє нілео дані

(текі„'г -, графіку) 1 управл-'є роботою дисплея.

20, Вінчестер - накопичувач н-і Ж'-,.р., тких магнітних дисі-іах.21. вірус комп'ютерний - невелика програма, яка може "дописувати" себе до інших програм і без дозволу виконує деякі шкідливі дії - знищує або спотворює файл.

22. Виведення - результат роботи програми, який надається комп'ютером користувачеві, іншому комп'ютеру або у зовнішню нам'ять.

23. Гнучкий диск - дискета для запису і зберігання програм та даних.

24. Глобальна мережа (ГОМ) - комп'ютерна мережа, яка є сукупністю трьох компонент: каналів передачі даних, комп'ютерів і мережного програмного забезпечення. Користувачі спільно використовують її ресурси. Довжина мережі необмежена.25. Графічний редактор - дозволяє створювати і редагувати зображення на екрані комп'ютера.

26. Г'рафобудівник - пристрій для виведення з комп'ютера інформації в вигляді графіків і креслень на папір або плівку.

27. Джойстик - вертикальна ручка, зміна кута схилу якої приводить до переміщення курсору у відповідному напрямку по екрану дисплея.

28. Диск - кругла металічна або пластмасова пластина, на яку інформація наноситься в вигляді концентричних або спіральних доріжок.

29. Дисковод - пристрій, який управляє обертаннями магнітного диску, зчитуванням і записом даних.
. 30. Дисплей - пристрій візуального відображення інформації (в вигляді тексту, таблиць, рисунків, креслень) на екрані електронно-променєвого або рідинно-кристалічного прибору.

31. Драйвер - програма управління пристроями вводу/виводу даних.

32, Змінна - величина, значення якої може змінюватися в процесі виконання програми.

33, Зовнішня псім'ять - до її складу входять накопичувачі на гнучких магнітних дисках (НГМД), накопичувачі на жорстких магнітних дисках (вінчестер), накопичувачі на магнітній стрічці, флеш-накопичувач. У зовнішній пам'яті зберігаються програми і дані.

Зберігання інформації на зовнішніх носіях, не залежать від того, включений або виключений комп'ютер.

34, Інтегральна схема - електронна схема у вигляді єдиного напівпровідникового кристала.

35, Інтегровані пакети програм - пакети програм, які виконують ряд функцій, що зв'язані між собою і «розуміють» формати даних одна одної, наприклад, офісні пакети.

36, Інтернат - всесвітня комп'ютерна супєр мережа, яка об'єднує десятки тисяч мереж.

37, Інтерпретатор - різновид транслятора. Переводить і виконує програму з мови високого рівня в машинний код рядок за рядком.

З"-) Інформатизація суспільства - створення оптимальних умов д.пя реалізації прав громадян, органів державної влади, органівмісцевого самоуправління, громадських організацій на основі формування, доступу і використання інформаційних ресурсів.

40. Інформатика - дисципліна, яка вивчає структуру, методи створення, зберігання, пошуку, перетворення, передачі і використання інформації, системи обробки інформації, комп'ютерну техніку та програмне забезпечення.

4!. Інформаційні технології - сукупність методів и пристроїв, які застосовуються людьми для обробки інформації. Охоплює всю обчислювальну техніку, техніку зв'язку, побутову електроніку, телевізійне і радіомовлення.

42. Інформаційно-пошукова система (ІПС) - система, яка виконує функції зберігання великого об'єму інформації, швидкого її пошуку, виведення інформації в зручному для людини вигляді.

43. Інформація - відомості про об'єкти і явища оточуючого середовища, їх параметрах, які сприймаються живими організмами та управляючими машинами в процесі життєдіяльності і роботи.

44. Ітераційний цикл - вид циклу, для. якого число повторень операторів заздалегідь невідоме. На кожному кроці обчислень виконується перевірка умови досягнення потрібного результату.

45. Каталог {директорія, папка) - логічне місце знаходження файлів в пам'яті комп'ютера, має ієрархічну структуру.

46. Клієнт (робоча станція) - будь-який комп'ютер, який має доступ до сервера.

47. Комп'ютерна інформація - довільна послідовність символів, які несуть смислове навантаження.

48. Команда - опис елементарної операції, яку повинен виконати комп'ютер.

49. Компакт-диск (СП, оптичний диск) - пристрій постійної пам'яті, який виконаний з використанням оптичних технологій.5(1. Компілятор - різновид транслятора. Читає всю програму цілком, переводить її у машинний код, який потім виконується.

51. Комп'ютер - програмний електронний пристрій, здатний обробляти дані і виконувати обчислення. Складається з апаратури (НагйИаге) і програмного забезпечення (Зоїїнагє).

52. Комп'ютеризація - задачі масового впровадження комп'ютерів у ВСІ сфери життя людини. Мета комп'ютеризації - поліпшення якості життя людини за рахунок підвищення продуктивності і полегшення умов праці.

53. Контролер - пристрій, який зв'язує периферійне обладнання або канали зв'язку з центральним процесором, звільняючі процесор БІД безпосереднього управління цим обладнанням.54. Курсор - символ на екрані дисплея, який вказує позицію.

55. Кеш - зверх оперативна пам'ять.
56 Логічний тип даних - оперує з даними, які мають тільки один з двох можливих значень: "істина" або "хиба" ("так" або "ні").

57 Логічне висловлювання - будь-яке висловлювання, яке може бути або істиною, або хибою.

Локальна мережа (ЛВС) - комп'ютерна мережа, яка є сукупністю трьох компонент: каналів передачі дани.х, комп'ютерів і мережного програмного забезпечення. Користувачі спільно Еикористовують її Р'-їсурси. Довжина мережі обмежена і може пг'і.іблизно склаяас ві;і о.пнієї до трьох :.-..)тєиь метрів.

59 Лаптоп (наколінник) - комп'ютер за розміром наближений до

звичайного портфелю. За основними характеристикам (швидкодія, пам'ять) приблизно відповідає персональним комп'ютерам.

60 Масив - послідовність однотипних елементів, число яких фіксовано і які мають одне ім'я. Комп'ютерний еквівалент таблиці.

61 Математична модель - система математичних формул, які відображують істотні якості об'єкта.

62 Машинна моаа - сукупність машинних команд комп'ютера.

63, Меню - список різних варіантів роботи комп'ютера на екрані дисплея, за яким можна зробити конкретний вибір.

6і. Мережа комп'ютерна - мережа, яка є сукупністю трьох компонент: каналів передачі даних, комп'ютерів і мережного програмного забезпечення. Користувачі спільно використовують її ресурси. За довжиною мережі поділяються на локальні, корпоративні, глобальні.

65, Мікропроцесор - процесор, який реалізований у вигляді інтегральної схеми. Складається з пристроїв управління, регістрів, суматорів, лічильник команд, кешу.

(і(), Мікрокомп'ютер - комп'ютер, в якому в використовується

мікропроцесор.

67, Модем - пристрій, який перетворює цифрові сигнали комп'ютера у змінний струм частоти звукового діапазону (модуляція) і також зворотнє перетворення (демодуляція) . Використовується для передачі даних через телефонну мережу.

68, Монітор - пристрій візуального відображення інформації (в вигляді текст}, таблиць, рисунків, креслень) на екрані електронно-променевого або рідинно-кристалічного прибору.

69, Мультімєдіа - загальне поняття для різних комп'ютерних технологій, де використовуються декілька інформаційних середовищ, таких, як графіка, текст, відео, фото, анімація, звукові ефекти.

70, Мультімедіа-комп'ютер - комп'ютер, який споряджений апаратними і програмними засобами, що реалізують технологію мультімєдіа.71, Миша - пристрій для управління курсором, рухи якого трансформуються у пересування курсору по екрану дисплея.

72, Мова високого рівня - мова програмування, яка наближена до природної мови людини. Спрощує процес спілкування людини з комп'ютером.

73, Накопичувач на жорстких магнітних дисках - пристрій великої ємності, в якому носіями інформації є магнітні диски.

74, Ноутбук (блокнот) - комп'ютер за розміром набли;«ений до форм,ату книги, маючий батарейне живлення і всі функції персонального комп'ютера.

75 Обробка інформації - будь-яке перетворення інформації за

^.■трогими формальними правилаьіи. 76, Оперативна пам'ять (ОЗП) - швидка пам'ять на мікросхемах не

луже ЕЄ.ПИКОГО об'єму, безпосередньо пов'язана з процесором.

77 Оператор - користувач коі>іп ' ютера .

78 Операційна система - комплекс взаємозв' язани:-: програм, які призначені ,иля автоматизації організації процесу обробкипрограм, вволу-виЕоду і управління даними, розподілення ресурсів, підготовки і налагодження програм.

79, Основа системи числення - кількість різних знаків, які використовуються для зображення цифр в даній системі.


80, Пакети прикладних програм (ППП) - спеціальним образом організовані програмні комплекси, які розраховані на спільне застосування в деякій проблемній області.

8 1. Палмтоп (надолонник) - маленький персональний комп'ютер. Вміщується на долоні.

82. Персональний комп'ютер - мікрокомп'ютєр універсального призначення для одного користувача.

83. Підпрограма - самостійна частина програми, яка створюється незалежно від інших частин і потім викликається за ім'ям.

84. Покоління комп'ютерів - умовна класифікація комп'ютерів за ступенем розвитку апаратних і програмних засобів.

85. Порти пристроів - електроні схеми, які мають один або декілька регістрів вводу-виводу і які дозволяють підключати периферійні пристрої ло шини комп'ютера.

86. Постійна пам'ять (ПЗП) - використовується для зберігання незмінних даних.

87. Прикладна програма - програма для вирішення задач в даній проблемній області.

88. Принтер - пристрій для друкування на папері або плівці.

89. Принцип відкритої архітектури - регламентується і стандартизується тільки принцип дії комп'ютера та його конфігурація. Тобто, комп'ютер можна збирати як конструктор з окремих вузлів від різних незалежних виробників.

90. Принципи фон-Неймана - Принцип програмного управління, принцип адресності, принцип однорідності пам'яті.

91. Програма - послідовність команд.

92. Програма-клієнт - будь-яка прикладна програма, яка від імені користувача отримує послуги сервера.

93. Програмне забезпечення (Зо£ї»агв) - сукупність всіх програм комп'ютера.

94. Протокол комунікації - набір правил обміну інформацією між різними пристроями передачі даних.

95. Регістр - спеціальна клітинка для короткотермінового зберігання числа або команди і виконання над ними деяких операцій. Відрізняється від клітинок пам'яті тим, що може не тільки зберігати двійковий код, але і перетворювати його.

96. Регістр команд - регістр для зберігання коду команди на період її виконання.

97. Сервер - високопродуктивний комп'ютер з великим об'ємом зовнішній пам'яті, який забезпечує обслужування інших комп'ютерів, шляхом управління ресурсами спільного користування; програм, даних і периферійного обладнання.

98. Система команд - сукупність операцій, які виконуються комп'ютером.

*) Система програмування - система для розробки нових програм на кон^:[>е'1■ні й мові програмування. Складається з транслятора, редактора текстів програм, бібліотеки стандартних прогріам.

1(Х). Система телеконференцій - основана на використанні комп'ютерних мереж і дозволяє взаємно віддаленим у просторі користувачам, приймати участь в спільних обговореннях.

101, Система управління базами даних (СУБД) - система програмного забезпечення, яка дозволяє обробляти звернення до бази-даних, що поступають від прикладних програм кінцевих користувачів.

102, Системні програми - програми загального використання, які виконуються спільно з прикладними і служать для управління ресурсами комп'ютера - центральним процесором, пам'яттю, Еводом-виводом.

103, Системи автоматизованого проектування (САПР) - призначені для виконання проектних робіт з застосуванням комп'ютерної техніки. Знайшли широке застосування в архітектурі, електроніці, механіці.

104. Системи ділової графіки - виводять на екран різні види графіків і діаграм.

105, Системи наукової і інженерної графіки - відображують на екрані графіки двовимірних і трьохвимірних функцій, заданих в табличному або аналітичному вигляді, перетини, проекції, ізолінії, мапи.


106. Сканер - пристрій для вводу в комп'ютер паперових документів - текстів, креслень, графіків, рисунків, фотографій. Створює цифрове зображення документа і розміщує його в пам'яті

комп'ютера.107, Супроводження програм - обслужування програм в процесі їх експлуатації.

108. Стример - пристрій для резервного копіювання великих об'ємів інформації. В якості носія застосовуються касети з магнітною стрічкою.

109. Супер комп'ютер - потужний комп'ютер з паралельною і конвеєрною архітектурою у вигляді багатопроцесорного та (або) багатомашинного комплексу і працюючій на спільну пам'ять і спільну множину зовнішніх пристроїв.

110. Схема алгоритму (блок-схема) - графічне представлення алгоритму у вигляді послідовності блоків із їх зв'язками.ІП.Таблиїдя істинності - табличне представлення логічної схеми

(операції), в якій перераховані всі можливі комбінації значень істинності вхідних сигналів (операндів) разом із значенням істинності вихідного сигналу (результату операції).112,Текстовий редактор - програма для вводу і редагування текстових даних (документів, книг, програм), перевірку правопису, роздрукІБку тексту на принтері.

113, Тест - деяка сукупність даних для програми, а також точний опис всіх результатів, які повинна видати програма при цих даних.

114, Тестування - етап рішення задачі на комп'ютері, в процесі якого перевіряється працездатність програми.

115,Технічне забезпечення - апаратурна частина комп'ютерів.

116, Тип даних - класифікація констант та змінних в за.пєжності від того, що вони представляють: ці,пі, дійсні числа, логічні, рядкові або символьні значення.

117, Топологія мережі ~ спосіб з'єднання комп'ютерів в мережі; лінійн.а, Кі,льцев-:і, деревоподібна, ч і ркоподі 5на, комірчаста.

118. транслятор - програма-перекладач для перетворення програми, яка написана на мові високого рівня, в програму з машинних команд.

119. Трекбол - пристрій з шариком для управління курсором. Користувач рукою оОертає шарик і пересуває, відповідно, курсор.120. Пакувальник (архіватор) - програма, яка застосовує методи стискання інформації, для зменшення розміру архівного файлу.

121. Файл - інформація, яка зберігається у постійній пам'яті і має ім' я.

122. Цикл - метод в програмуванні для багатократного повторення одній і тій самій послідовності команд (операторів) .

123. Чутливий екран - формує команди управління шляхом торкання пальцем певного місця на екрані монітора.

124. Штриховий код (бар-код) - серія широких і вузьких ліній, в яких зашифрований номер торгового виробу для автоматизації обліку. Широко застосовується на складах і торгівельних підприємствах.

125. Штучний інтелект (ШІ) - комп'ютерні програми для рішення задач, які вимагають інтелектуальних зусиль: логічного висновку, навчання, розуміння природних мов, розуміння речі, візуальне сприйняття образів.

126. Експертна система - комп'ютерні програми, які використовують принципи штучного інтелекту і допомагають людині приймати рішення на рівні досвіду фахівця-єкспєрта. Зберігають знання про предметну область. Володіють комплексом логічних засобів для виводу нових знань.

127. Електронний офіс - система автоматизації роботи установи за допомогою комп'ютерної техніки.

128. Електронна пошта - система пересилки електронних повідомлень між користувачами комп'ютерних мереж. Кожен користувач має свою поштову скриньку, тобто адресу.

129. Електронна таблиця - програма у вигляді таблиці, з клітинками якої можна виконувати обчислення за допомогою формул.
Каталог: olderfiles
olderfiles -> Міський методичний кабінет екскурсія «Спостереження за осінніми змінами у живій та неживій природі»
olderfiles -> Наукових праць
olderfiles -> Державний стандарт початкової загальної освіти Згідно із Законом України «Про загальну середню освіту»
olderfiles -> Розділ ІІ. Наша зірочка Даша Бондарчук
olderfiles -> Історія держави І права України у 2-х томах том І
olderfiles -> Формування мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку народознавчими засобами 2010 р. Укладачі
olderfiles -> Першотравнева райдержадміністрація відділ освіти методичний кабінет
olderfiles -> Задача на спільну роботу. Мета: Забезпечити засвоєння учнями вміння розв’язувати задачі на спільну роботу
olderfiles -> Методичні рекомендації до організації і проведення уроків узагальнення і систематизації знань учнів на початок навчального року


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал