Реалізація міждисциплінарних зв’язків при вивченні спеціальних дисциплін спеціальності „виробництво харчової продукції” Соляр Л. В., Бережна Г. МСкачати 81,41 Kb.
Дата конвертації13.01.2017
Розмір81,41 Kb.
УДК 378

РЕАЛІЗАЦІЯ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ПРИ ВИВЧЕННІ СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН СПЕЦІАЛЬНОСТІ „ВИРОБНИЦТВО ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ”
Соляр Л.В., Бережна Г.М.

Могилів-Подільський технолого-економічний коледж

Вінницького національного аграрного університету
У доповіді розкрито значення, зміст, принципи, особливості міждисциплінарних зв’язків у навчально-виховному процесі при підготовці фахівців зі спеціальності “Виробництво харчової продукції”.

Ключові слова: педагогічні технології, рівень професіоналізму, пізнавальна діяльність, компетентність.
В докладе раскрыто значение, содержание, принципы, особенности междисциплинарных связей в учебно-воспитательном процессе при подготовке специалистов по специальности "Производство пищевой продукции".

Ключевые слова: педагогические технологии, уровень профессионализма, познавательная деятельность, компетентность.
The report revealed significance, principles, especially interdisciplinary connections in educational process for training specialists in the specialty "food production."

Key words: educational technology, professionalism, cognitive activity, competence.
Постановка проблеми. Міждисциплінарні зв’язки при навчанні є конкретним виразом інтеграційних процесів, що відбуваються сьогодні в науці і в житті суспільства. Ці зв’язки відіграють важливу роль у підвищенні практичної та науково-теоретичної підготовки студентів, суттєвою особливістю якої є оволодіння студентами узагальненим характером пізнавальної діяльності. В процесі навчання студенти оволодівають значною кількістю навчальних дисциплін, що формують різні знання та вміння і повинні сприйматися як єдиний взаємопов’язаний процес.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Осмисленню та дослідженню проблеми міждисциплінарних зв’язків приділяли уваги багато вітчизняних та зарубіжних педагогів-новаторів, а саме: Чабанський Ю.К., Батищев С.Я., Єрьомкін А.І., Корошов В.І., Сорокін М.О. та ін.

Формування цілей статті. Основною метою статті є розкриття методології та вимог по впровадженню міждисциплінарних зв’язків у навчальний процес, тому що їх застосування активізує увагу студентів, сприяє розвитку логічного мислення, розширенню кругозору, підвищенню зацікавленості дисципліною.

Основний матеріал дослідження. Досягнення високого рівня професіоналізму фахівців по виробництву харчової продукції можливе за умови відповідної фундаментальної підготовки. Перед викладачами виникає необхідність пошуку нових педагогічних технологій підготовки майбутніх фахівців. Правильний вибір освітньої технології – це система взаємодії, тактики навчання та стилю роботи викладача з студентом .

Однією з таких є педагогічна технологія, заснована на ефективній реалізації дисциплінарних зв'язків у навчально-виховному процесі.

З точки зору філософського аналізу міждисциплінарні зв’язки вступають як дидактична форма загального принципу системності. Слід зауважити, що філософський аналіз включає в себе загально-педагогічний, психологічний і методичний аспекти.

Необхідність міждисциплінарних зв'язків диктується дидактичними принципами навчання: науковістю, системністю і його зв'язком із практикою, міцністю засвоєння знань і всебічним розвитком пізнавальних здібностей.

Міждисциплінарність – це сучасний принцип навчання, який впливає на структуру навчального матеріалу цілого ряду дисциплін, підсилюючи системність знань, активізує метод навчання, орієнтує викладача на застосування комплексних форм організації навчання, забезпечуючи єдність навчально-виховного процесу.

Значущість реалізації міждисциплінарних зв'язків вбачається в тому, що здійснення міждисциплінарних зв'язків сприяє реалізації основних дидактичних принципів;

реалізація міждисциплінарних зв'язків передбачає координацію дисциплін й узгодження навчальних програм, що забезпечує наступність і неперервність у навчанні максимально виключає недоцільне дублювання матеріалу;

комплексний підхід до реалізації міждисциплінарних зв'язків забезпечує подолання розрізненості знань, вмінь і навичок студентів в умовах багатодисциплінарного навчання, сприяє підвищенню рівня мобільності знань і умінь студентів;

значно посилюється професійна спрямованість навчання, що забезпечує удосконалення практичної підготовки, спонукає студентів до розв'язання наукових, виробничих, соціальних, економічних, екологічних проблем з метою успішного оволодіння обраною професією;

стимулюється у студентів увага, пам'ять, що спостерігаються під час застосування знань, вмінь і навичок з різних дисциплін, підвищується рівень самостійності студентів у здобутті ними нових знань, умінь, активізується творчий пошук.

Поряд із теоретичним розумінням сутності міждисциплінарних зв’язків важливим є питання їх практичної реалізації у навчально-виховному процесі при підготовці молодших спеціалістів спеціальності “Виробництво харчової продукції”.

Сукупність знань з різних навчальних дисциплін, розкриває зв’язки , що виявляються в дійсності. Нерідко одні й ті самі факти, операції, процеси різні науки вивчають з різних точок зору, в різних аспектах. Пізнання цих зв’язків важливе для формування майбутнього спеціаліста. І тому важливим фактором у вирішенні проблеми взаємозв’язку між дисциплінами спеціальності є тісний контакт, постійне спілкування викладачів, яке може бути організоване на засіданні циклової комісії, коли обговорюються питання особливостей вивчення суміжних тем з різних дисциплін, спільних засіданнях циклових комісій, засіданнях методичної ради. Спілкування між викладачами, які готують спеціалістів однієї спеціальності, дає можливість: більш детально вивчити особливості викладання матеріалу з суміжної дисципліни.

Так, при підготовці фахівців зі спеціальності “Виробництво харчової продукції” фундаментальними дисциплінами для підготовки висококваліфікованого спеціаліста є неорганічна, органічна, аналітична, фізична і колоїдна хімії, фізика, креслення, біохімія, мікробіологія та фізіологія харчування, процеси і апарати. На знаннях даних дисциплін базується вивчення спеціальних дисциплін: “Санітарія та гігієна”, “Технологія приготування їжі”, “Торговельно-технологічне обладнання”, а в свою чергу вивчення даних дисциплін забезпечує формування умінь та навичок з дисциплін: “Організації виробництва та обслуговування”, “Основ стандартизації та контролю якості продукції”, “Обліку і звітності”, “Основ охорони праці”.

Під час використання міждисциплінарних зв’язків насамперед слід активізувати загальні й специфічні види пізнавальної діяльності. Загальні види пізнавальної діяльності тому і називаються так, що вони використовуються під час роботи в різних галузях, з різними знаннями. До них належать уміння планувати і організовувати процес виробництва, реалізації і організації споживання , контролювати його виконання. Саме ці вміння належать до основних професійних навичок техніків – технологів. Сформувати ці навички допомагають міждисциплінарні зв’язки з спец дисциплін. Під час виконання практичних робіт із спеціальних дисциплін студенти набувають практичних навичок з технології приготування їжі, організації виробництва і обслуговування, підбору технологічного обладнання і розміщення його в цехах з дотриманням вимог охорони праці та виробничої санітарії.

Під час проведення теоретичних і практичних занять для кращого засвоєння навчального матеріалу слід розвивати логічне мислення студентів. При цьому необхідно вміло користуватися логічними прийомами мислення.

Міждисциплінарні зв’язки викладач може реалізувати на різних етапах заняття, використовуючи наступні методичні прийоми: проблемна бесіда з використанням міждисциплінарних зв’язків, виконання випереджувальних завдань; пошукова робота; розв’язування наскрізних задач, виробничих ситуацій.

Використання міждисциплінарних зв’язків на заняттях дає можливість краще зрозуміти і засвоїти матеріал завдяки своєчасному відновленню в пам’яті знань з суміжних дисциплін, сприяє розвитку активної розумової діяльності студентів по відновленню попередніх знань і засвоєнню нового матеріалу, здійснюють суттєвий вплив на характер самостійної роботи, сприяють всесторонньому вивченню дисципліни.

Одним із способів використання принципу співробітництва “викладач-викладач” є проведення інтегрованих занять, головною метою яких є реалізація між предметних зв’язків , активізація пізнавальної діяльності студентів, поєднання теоретичних і практичних елементів підготовки, набутих при вивченні різних дисциплін, систематизація знань і вмінь набутих в процесі навчання. При проведенні інтегрованого заняття особливої актуальності набуває взаємодія викладачів одним з одним та із студентами, і від того як вони працюють буде залежати успіх.

Велика увага приділяється перевірці підготовленості студентів до вирішення професійних завдань і виконання функцій, передбачених кваліфікаційними вимогами. З цією метою проводяться комплексні лабораторно-практичні заняття, на яких одночасно розв’язують завдання з декількох дисциплін, визначають базову професійну компетентність випускників спеціальності, виконують інтегровані контрольні роботи, проводять інтегровані засідання гуртків, комплексні державні кваліфікаційні іспити. При розробці завдань до комплексного державного кваліфікаційного іспиту враховується принцип, що встановлює зв'язок між поняттями, уміннями та навиками всередині окремих навчальних дисциплін, а також між навчальними дисциплінами окремих циклів.

Вони включають питання із спеціальних та професійно-орієнтованих дисциплін: технології приготування їжі, організації виробництва і обслуговування в закладах ресторанного господарства, санітарії та гігієни, обліку та звітності, охорони праці, психології та етики ділових відносин, основ підприємницької та управлінської діяльності, основ права, які містять проблемний зміст, відображають необхідний рівень практичної підготовки фахівця в сучасних умовах виробництва закладів ресторанного господарства різних форм власності.Висновки даного дослідження. Таким чином:

взаємозв’язки дисциплін повинні систематично здійснюватися і використовуватися на всіх без винятку етапах навчального процесу;

під час реалізації міждисциплінарних взаємозв'язків всі дисципліни мають зберігати свій відповідний науковий рівень, свою відносну самостійність, свою логічну структуру дисципліни та послідовність при вивченні навчального матеріалу;

взаємозв'язки різних дисциплін повинні забезпечувати інтенсивний обмін та всебічне вивчення навчальної інформації, формування єдиної наукової картини світу та фахових знань, умінь і навичок студентів;

не повинна повторюватися та дублюватися, а повинна широко використовуватися в мотивації навчальної діяльності студентів, актуалізації опорних знань, умінь і навичок, моделювання процесів, з'ясування та обґрунтування сутності явищ;

під час використання навчальної інформації з інших дисциплін необхідно дотримуватись єдності у існуючих наукових поняттях, визначеннях, трактуванні існуючих законів, теорій і положень, застосовувати аналогічну систему позначень різних величин та одиниць вимірювання тощо.Список літератури

1. Звєрєв І.Д., Максімова В.М. Межпредметные святи в современной школе. – М. Педагогіка, 1981 – С.160.2. Присяжнюк Н.І. Інтегровані уроки. – Рідна школа. – 1997. – № 8 – С.27-32.
Каталог: pdf -> 2012 -> 1%20Kg%20
1%20Kg%20 -> Педагогічні умови застосування міжпредметної інтеграції у підготовці фахівців комерційної діяльності войцехівська І. С., Ільєва О. П
1%20Kg%20 -> Інноваційний розвиток економіки та вищої освіти в україні к е. н., доцент Горшунова І. В
1%20Kg%20 -> Інтеграція процесу навчання та виховання, як цілісний творчий підхід у формуванні професійної компетенції майбутніх спеціалістів дрючило О. А., Кордонська А. В
1%20Kg%20 -> Міждисциплінарні зв’язки як засіб комплексного формування майбутнього фахівця к е. н., доцент Кривоконь О. С., Омелько М. А
1%20Kg%20 -> Початок фрактального міждисциплінарного науково-педагогічного пізнання майбутнього вченого 1д т. н., професор Мараховський Л. Ф
1%20Kg%20 -> Віті нтуу ”кпі” Ключові слова: інформаційні війни, інформаційна безпека. Вступ
1%20Kg%20 -> + 37. 058. 6 [378. 048. 2] Л. Ф. Мараховський, І. М. Козубцов наукова школа – основа сучасної міждисциплінарної аспірантури
1%20Kg%20 -> Зарубіжний досвід інтеграції військової та цивільної освіти к т. н., професор рае козубцов І. М. Герасименко О. О. Ткач В. О


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал