Рабочая программа по украинской литературе 6 класс 2015-2016 учебный годСторінка1/4
Дата конвертації09.01.2017
Розмір0,59 Mb.
  1   2   3   4
С ПРОГРАММОЙ СВЕРЕНО

Руководитель ШНМПК Заместитель директора поУВР

_______________И.А.Ельникова __________________ И.Н.Данилова

протокол от_______2015 г. №____ «_____»________________ 2015 г.Рабочая программа

ПО УКРАИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

6 класс

2015-2016 учебный год

Составитель

Архипова Инна Васильевна,

учитель украинского языка и литературы,

специалист I категории

лицея «Спектр» г. Тореза

Пояснювальна записка

Робоча програма з української література для 6 класу складена відповідно до основних положень Державного освітнього стандарту основної загальної освіти на 2015-2017 рр., затвердженого наказом Міністерства освіти і науки Донецької Народної Республіки № 327 від 17.07.2015р., Базисного навчального плану загальноосвітніх організацій Донецької Народної Республіки на 2015-2016 навчальний рік, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки Донецької Народної Республіки № 314 від 16.07.2015р. та Програми з української літератури (Украинская литература : 5-9 кл. : программа для специализированных общеобразоват. организаций с обучением на русском языке и изуч. укр. яз. : очная форма обучения / сост. Королёва Л.В., Путрова О.М., Ковалинская И.М., Бондаренко А.В., Добровольская Т.Н., Филиппенко Е.А., Муза Г.П. ; ДИППО. – Донецк: Истоки, 2015. – 45 с).Основні завдання уроків літератури:

1) ознайомлювати учнів з кращими зразками духовної культури народу;

2) плекати розуміння витоків культури, менталітету, способу життя;

3) сприяти пізнанню гуманістичного (життєствердного) досвіду української літератури та літератур інших народів;

4) формувати й розвивати в учнів такі загальнолюдські ціннісні орієнтири, як доброта, гуманізм, повага до батьків, старших людей, патріотизм, любов до рідного краю;

5) удосконалювати навички виразного читання (декламування), розуміння і переказування прочитаного;

6) сприяти зануренню дитини в духовний світ літературних героїв;

7) забезпечувати глибше засвоєння учнями норм української літературної мови, її художньо-зображувальних стильових і стилістичних ресурсів;

8) розвивати мислення і мовлення учнів.

Основна мета вивчення літератури – розвиток загальної культури та творчих здібностей учнів, виховання світоглядних орієнтацій, вироблення вміння самостійно ознайомлюватися з творами мистецтва слова, свідомо сприймати втілені в них естетичні, духовні цінності; формування комунікативної літературної компетенції, яка базується на знаннях і вміннях пізнавального і творчого характеру.Об’єктом вивчення в літературі є художній твір, його естетична природа і духовно-етична сутність, що й зумовлює відповідну організацію уроку літератури.

Основними концептуальними чинниками програми є:

1) виховання високоосвіченої, творчої, гуманної особистості;

2) виховання культури читання;

3) виховання естетично розвиненого читача української літератури.

З цією метою у Програмі передбачено досягнення базових і стрижневих цілей.


Базові цілі:

· Розвиток і вдосконалення вміння адекватно сприймати інформацію в усній формі (слухання).

· Розвиток і вдосконалення вміння створювати висловлювання в усній формі відповідно до поставлених завдань (говоріння).

· Розвиток і вдосконалення вміння та навичок адекватно сприймати інформацію у письмовій формі, розуміти значення слів та виразів (читання).

· Розвиток і вдосконалення вміння створювати в письмовій формі відповідно до поставлених комунікативних завдань висловлювання, поєднання речень (запис текстів, написання невеликих переказів чи творів тощо) (письмо).
Стрижневі цілі:

1. Засвоєння та відтворення прочитаного тексту: пізнання, відтворення окремих фрагментів чи фактів, з’ясування значення слів та виразів.

2. Вироблення мисленнєвих умінь: переказування, опис, аналіз, узагальнення.

3. Розвиток логічного мислення, формування творчого підходу до аналізу змісту.

4. Формування творчого мислення, застосування його в усному та писемному мовленні.

Відповідно до поставленої мети основними завданнями уроку літератури у школах на сучасному етапі в основній школі (5–9 класи) є

1) вироблення в учнів стійкої мотивації до вивчення української літератури; формування вміння інтерпретувати художній твір; виховання відчуття краси й виражальних можливостей слова;

2) формування гуманістичного світогляду, духовного світу людини, її моральних і етичних норм, рис, патріотичного почуття громадянина країни, який сприймає і поділяє загальнолюдські цінності;

3) виховання активного і свідомого читача, підвищення загальної читацької та мовленнєвої культури, розбудження творчих здібностей, бажання до писання творів;

4) формування ціннісних світоглядних уявлень і усвідомлення пріоритетності загальнолюдських культурних надбань;

5) вироблення усвідомленої потреби і вміння у таких видах мовленнєвої діяльності, як аудіювання, читання, говоріння, письмо;

6) формування комунікативної компетенції учнів у процесі розгляду чи аналізу літературного твору;

7) розвиток уміння сприймати твір як явище мистецтва та розуміти значення ілюстрацій до текстів (творів живопису, графіки, художньої фотографії, екслібрису тощо);

8) вироблення в учнів стійкого уявлення про тематичне та жанрове розмаїття художньої літератури, про основні літературні роди та жанри (лірика, епос, драма), їх характерні особливості;

9) навчання способів пізнання суті літературного твору (виклад, аналіз, інтерпретація); розвиток умінь зіставляти літературу та дійсність (вимисел і реальність);

Складовим літературного компоненту є емоційно-ціннісна, літературознавча, культурологічна і компаративна лінії.Емоційно-ціннісна лінія забезпечує розкриття гуманістичного потенціалу й естетичної цінності творів української літератури, а також рідної літератури, формування світогляду учнів, їх моралі та громадянської позиції.

Літературознавча лінія передбачає вивчення літературних творів у єдності змісту й форми, опанування учнями основними літературознавчими поняттями, застосування їх у процесі аналізу й інтерпретації художніх творів, розгляд літерату4рних творів, явищ і фактів у контексті літературного процесу, виявлення специфіки літературних напрямків, течій, шкіл у розвитку української літератури, розкриття жанрово-стилістичних особливостей художніх творів, ознайомлення учнів з основними принципами художнього перекладу.

Культурологічна лінія передбачає сприйняття творів художньої літератури як важливої складової мистецтва, ознайомлення учнів з основними цінностями світової художньої культури, розкриття особливостей творів, літературних явищ і фактів у широкому культурному контексті, висвітлення зв'язку літератури з філософією, міфологією, фольклором, звичаями, віруваннями, культурними традиціями різних народів і національностей, розширення ерудиції учнів, виховання їх загальної культури, поваги до національних і світових традицій, толерантного ставлення до представників різних культур, віросповідань, рас і національностей.

Компаративна лінія дає можливість порівнювати літературні твори, їх компоненти (теми, мотиви, образи, поетичні засоби тощо), факти, визначати зв'язки між світовою літературою, українською, російською і рідними літературами (з ряду мов етнічних груп, що компактно мешкають на території ДНР), порівнювати традиційні теми, сюжети, мотиви, образи в різних літературах, спів ставляти оригінальні твори й переклади (на українську мову або рідну мову) літературних творів, виділяти особливості рідної культури й літератури (зокрема української) на тлі світової, демонструвати лексичне багатство й невичерпні стилістичні можливості української мови й інших мов.

Зміст літературної освіти з урахуванням вікових особливостей учнів визначає художні твори, літературні явища й факти, розкриває їх ідейно-естетичну своєрідність й значущість у історії культур, виявляє зв'язки між різними національними літературами, літературою і фольклором, літературою і міфологією, літературою і філософією, літературою й іншими видами мистецтва, передбачає обсяг загальних теоретичних понять, необхідних для розуміння літератури як мистецтва слова, формування умінь аналізувати й інтерпретувати художні твори в різних аспектах.

Засвоєння учнями літературного компоненту сприяє їх залученню до досягнень вітчизняного і світового письменства, розвитку стійкої мотивації до читання, потреби у зверненні до художньої літератури протягом життя, збагаченню духовно-емоційного досвіду, формуванню загальної культури, підвищенню рівня володіння української мови й іншими рідними мовами (з ряду мов етнічних груп, що компактно мешкають на території ДНР). Вивчення української літератури (рідної літератури) сприяє усвідомленню учнем різноманіття культурного багатства нашого краю, вихованню толерантного ставлення до різних народів, народностей, рас, культур.

Зміст мовного й літературного компонентів у основній школі спрямовано на досягнення необхідного рівня сформованості в учнів умінь користуватися мовними засобами в усіх видах мовленнєвої діяльності, читати й усвідомлювати прочитане, на розвиток інтересу до художньої літератури й системного читання, розкриття за допомогою засобів мови й літератури національних і загальнолюдських цінностей, формування гуманістичного світогляду особистості, розширення її культурно-пізнавальних інтересів, виховання в учнів любові, поваги до традицій ДНР, толерантного ставлення до культурних традицій інших народів.

Вимоги до предметних результатів:


  1. формування стійкої мотивації до вивчення української мов і літератури, рідної мови і літератури (з ряду мов етнічних груп, що компактно мешкають на території ДНР);

  2. ознайомлення з мовною системою і формування на її основі базових лексичних, граматичних, стилістичних, орфоепічних умінь і навичок правопису;

  3. набуття умінь і навичок у всіх видах мовленнєвої (аудіювання, читання, говоріння, письмо) і читацької діяльності, у різних сферах спілкування (особистісна, публічна, освітня);

  4. формування комунікативної і літературної компетентностей;

  5. ознайомлення з досягненнями художньої оригінальної і перекладної літератури;

  6. формування знань про специфіку художньої літератури як виду мистецтва, розвиток умінь і навичок в учнів стосовно сприйняття, аналізу, й інтерпретації літературного твору в літературному й культурному контекстах, взаємозв'язку з іншими видами мистецтва;

  7. формування мовленнєвої і читацької культури, творчих здібностей, культури ведення діалогу, розвиток критичного мислення й естетичних смаків учнів;

  8. формування гуманістичного світогляду, духовного світу учня, його моралі, загальної культури тощо.

Місце предмета

На вивчення української літератури у 6 класі відведено 2 години на тиждень, усього 70 годин.

Текстуальне вивчення творів – 56 год.

Література рідного краю − 4 год.

Позакласне читання − 4 год.

Розвиток мовлення – 2 год.

Виразне читання – 2 год.

Резервний час − 2 год.Кількість обов'язкових контрольних робіт

Форми контролю

Чверті

І

ІІ

ІІІ

ІV

Тематичні контрольні роботи у формі:

2

2

3

2

контрольного класного твору
1

1
виконання контрольних робіт (тести, відповіді на питання, комбінована контрольна робота тощо)

2

1

2

2


Дата пров

Тема

Тип

модуля

Технології

Види діяльності

План/

факт
1
Тема 1. Вступ. Загадково прекрасна і славна давнина 4 мод./8 год.

Книжка в житті людини. Письменник - особливо обдарована людина, його праця над художнім твором. Розповідь про те, як «робиться» книжка. Сучасний читач і його роль у «новому житті» твору.

Календарно-обрядові пісні. Роль і місце пісні в житті людини. Головні календарні обряди. Народна обрядова пісня, її різновиди. ТЛ: народна пісня, календарно-обрядові пісні.

Пісні літнього циклу: «У ржі на межі», «Ой біжить, біжить мала дівчина», «Проведу я русалочки до бору» (русальні), «Заплету віночок», «Ой вінку мій, вінку», «Купайло, Купайло» (купальські), «Маяло житечко, маяло», «Там у полі криниченька». (жниварські).


УМ
ЗП

Здоров'язбереження , поетапне

формування розумових дій, диференційованого підходу в навчанні, дослідницької діяльності, педагогіки співробітництва, особистісно-орієнтованого навчання,

розвиток творчих здібностей.

Розвиток образної уяви

вивчення змісту параграфа підручника з елементами творчого та компаративного зіставлення,

робота з теоретичним літературознавчим матеріалом,

робота в групах (складання монологу та діалогу за заданою темою, участь у колективному діалозі);

коментування виставлених оцінок.Очікувані результати

Коментар учителя


Предметні

Метапредметні

Особистісні

Знати про рукописні книги часів Київської Русі, про автора «Повісті временних літ» Нестора Лiтописця. Розуміти роль книжки в житті людини; складність і особливість
процесу творчості, місце у ньому уяви й фантазії митця; роль читача в «житті» художнього тексту.

Пізнавальні: вміти шукати і виділяти необхідну інформацію з підручника; визначати поняття, створювати узагальнення.

Регулятивні: вибирати дії відповідно з поставленим завданням.

Комунікативні: вміти ставити питання і звертатися за допомогою до навчальної літератури.


Формування «стартової» мотивації до навчання
Уміння аргументувати індивідуальні читацькі інтереси.

Дата пров

Тема

Тип

модуля

Технології

Види діяльності

План/

факт
2
Пісні зимового циклу: «Ой хто, хто Миколая любить», «Засівна», «Нова радість стала», «Добрий вечір тобі, пане господарю!», «Щедрик, щедрик, щедрівочка». ТЛ: повтори: рефрен, анафора.

Веснянки: «Ой весна, весна - днем красна», «Ой кувала зозуленька», «Кривий танець».

Народні колискові пісні: «Ой ти, коте, коточок», «Ой ну, люлі, дитя, спать». Колискова пісня в житті дитини. Провідні мотиви колискових, лексичні особливості їх. ТЛ: колискова.ЗП

АП


Здоров'язбереження, поетапне

формування розумових дій, диференційованого підходу в навчанні, дослідницької діяльності, педагогіки співробітництва, особистісно-орієнтованого навчання,

розвиток творчих здібностей.

Розвиток образної уяви

вивчення змісту параграфа підручника з елементами творчого та компаративного зіставлення,

робота з теоретичним літературознавчим матеріалом,

робота в групах (складання монологу та діалогу за заданою темою, участь у колективному діалозі);

коментування виставлених оцінок.
Очікувані результати

Коментар учителя


Предметні

Метапредметні

Особистісні

Знати про виникнення народної обрядової поезії, її різновиди. Вміти розповідати про головні календарні обряди українців. Розрізняти і називати різновиди календарно-обрядових пісень. Уміти виразно і вдумливо читати їх, коментувати зміст, виокремлювати й пояснювати художні засоби.

З’ясувати роль колискової пісні в житті людини, уміти описати образ матері над колискою дитини (за літературою та живописом).Пізнавальні: вміти шукати і виділяти необхідну інформацію з підручника; визначати поняття, створювати узагальнення.

Регулятивні: розвиток здібності образного перевтілення, артистичності

Комунікативні: вміти працювати в «команді» для реалізації спільних творчих завдань


Формування цілісного, соціально орієнтованого уявлення про життя, побут і культуру наших предків

Формування прагнення відроджувати і вивчати оригінальну творчість народу. Виховання поваги до прадавніх вірувань наших предків, гордості за свій талановитий народ. Виховання почуття любові до своїх рідних.Дата пров

Тема

Тип

модуля

Технології

Види діяльності

План/

факт
3
Тарас Шевченко. Відомості про перебування поета в Санкт-Петербурзі.

Провідний мотив вірша «Думка» («Тече вода в синє море...»).


ЗП
АП

Здоров'язбереження, поетапне

формування розумових дій, диференційованого підходу в навчанні, дослідницької діяльності, педагогіки співробітництва, особистісно-орієнтованого навчання,

розвиток творчих здібностей.

Розвиток образної уяви

вивчення змісту параграфа підручника з елементами творчого та компаративного зіставлення,

робота з теоретичним літературознавчим матеріалом,

робота в групах (складання монологу та діалогу за заданою темою, участь у колективному діалозі);

коментування виставлених оцінок.Очікувані результати

Коментар учителя


Предметні

Метапредметні

Особистісні

Знати і розповідати основні відомості про життя Т.Шевченка в Санкт-Петербурзі. Знати зміст творів. Виразно й осмислено читати їх.Уміти визначати провідний мотив вірша «Думка», пояснювати роль художніх засобів.


Пізнавальні: вміти осмислено читати і пояснювати значення прочитаного, визначати поняття.

Регулятивні: розвиток здібності образного перевтілення, артистичності

Комунікативні: вміти працювати в «команді» для реалізації спільних творчих завдань


Усвідомлення того, що героїзм і мужність – ознаки лицарських чесно козаків, заповідані як духовний спадок нащадкам.

Осмислення духовного зв’язку з історичним минулим народу


Дата пров

Тема

Тип

модуля

Технології

Види діяльності

План/

факт
4
Історична основа поеми «Іван Підкова». Патріотичні мотиви, героїчний пафос твору, зображення в ньому історичного минулого.

Героїзм і мужність українських козаків. Художні особливості поеми

Контрольна робота № 1 тестова

АП
КР

Здоров'язбереження, поетапне

формування розумових дій, диференційованого підходу в навчанні, дослідницької діяльності, педагогіки співробітництва, особистісно-орієнтованого навчання,

розвиток творчих здібностей. самодіагностики та самокорекції результатів навчання, розвитку навичок узагальнення і систематизації знань

Формування в учнів умінь до здійснення контрольної функції; контроль і самоконтроль вивчених понять, алгоритму проведення самоперевірки та взаємоперевірки: виконання завдань контрольної роботи; організація самостійної роботи учнів по заповненню прогалин у знаннях і умінняхОчікувані результати

Коментар учителя


Предметні

Метапредметні

Особистісні

Розкрити історичну основу поеми «Іван Підкова», риси і поведінку козацьких ватажків, їхні стосунки з підлеглими. Пояснити особливості художніх засобів зображення штормового моря, бою.

Навчитися володіти вивченої термінологією по темі, навичками усного і писемного монологічної мови. Навчитися проектувати та реалізовувати індивідуальний маршрут заповнення проблемних зон у вивченій темі

Пізнавальні: вміти встановлювати аналогії, орієнтуватися в різноманітності способів вирішення завдань.

Регулятивні: формулювати й утримувати навчальну задачу.

Комунікативні: вміти формулювати власну думку і свою позицію


Формування навичок індивідуального виконання контрольних завдань з алгоритмом рішення літературознавчої завдання  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка