Психологічні основи вибору професії спецкурс «Я і моя професія» для учнів 11 класів УкладачСкачати 131,44 Kb.
Дата конвертації01.03.2017
Розмір131,44 Kb.


Психологічні основи вибору професії

спецкурс «Я і моя професія»

для учнів 11 класів
Укладач:

Журомська Л.М.,

методист психологічної служби

КУ «Сєвєродонецький методичний кабінет»
Пояснювальна записка

В умовах кризової соціально-економічної реальності, яка склалася сьогодні в Україні, знайти своє місце в суспільстві молодій людині дуже непросто. Саме тому особливо гостро постає питання старшокласників.

Вибір майбутньої професії для 15-16 річних – завдання досить складне. Допомогти учневі зі свідомим самовизначенням означає сформувати у нього внутрішню (психологічну) готовність і потребу самостійно, намічати і обирати шляхи реалізації перспектив свого розвитку: особистісного, життєвого, професійного. На нашу думку, молода людина має бути готова до розв’язання цих питань, володіти знаннями у сферах буття світу, буття людського суспільства. буття особистості. Звідси – актуальність створення програми спецкурсу «Я та моя професія» (наукова назва «Психологічні основи вибору професії»).

Мета курсу:


 • ознайомлення учнів зі світом професій, їх вимогами до індивідуально-психологічних особливостей особистості;

 • підготовка учнів до свідомого вибору майбутньої професії;

 • підвищення рівня психологічної компетентності учнів; розширення межі само сприйняття;

 • формування адекватної самооцінки;

 • потреби у самовдосконаленні;

 • створення умов для самопізнання, пізнання своїх індивідуальних особливостей, необхідних при виборі майбутньої професії;

 • надання необхідної інформації про шляхи оволодіння майбутньою професією;

 • формування потреби у самовдосконаленні.

Структура програми

Курс «Я та моя професія» складається з трьох рівноцінних розділів.І – «Я» - вивчення якого надасть кожному учню можливість пізнати свої інтереси та схильності; особливості темпераменту, мислення, пам’яті, уваги.

ІІ – «Моя професія» - знайомить з вимогами різних професій до індивідуально-психологічних особистостей людини. Учням надається можливість співвіднести їх зі своїми можливостями;

ІІІ – тренінг, в ході якого активізується процес професійного самовизначення, розширяються межі самосприйняття та сприйняття інших.

Форма проведення

Заняття проводяться у вигляді уроків, які включають: • бесіди, в ході яких учні знайомляться з необхідними знаннями з основ психології;

 • інтерактивні форми: сюжетно-рольові ігри, в яких учні мають можливість відпрацювати в різних ситуаціях навички безконфліктного спілкування, прийняття самостійних рішень ефективної поведінки в соціумі тощо, практичні заняття: тестування, анкетування, вправи.

Завершує роботу тренінг. Заняття проходять 1 раз на тиждень, тривалість 1 година.
Навчально-тематичний план вивчення курсу «Я і моя професія» (Психологічні основи вибору для учнів 11 класів) (1 година на тиждень 35 години)Назва теми

всього

бесіди

Практична робота

Психологічний практикум

Рольові ігри

Ділові ігриЩо я знаю про свої можливості. Схильності та інтереси у виборі професії

1.5

0.5

1.0

Поняття про темперамент

1.5

0.5

1.0

Характер

1.5

0.5

1.0

Поняття про мислення

2

1.0

1.0

Пам'ять. Види пам’яті.

1

0.5

0.5

Поняття уваги. Особливості уваги.

1

0.5

0.5

Уява. Зв'язок уяви з мисленням.

1

0.5

0.5

Знайомство з професіями

7.0

3.5

3.5

Формула професії

2.0
2.0

Практичне заняття. Психологічний кросворд.

1.5
1.5

Психологічний тренінг

14

КРИТЕРІЇ

ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ

ЗА ПРОГРАМОЮ СПЕЦКУРСУ «Я І МОЯ ПРОФЕСІЯ» .

Рівні навчальних досягнень учнів

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

І

Початковий


1

Учень сприймає матеріал теми та виконує завдання лише на частковому рівні; користується дуже обмеженим понятійно-термінологічним запасом у процесі розповіді, небагатослівно, переважно однозначно (фрагментарно) описує психічні явища; виявляє найелементарніший розвиток мислення; відтворює незначні фрагменти тематичного матеріалу після кількаразового пояснення вчителя.

2

Учень володіє незначною частиною тематичного матеріалу; частково відтворює матеріал тільки після детального пояснення вчителя; понятійно-термінологічний, словниковий запас в основному дозволяє викласти думку на елементарному рівні (домінують розрізнені судження).

3

Учень розуміє незначну частину тематичного матеріалу; користується обмеженим понятійно-термінологічним запасом, відтворює матеріал лише з опорою на пояснення та зразок вчителя (переважає повторення суджень вчителя).

ІІ

Середній


4

Учень здатний сприймати та інтерпретувати психічні явища на репродуктивному рівні, але не завжди розуміє глибокої їх суті; послуговується небагатим словниково-термінологічним запасом, відтворює матеріал на рівні сукупності окремих суджень; застосування знань і умінь задовільне і потребує значної допомоги вчителя.

5

Учень може відтворити основний зміст навчального матеріалу, відповідаючи на запитання вчителя; демонструє небагатий словниково-термінологічний запас; розповідає матеріал на рівні сукупності суджень із використанням окремих пояснень на поставлені питання. Мислення активізується слабо. Може під керівництвом учителя використовувати матеріал на практиці, але без переносу у змінені ситуації.

6

Учень здатний сприйняти та зрозуміти значну частину тематичного матеріалу з основ психології, але має недостатньо сформоване мислення, не завжди послідовно та логічно характеризує окремі психічні явища, потребує уточнень і додаткових запитань. Учень виявляє знання і розуміння основних тематичних положень, але не завжди вміє самостійно зробити аналіз, висновок.

ІІІ

Достатній


7

Учень повністю розуміє та усвідомлює тематичний матеріал, здатний самостійно його відтворити, дає загальну характеристику психічним феноменам (сутність, прояви, ознаки, приклади). Судження аргументуються, з’являються окремі аналогії, асоціації. Мислення достатньо розвинуте. Здатний узагальнити матеріал з допомогою вчителя.


Володіє основним програмно-тематичним матеріалом, але знання недостатньо стійкі. Допускає незначні термінологічні помилки.

8

Учень здатний значною мірою самостійно опановувати матеріал теми, повністю розуміє та усвідомлює його, здатний узагальнювати та систематизувати його за допомогою вчителя; демонструє достатній понятійно-термінологічний запас, свідомо користується ключовими поняттями і термінами. Мислення достатньо розвинуте (у поясненнях застосовуються аналогії, асоціації), але воно стандартне, бракує власних висновків, узагальнень, прикладів.


9

Учень оперує основним навчальним матеріалом, викладаючи його в розгорнутому і згорнутому вигляді, здатний узагальнювати та систематизувати набуті знання, самостійно аналізувати психічні феномени і робити власні нескладні висновки та наводити деякі приклади на підтвердження своїх думок. Мислення достатньо розвинуте (формулюються окремі висновки). Але може допускати несуттєві неточності у використанні спеціальної термінології чи в оформленні своїх роздумів, які потребують зауважень, корегування.

ІV

Високий


10

Учень глибоко розуміє та усвідомлює тему в межах програми, має міцні інтегровані знання, користується адекватною термінологією, самостійно використовує матеріал у практичній діяльності, робить висновки, висловлює власне ставлення. Мислення достатньо високо розвинуте, що дозволяє учневі застосовувати образні аналогії, порівняння, узагальнення, конкретизацію, самостійно інтерпретувати приклади з життя. Незначні неточності, які трапляються при аргументації власних думок може самостійно виправляти.


11

Учень глибоко розуміє та усвідомлює тематичний матеріал в межах програми, намагається самостійно збагачувати набуті знання; широко користується спеціальною термінологією відповідно до програмних вимог; аргументує власні висновки, твердження, ілюструє їх прикладами; вміє використовувати знання, уміння і здібності у нових творчих завданнях, інтерпретує психічні факти у їх взаємозв’язках. Мислення високо розвинуте, характеризується елементами світоглядних узагальнень.


12

Учень має ґрунтовні, усвідомлені знання з основ психології, здатний аргументовано пояснювати, аналізувати психічні факти та самостійно і творчо, нетипово застосовувати здобуті знання, вміння і навики для конструктивного вирішення проблем розвитку здібностей та у процесі самовиховання. Широко використовує між предметні зв’язки.


Змістовна частина

Тема № 1

Що я знаю про свої можливості?

Інтелектуальні та психофізіологічні можливості, спеціальні здібності, інтереси, схильності у виборі професії. Їх значення у виборі професії.

Психологічний практикум.

Методика «Карта інтересів».

Тема № 2

Поняття про темперамент. «Інтроверсія – екстраверсія». «Емоційна стабільність». Професії для яких потрібна завищена потреба у спілкуванні.

Сумісність темпераментів. Коротка характеристика типів темпераменту: переваги та недоліки.

Психологічні практикум. Особистісний опитувальник Айзенка.Тема № 3

Характер. Взаємозв’язок характеру та темпераменту. Самовиховання характеру. Акцентуації характеру. Самокорекціяакцентуйованих рис.

Психологічний практикум. Визначення структури характеру. Модифікованийпатохарактерологічний діагностичний опитувальник А.Є. Лігко (модифікація С.І.Подмазіна)

Тема № 4

Поняття про мислення. Види мислення. Форми мислення. Головні розумові операції. Розвиток мислення.

Психологічний практикум.

Визначення особливостей мислення «Тест загальних здібностей. 100 задач. (А.В. Фурман)Тема № 5

Пам'ять. Види пам’яті. Індивідуальні особливості пам’яті. Вимоги професії до особливостей пам’яті людини. Розвиток пам’яті.

Практична робота

Визначення ведучого виду пам’яті. (Методика «Ведучий вид пам’яті». Трощинская «Выбор профессии»).Тема № 6

Поняття уваги. Особливості уваги. Види уваги. Вимоги професій до особливостей уваги людини. Розвиток уваги.

Психологічний практикум.

Визначення особливостей уваги: об’єму, рівня концентрації, переключення, розподілу.

(Методика «Таблиця Шульта», методики визначення рівня переключення, розподілу уваги).

Тема № 7

Поняття про уяву. Зв'язок уяви з мисленням. Група професій, які пред’являють особливі вимоги до уяви. Рекомендації з розвитку уяви.

Психологічний практикум.

Колаж «Мій психологічний портрет».Тема № 8

Знайомство з професіями. Професії типу «Людина-техніка». Вимоги професії до індивідуальних особливостей людини.

Психологічний практикум. Методика Климова Є.А. ДДО

Професія типу «Людина-природа». Характеристика професій.

Психологічний практикум Голланд Д. опитувальник професій спрямованості.

Професія «Людина – знакова система». Професія типу «Людина-мистецтво».

Вимоги до людини професій цього типу. Професії типу «Людина-людина».

Вимоги професій цього типу до людини.

Психологічний практикум. Методика «Матриця вибору професії»

Тема № 9

Формула професії.

Психологічний практикум.

Методика М.С. Пряжникова «Будь готов».Тема № 10

Практичне заняття. Психологічний кросворд. Складання кросворду «Як вибирати професію».Тема № 11

Психологічний тренінг.

Мета формування умінь та навичок професійного самовизначення, сприйняття самого себе та інших людей, пробудження потреби у самовдосконаленні (фрагменти особистісного тренінгу). Рольові ігри, програвання ситуацій. які є досить складними для учасників. Ділові ігри.

Література 1. Голланд Д. Опитувальник професійної спрямованості (ОПС) Модифікація В.В. Синявського та Ящишина (Психодіагностика в службі зайнятості. Метод.посібник К. 1998 – 144с.

 2. Грищенко Н.А., Головей Л.А. Кразработкетеорических и прикладних проблем профориентации (Психологический журнал. – 1987 – т 8 № 1 с. 499 – 509.

 3. Даниличева Н.А., Балакирева Л.А. Психология профессиональноговыбора – СПБ.: САП, 1998, - 143 с.

 4. Довідник професій (Упорядники Д.О. Закатнов, Н.В. Жемера, Н. П. Тименко – К.Українська, книга, 1999, - 321 с.

 5. ДДО: диференційно-діагностичний опитувальник Є.А.Клімова. –azps.ru/test/ddo.html

 6. Євдокімова Г.О., Мерзлякова О.Л. Складання прогнозу успішності розвитку професійних здібностей студентів за показниками психодіагностики. Методичні рекомендації. – К., 1998.

 7. Киричук В.О., Романова Л.М. Система роботи класного керівника з учнівським колективом на засадах психолого-педагогічного проектування особистісного розвитку. Психолого-педагогічна діагностика, аналіз, моделювання, програмування корекційно-виховного процесу, - Харків: Веста:Видавництво «Ранок», 2002. – 128 с.

 8. Климов Е.М. Каквыбратьпрофессию. – М.: Просвещение. 1984. -179 с.

 9. Климов Е.М. Психологияпрофессионала. – М.: издательство «Институтпрактической психологи», 1996. – 400 с.

 10. Климов Е.М. Путь в профессию. – Л.: Лениздат, 1974. – 190 с.

Каталог: Program -> prof
Program -> Програма розвитку дітей від пренатального періоду до 3-х років «оберіг» 2014
Program -> Робота з величинами. Введення-виведення виразів. Лінійні алгоритми
Program -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
Program -> Пояснювальна записка Розвиток зв’язного мовлення один з основних предметів, що вивчаються в загальноосвітніх закладах для дітей, які потребують корекції розумового розвитку
Program -> Програма стенятинської зш І-ІІІ ступенів Сокальського району
prof -> «Моя майбутня професія: шлях до успіху» курс за вибором для учнів 10 (11)-х класів
prof -> «Життєва компетентність особистості» факультативний курс для учнів 10-11 класів
prof -> Програма «Побудова кар'єри»


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал