Програми з математики (2-4 клас) пояснювальна записка цілі навчання математики



Сторінка1/3
Дата конвертації23.01.2017
Розмір0,53 Mb.
  1   2   3



ПРОГРАМИ З МАТЕМАТИКИ (2-4 клас)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Цілі навчання математики. Курс математики початкової школи є складовою частиною курсу математики спеціальної загальноосвітньої школи інтенсивної педагогічної корекції. Навчання математики в початковій школі спрямовано на досягнення таких цілей:

– формування усвідомлення учнями математичних знань як важливої невід’ємної складової загальної культури людини, необхідної умови її повноцінного життя в сучасному суспільстві на основі ознайомлення школярів з ідеями і методами математики як універсальної мови і техніки, ефективного засобу моделювання і дослідження процесів і явищ навколишньої дійсності;

– інтелектуальний розвиток учнів, розвиток їх логічного мислення, пам’яті, уваги, інтуїції, умінь аналізувати, класифікувати, узагальнювати, робити умовиводи за аналогією;

– опанування учнями системою математичних знань і вмінь, що є базою для реалізації зазначених цілей, та необхідних у повсякденному житті і достатніх для оволодіння іншими шкільними предметами та продовження навчання.

Вивчення математики у початковій школі збагачує і систематизує у дітей із ЗПР елементарні уявлення про властивості предметів навколишнього середовища, сприяє накопиченню досвіду практичних дій з множинами, забезпечує оволодіння учнями системою математичних знань, умінь та навичок, необхідних у повсякденному житті, сприяє формуванню уявлень про кількість, число, форму та розмір предметів, формує первинні вміння вимірювати і обчислювати довжину відрізків, периметр геометричних фігур, площу прямокутників тощо, графічні вміння.

Вивчення математики створює широкі можливості для розвитку пам'яті, логічного і критичного мислення, інтуїції, уяви, уваги, наполегливості, навичок контролю і самоконтролю, уміння планувати свою роботу, аналізувати навчальну задачу (розчленовувати її на частини, виділяти істотне, з'ясовувати взаємозв'язок частин, продумувати і складати план рішення).

В процесі навчання в учнів формується вміння знаходити різні способи виконання завдання, порівнювати їх між собою і вибирати з них найраціональніший, створюються сприятливі умови для розвитку умінь чітко висловлювати свої думки і грамотно вести записи під час розв'язування різноманітних задач і вправ, користуватися вимірювальними та креслярськими інструментами (олівцем, лінійкою, циркулем, косинцем).

Важливе значення під час навчання дітей із ЗПР надається предметно-практичній діяльності дітей, яка забезпечує наочну основу для формування математичних понять і створення передумов для застосування математичних знань під час розв'язування практичних задач. На уроках математики у дітей формується науковий світогляд, відбувається розвиток пізнавальних здібностей, здійснюється підготовка до праці, виховання багатьох цінних рис і якостей особистості.



Корекційно – розвивальні завдання курсу полягають у розвитку мовлення і мислення та виправленні їх недоліків.

Важливим корекційно - розвивальним завданням навчання математики учнів із ЗПР є формування в учнів понять про натуральне число; опанування арифметичними діями з натуральними числами; розвиток вмінь розв’язувати арифметичні задачі, вибирати та пояснювати способи їх розв’язування; формування вмінь переносити набуті знання при розв’язанні завдань незнайомої структури; засвоєння знань про геометричні фігури та їх властивості; формування навичок їх побудови і вимірювання; вміння застосовувати знання у власній життєдіяльності.

Передбачається, що внаслідок корекційно-розвивального впливу у дитини із ЗПР формуються вміння:

- спостерігати за об’єктом або явищем, яке вивчається;

- здійснювати послідовний аналіз конкретного об’єкту;

- здійснювати порівняння двох предметів за певним планом, виділяючи спільні та відмінні ознаки;

- ділити предмети ( їх зображення) на групи на основі родової ознаки;

- називати групи однорідних предметів ( їх зображень) узагальнюючими словами;

- здійснювати логічну класифікацію конкретних предметів (їх зображень);

- встановлювати найпростіші причинно-наслідкові зв’язки.



Структура програми. Програма представлена в табличній формі, що містить три частини: зміст навчання, вимоги до загальноосвітньої підготовки учнів і корекційно–розвивальна спрямованість та очікувані результати.

У змісті навчання математики вказано той навчальний матеріал, який підлягає вивченню у відповідному класі. Вимоги до загальноосвітньої підготовки учнів орієнтують на результати навчання, які є об’єктом контролю й оцінювання.

Зміст навчання математики структуровано за темами. Визначено кількість годин передбачених на вивчення кожної з них, подається перелік вимог до знань і умінь учнів підготовчого, 1-го, 2-го, 3-го років навчання, а також вимоги до знань та вмінь учнів, які закінчують початкову школу.

Наведений розподіл годин з окремих тем є орієнтовним. Залежно від рівня знань учнів класу, від труднощів, що виникають в учнів із ЗПР під час вивчення математики, вчитель може дещо збільшити або зменшити час на вивчення окремих тем, забезпечить свідоме і міцне засвоєння учнями всього матеріалу, передбаченого для кожного року навчання.



Характеристика навчального змісту і особливостей його реалізації.

Органічне поєднання навчання і виховання; засвоєння знань і розвиток пізнавальних здібностей учнів; практична спрямованість викладання, що вимагає формування умінь застосовувати знання на практиці, вироблення необхідних для цього навичок - основні принципи у навчанні математики в початкових класах спеціальної школи.



Вимоги до математичної підготовки учнів

Під час вивчення курсу учні повинні:

1. Навчитись виконувати дії з натуральними числами. В ході навчання повинні бути вироблені міцні навички усного виконання нескладних обчислень (знання напам'ять таблиць додавання і множення одноцифрових чисел та відповідних випадків віднімання та ділення, виконання найпростіших випадків додавання і віднімання двоцифрових чисел). Учні повинні навчитися письмово виконувати арифметичні дії з багатоцифровими числами (додавання і віднімання чисел в межах мільйона, множення дво- трицифрового числа на одно- і двоцифрове). На основі правил порядку виконання дій і властивостей арифметичних дій учні повинні навчитись знаходити значення числового виразу (в тому числі з дужками), що містять три-чотири арифметичні дії.

2. Ознайомитись з величинами та їх одиницями вимірювання, навчитися використовувати їх при розв'язуванні арифметичних задач. Основну увагу при цьому слід зосередити на оволодінні найпоширенішими в практиці одиницями величин, засвоєнні найпростіших залежностей між величинами та використанні цих залежностей при розв'язуванні задач.

3. Навчитися розв'язувати прості і складені текстові арифметичні задачі. При цьому мають бути сформовані вміння розв'язувати прості задачі, які розкривають зміст арифметичних дій та відношень "менше на", "більше на", "менше у ", "більше у". Учні повинні набути досвіду розв'язування складених задач на три-чотири дії (знаходження суми, остачі, на збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць, на різницеве порівняння чисел тощо), в тому числі задач, для розв'язування яких необхідно використати прості залежності між величинами.

4. Навчитися розпізнавати і креслити геометричні фігури. На основі наочного ознайомлення з моделями і малюнками учні повинні навчитись розпізнавати геометричні фігури на оточуючих предметах, моделях, малюнках і оволодіти уміннями побудови й вимірювання (вимірювання довжини відрізка, ламаної, побудова відрізка заданої довжини, обчислення периметра многокутника та площі прямокутника).



Зміст навчання

Читання і запис натуральних чисел в межах мільйона. Число 0. Порівняння чисел. Знаки "=", "<", ">".

Арифметичні дії з натуральними числами. Знаки арифметичних дій.

Числовий вираз. Дужки. Порядок виконання дій у числовому виразі.

Величини: довжина, площа, маса, час, швидкість, вартість. Одиниці вимірювання цих величин. Залежності між величинами (між ціною, кількістю і вартістю; швидкістю, часом і відстанню; площею і довжиною сторін прямокутника).

Геометричні фігури (точка, відрізок, ламана, трикутник, чотирикутник, прямокутник, квадрат, многокутник, коло, круг). Зображення фігур на папері.

Вимірювання довжини відрізків. Побудова відрізків заданої довжини. Обчислення периметра многокутника і площі прямокутника.

Текстові арифметичні задачі.



Основні питання курсу

У програмі з математики для підготовчого і 1-4 класів розкрито зміст всіх змістових ліній, визначених Державним освітнім стандартом школи інтенсивної педагогічної корекції.

- властивості та відношення предметів; лічба

- числа і дії над ними;

- числові та буквені вирази;

- рівняння і нерівності;

- геометричні фігури та їх властивості, геометричні тіла;

- вимірювання геометричних величин та обчислення їх значень;

- величини та одиниці вимірювання величин.

Оскільки діти із ЗПР до початку навчання в школі не набули багатьох елементарних математичних знань, в програмі підготовчого класу передбачено введення пропедевтичного періоду. Крім того, систематично здійснюється спеціальна підготовка до вивчення найбільш важких розділів курсу шляхом введення практичних вправ, спрямованих на формування корекційних навичок і узагальнення набутого досвіду.

Мета пропедевтичного періоду - на основі предметно-практичних дій учнів уточнити їх уявлення про розмір предметів, кількість, просторові і часові уявлення. Учні повинні об'єднувати предмети у групи за будь-якою ознакою (кольором, розміром, формою), класифікувати предмети, порівнювати і урівнювати кількість предметів двох груп. Практичні дії учнів повинні супроводжуватись проговорюванням, оскільки при цьому відбувається засвоєння необхідної математичної термінології.

У підготовчому класі вивчення чисел обмежується формуванням умінь називати числа по порядку від 1 до 10, читати і записувати ці числа. В І класі вивчаються числа до 20, в ІІ - до 100, в ІІІ - до 1000, в ІV класі учні засвоюють читання і запис чисел в межах 1000000. Поряд з розширенням області розглянутих чисел поглиблюються, систематизуються і узагальнюються знання дітей про натуральний ряд.

Під час вивчення натурального ряду чисел учні повинні зрозуміти, що кожне наступне число може бути утворене шляхом додавання одиниці. В такий спосіб у них формується знання про числовий ряд (правильної послідовності чисел, їх запису), уміння порівнювати числа і встановлювати, на скільки одне число більше чи менше за друге. Способи порівняння чисел засвоюються на основі порівняння відповідних груп предметів шляхом встановлення взаємно однозначної відповідності між елементами множин (прикладанням або накладанням). У процесі цієї діяльності використовується різноманітний роздатковий матеріал.

Ознайомлення з таблицями додавання розпочинається в підготовчому класі розглядаються випадки додавання одноцифрових чисел в межах 10 і завершується в І класі вивченням напам’ять таблиці додавання одноцифрових чисел.

Таблиці множення і ділення вивчаються у другому класі. В ході підготовки до їх вивчення використовуються вправи на лічбу групами, знаходження суми однакових доданків і розкладання числа на однакові доданки (дії з предметами, геометричними фігурами, виконання малюнків, складання і розв'язування прикладів і задач). Учні ознайомлюються з математичними термінами, спочатку сприймаючи їх у мовленні вчителя, а поступово й самі вчаться використовувати математичну термінологію у власному мовленні (наприклад: взяти декілька разів, розділити на рівні частини, розкласти порівну і т. ін). Тільки завдяки багаторазовому виконанню різноманітних підготовчих вправ досягається свідоме засвоєння учнями нових арифметичних дій.

На першому етапі навчання в підготовчому класі учні користуються доступним для них формулюванням властивостей додавання: додавати числа можна в будь-якому порядку (аналогічно для множення у другому класі: множити числа можна в будь-якому порядку). До ІV класу (підготовчий - ІІІ клас) ці властивості використовуються без введення їх назв і формулювань. Під час вивчення таблиці додавання в підготовчому і І класах відпрацьовуються прийоми додавання чисел частинами (7+3=7+1+2=10). В ІV класі знання учнів про властивості дій систематизуються і узагальнюються.

Ознайомлення з письмовим додаванням і відніманням двоцифрових чисел розпочинається в ІІ класі.

У ІІІ класі учні знайомляться з письмовим додаванням і відніманням трицифрових чисел, а в ІV – багатоцифрових чисел у межах 1000000.

Введення письмових прийомів множення передбачено програмою ІІІ класу. При цьому кількість усних прийомів дещо обмежується, що дозволяє уникати надмірного навантаження на пам'ять учнів.

Паралельно з вивченням чисел учні знайомляться з величинами та їх одиницями. Довжина. Відстань. Одиниці довжини - сантиметр, дециметр. Маса. Одиниця маси - кілограм. Об'єм. Одиниця об'єму - літр.

Протягом навчання в початковій школі учні повинні оволодіти знаннями про одиниці вимірювання величин (довжини: міліметр, сантиметр, дециметр, метр; маси: грам, кілограм, центнер, тонна; об'єму: літр); засвоїти залежності між величинами (швидкістю, часом і відстанню; ціною, кількістю й вартістю; площею і довжинами сторін прямокутника); вміти скорочено їх записувати; вміти розв'язувати прості арифметичні задачі на визначення швидкості, часу, відстані, ціни, кількості та вартості.

Формування початкових уявлень про площу фігури розпочинається у другому класі. Ця робота проводиться паралельно з вивченням таблиці множення. В результаті виконання різноманітних практичних вправ учні набувають необхідних наочних уявлень про знаходження площі фігур (підрахунок клітинок). Завершенням роботи є введення правила знаходження площі прямокутника.

У підготовчому і І класах розглядаються лише прості арифметичні задачі, та ведеться підготовча робота до навчання розв'язування нескладних складених задач. Складені задачі вводяться у ІІ класі: задачі, які містять відношення "більше на ", "менше на", задачі на знаходження суми і різниці, задачі на знаходження третього доданка за сумою і двома відомими доданками. Складання задач за малюнками, схемами, таблицями. В ІІІ і ІV класах складність таких задач поступово зростає. Робота над розв'язуванням задач забезпечує найсприятливіші умови для їх зіставлення, порівняння, протиставлення, що має важливе корекційне значення в розвитку логічного мислення учнів із ЗПР. Здійснення дидактичних функцій задач можливе за умови, коли учні набудуть певних уявлень про сутність задач, оволодіють уміннями їх розв'язувати. Для цього учнів із ЗПР важливо вчити обґрунтовувати кожний крок в аналізі задачі та її розв'язуванні, аналізувати умову задачі (що відомо в задачі, а що невідомо, за допомогою яких арифметичних дій і в якій послідовності можна знайти відповідь на запитання задачі). Вчити учнів обґрунтовувати вибір кожної дії і пояснювати отримані результати, давати усну повну відповідь на запитання задачі і перевіряти правильність її розв'язання. Велике значення має уміння розв'язувати задачі різними способами; ознайомлення з різними формами запису їх розв'язування; формування уявлень про способи перевірки правильності розв'язування задач. Поряд із розв'язуванням готових задач корисно навчати дітей самостійно складати задачі за малюнком, короткою умовою, схемою тощо. Числовий і сюжетний матеріал для складання задач учні повинні брати з навколишньої дійсності. Складання і розв'язування таких задач сприяє усвідомленню особливостей структури і ходу розв'язування задач різних видів, розвитку творчої уяви дітей, розширенню їхнього кругозору, зміцненню зв'язків навчання з життям, що містить значний корекційно – розвивальний потенціал.

У курсі математики початкової школи уточнюються, поглиблюються і розвиваються сенсорні уміння молодших школярів із ЗПР, завдяки яким вони можуть краще орієнтуватися у навколишньому світі. Учні повинні розуміти властивості предметів (колір, розмір, форма), уміти визначати місцезнаходження предметів у просторі, знати способи порівняння груп предметів за кількістю і вміти їх використовувати, знати правила лічби і вміти лічити предмети, які по різному розташовані на площині, вживати кількісні і порядкові числівники.

Програмою передбачено формування важливих узагальнень. Цьому сприяє введення елементів буквеної символіки. Учнів поступово готують до розв'язування найпростіших рівнянь (підготовка починається з розв'язування прикладів виду ˜+ 4 = 7 способом добору). Надалі спосіб добору широко застосовується для розв'язування нерівностей. У ІІ класі учні вчаться знаходити значення буквених виразів виду х + 3, 8 – а, р · 2, в : 4 за даними значеннями букв, які до них входять. Складність виразів поступово зростає.

МАТЕМАТИКА

2 КЛАС

(4 год на тиждень, у I семестрі – 64 год, у II – семестрі – 72 год, всього 136 год)




Кіль-кість годин

Зміст навчального плану

Навчальні досягнення

Спрямованість корекційно-розвивальної роботи та очікувані результати

1

5

Повторення вивченого у 1 класі. (5 год)













Лічба предметів.

Назви цифр, співвіднесення числа і кількості.

Нумерація чисел в межах 20.

Таблиці додавання і віднімання.

Порівняння чисел.

Розв'язування простих задач.



Учень:

Розпізнає натуральні числа у межах 20.

Читає і записує натуральні числа в межах 20.

Називає числівники у межах 20, в тому числі й на заданому числовому відрізку.

Знає напам’ять таблиці додавання і віднімання одноцифрових чисел.

Розв’язує завдання, що передбачають :

- порівняння одно- і двоцифрових чисел у межах 20,

- виконання додавання і віднімання у межах 20 (вивчені випадки),

- порівняння чисел у межах 20.



Розв'язує прості арифметичні задачі вивчених видів.

Пізнавальний розвиток:

використовує набуті знання для розв’язування навчальних завдань та завдань пізнавального характеру.

2

25

Додавання і віднімання одноцифрових чисел з переходом через десяток в межах 20. (24 год)













Додавання і віднімання чисел 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 з переходом через десяток.
Таблиці додавання і віднімання.

Учень:

Знає напам’ять таблиці додавання і віднімання
Розв’язує завдання, що передбачають додавання і віднімання чисел 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 з переходом через десяток.

Сенсомоторний розвиток: орієнтується на робочому місці, в зошиті, підручнику тощо; користується математичними приладдями при побудові геометричних фігур.
Пізнавальна діяльність: уважно слухає і розуміє тематичний матеріал; утримує в пам’яті та діє за зразком при виконанні завдань на додавання і віднімання одноцифрових чисел з переходом через десяток в межах 20; використовує різноманітні математичні навички і уміння під час розв’язування математичних завдань; під час самостійного виконання завдань виявляє елементи самоконтролю; використовує взаємоконтроль при перевірці результату завдання.
Мовленнєвий розвиток: називає розряди двоцифрових чисел; відтворює напам’ять таблиці додавання і віднімання; висловлює свою думку; відповідає на запитання вчителя.

3

20

Усна і письмова нумерація чисел в межах 100. (20 год)













Усна і письмова нумерація чисел 21–100. Десятковий склад цих чисел.

Поняття сотня. Найбільші і найменші двоцифрові числа.

Випадки додавання і віднімання чисел, пов'язані з нумерацією (30-1,30+1, 45–5, 45–40).

Розряд. Одиниці першого і другого розряду.

Додавання і віднімання чисел другого розряду (20+30, 60–40).

Порівняння чисел у межах 100.

Взаємозв'язок між компонентами і результатами дій при додаванні і відніманні (знаходження невідомого компонента).


Учень:

Розпізнає одноцифрові та двоцифрові числа.

Називає компоненти і результати дій додавання та віднімання.

Наводить приклади одноцифрових і двоцифрових чисел.

Дотримується вивчених правил додавання і віднімання двоцифрових чисел, порівняння двоцифрових чисел.

Називає розряди двоцифрових чисел.

Описує поняття сотня.

Формулює правила про взаємозв’язок між компонентами і результатами дій при додаванні і відніманні чисел.

Розв’язує завдання, що передбачають :

- порівняння одно- і двоцифрових чисел,

- виконання додавання і віднімання двоцифрових чисел.


Пізнавальна діяльність: виявляє пізнавальний інтерес до опанування нових знань; виконує завдання, які стосуються усної і письмової нумерації чисел в межах 100; виявляє елементи самоконтролю при виконанні цих завдань; порівнює числа у межах 100; використовує набуті знання у власній життєдіяльності; обмірковує дані завдання, та пояснює їх виконання.
Мовленнєвий розвиток: володіє математичними термінами; описує математичні поняття; формулює напам’ять правила про взаємозв’язок між компонентами і результатами дій при додаванні і відніманні чисел.


4

55

Додавання і віднімання двоцифрових чисел. (53 год)













Додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток (34+52, 54+30, 54+3, 20+47, 2+47, 75-34, 89-40, 59-4).

Знаходження суми кількох однакових доданків.


Усне додавання двоцифрових чисел з переходом через десяток виду: 36+7, 36+4, 45+28, 48+12.

Усне віднімання двоцифрових чисел виду: 30-8, 42-7, 30-24.

Письмове додавання і віднімання двоцифрових чисел.

Числові вирази. Порядок виконання дій у виразах, які містять дві дії.

Дужки, їх використання.
Одиниці довжини: сантиметр, дециметр, метр, співвідношення між ними.

Розв'язування задач на дві дії.

Складені задачі, які містять відношення "більше на ", "менше на".

Задачі на знаходження суми і різниці.

Задачі на знаходження третього доданка за сумою і двома відомими доданками.

Складання задач за малюнками, схемами. таблицями.



Учень:

Дотримується правил додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток; письмового додавання і віднімання двоцифрових чисел; порядку виконання арифметичних дій у виразах на дві дії, зокрема у тих, що містять дужки.

Користується позначеннями: м, см, дм, сек., год.

Розв'язує завдання, що передбачають:

усне додавання двоцифрових чисел з переходом через десяток виду: 36+7, 36+4, 45+28, 48+12,

усне віднімання двоцифрових чисел виду: 30-8, 42-7, 30-24;

знаходження суми кількох однакових доданків.



Розв'язує текстові арифметичні задачі на дві дії, які містять відношення "менше на", "більше на", "менше у", "більше у "; задачі на знаходження третього доданка за сумою і двома відомими доданками.

Записує розв'язок задачі арифметичними діями або виразом.

Пізнавальна діяльність:

виявляє пізнавальний інтерес до нової теми; вміє усно та письмово додавати і віднімати двоцифрові числа; знає одиниці довжини: сантиметр, дециметр, метр, співвідношення між ними; розв'язує задачі на дві дії; зокрема, складені задачі, які містять відношення "більше на ", "менше на"; задачі на знаходження суми і різниці; задачі на знаходження третього доданка за сумою і двома відомими доданками; володіє елементами плануючого, операційного та кінцевого самоконтролю; складає задачі за малюнками, схемами, таблицями.
Мовленнєвий розвиток:

аналізує та систематизує дані в умові задачі; виявляє елементи плануючого самоконтролю; пояснює обраний спосіб дії для розв’язування задачі, володіє математичними термінами;


5

30

Таблиці множення чисел 2,3 і ділення на 2,3. (29 год)













Сутність поняття множення (множення – сума однакових доданків).

Дія множення (ознайомлення). Знак множення.

Назви чисел при множенні (множник, добуток).

Властивості множення.

Таблиці множення.

Переставна властивість добутку і її використання в обчисленнях.

Множення на одиницю. Множення десяти. Множення на 0.

Прості задачі на множення.


Дія ділення (ознайомлення). Знак ділення.

Назви чисел при діленні (ділене, дільник, частка).

Властивості ділення.

Взаємозв'язок дій множення і ділення.

Таблиці ділення.

Ділення на 1. Ділення на 10. Неможливість ділення на 0.

Перевірка множення і ділення.

Задачі на ділення.


Прості й складені задачі (на дві-три дії) на додавання, віднімання, множення і ділення (в тому числі з відношеннями "менше у", "більше у").
Порядок виконання дій у виразах, що містять дві-три дії (з дужками і без них).
Час: тиждень, доба, місяць, рік.
Прямокутник, квадрат, многокутник. Прямий кут, непрямий кут.

Периметр многокутника.

Коло і центр кола. Круг.

Позначення геометричних фігур буквами латинського алфавіту.



Учень:

Розуміє сутність дій множення й ділення.

Розпізнає вказані у змісті геометричні фігури (на моделях та малюнках, у навколишньому просторі).

Знає напам’ять таблиці множення чисел 2, 3 і відповідні випадки ділення.

Називає компоненти і результати дій множення та ділення; одиниці вимірювання часу та співвідношення між ними; указані у змісті геометричні фігури та їх основні елементи.

Формулює властивості дій множення та ділення.

Дотримується правил позначення геометричних фігур буквами латинського алфавіту.

Зображує прямокутник на папері в клітинку.

Розв'язує завдання, що передбачають:

  • використання взаємозв’язку дій множення і ділення;

  • виконання ділення на 1, 10;

  • перевірку множення і ділення;

  • знаходження значень виразів на дві-три дії (з дужками і без них);

  • знаходження периметру многокутника.

Розв'язує арифметичні задачі (на дві-три дії) на додавання, віднімання, множення і ділення.

Сенсомоторний розвиток: будує у зошиті в клітинку прямокутник, квадрат, многокутник; визначає прямий кут, непрямий кут; вміє знаходити периметр многокутника; будувати коло і центр кола; круг; позначає геометричні фігури буквами латинського алфавіту; орієнтується в зошиті, підручнику.
Пізнавальна діяльність: розпізнає та виділяє характерні риси геометричних фігур на моделях, малюнках, та у навколишньому просторі;

використовує взаємозв’язок дій множення і ділення; робить перевірку множення і ділення; знаходить значення виразів на дві-три дії (з дужками і без них), периметра многокутника; розв'язувати арифметичні задачі (на дві-три дії) на додавання, віднімання, множення і ділення; виявляє компоненти самоконтролю при розв’язуванні завдань;.
Мовленнєвий розвиток: утримує в пам’яті нову навчальну інформацію; називає числа при множенні (множник, добуток) та числа при діленні (ділене, дільник, частка); утримує в пам’яті властивості множення і ділення, запам’ятовує і відтворює таблиці множення і ділення; використовує засвоєні терміни у власному мовленні; переказує вивчений матеріал; відповідає на запитання вчителя та висловлює своє ставлення до прослуханого.

Особистісний розвиток: доводить до кінця розпочату справу в знайомих ситуаціях; зміцнює та доповнює знання про навколишній світ; набуває позитивних емоцій та почуття задоволеності від добре виконаної справи; розвиває емоційно-вольові якості, завдяки яким може виконати над собою зусилля при виконанні навчальних завдань; виявляє здатність до довільної діяльності.

6




Повторення (5 год)







Каталог: markova
markova -> Міністерство освіти І науки україни навчальні програми для спеціальних загальноосвітніх шкіл інтенсивної педагогічної корекції я І україна
markova -> Образотворче мистецтво
markova -> Основи здоров’я
markova -> Програма з музики для загальноосвітньої школи для дітей з тяжкими з порушеннями мовлення (2 4 класи) пояснювальна записка
markova -> Пояснювальна записка Навчальний предмет "Українська мова"
markova -> Програма з математики для спеціальної загальноосвітньої школи для дітей з важкими порушеннями мовлення пояснювальна записка
markova -> Математика пояснювальна записка
markova -> Основи здоров'Я (2-4 класи) Пояснювальна записка
markova -> П/п Фонематична


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал