Програми спецкурсів з англійської мови для допрофільного навчання Тетяна РедченкоСкачати 316,34 Kb.
Дата конвертації05.02.2017
Розмір316,34 Kb.
Програми спецкурсів з англійської мови для допрофільного навчання
Тетяна Редченко,

методист навчально-методичного кабінету

іноземних мов КОІПОПК;

Світлана Мотижен,

учитель англійської мови Білоцерківської колегіуму;

Наталія Стороженко,

вчитель англійської мови Білоцерківського колегіуму
Схвалено для використання

у загальноосвітніх навчальних закладах

Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти

(протокол №1 від 3 березня 2011 року)
Пояснювальна записка

Актуальність розробки програм спецкурсів, факультативних курсів для допрофільної підготовки пов’язана з посиленням мотивації учнів до вивче­ння англійської мови у бік практичного оволодіння навичками розмовної мови, що необхідні для спілкування з зарубіжними ровесниками, розуміння пісень та відеофільмів, читання неадаптованої літератури, а також з необ­хідністю удосконалення мовних та мовленнєвих навичок для подальшого поглибленого вивчення предмета у профільних класах старшої школи.

Упровадження країнознавчих курсів у варіативну складову навчального плану дасть змогу розширити можливості розвитку здібностей учнів використовувати англійську мову для спілкування в діалозі культур між Україною, Великою Британією та іншими англомовними країнами (США, Канадою, Австралією, Новою Зеландією). Особливий акцент у змісті програм зроблено на поглибленні мовних знань учнів, формуванні в них соціокультурних навичок на основі культури та реалій життя України, Великої Британії та інших англомовних країн.

Метою вивчення курсів є вдосконалення навичок усіх видів мовленнєвої діяльності учнів: читання, письма, аудіювання, усного мовлення, що забезпечує оволодіння англійською мовою як засобом спілкування, в першу чергу з носіями англійської мови. Програмою курсів передбачено навчити учнів вести бесіду на різноманітні теми (культура, суспільно-політичні події, спорт), готувати усні та письмові повідомлення, розуміти доповіді англійською мовою та готувати презентації у Power Point. Велика увага приділяється також читанню та аудіюванню країнознавчих текстів, виконанню граматичних та лексичних вправ (Use of English).

У ході вивчення програмового матеріалу учні мають можливість працювати колективно на уроках, лекціях, брати участь в обговореннях проблем на семінарах, працювати індивідуально над створенням проектів та веденням досліджень. Змістом програм передбачені великі можливості для самостійної роботи учнів з використанням комп’ютерних програм та ресурсів мережі Інтернет. При проведенні всіх видів занять бажано використовувати різноманітні навчально-методичні матеріали (карти, схеми, фотоальбоми, ілюстрації, завдання для творчих та самостійних робіт, запитання для обговорення, роздатковий матеріал для парної та групової роботи, тестові завдання тощо). На заняттях застосовуються сучасні технічні засоби навчання: аудіо, відеотехніка, комп’ютер, проектор, інтерактивна дошка.Завдання і зміст курсу "Країнознавство. Велика Британія"

Програмовий матеріал спецкурсу передбачає ознайомлення учнів з багатьма реаліями країни, мова якої вивчається, що відображають її національну культуру. Це сприятиме розвитку в учнів бажання комунікативного спілкування. У структурі програми виокремлюються такі основні розділи: 1. Загальні відомості про Об’єднане Королівство Великої Британії та Північної Ірландії.

 2. Загальні відомості про політичну систему та державний устрій Великої Британії.

 3. Життя сучасної Британії.

 4. З історії Великобританії.

Курс спрямований на реальне оволодіння всіма видами мовленнєвої діяльності та закріплення мовних знань, отриманих у процесі навчання. Під реальним володінням англійською мовою слід розуміти:

 • вміння учнів розуміти англійську мову в різноманітних ситуаціях повсякденного спілкування;

 • вміння формулювати питання та реагувати на них;

 • вміння подати необхідну інформацію (в усній і письмовій формі);

 • вміння читати та розуміти автентичні тексти (художні, публіцистичні, газетні, інформаційні).

По закінченні курсу учні повинні знати:

 • загальні відомості з фізичної географії Великобританії та Північної Ірландії;

 • відомі міста Великої Британії, їх демографічні та економічні особливості;

 • визначні місця Великобританії; національні парки та мистецькі галереї;

 • уряд Великобританії та британський парламент;

 • основні політичні партії та національні символи Великої Британії;

 • національні свята та традиції їх святкування;

 • стиль життя британців та їх захоплення;

 • основні відомості з історії Великої Британії.

По закінченні курсу учні повинні вміти:

 • надати потрібну інформацію в усній чи письмовій формі у межах питань, охоплених програмою;

 • підготувати розповідь, повідомлення, презентацію з використанням ІКТ про географічне положення, політичну структуру, природні умови Великобританії, її історію, внесок у світову культуру;

 • читати і розуміти автентичні тексти країнознавчого характеру;

 • вміти написати аналіз художнього твору;

 • робити порівняльний аналіз стилю життя британців і українців.

Програма спецкурсу "Країнознавство. Велика Британія" побудована відповідно до Держаного стандарту базової і повної загальної середньої освіти. В основу даної програми покладена програма зі спецкурсу "Країно­знавство" для загальноосвітніх навчальних закладів (Програми для профіль­ного навчання 10-11 класи). Зміст програми адаптовано відповідно до вікових особливостей учнів та рівня програмового матеріалу. Передбачене подальше вивчення матеріалів спецкурсу в наступних класах з метою поглиблення та розширення знань у межах окреслених тем.

Спецкурс "Країнознавство. Велика Британія" розрахований на 1 навчаль­ний рік (70 годин). Курс рекомендовано для вивчення учнями 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів на етапі допрофільної підготовки у класах філологічного, історико-правового, економічного та інших профілів суспільно-гуманітарного напряму, а також у класах з поглибленим вивченням іноземних мов.Зміст програми "Країнознавство. Велика Британія" (8 клас)


Тема

Підтема

Соціокультурний компонент

Результат навчання

1. Загальні відо­мос­ті про Об'єд­нане Королівство Великої Британії та Північної Ірландії

Загальні відомості з фі­зичної географії Вели­коб­ританії. Склад, місцезна­ходження

Склад та розташування Великобританії та основні відомості про країну


Знаходити на карті об’єкти, назви яких є власними; розповідати про географічне положення Великобританії, країни, що входять до її складу

Водні артерії та водойми Об’єднаного Королівства

Назви та місцезнаходження водойм, що розташовані на території Великобританії та омивають її

Розповідати про водойми біля географічної карти

Кліматичні особливості та фактори, що їх спричи­няють

Причини кліматичних особливостей Великобританії

Характеризувати кліматичні особливості країни, вказувати причини, що їх спричиняють

Англія: адміністративний поділ, населення, промис­лова значущість

Основні відомості про склад, населення та промислове значення Англії

Характеризувати Англію щодо її адміністративного поділу, населення та наявності еконо­мічно значущих об’єктів

Національні символи та фольклорна неповтор­ність Англії

Державні та етнічні символи Англії


Називати, писати та розпо­ві­да­ти про символи Англії, від­різня­ти їх від національної та етніч­ної символіки інших складових ОК
Шотландія: адміністра­тивний поділ, населення, промислова значущість

Основні відомості про склад, населення та промислове значення Шотландії


Характеризувати Шотландію щодо її адміністративного по­ділу, населення та наявності економічно значущих об’єктів
Національні символи та фольклорна неповтор­ність Шотландії

Державні та етнічні символи Шотландії


Називати, писати та розповіда­ти про символи Шотландії, від­різ­няти їх від національної та ет­ніч­­ної символіки інших скла­дових ОК
Уельс: адміністративний поділ, населення, промис­лова значущість

Основні відомості про склад, населення та промислове значення Уельсу


Характеризувати Уельс щодо її адміністративного поділу, насе­лення та наявності економічно значущих об’єктів
Національні символи та фольклорна неповтор­ність Уельсу

Державні та етнічні символи Уельсу


Називати, писати та розповіда­ти про символи Уельсу, відріз­няти їх від національної та ет­ніч­ної символіки інших складо­вих ОК
Північна Ірландія: адмі­ніст­ративний поділ, насе­лення, промислова значу­щість

Основні відомості про склад, населення та промислове значення Північної Ірландії

Характеризувати Північну Ірлан­дію щодо її адміністративного поділу, населення та наявності економічно значущих об’єктів
Національні символи та фольклорна неповтор­ність Північної Ірландії

Державні та етнічні символи Північної Ірландії


Називати, писати та розпові­дати про символи Північної Ірландії, відрізняти їх від націо­нальної та етнічної символіки інших складових ОК
Лондон – столиця Великої Британії. Основні відо­мос­ті та територіальний поділ

Територіальний поділ Лон­дона та основні відомості про столицю ОК

Називати основні райони Лон­до­на, надавати коротку інформа­цію про столицю ОК
Коротка історична довід­ка про Лондон. Велика Лондонська пожежа

Історія заснування та ко­роткі історичні відомості про Лондон

Розповідати про історію засну­вання Лондона, вказувати при­чи­ни Великої Лондонської пожежі
Транспортне сполучення Лондона. Мости Лондона. "Євростар"

Розташування транспортних магістралей на території Лондона, види громадського транспорту

Розповідати про транспортне сполучення в Лондоні
Церемонії в Лондоні. Лон­донці та гості міста

Назви публічних церемоній Лондона та строки їх проведення

Розповідати про публічні церемонії Лондона
Міста Великої Британії, їх демографічні та еконо­мічні особливості. Сто­лиці

Назви та розташування ве­ликих міст та їх значення


Знаходити на карті великі міста та столиці частин ОК, надавати коротку інформацію про них
Кембрідж та Оксфорд – найвідоміші універси­тет­ські міста

Інформація про найвідо­міші університети та міста, в яких вони знаходяться

Знаходити на карті та надавати інформацію про Кембрідж та Оксфорд
Бірмінгем, Ліверпуль та Манчестер

Фактичний матеріал про вказані міста


Знаходити на карті та надавати коротку інформацію про Бір­мінгем, Ліверпуль та Манчестер
Лідз та Единбург – про­мислові міста

Інформація про важливі індустріальні центри ОК


Знаходити на карті та надавати коротку інформацію про про­мис­лові центри Британії
Визначні місця Вели­ко­бри­танії. Палаци та замки

Назви відомих палаців та парків Великобританії

Розповідати про відомі пам’ятки культури та архітектури
Мистецькі галереї та музеї Великобританії

Назви популярних музеїв та галерей Великобританії та їх культурне наповнення

Розповідати про найвідоміші музеї та галереї Великобританії
Екологічні проблеми Об’єднаного Королівства. Національні парки Вели­кобританії

Основні екологічні пробле­ми Великобританії та шляхи їх розв’язання


Аналізувати екологічну ситуа­цію в країні

Загальні відомості про політичну сис­тему та державний устрій Великої Британії

Уряд Великобританії. Британський Парламент

Структура Британського Парламенту


Називати та писати власні наз­ви, що стосуються уряду Вели­кобританії; розповідати про струк­туру Британського Парла­менту

Конституція Великобри­танії. Велика Хартія Воль­ностей

Назви найважливіших зако­но­давчих актів, які викорис­товуються в країні

Розповідати про конституцію Великобританії, називати най­важ­ливіші законодавчі акти

Політичні партії Великої Британії. Консерватори та ліберали

Структура партійної сис­те­ми Великобританії та особ­ливості партійних утворень

Розповідати про політичні партії Великобританії

Партія лейбористів

Особливості лейбористської партії

Розповідати про відмінності між партійними утвореннями

Королівська родина. Ти­тули та нагороди. Єлиза­вета II

Різновиди титулів та наго­род, імена членів коро­лів­ської родини


Будувати королівське родинне дерево, писати ключові слова до теми; надавати інформацію про членів королівської родини

Принцеса Діана та благо­дійність в Об’єдна­ному Королівстві

Біографія принцеси Діани та її благодійну діяльність


Розповідати про принцесу Діану
Національні символи Великої Британії

Усі національні символи Великобританії та її скла­дових

Розрізняти національні символи ОК, Англії, Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії

Життя сучасної Британії

Державні свята в Об’єднаному Королівстві.

Назви державних свят краї­ни та особливості святку­вань

Знати назви державних свят, розповідати про традиції їх святкування
Традиційні свята та святкування

Назви, терміни та особли­вості святкування народних та традиційних видатних дат


Розповідати про традиції свят­кування та історію виникнення традиційних свят, будувати діа­логічні висловлювання по темі
Фестивалі Великобританії

Назви сезонних фестивалів та традиції пов’язані з ними

Розповідати про найважливіші фестивалі ВеликобританіїОсобливі дати в житті британцівВажливі події в житті кож­ного жителя Велико­британії

Розповідати про традиції, пов’язані з важливими подіями в житті британців
Система освіти Британії. Державні школи та вузи

Структура системи освіти Ве­ликобританії, назви основ­них типів навчальних закла­дів

Називати та характеризувати освітні заклади Британії, вести дискусію на задану тему
Приватні школи. Ітон

Основні відомості про приватну школу Ітон

Надавати коротку інформацію про приватні школи Британії
Газети та журнали Вели­кобританії. Різновиди та особливості

Види друкованих видань країни та відмінні риси


Розповідати про британські дру­ковані видання та відмі­нності між ними
Радіо, телебачення та Інтернет

Основні відомості про ЗМІ Британії, назви популярних телекомпаній;


Розповідати про британські за­со­би масової інформації, буду­ва­ти діалогічні висловлювання по темі
Молодіжні організації

Види молодіжних об’єднань

Надавати інформацію про молодіжні організації країни
Дозвілля британців. Пасивний відпочинок

Види активного та пасив­ного відпочинку британців;


Розповідати про особливості па­сивного дозвілля британців, будувати діалогічні висловлю­вання по темі
Дозвілля британців. Активний відпочинок

Види активного та пасив­ного відпочинку британців

Розповідати про особливості активного дозвілля британців
Глядацькі види спорту Великобританії

Глядацькі види спорту популярні в країні

Розповідати про найбільш по­пу­лярні глядацькі види спорту
Національні види спорту та фізична культура в Об’єднаному Королівстві

Популярні види спорту Великобританії та рівень фізичної культури британців

Розповідати про активний спорт в країні, вести дискусію на задану тему
Система охорони здоров’я Великобританії

Структура системи охорони здоров’я Великобританії

Характеризувати систему охо­ро­ни здоров’я Великобританії
Британці та здоровий спосіб життя

Ставлення жителів Ве­ли­кобританії до здоро­вого способу життя

Будувати діалогічні висловлю­вання по темі, вести дискусію на задану тему
Клуби та паби

Історія виникнення та при­значення пабів та клубів у Британії

Надавати коротку інформацію про британські паби та клуби
Національні страви

Назви національних британ­ських страв та рецепти їх приготування

Описувати рецепти приготу­вання національних британських страв
Прийоми їжі та чаювання

Традиції щодо прийому їжі та чаювання в країні

Розповідати про традиції харчування та чаювання

З історії Великобританії

Стародавні часи. Основні етапи завоювання Англії

Історичні факти про етапи завоювання Англії

Розповідати про основні етапи завоювання Англії
Докельтські та кельтські поселення

Особливості докельтських та кельтських поселень

Характеризувати докельтські та кельтські поселення
Римляни, англо-саксонці та датчани

Особливості різних етапів завоювань та вплив куль­тури завойовників на роз­виток захоплених територій

Розповідати про вплив куль­тури завойовників на розвиток захоплених територій
Нормандські завоювання

Особливості розвитку Англії після нормандських завоювань

Аналізувати вплив завойовників на розвиток захоплених земель
Королівство Великої Британії

Історію утворення Коро­лівства Великої Британії

Надавати інформацію про історію утворення ОК
Від імперії до співдружності

Особливості етапу переходу від імперії до співдруж­ності

Вказувати характерні особли­вості форм державоутворення
Міжнародні стосунки Великої Британії

Міжнародні зв’язки Велико­британії з іншими держа­вами світу

Тлумачити значення міжнарод­них стосунків Великої Британії з іншими країнами світу
Формування англійської мови та культури

Етапи розвитку англійської мови та їх культурні особливості

Встановлювати причинно-нас­лід­кові зв’язки між історичними подіями
Національні та державна мови Великої Британії

Інформація про мовну політику Великобританії

Наводити інформацію про вико­ристання мов у Великобританії
Англійська література

Етапи розвитку літератури Англії


Знати імена та твори представ­ників різних етапів розвитку літератури Англії
Особливості англійської культури

Національні фольклорні особливості Англії

Розповідати про особливості англійської культури
Англо-саксонські діалекти

Особливості впливу англо-саксонських діалектів на розвиток сучасної мови


Пояснювати мовні явища пов’я­зані з впливом мов завойовників на мови народів захоплених територій
Мова різних прошарків населення

Мовні особливості різних верств населення Вели­коб­ри­танії

Пояснювати мовні явища, що пов’язані з соціальними відмі­нностями
Основні історичні події в історії Британії

Основні події в історії Великобританії

Знати основні історичні події в історії Британії
Велика Хартія та еконо­мічний підйом 16 століття

Основні відомості про при­чини економічного росту Ве­ликобританії в 16 сто­літті

Встановлювати причинно-нас­лід­кові зв’язки між подіями та явищами
Англійська буржуазна революція

Короткі відомості про бур­жуазну революцію в Англії


Наводити факти, причини та наслідки щодо буржуазної революції в Англії
Чартистський рух

Основні відомості про ви­ник­нення та значення чар­тистського руху в Велико­британії

Розповідати про виникнення чартистського руху та його значення для Великобританії


Література


 1. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Іноземні мови. Програми для профільного навчання. 10-11 класи. – Київ: "Навчальна книга", 2003. – 159с.

 2. Вовченко Н.Ф. Across English Speaking World: Great Britain (book 1) // Посібник з країнознавства для старших класів. – Тернопіль: "Лібра Терра". –2006. – 200с.

 3. Кабан Л.В. Рекомендації щодо розробки авторської (адаптованої) програми навчального курсу // Інформаційно-методичний збірник управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації та КОІПОПК. – 2003. – №5(31). – С.35-36

 4. Калініна Л.В., Самойлюкевич І.В. Across Cultures: Great Britain – Ukraine: лінгвокраїнознавчий комплекс. – Харків: "Світ дитинства", 2007. – 140с.

 5. А. Павлюк. Discover the UK! Посібник з країнознавства Великої Британії для учнів 9-12 класів. – Тернопіль: "Лібра Терра". – 2008. – 148с.

 6. Шаронова Н.В. Методические рекомендации по разработке авторской программы учебного курса // Завуч. – 2000. №4. – С.88-91.

 7. John Escott. England. – Oxford Bookworm Factfiles. Oxford University Press.

 8. John Escott. London. – Oxford Bookworm Factfiles. Oxford University Press.

 9. Tim Vicary. Ireland. – Oxford Bookworm Factfiles. Oxford University Press.Завдання і зміст курсу "Англійська мова у світі"

У результаті вивчення програмового матеріалу учні ознайомляться з багатьма реаліями англомовних країн, що відображають їх національну культуру. Програма передбачає вивчення таких розділів: 1. Основні відомості з фізичної географії США.

 2. Загальні відомості про політичну систему та державний устрій США.

 3. Основні відомості про райони та штати США.

 4. Канада.

 5. Австралія.

 6. Нова Зеландія.

Курс спрямований на реальне оволодіння всіма видами мовленнєвої діяль­ності та закріплення мовних знань, отриманих у процесі навчання, а саме:

- вміння учнів розуміти англійську мову в різноманітних ситуаціях повсякденного спілкування;

- вміння формулювати питання та реагувати на них;

- вміння подати необхідну інформацію (в усній і письмовій формі);

- вміння читати та розуміти автентичні тексти (художні, публіцистичні, газетні, інформаційні).

По закінченні курсу учні повинні знати: • загальні відомості з фізичної географії англомовних країн (США, Канади, Австралії, Нової Зеландії);

 • столиці англомовних країн, відомі міста, їх демографічні та економічні особливості;

 • визначні місця; національні парки та мистецькі галереї;

 • уряди англомовних країн;

 • національні свята та традиції їх святкування;

 • стиль життя, захоплення людей англомовних країн;

 • особливості флори і фауни.

По закінченні курсу учні повинні вміти:

 • надати потрібну інформацію в усній чи письмовій формі у межах питань, охоплених програмою;

 • підготувати розповідь, повідомлення, презентацію з використанням ІКТ про географічне положення, політичну структуру, природні умови англомовних країн, рослинний і тваринний світ, визначні пам’ятки культури;

 • читати і розуміти автентичні тексти країнознавчого характеру;

 • вміти написати аналіз художнього твору;

 • робити порівняльний аналіз стилю життя населення англомовних країн і українців.

Програма спецкурсу "Англійська мова у світі" побудована відповідно до Держаного стандарту базової і повної загальної середньої освіти. В основу даної програми покладена програма зі спецкурсу "Країнознавство" для загально­освітніх навчальних закладів (Програми для профільного навчання 10-11 класи). Зміст програми адаптовано відповідно до вікових особливостей учнів та рівня програмового матеріалу.

Спецкурс "Англійська мова у світі" є логічним продовженням курсу "Країнознавство. Велика Британія", розрахований на 1 навчальний рік (70 го­дин навчальних занять з тижневим навантаженням 2 години). Курс реко­мендовано для вивчення учнями 9 класу загальноосвітніх навчальних закла­дів на етапі допрофільної підготовки у класах філологічного, історико-пра­вового, економічного та інших профілів суспільно-гуманітарного напряму.


Зміст програми "Англійська мова у світі" 9 клас


Тема - розділ

Соціокультурний компонент

Результат навчання


Основні відомості про Сполучені Штати Америки

Географічне положення країни, територія, гори, річки, озера, особливості клімату.

Розповідати про географічне положення Сполучених Штатів Америки;

називати основні гори, річки, озера; характеризувати кліматичні особливості різних частин країни

Історія відкриття Америки Колумбом.

Надавати коротку інформацію про відкриття Америки Колумбом, наводити факти

Основні відомості про населення США. Густота населення. "A melting pot". Етнічні групи. Національні символи.

Характеризувати США щодо кількості та скла­ду населення, яке проживає на території країни;

знати національні символи держави

Найбільші міста США: Вашингтон, Нью-Йорк, Сан-Франциско, Чикаго.

Надавати коротку інформацію про найбільші міста Сполучених Штатів

Політична система США.

Характеризувати політичну систему країни

Економіка США.

Характеризувати економіку США, називати основні напрямки промисловості

Видатні особистості: Джордж Вашингтон, Джон Кеннеді, Білл Гейтс, Генрі Форд та ін.

Розповідати про видатних людей країни, наво­дити факти їх біографії

Визначні місця США: Голівуд, статуя Свободи, Білий Дім, Лас-Вегас та ін.

Надавати інформацію про основні визначні місця країни

Реалії сучасного життя Америки: освіта, культура, спорт.

Характеризувати стан розвитку освіти та культури;

розповідати про популярні види спорту

Основні відомості про райони та штати США

Нова Англія

Надавати основну інформацію про район та штати, що входять до його складу

Середньо-Атлантичний океан

Надавати основну інформацію про район та штати, що входять до його складу

Великі Рівнини

Надавати основну інформацію про район та штати, що входять до його складу

Середній захід

Надавати основну інформацію про район та штати, що входять до його складу

Гірський район

Надавати основну інформацію про район та штати, що входять до його складу

Південно-західний район.

Надавати основну інформацію про район та штати, що входять до його складу

Канада

Загальні відомості з фізичної географії Канади.

Розповідати про географічне положення країни

Політична та економічна системи Канади.

Характеризувати політичне та економічне життя в країні

Великі міста, Оттава – столиця Канади.

Надавати основну інформацію про столицю та найбільші міста Канади

Флора і фауна країни.

Розповідати про особливості флори і фауни Канади

Австралія

Загальні відомості з фізичної географії Австралії.

Розповідати про географічне положення країни

Політична та економічна систе­ми країни.

Розповідати про географічне положення країни

Великі міста. Канберра – столиця Австралії.

Надавати основну інформацію про столицю та найбільші міста Австралії

Рослинний та тваринний світ Австралії.

Розповідати про особливості флори і фауни Канади

Нова Зеландія

Загальні відомості з фізичної географії Но­вої Зеландії.

Розповідати про географічне положення країни

Політична та економічна системи країни.

Розповідати про географічне положення країни

Великі міста. Веллінгтон – столиця Нової Зеландії.

Надавати основну інформацію про столицю та найбільші міста Австралії

Флора і фауна країни

Розповідати про особливості флори і фауни Нової Зеландії


Література

 1. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Іноземні мови. Програми для профільного навчання. 10-11 класи. – Київ: "Навчальна книга", 2003. – 159 с.

 2. Кабан Л.В. Рекомендації щодо розробки авторської (адаптованої) програми навчального курсу // Інформаційно-методичний збірник управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації та КОІПОПК. – 2003. – №5(31). – С.35-36.

 3. Калініна Л.В., Самойлюкевич І.В. Across Cultures: The USA – Ukraine: лінгвокраїнознавчий комплекс. – Харків: "Світ дитинства", 2003. – 126 с.

 4. Ногіна О. Across the English Speaking World: the United States of America (book 2): посібник з країнознавства для старших класів. – Тернопіль: "Лібра Терра". – 2006. – 200 с.

 5. Ногіна О. Across the English Speaking World: Canada. Australia and New Zealand (book 3): посібник з країнознавства для старших класів шкіл, гім­на­зій, ліцеїв гуманітарного профілю. – Тернопіль: "Лібра Терра". – 2006. – 72 с.

 6. Шаронова Н.В. Методические рекомендации по разработке авторской программы учебного курса // Завуч. – 2000. – №4. – С.88-91.

 7. Alison Baxter. The USA. – Oxford Bookworm Factfiles. Oxford University Press.

 8. Broukal M. Murphy P. All About the USA. – New York: "Longman", 1999. – 124 с.

 9. Christine Lindop. Australia and New Zealand. – Oxford Bookworm Factfiles. Oxford University Press.

 10. John Escott. New York. – Oxford Bookworm Factfiles. Oxford University Press.Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал