Програма загальноосвітньої навчальної дисципліни


УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ ДИСЦИПЛІНИСторінка4/4
Дата конвертації03.02.2017
Розмір0,58 Mb.
1   2   3   4


3. УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ ДИСЦИПЛІНИ

3.1. Вимоги до мінімального матеріально–технічного забезпечення.

Реалізація програми навчальної дисципліни вимагає наявності навчального кабінету «Офіційна мова (українська) і література».Обладнання навчального кабінету:

– посадочні місця за кількістю учнів;

– робоче місце викладача;

– навчально–методичний комплекс;

– наочні посібники;

– учбовий матеріал для позакласної роботи з дисципліни.Технічні засоби навчання:

– Комп'ютер;

– Мультимедіа проектор;

– Принтер;

– Диски.

3.2. Інформаційне забезпечення навчання.

Перелік рекомендованих навчальних видань, інтернет–ресурсів, додаткової літератури.Основні джерела:

1.Бабич Н. Д., Практична стилістика і культура української мови, посібник, Львів, «Світ» 2003р.

2. Бугайко Т.Ф. ,Українська література10 кл., хрестоматія, К. «Радянська школа», 1987р.

3. Дубик А.О., Сучасна українська літературна мова, навчально – практичний посібник.Тирасполь,2009р.

4. Література рідного краю: Хрестоматія. 10–11 класи Укл. І.О. Аношкіна, І.В. Ніконова. — Тирасполь: ПДІРО, 2011.

5. Ломакович С.В., Українська мова ( збірник текстів для переказів з творчим завданням), посібник, Харків «Світ дитинства», 2000р.

6.Олійник О., Мова моя калинова, навчальний посібник, К., «Хрещатик», 1993р.

7. Хропко П., Українська література 10 кл., підручник, К, «Освіта», 1998р.

8. Ющук І.П., Практикум з правопису української мови, К., „Освіта”,2000р.

Додаткові джерела:


 1. Аношкiна I.О. Актуальнi проблеми викладання української мови та лiтератури в органiзацiях освіти ПМР.– Тирасполь: ПДІРО, 2009

 2. Бронич І.О., Ніконова І.В. Програма факультативного курсу «Література рідного краю. 1–11 кл.» // Педагогічний вісник Придністров’я. 2011. № 4. —С.44

 3. Збiрник нормативного i программного супроводу з навчального предмета «Українська лiтература (рiдна)».– Тирасполь: ПГИРО, 2009

4. Корницька Г. Г. Українська література 10 кл., посібник,(плани–конспекти), ,Х., „Ранок” 2002р.

5. Кривка Н. В., Українська література 11 кл., посібник,(плани–конспекти), ,Х., „Ранок” 2007р.

6. Навчально – методичний журнал. / /ПВП, 4/2001.
Інтернет ресурси:


 1. http://schoolpmr.3dn.ru

 2. osvita.ua

 3. twirpx.com

 4. school.xvatit.com

 5. http://szenki.in.ua/

4. КОНТРОЛЬ ТА ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ ОСВОЄННЯ ДИСЦИПЛІНИ
Контроль та оцінка результатів освоєння дисципліни здійснюється викладачем у процесі проведення тестування, а також виконання індивідуальних завдань.


Результати навчання

 


Форми і методи контролю та оцінки результатів навчання

Знати:

 • що вивчає фонетика, лексикологія, морфологія, синтаксис, пунктуація;

 • основні відомості про способи творення слів

 • основні відомості про фразеологізми.

 • порядок лінгвістичного аналізу;

 • загальні відомості про словосполучення;

 • види речень;

 • головні і другорядні члени речення, однорідні члени речення.

 • пунктуаційні правила;

 • стилі мовлення;

 • типи і жанри мовлення;

 • основні поняття мовлення і спілкування;

 • вимоги до культури мовлення: змістовність, логічну послідовність, багатство мовних засобів, виразність, точність, доречність;

 • основні вимоги до написання ділових паперів;

– державний стандарт щодо оформлення ділових документів;

– Усні повідомлення учнів, реферати, творчі роботи;

– Відновлення деформованого тексту розповідного характеру.

– Розуміння на слух інформації, що міститься в тексті, визначення основної думки тексту, передача його змісту за питаннями;

– Різні види розбору (фонетичний, лексичний, словотвірний, морфологічний, синтаксичний, лінгвістичний, лексико–фразеологічний);

– Створення письмових текстів ділового, наукового і публіцистичного стилів з ​​урахуванням орфографічних і пунктуаційних норм сучасної української літературної мови;

– Знання алгоритму написання основних ділових паперів;

– Розпізнавання документа за фрагментом;

– Складання ділового документа з окремих елементів .


Знати:

 • зв’язок літератури з історією, культурою України та інших народів;

 • зміст вивчених літературних творів;

 • теорію літератури про соціально – побутову повість, роман, жанри драматичних творів;

– теорію про драматичні твори, правду історичну і художню, поему, її під жанри;

 • поняття про усмішку, про драматургію та її жанри (кіноповість, кіно, епопею, кіно – поему).

– Тестові та контрольні роботи ;

– Робота з літературознавчими словниками;

– Складання конспектів критичних статей за художнім твором; складання карток з бібліографічним даними письменників і поетів української літератури;

– Фронтальне опитування учнів;

– Бесіда з учнями за прочитаним текстом;

– Дослідні та творчі роботи учнів.
Вміти:

– виражати свої думки;

– знаходити вивчені орфограми і пояснювати їх за допомогою правил;

– помічати та виправляти орфографічні помилки;

– пояснювати відомі слова, а також фразеологізми;

– добирати до слів синоніми і антоніми, омоніми;

– правильно писати слова з вивченими орфограммами;

– визначати у словосполученні головні й залежні слова;

– розрізняти речення різних видів;

– знаходити й виправляти пунктуаційні помилки;

– правильно визначати стиль мовлення, тип і жанр;

– уживати вивчені засоби мови у власних і письмових висловлюваннях;

– виконувати граматичні завдання;

– сприймати усне та писемне мовлення;

– користуватися різними способами засвоєння почутого і прочитаного;

– відтворювати готові тексти (усно і письмово);

– створювати монологічні висловлювання різних типів, стилів, жанрів з урахуванням ситуації спілкування;

– брати участь у діалозі;

– перевіряти результати мовленнєвої діяльності ( коректувати усне мовлення в процесі говоріння, враховуючи реакцію слухача);

– правильно писати ділові папери;

– додержувати норм українського мовленнєвого етикету.


– Усне опитування учнів:

1. Враховується здатність учня висловлювати свої думки, своє ставлення до дійсності відповідно до комунікативних завдань у різних ситуаціях і сферах спілкування.

2. Враховуються мовні вміння учня, практичне володіння нормами вимови, словотворення, сполучуваності слів, конструювання пропозицій і тексту, володіння лексикою і фразеологією української мови, його зображувально–виразними можливостями, нормами орфографії та пунктуації.

– Вибірковий диктант з мовним розбором.

– Мовний аналіз тексту: усні та письмові висловлювання текстів з точки зору мовного оформлення, доречності, ефективності досягнення поставлених комунікативних завдань.

– Картки із завданнями.

– Лінгвістичний аналіз тексту: лінгвістичний аналіз мовних явищ і текстів різних функціональних стилів і різновидів мови.

– Аудіювання.

– Читання текстів різних стилів мовлення (враховується ораторське мистецтво учнів).

– Різні види читання в залежності від комунікативного завдання і характеру тексту: ознайомлювальне, вивчаюче, ознайомчо–вивчаюче, ознайомчо–реферативне та ін.

– Робота зі словниками.

– Творчі роботи учнів (стаття, замітка, репортаж публіцистичного стилю; есе художнього стилю).

– Оформлення ділових паперів (резюме, замітка, стаття).

– Робота з різними інформаційними джерелами: навчально–науковими текстами, довідковою літературою, засобами масової інформації (у тому числі представленими в електронному вигляді), конспектування.

– Фронтальне опитування.

– Побудова діалогів розмовного стилю.

– Створення усних висловлювань різних типів і жанрів у навчально–наукової, соціально–культурної та ділової сферах спілкування, з урахуванням основних орфоепічних, лексичних, граматичних норм сучасної української літературної мови, що застосовуються у практиці мовного спілкування.

– Фонетичний розбір слова.

– Морфемний розбір слова.

– Орфоепічний аналіз слова.

– Орфографічний диктант: враховуються вміння учнів виконувати розбір звуків мови, слова, речення, тексту, використовуючи лінгвістичні знання, системно викладаючи їх у зв'язку з виробленим розбором або за завданням викладача.

– Складання орфографічних і пунктуаційних вправ учнями.

– Пунктуаційний аналіз речень.

– Контрольний диктант.

– Складання плану тексту; переказ тексту за планом; переказ тексту з використанням цитат.

– Бесіда з учнями.

– Тестування.

– Усвідомлення ситуації спілкування: де, з ким і з якою метою відбувається спілкування.

– Практичне оволодіння діалогічної формою мови.

– Діалог (суперечка, бесіда). Висловлення власної думки, його аргументація з урахуванням ситуації спілкування. Оволодіння вміннями почати, підтримати, закінчити розмову, привернути увагу і т. п.

– Оволодіння нормами мовного етикету в ситуаціях навчального і побутового спілкування (вітання, прощання, вибачення, подяка, звернення з проханням).


Вміти:

розрізняти твори різних жанрів;

– розказувати вірші з інтонацією;

– відповідати на поставлені запитання;

– співвідносити художню літературу з суспільним життям і культурою;

– аналізувати і інтерпретувати художні твори, використовуючи знання з історії і теорії літератури ( тематику, проблематику, систему образів, особливості композиції);

– виразно читати вірші.


– Переказ художнього тексту;

– Аналіз окремих глав літературного тексту;

– Домашня підготовка до занять по творчості письменника і досліджуваного твору (фронтальне опитування, бесіда з учнями, картками із завданнями);

– Робота зі словниками, довідниками, енциклопедіями (збір та аналіз інтерпретацій одного з літературознавчих термінів);

– Літературні вікторини за досліджуваним художнім твором;

– Контрольні роботи;

Тестові завдання;

– Практичні роботи (аналіз художнього тексту);

– Робота за картками;

– Творчі роботи (твір);

– Рубіжний контроль за розділами у формі контрольних робіт;

– Читання напам'ять ліричного твору, уривка художнього тексту;

– Усне опитування учнів;

– Складання бібліографічних таблиць за творчістю письменника;

– Підготовка рефератів;

– Участь у дискусії з поставленої проблеми;– Позакласне читання (письмовий аналіз літературного тексту).
Каталог: Progr
Progr -> Літературне читання 1-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою Пояснювальна записка
Progr -> Робоча програма з української мови для 5 11 класів рівень: загальноосвітній Учитель Герасименко ОленаМиколаївна
Progr -> А. М., кандидат педагогічних наук, ст наук співробітник лабораторії олігофренопедагогіки Інституту спеціальної педагогіки напн україни
Progr -> Програма розвитку дітей від пренатального періоду до 3-х років «оберіг» 2014
Progr -> Робота з величинами. Введення-виведення виразів. Лінійні алгоритми
Progr -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
Progr -> Пояснювальна записка Розвиток зв’язного мовлення один з основних предметів, що вивчаються в загальноосвітніх закладах для дітей, які потребують корекції розумового розвитку
Progr -> Програма стенятинської зш І-ІІІ ступенів Сокальського району


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал