Програма загальноосвітньої навчальної дисципліниСторінка1/4
Дата конвертації03.02.2017
Розмір0,58 Mb.
  1   2   3   4

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ

ПРИДНIСТРОВСЬКОЇ МОЛДАВСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

ДОЗ «ПРИДНІСТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ

ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ ОСВІТИ»

Орієнтовна програма
загальноосвітньої навчальної дисципліни

«Офіційна мова (українська) та література»

для організацій початкової та середньої професійної освіти

Тирасполь, 2014 р.Затверджено Наказом Міністерства освіти від 29.10.2014 р. № 1383 «Про затвердження рішень Ради з питань освіти Міністерства освіти Придністровської Молдавської Республіки від 22 жовтня 2014 року»
Укладач (автор): Капшук І.В., викладач офіційної мови (української) і літератури ДОЗ ППО «Тираспольський будівельний ліцей»

Рецензент: Бронiч I. А. проректор з навчальної роботи

П.I/.Б. вчена ступiнь, звання посада, назва ДОЗ

                                                       ЗМІСТ ПРОГРАМИ


1.

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ………………………………………….

4


2.

СТРУКТУРА та ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ…………………………………………..

8


3.

УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ………………………………………….

28


4.

КОНТРОЛЬ ТА ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ ОСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ………………………..

30

1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ОФІЦІЙНа МОВА (УКРАЇНСЬКа) І ЛІТЕРАТУРА»
1.1. Область застосування програми.

Орієнтовна програма навчальної дисципліни «Офіційна мова (українська) та література» є частиною приблизної основної професійної освітньої програми відповідно до ДОС для професій технічного, природно–наукового, соціально-економічного та гуманітарного профілів.


1.2. Місце дисципліни в структурі основної професійної освітньої програми.

Навчальна дисципліна «Офіційна мова (українська) та література» відноситься до загальноосвітнього циклу основної професійної освітньої програми.


1.3. Цілі й завдання дисципліни – вимоги до результатів освоєння дисципліни.

Головна мета навчання української (офіційної) мови полягає у забезпеченні комунікативної компетенції учнів у різних сферах і жанрах мовлення.

Головними завданнями навчання української (офіційної) мови є:

1) оволодіння рецептивними та продуктивними видами мовленнєвої діяльності на рівні, що забезпечує належне опанування української мови;

2) розширення лінгвістичного кругозору учнів шляхом подальшого ознайомлення з мовною системою, засвоєння мовних норм;

3) ознайомлення з культурою українського народу, з кращими зразками українського письменства;

4) подальше формування гуманістичних якостей людини та громадянина.
У результаті вивчення дисципліни на базовому рівні учні повинні знати:

– зв'язок мови з історією, культурою українського та інших народів;

– зміст понять «мовна ситуація та її компоненти», «літературна мова», «мовна норма», «культура мовлення»;

– основні одиниці і рівні мови, їх ознаки та взаємозв'язок;

– орфоепічні, лексичні, граматичні, орфографічні і пунктуаційні норми мови: норми мовної поведінки в соціально-культурній; навчально-науковій, офіційно-діловій сферах спілкування;

– особливості розвитку української літератури в різні історичні періоди;

– імена представників того чи іншого літературного періоду;

– авторів вивчених творів;

– основні літературні напрями, течії, їх представників;

– основні відомості про життя і творчість письменників;

– зміст художніх творів, що ввійшли до переліку;

– основні теоретико-літературні поняття, передбачені програмою;

– найхарактерніші ознаки літературних напрямів і течій;

– найхарактерніші особливості літературного процесу певного періоду та ознаки індивідуального стилю митця;уміти:

– здійснювати мовний самоконтроль; оцінювати усні й письмові висловлювання з погляду мовного оформлення та ефективності досягнення поставлених комунікативних завдань;

– аналізувати мовні одиниці з точки зору точності й доречності їх вживання;

– проводити лінгвістичний аналіз текстів різних функціональних стилів;– використовувати основні види читання в залежності від комунікативного завдання;

– отримувати необхідну інформацію з різних джерел: навчально–наукових текстів, довідкової літератури, засобів масової інформації, в тому числі представлених в електронному вигляді на різних інформаційних носіях;

– створювати усні й писемні монологічні та діалогічні висловлювання різних типів і жанрів у навчально–науковій, соціально–культурній та діловій сферах спілкування;

– застосовувати у практиці мовленнєвого спілкування основні орфоепічні, лексичні, граматичні норми української мови;

– дотримуватися норм мовленнєвої поведінки в різних сферах і ситуаціях спілкування, в тому числі при обговоренні дискусійних проблем;

– використовувати основні прийоми інформаційної переробки усного і письмового тексту;

– використовувати набуті знання і вміння у практичній діяльності та повсякденному житті.

– відтворювати зміст літературного твору;

– аналізувати й інтерпретувати художній твір, використовуючи відомості з історії й теорії літератури (тематика, проблематика, етичний пафос, система образів, особливості композиції, образотворчо-виразні засоби мови, художня деталь); аналізувати епізод (сцену) вивченого твору, пояснювати його зв’язок з проблематикою твору;

– співвідносити художню літературу з суспільним життям і культурою; розкривати конкретно-історичний і загальнолюдський зміст вивчених літературних творів; виявляти теми і ключові проблеми української літератури; співвідносити твір з літературним напрямом епохи;  • визначати рід і жанр твору;

  • зіставляти літературні твори;

  • виявляти авторську позицію;

  • виразно читати вивчені твори(або їх фрагменти), дотримуючи норми літературної вимови;

  • аргументовано формулювати своє ставлення до прочитаного твору;

  • складати рецензії за прочитаними творами різних жанрів на літературні теми.


1.4. Рекомендована кількість годин на освоєння програми дисципліни.

Максимальне навчальне навантаження учнів організацій ППО 174 години, в тому числі: обов’язкове аудиторне навчальне навантаження – 116 годин; самостійна робота – 58 годин.

Максимальне навчальне навантаження учнів організацій СПО 117 годин, в тому числі: обов’язкове аудиторне навчальне навантаження – 78 годин; самостійна робота – 39 годин.


2. СТРУКТУРА І ЗМІCТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Обсяг навчальної дисципліни і види навчальної роботи

в організаціях ППОВид навчальної роботи

Обсяг годин

Максимальне навчальне навантаження (всього)

174

Обов'язкове аудиторне навчальне навантаження (всього)

116

в тому числі:
практичні заняттяконтрольні роботи

8

Самостійна робота (всього)

58в тому числі:

визначення особливостей побудови текстів різних стилів;

робота зі словниками;

підготовка довідкового матеріалу за темами;

складання таблиць;

творча робота;

робота над матеріалом підручника;

виконання індивідуальних завдань;

підготовка довідкового матеріалу за темами;

виконання домашньої роботи;

підбір цитат і епіграфів;

докладне вивчення особливостей складання деяких ділових документів;

складання презентацій;

виявлення фрагментів по заданій тематиці;

складання запитань до тексту;

художній аналіз тексту;

поділ тексту на тематичні фрагменти;

підготовка рефератів;

пошуки необхідної навчальної інформації з використанням інтернет-ресурсівОбсяг навчальної дисципліни і види навчальної роботи в організаціях СПОВид навчальної роботи

Обсяг годин

Максимальне навчальне навантаження (всього)

117

Обов'язкове аудиторне навчальне навантаження (всього)

78

в тому числі:
практичні заняттяконтрольні роботи

4

Самостійна робота (всього)

39в тому числі:

визначення особливостей побудови текстів різних стилів;

робота зі словниками;

підготовка довідкового матеріалу за темами;

складання таблиць;

творча робота;

робота над матеріалом підручника;

вивчення конспекту;

виконання індивідуальних завдань;

підготовка довідкового матеріалу за темами;

виконання домашньої роботи;

підбір цитат і епіграфів;

докладне вивчення особливостей складання деяких ділових документів;

складання презентацій;

виявлення фрагментів по заданій тематиці;

складання запитань до тексту;

художній аналіз тексту;

поділ тексту на тематичні фрагменти;

підготовка рефератів;

пошуки необхідної навчальної інформації з використанням інтернет-ресурсів
2.2. Тематичний план і зміст навчальної дисципліни «Офіційна мова (українська) і література» для організацій ППО


Назви

розділів і тем

Зміст навчального матеріалу, лабораторні та практичні роботи, самостійна робота

Обсяг годин

Рівень засвоєння

1

2

3

4

Розділ №1. Вступ

2
Тема 1.1.Вступ

Зміст навчального матеріалу

Українська мова – офіційна мова ПМР. Місце Української мови серед інших слов'янських мов.

Самостійна робота

Підготовка рефератів за темами:

– «Українська мова в ПМР»

– «Культура мови. Норми української мови »

– «Словники української мови та сфера їх використання»

– «Видатні вчені–лінгвісти»

– «Проблеми екології мови»

– «Українська мова в сучасному світі»

– «Мова і суспільство»

– «Мова і культура»

– «Мова та історія народу»


2
2

1
Розділ №2. Поглиблення і систематизація найважливіших відомостей з фонетики, лексикології, фразеології, словотвору, граматики, правопису, стилістики.

18
Тема 2.1. Одиниці мови

Зміст навчального матеріалу

2

Основні звуки мовлення, значущі частини слова, слово, словосполучення, складне синтаксичне ціле (текст).

2
Самостійна робота

1

Виконання індивідуальних завдань за картками.

Тема 2.2. Основні норми української літературної вимови

Зміст навчального матеріалу

4

Знаки письма, складні випадки правопису ненаголошених голосних, апострофа,

м ‘ якого знаку, стилістичні засоби фонетики. Деякі засоби милозвучності.2

Самостійна робота

2

Робота над матеріалом підручника, складання таблиць

Тема 2.3. Морфемна будова слова

Зміст навчального матеріалу

2

Основні орфограми в коренях, префіксах та суфіксах. Творення слів. Стилістичні засоби словотворення.

2

Самостійна робота

1

Робота зі словниками

Тема 2.4. Лексикологія і фразеологія

Зміст навчального матеріалу

2

Синонімічне багатство мови, складні випадки слововживання. Роль фразеологізмів у мовленні, стилістичні засоби лексикології і фразеології.

2

Самостійна робота

1
Складання словника синонімів, антонімів.

Тема 2.5. Система частин мови

Зміст навчального матеріалу

4

Самостійні та службові частини мови. Складні випадки правопису різних частин мови, стилістичні засоби морфології.

2

Самостійна робота

2
виконання індивідуальних завдань; підготовка довідкового матеріалу по темі: «Походження частин мови»

Тема 2.6. Лінгвістичний аналіз

Зміст навчального матеріалу

4

Різновиди лінгвістичного аналізу (фонетичний, орфоепічний, орфографічний, морфемний аналіз).


2

Самостійна робота

2
Виконання орфографічних і пунктуаційних вправ.

Розділ №3. Поглиблення і систематизація найважливіших відомостей з синтаксису, пунктуації та стилістики.

10
Тема 3.1. Найважливіші відомості з синтаксису і пунктуації

Зміст навчального матеріалу

2

Словосполучення і речення, синтаксичні зв’язки в них, граматична основа речення, інтонування різних видів речень.

2

Самостійна робота

1

Підготовка довідкового матеріалу за темами: «Словосполучення. Види словосполучень», « Речення. Їх види ».

Тема 3.2. Основні пунктограми

Зміст навчального матеріалу

2

Основні пунктограми у простому і складному реченнях, при прямій мові і діалозі.

2

Самостійна робота

1

Складання таблиці за темою «Пунктуація»

Тема 3.3. Стилістичні засоби синтаксису

Зміст навчального матеріалу

2

Стилістичні засоби синтаксису.

2

Самостійна робота

1
Складання таблиці за темою «Стилістичні норми. Орфографічні та пунктуаційні норми ».

Тема 3.4. Будова тексту

Зміст навчального матеріалу

2

Будова тексту, стилі, типи і жанри мовлення.

2

Самостійна робота

1
Визначення особливостей побудови текстів різних стилів; робота зі словниками.

Тема 3.5. Лінгвістичний аналіз

Зміст навчального матеріалу

2

Синтаксичний розбір простого й складного речення.

2

Самостійна роботаПунктуаційний розбір, робота над матеріалом підручника.

1

Розділ № 4. Зв’язне мовлення.


30

Каталог: Progr
Progr -> Літературне читання 1-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою Пояснювальна записка
Progr -> Робоча програма з української мови для 5 11 класів рівень: загальноосвітній Учитель Герасименко ОленаМиколаївна
Progr -> А. М., кандидат педагогічних наук, ст наук співробітник лабораторії олігофренопедагогіки Інституту спеціальної педагогіки напн україни
Progr -> Програма розвитку дітей від пренатального періоду до 3-х років «оберіг» 2014
Progr -> Робота з величинами. Введення-виведення виразів. Лінійні алгоритми
Progr -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
Progr -> Пояснювальна записка Розвиток зв’язного мовлення один з основних предметів, що вивчаються в загальноосвітніх закладах для дітей, які потребують корекції розумового розвитку
Progr -> Програма стенятинської зш І-ІІІ ступенів Сокальського району


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал