Програма з трудового навчання для загальноосвітніх навчальних закладівСторінка1/11
Дата конвертації16.12.2016
Розмір1,2 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11Міністерство освіти і науки України

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
з трудового навчання

для загальноосвітніх навчальних закладів
5 – 9 класи

Київ 2015


Навчальна програма з трудового навчання для 5 – 9 класів підготовлена робочою групою у складі:

В. К. Сидоренко, директор Навчально-наукового центру підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України (голова робочої групи);

Н. І. Боринець, доцент кафедри методики природничо-математичної освіти і технологій ІППО Київського університету ім. Бориса Грінченка;

Д. В. Боровик, учитель ліцею № 100 «Поділ» м. Києва;

В. М. Гащак, методист Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;

Е. М. Даниліна, вчитель загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 13 м. Українськ Донецької області;

С. М. Дятленко, начальник відділу нормативного забезпечення та організаційної роботи МОНмолодьспорту України;

Р. М. Лещук, учитель спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи I – III ступенів з поглибленим вивченням математики і фізики № 34 м. Вінниці;

Н. Б. Лосина, методист вищої категорії Інституту інноваційних технологій та змісту освіти МОНмолодьспорту України;

Т. С. Мачача, науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук;

Н. М. Павич, методист Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;

А. І. Терещук, доцент кафедри техніко-технологічних дисциплін Уманського державного педагогічного університету ім. П. Тичини, кандидат педагогічних наук;

І. Ю. Ходзицька, вчитель загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 243 м. Києва;

В. В. Юрженко, доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, кандидат педагогічних наук.
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Головною метою трудового навчання є формування технологічно освіченої особистості, підготовленої до самостійного життя і активної перетворювальної діяльності в умовах сучасного високотехнологічного, інформаційного суспільства для реалізації творчого потенціалу учнів.

Зміст предмета має чітко виражену прикладну спрямованість і реалізується переважно шляхом застосування практичних методів і форм організації занять.Завданнями трудового навчання є:

 1. формування цілісного уявлення про матеріальне виробництво, роль техніки, проектування і технологій у розвитку суспільства;

 2. набуття учнями досвіду провадження технологічної діяльності, партнерської взаємодії і ціннісних ставлень до трудових традицій;

 3. формування технологічних умінь і навичок учнів;

 4. ознайомлення учнів із виробничим середовищем, традиційними, сучасними і перспективними технологіями обробки матеріалів, декоративно-ужитковим мистецтвом;

 5. формування здатності розвивати надбання рідної культури з використанням засобів декоративно-ужиткового мистецтва;

 6. сприяння усвідомленню учнями значущості ролі технологій як практичного втілення наукових знань;

 7. реалізація здібностей та інтересів учнів у сфері проектно-технологічної діяльності та технічної творчості;

 8. прилучення учнів до надбань української культури через практичне вивчення традиційних ремесел та різних видів декоративно-ужиткового мистецтва;

 9. створення умов для самореалізації та професійного самовизначення кожного учня;

 10. оволодіння вміннями оцінювати власні результати предметно-перетворювальної діяльності та рівня сформованості ключових і предметних компетентностей.

Навчальна програма з трудового навчання для 5 – 9 класів розроблена відповідно до вимог Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1392 від 23 листопада 2011 р. та Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 № 409, відповідно до яких на вивчення трудового навчання в усіх загальноосвітніх навчальних закладах відводиться у 5 – 6 класах 2 год на тиждень, у 7 – 9 класах 1 год на тиждень.

Програма характеризується спрямованістю на реалізацію принципу варіативності, який передбачає планування навчального матеріалу відповідно до матеріально-технічного та кадрового забезпечення навчального процесу, віково-статевих особливостей учнів та їхніх інтересів.

Навчальна програма забезпечує: • безперервність, єдність і наступність між початковою та старшою школою;

 • розвивальний характер і прикладну спрямованість навчального процесу;

 • формування технічно та технологічно грамотної особистості.

Трудове навчання у 5 – 9 класах базується на практичній діяльності учнів. На кожному уроці має бути практична робота. Її зміст визначається вчителем самостійно залежно від теми уроку та виду робіт, що виконуватимуться під час уроку. Засвоєння теоретичного матеріалу доцільно проводити під час практичних робіт, не витрачаючи на це окремого навчального часу. Однак, не виключається можливість проведення уроків засвоєння нових знань, під час яких учитель може розкрити навчальний матеріал усього модуля, або його окремої частини. Такі уроки в навчальному процесі можуть бути поодинокими.

Під час роботи у навчальній майстерні на кожному уроці треба звертати увагу на дотримання учнями правил безпечної роботи, виробничої санітарії й особистої гігієни, навчати їх тільки безпечних прийомів роботи, ознайомлювати із заходами попередження травматизму.

Навчальна програма містить обов’язкову для вивчення складову та варіативну складову.

Результатом діяльності учнів при вивченні кожного блока обов’язкової для вивчення складової програми модуля має бути виріб, а будь-якого варіативного модуля – проект.

Резерв часу, передбачений програмою, вчитель може використати на підсилення окремих складових навчальної програми на свій вибір.


Обов’язкова для вивчення складова

Обов’язкова для вивчення складова обирається школою із запропонованих блоків залежно від умов поділу на групи хлопців і дівчат, кадрового забезпечення та інтересів учнів.
5 клас

Блок 1. Технологія виготовлення виробів із фанери та ДВП

Блок 2. Технологія виготовлення текстильних виробів з аплікацією

6 клас

Блок 1. Технологія виготовлення виробів із тонколистового металу та дроту

Блок 2. Технологія виготовлення вишитих виробів

7 клас

Блок 1. Технологія виготовлення виробів із деревини

Блок 2. Технологія виготовлення виробів в’язаних гачком

8 клас

Блок 1. Технологія виготовлення виробів із сортового прокату та листового металу

Блок 2. Технологія виготовлення швейних виробів

Блок 3. Технологія виготовлення виробів інтер’єрного призначення

9 клас

Блок 1. Технологія виготовлення комплексного виробу

Блок 2. Технологія виготовлення виробів, в’язаних спицями

Блок 3. Технологія виготовлення виробів в етнічному стилі

Кожен блок обов’язкової для вивчення складової містить чотири розділи:

 Основи матеріалознавства.

 Технологія виготовлення виробів.

 Основи техніки, технологій і проектування.

 Технологія побутової діяльності.

Під час вивчення розділу «Основи матеріалознавства» учні ознайомляться з тими матеріалами та їх властивостями, які будуть використовувати в роботі під час освоєння обраного блоку.

Розділ «Технологія виготовлення виробів» є основним у кожному блоці. Під час його вивчення учні ознайомлюються з послідовністю виготовлення виробу, операціями, інструментами, пристосуваннями, які при цьому застосовуються, виготовляють виріб.

Розділ «Основи техніки, технологій і проектування» ознайомлює учнів із технікою, механізмами, машинами, сучасними технологіями та процесами.

В цьому розділі також передбачено вивчення основ проектної діяльності, яка буде впроваджуватися при вивченні варіативних модулів. Вивчення теми «Основи проектної діяльності» можливе за двома варіантами: 1) останньою темою обов’язкової для вивчення складової, після якої відразу планується вивчення варіативних модулів; 2) під час освоєння варіативних модулів.

Для набуття учнями корисних навичок під час навчального процесу програмою передбачено розділ «Технологія побутової діяльності». Особливість цього розділу полягає в тому, що кожна його тема може вивчатися в будь-який час не порушуючи при цьому календарний план. Це може бути після закінчення розділу, блоку чи модуля; перед закінченням чи на початку четверті, семестру, навчального року; у випадках, коли учні з тих чи інших причин (багато відсутніх, непідготовлені до уроку, релігійні чи шкільні свята тощо) не можуть виконати заплановану роботу.

Порядок вивчення розділів і тем обов’язкової для вивчення складової визначено навчальною програмою.


Варіативна складова

Освоєння варіативних модулів здійснюється на основі проектно-технологічної діяльності. Варіативні модулі обираються залежно від матеріально-технічного та кадрового забезпечення навчального процесу, бажання учнів, регіональних традицій. Варіативні модулі розроблено окремо для 5 – 6 класів, 7 – 8 та 9 класів. Освоєння варіативних модулів відбувається за окремо розробленими програмами до них. У 5 – 6 класах вивчається по 2 варіативні модулі на кожен із яких відводиться 20 год, у 7 – 9 класах вивчається по 1 варіативному модулю, кожен в обсязі 16 год.

Будь-який варіативний модуль для 5 – 6 класів можна обрати лише один раз у 5 чи 6 класі. Так само, будь-який варіативний модуль для 7 – 8 класів можна обрати лише один раз у 7 чи у 8 класі. У 9 класі учні вивчають 1 варіативний модуль: Підсумковий проект. Проектування та виготовлення комплексного виробу.

Вся проектна документація (зображення виробу, розрахунок матеріалів, послідовність виготовлення тощо) учнями 5 – 8 класів виконується в робочих зошитах. При виконанні проектів у 9 класі учні мають зібрати матеріали (зображення виробу, зображення виробів-аналогів з їх аналізом, вибір та розрахунок матеріалів, відповідний план реалізації проекту тощо) у проектну папку.


Перелік варіативних модулів для 5  6 класів

 1. Технологія виготовлення народної ляльки.

 2. Технологія виготовлення м’якої іграшки.

 3. Технологія виготовлення виробів, оздоблених об’ємною аплікацією.

 4. Технологія виготовлення вишитих виробів.

 5. Технологія виготовлення швейних виробів (машинним способом).

 6. Технологія виготовлення виробів, плетених із бісеру.

 7. Технологія виготовлення виробів із бісеру на дротяній основі.

 8. Технологія виготовлення писанок.

 9. Технологія приготування страв.

 10. Технологія виготовлення виробів, оздоблених аплікацією з природних матеріалів.

 11. Технологія вирощування рослин (квітів) та догляд за ними.

 12. Технологія догляду за тваринами.

 13. Технологія виготовлення дерев’яної іграшки.

 14. Технологія виготовлення сувенірів із деревинних матеріалів.

 15. Технологія виготовлення виробів із деревини та деревинних матеріалів ( способом ажурного випилювання).

 16. Технологія оздоблення виробів елементами геометричного різьблення.

 17. Технологія виготовлення макетів архітектурних споруд із деревини та деревинних матеріалів.

 18. Технологія виконання електротехнічних робіт.

 19. Технологія оздоблення виробів художнім випалюванням.

 20. Технологія виготовлення виробів із тонкого листового металу.

 21. Технологія виготовлення виробів із дроту

 22. Технологія виготовлення виробів способом металопластики.


Перелік варіативних модулів для 7  8 класів

 1. Технологія виготовлення виробів, в’язаних гачком.

 2. Технологія виготовлення виробів, в’язаних спицями.

 3. Технологія виготовлення швейних виробів (машинним способом).

 4. Технологія оздоблення одягу.

 5. Технологія виготовлення виробів у техніці «макраме».

 6. Технологія виготовлення виробів, оздоблених мережками.

 7. Технологія виготовлення виробів, оздоблених гладдєвими швами.

 8. Технологія виготовлення виробів, оздоблених українською народною вишивкою.

 9. Технологія оздоблення виробів вишивкою бісером.

 10. Технологія виготовлення сувенірів із текстильних матеріалів.

 11. Технологія ремонту та оновлення одягу.

 12. Технологія виготовлення писанок.

 13. Технологія приготування страв. Традиції української національної кухні.

 14. Технологія заготівлі та зберігання продуктів харчування.

15.Технологія вирощування рослин та догляд за ними.
16. Технологія природного землеробства.
17. Технологія виготовлення виробів із шкіри.

18.Технологія плетіння виробів із лози. 1. Технологія плетіння виробів із соломи.

 2. Технологія виконання електротехнічних робіт.

 3. Технологія оздоблення виробів із деревини геометричним різьбленням.

 4. Технологія виготовлення та оздоблення виробів із деревини різьбленням.

 5. Технологія оздоблення виробів об’ємним різьбленням.

 6. Технологія оздоблення виробів інтарсією (інкрустацією).

 7. Технологія оздоблення виробів із деревини мозаїкою.

 8. Технологія виготовлення виробів із деревини (з використанням ручних способів обробки).

 9. Технологія виготовлення виробів із деревини (способом токарної обробки).

 10. Технологія виготовлення виробів із сортового прокату (з використанням ручних способів обробки).

 11. Технологія виготовлення виробів із металу (способом токарної обробки).


Перелік варіативних модулів для 9 класу


 1. Підсумковий проект. Проектування та виготовлення комплексного виробу.


СХЕМА РОЗПОДІЛУ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ


5 клас

Обов’язкова для вивчення складова. Обирається один блок (26 год)

 1. Технологія виготовлення виробів із фанери та ДВП (26 год)

2. Технологія виготовлення текстильних виробів із аплікацією (26 год)

Варіативна складова. Два модулі (40 год)

Варіативний модуль 1 (20 год)

Варіативний модуль 2 (20 год)

Резерв часу (4 год)

6 клас

Обов’язкова для вивчення складова. Обирається один блок (26 год)

1. Технологія виготовлення виробів із тонколистового металу та дроту (26 год)

2. Технологія виготовлення вишитих виробів (26 год)

Варіативна складова. Два модулі (40 год)

Варіативний модуль 1 (20 год)

Варіативний модуль 2 (20 год)

Резерв часу (4 год)

7 клас

Обов’язкова для вивчення складова. Обирається один блок (16 год)

1. Технологія виготовлення виробів із деревини (16 год)

2. Технологія виготовлення виробів, в’язаних гачком (16 год)

Варіативна складова. Один модуль (16 год)

Варіативний модуль (16 год)

Резерв часу (3 год)

8 клас

Обов’язкова для вивчення складова. Обирається один блок (16 год)

1. Технологія виготовлення виробів із сортового прокату та листового металу (16 год)

2. Технологія виготовлення швейних виробів (16 год)

3. Технологія виготовлення виробів інтер’єрного призначення (16 год)

Варіативна складова. Один модуль (16 год)

Варіативний модуль (16 год)

Резерв часу (3 год)

9 клас

Обов’язкова для вивчення складова. Обирається один блок (16 год)

1. Технологія виготовлення комплексного виробу

(16 год)


2. Технологія виготовлення виробів, в’язаних спицями
(16 год)

Блок 3. Технологія виготовлення виробів в етнічному стилі

Варіативна складова. Один модуль (16 год)

Варіативний модуль. Підсумковий проект. Проектування та виготовлення комплексного виробу (16 год)

Резерв часу (3 год)


5 клас
Блок 1. Технологія виготовлення виробів

із фанери та ДВП
Тематичний план

з/п


Розділи і теми

Кількість годин
Обов’язкова для вивчення складова

26

1

Вступ

(1)

2

Розділ 1. Основи матеріалознавства

(3)
Тема 1.1. Види конструкційних матеріалів. Фанера, ДВП

1

Тема 1.2. Властивості фанери та ДВП

2

3

Розділ 2. Технологія виготовлення виробів

із фанери та ДВП

(14)

Тема 2.1. Розмічання заготовок

1

Тема 2.2. Пиляння фанери та ДВП

7

Тема 2.3. Прийоми свердління фанери та ДВП

1

Тема 2.4. Підготовка деталей виробу до оздоблення

2

Тема 2.5. Способи з’єднання деталей із фанери та ДВП

1

Тема 2.6. Оздоблення виробів із фанери та ДВП. Ознайомлення з професіями деревообробної промисловості

2

4

Розділ 3. Основи техніки, технологій і проектування

(4)
Тема 3.1. Знаряддя праці, які використовують у побуті

1

Тема 3.2. Поняття про деталь. Способи отримання деталей

1

Тема 3.3. Основи проектної діяльності

2

5

Розділ 4. Технологія побутової діяльності

(4)
Тема 4.1. Технологія безпечного користування побутовими електроприладами

1


Тема 4.2. Культура споживання їжі. Етикет за столом

2

Тема 4.3. Елементи грамоти споживача

1
Варіативна складова

40

6

Варіативний модуль

20

7

Варіативний модуль

20

8

Резерв часу

4
Разом

70Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал