Програма роботи з обдарованими дітьми на 2008-2012 р р. Розділи програми І. Нормативна база створення ПрограмиСкачати 261,06 Kb.
Дата конвертації29.01.2017
Розмір261,06 Kb.
ТипПрограма
ЕНЕРГОДАРСЬКИЙ БАГАТОПРОФІЛЬНИЙ ЛІЦЕЙ
ЕНЕРГОДАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ


ПРОГРАМА

роботи з обдарованими дітьми

на 2008-2012 р.р.

Розділи програми

І. Нормативна база створення Програми.

ІІ. Вступ • Основні цілі Програми.

 • Основні завдання.

 • Принципи реалізації Програми.

 • Дефініції понять.

 • Визначення моделі «Обдарована дитина».

 • Актуальність Програми.

 • Очікувані результати.

ІІІ. Вчителі у системі реалізації Програми.

 • Кадрове забезпечення Програми.

 • Рекомендації педагогам у роботі з обдарованими дітьми ліцею.

 • Якості, якими має володіти вчитель, що працює з обдарованими дітьми.

ІV. Учень у системі реалізації Програми.

 • Етапи виявлення обдарованих дітей і роботи з ними.

 • Критерії визначення обдарованості дитини.

V. Соціально-психологічне забезпечення пошуку обдарованих дітей.

VІ. Науково-методичне та педагогічне забезпечення Програми. • Творчі методи, які сприяють ефективній роботі з обдарованими дітьми.

 • Організаційно-педагогічні та методичні заходи з реалізації Програми.

VІІ. Навчання і розвиток обдарованих дітей.

 • Основні завдання і пріоритети.

 • Напрямки організації змісту навчального процесу.

 • Педагогічні технології в реалізації Програми.

VІІІ. Виховання і розвиток обдарованих дітей.

 • Основні завдання і пріоритети.

 • Організаційно-педагогічні та методичні заходи з реалізації Програми.

ІХ. Організаційне і функціональне забезпечення Програми.

Х. Соціальні гарантії.

ХІ. Матеріально-технічне забезпечення.

Вступ
Основні цілі програми: • формування творчо працюючого колективу вчителів та учнів;

 • виявлення і цілеспрямований відбір обдарованих дітей;

 • створення умов для розвитку творчого потенціалу особистості;

 • підтримка і стимулювання розвитку обдарованих дітей;

 • створення умов для самореалізації особистості в сучасному суспільстві;

 • відпрацювання ефективних методик і прогресивних технологій навчання;

 • надання можливості учням реалізувати власні творчі здібності через дослідницько-пошукову та наукову діяльність.


Програмою передбачено виконання таких завдань:


 • розробка сучасних науково-методичних концепцій, форм, видів діяльності, матеріалів з метою використання їх у навчально-методичній роботі;

 • удосконалення системи виявлення обдарованих дітей;

 • органічне поєднання навчання, виховання і розвитку обдарованих дітей;

 • забезпечення соціально-правових гарантій, стимулювання творчої діяльності;

 • комплексне й оперативне рішення передбачених Програмою завдань.


Принципи реалізації програми:


 • дотримання державної політики в галузі освіти;

 • урахування соціальних запитів дитини і сім`ї;

 • можливість вибору варіантів освіти;

 • науково-обґрунтований характер програм-методик, технологій навчання, гуманізм, демократизм;

 • науковість та інтегративність;

 • індивідуалізація, диференціація, особистісно орієнтований підхід;

 • системність;

 • культуровідповідність (урахування менталітету особистості);

 • єдність інтелектуального, морального, фізичного та естетичного розвитку.


Дефініції понять

Обдарована (талановита) дитина – це така дитина, яка демонструє сукупність здібностей, вищих за здібності однолітків, а отже, цінних для суспільства. Ця якість формується і проявляється в певній діяльності.

Здібна дитина – це така дитина, яка має дуже високий ступінь здібностей до певної спеціальної діяльності (музичної, художньої, літературної, технічної, спортивної тощо), причому ці здібності вже значною мірою встигли реалізуватися в конкретних суспільно значущих процесах. У цей термін вкладаються ще дві ознаки: наявність виявленого творчого елементу і домінування природних якостей.

Відповідно до цього визначена модель «Обдарована дитина» охоплює такі компоненти:

1. Психофізіологічні можливості: • наявність природних задатків до активного і цілісного світосприйняття;

 • природно-обумовлені потреби до розумової праці;

 • розвиненість форм сприйняття;

 • прагнення власної емоційної незалежності (емансипація);

 • усвідомлення власної природно-соціальної цінності;

 • інтуїтивність.

2. Інтелектуальні здібності:

 • пізнавальний інтерес;

 • інформаційна ерудиція;

 • високий рівень інтелектуального розвитку;

 • нестандартність мислення;

 • здатність до абстрагування;

 • діалектичне бачення.

3. Творчий (креативний) потенціал:

 • оригінальність у вирішенні навчально-пізнавальних питань;

 • цілеспрямованість у виборі професійних видів діяльності;

 • неординарність підходів;

 • інтенсивність розумової праці.

4. Світоглядні цінності:

 • високий рівень свідомості і культури;

 • ініціативно-активна відповідальність;

 • активність;

 • високий рівень морально-естетичної рефлексії, самоаналізу та самоконтролю;

 • розвинені якості (соціальні, державно-правові, економічні, політичні, екологічні, громадянські, організаційні, гуманістичні, родинні, моральні, естетичні).


Актуальність програми

Актуальність і доцільність програми визначається новими політичними і соціальними обставинами, за яких необхідно подбати про зображення та розвиток «золотого фонду» країни, який у майбутньому державотворчому процесі українського суспільства складе осередок духовної еліти.

За умов реформування системи національної освіти, піднесення ролі творчої особистості в суспільстві проблема розвитку обдарованих дітей є значною й актуальною.
Очікуванні результати

У результаті реалізації програми буде здійснено цілеспрямований відбір обдарованих дітей, створено максимально сприятливі умови для інтелектуального, духовного, морально-естетичного, фізичного розвитку обдарованої дитини. Дітям буде надано можливість реалізувати власні творчі здібності, розкрити власний потенціал як особистості.


ІІІ. Вчитель у системі реалізації . Програми.


Критерії відбору творчого вчителя

 • Наявність власної педагогічної концепції і професійна компетентність, що базується на його спеціальній теоретичній підготовці.

 • Вільне володіння українською мовою, урахування приналежності вчителя й учня до однієї культури.

 • Активна науково-методична діяльність (публікації, розробки програм, методик, окремих тем, розділів до програм тощо).

 • Наявність комунікативних якостей і творчих здібностей.

 • Емоційна стабільність, цілеспрямованість, зрілість, адекватна висока самооцінка, вміння правильно оцінювати успіхи учнів.

 • Знання особливостей вікового розвитку дітей.

 • Готовність до постійного самовиховання і самовдосконалення.


Фактори підвищення ефективності і педагогічного впливу

 • Високий рівень знання предмета і вільне володіння різноманітним інструментарієм педагогічної технології.

 • Вимогливість і вміння знайти підхід до будь-якого учня.

 • Високий рівень загального інтелектуально-духовного розвитку, міцне здоров’я, почуття гумору.

 • Активна життєва позиція, що проявляється постійно по відношенню до різних явищ, подій тощо.

 • Доброзичливість, чуйність і чесність, педагогічний такт.

 • Наявність організаторських здібностей (уміння організувати як свою, так і учнівську діяльність).

 • Партнерство, яке переводить тріаду (вчитель – учень – батьки) в русло суб’єкт-суб`єктивних відносин.

 • Наявність єдиного колективу однодумців – вчителів, батьків, учнів.


Родинні аспекти розвитку обдарованої дитини та реалізація програми

 • Урахування підліткової обдарованості як складного явища у психофізіологічному, інтелектуальному та соціальному розвитку особистості учня.

 • Урахування статевих та вікових особливостей підлітків в їх особистісній самореалізації як запоруки майбутніх творчих здобутків.

 • Емоційно-чуттєвий характер родинного життя та розвиток емоційно-вольових якостей.

 • Пріоритет демократичного типу родинного виховання.

 • Допомога у створенні відповідного родинного мікроклімату для ефективної реалізації навчальних та виховних завдань програми.


Рекомендації педагогам при роботі з обдарованими дітьми

 • Вчитель не повинен повсякчас розхвалювати кращого учня. Не слід виділяти обдаровану дитину за швидкі успіхи, краще заохотити спільні заняття з іншими дітьми.

 • Учителеві не варто приділяти багато уваги навчанню з елементами змагання. Обдарована дитина буде частіше від інших переможцем, що може викликати негативне ставлення до неї.

 • Учитель не повинен робити з обдарованої дитини «вундеркінда». Недоречна демонстрація винятковості найчастіше породжує роздратованість, ревнощі друзів, однокласників, інша крайність – зловмисне прилюдне приниження унікальних здібностей і навіть сарказм з боку вчителя, звичайно, недопустимі.

 • Учителеві потрібно пам’ятати, що в більшості випадків обдаровані діти погано сприймають суворо регламентовані заняття, що повторюються.


Якості, якими має володіти вчитель, що працює з обдарованими дітьми

 • Бути доброзичливим і чуйним.

 • Розбиратися в особливостях психології обдарованих дітей, відчувати їхні потреби та інтереси. Мати високий рівень інтелектуального розвитку.

 • Мати широке коло інтересів.

 • Бути готовим до виконання різноманітних обов’язків, пов’язаних з навчанням обдарованих дітей.

 • Мати педагогічну і спеціальну освіту.

 • Мати активний характер, володіти почуттям гумору.

 • Виявляти гнучкість, бути готовим до перегляду своїх поглядів і до постійного самовдосконалення.

 • Мати творчий, можливо, нетрадиційний особистий світогляд.

 • Бути цілеспрямованим і наполегливим.

 • Відзначатися емоційною стабільністю.

 • Уміти переконувати.

 • Мати схильність до самоаналізу.

ІV. Учень у системі реалізації Програми.


1. Критерії, за якими можна визначити обдарованість дитини

 • Часто «перескакують» через послідовні етапи свого розвитку.

 • У них чудова пам'ять, яка базується на ранньому мовленні.

 • Рано починають класифікувати і категорувати інформацію, що надходить до них.

 • Із задоволенням віддаються колекціонуванню. при цьому їхня мета – не приведення колекції в ідеальний і постійний порядок, а реорганізація, систематизація її на нових підставах.

 • Мають великий словниковий запас, із задоволенням читають словники та енциклопедії, легко запам’ятовують нові слова і поняття. можуть займатися кількома справами відразу, наприклад, стежити за двома чи більше подіями, що відбуваються навколо них.

 • Дуже допитливі, активно досліджують навколишній світ і не визнають будь яких обмежень під час проведення своїх досліджень.

 • У ранньому віці здатні простежувати причинно-наслідкові зв’язки, робити правильні висновки.

 • Можуть тривалий час концентрувати свою увагу на одній справі, вони буквально «занурюються» у своє заняття, якщо воно їм цікаве.

 • Мають сильно розвинуте почуття гумору.

 • Постійно намагаються вирішувати проблеми, які їм поки що не під силу.

 • Відзначаються різноманітністю інтересів, що попереджує схильність починати кілька справ одночасно.

 • Часто дратують однолітків звичкою поправляти інших і вважають себе такими, що завжди мають рацію.

 • Їм бракує емоційного балансу, вони часто нетерплячі та поривчасті.

2. Етапи виявлення обдарованих дітей і роботи з ними.І етап – аналітичний, проводиться на першому ступені навчання, де при виявленні обдарованої дитини враховуються їхні успіхи в певній діяльності.

ІІ етап – діагностичний, на другому степені навчання проводиться індивідуальна оцінка творчих можливостей та здібностей дитини.

ІІІ етап – на третьому ступені навчання відбувається поглиблення і розвиток неординарних здібностей дитини.

V. Соціально-педагогічне забезпечення пошуку обдарованих дітей
№ п/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальні

1.

Розробка програми психологічних заходів ( на підставі наукових критеріїв, які характеризують обдарованих дітей) з метою пошуку таких дітей на основі масового психодіагностичного тестування учнів

щорічно

психолог

2.

Наявність банку даних про обдарованих дітей. Введення міжкласних факультативів для виявлення академічних інтересів та нахилів учнів

постійно

протягом рокудиректор

заст.директора3.

Розробка пакету документів (тести, анкети) з метою визначення та надання необхідної підтримки творчо обдарованим підліткам

протягом року

психолог

заст.директора4.

Розробка та впровадження індивідуальних навчально-виховних програм

постійно

директор

5.

Організація індивідуальної та диференційованої роботи з обдарованими дітьми

постійно

педколектив

6.

Вироблення в обдарованих підлітків навичок психологічної стабільності та психорекуляції

постійно

психолог

7.

Формування вмінь адаптації у соціально-значущому середовищі (сім’я, група однолітків) при реалізації обдарованості

постійно

кл.керівник

куратор


8.

Набуття навичок як лідера, так і виконавця, а також навичок на продуктивному рівні

постійно

кл.керівник

куратор


9.

Формування навичок творчого саморозвитку

постійно

кл.керівник

куратор


10.

Організація індивідуальної и диференційованої роботи з вчителями, спрямованої на підвищення рівня їх психологічної підготовки

постійно

директор

11.

Робота бібліотеки в напрямку реалізації програми (створення тематичних картотек, підбір літератури)

постійно

бібліотекар

12.

Інформаційне забезпечення програм, наявність додаткової літератури, використання мережі Інтернет

постійно

директор

13.

Проведення психолого-педагогічного аналізу результатів реалізації програми

щорічно

директор

14.

Визначення перспектив у подальшій роботі з обдарованими дітьми

щорічно

директор

15.

Підготовка і перепідготовка педагогічних кадрів, орієнтованих на роботу з обдарованими дітьми:

 • підбір учителів-кураторів для роботи з обдарованими дітьми в певній наукові галузі;

 • участь у роботі спеціалізованих семінарів, курсів підвищення кваліфікації;

 • атестація вчителів

щорічно


постійно
по графіку

директор


педколектив
адміністрація

VI. Науково-методичне забезпечення Програми
1. Творчі методи, які сприяють ефективній роботі з обдарованими дітьми


 • Поважне ставлення до бажання учнів працювати самостійно.

 • Вміння утримуватись у процесі творчої діяльності.

 • Надання дитині свободи вибору сфери застосування своїх здібностей.

 • Індивідуальне застосування навчальної програми з урахуванням особливостей учня.

 • Заохочення роботи над проектами, запропонованими самими учнями.

 • Уникнення будь-якого тиску на дітей, створення доброзичливої атмосфери.

 • Схвалення результатів діяльності дітей в одній галузі з метою пробудити в них бажання випробувати себе в інших галузях діяльності.

 • Наголошення на позитивному значенні індивідуальних здібностей.

 • Надання авторитетної допомоги дітям, які мають відмінні від інших погляди і, у зв’язку з цим, зазнають тиску з боку однолітків.

 • Вилучення максимальної користі з хобі, конкретних захоплень та індивідуальних нахилів дітей.

 • Толерантне ставлення до можливого безладдя.

 • Сприяння зацікавленості у спільній діяльності.

 • Переконання учнів у тому, що вчитель є однодумцем, а не ворогом.

2. Організаційно-педагогічні заходи
№ п/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальні

1.

Цільове інформаційне забезпечення Програми

постійно

директор

2.

Проведення інтелектуальних ігор

щорічно

заст. директора

3.

Участь в олімпіадах (шкільних, районних, обласних тощо)

за окремим планом

заст. директора

4.

Рейтинг ліцеїстів (за класами, паралелями)

червень

заст. директора

5.

Проведення предметних тижнів, декад

за окремим планом

заст. директора

вчителі


6.

Додаткові та індивідуальні заняття за предметами

постійно

вчителі

7.

Участь у міжнародних інтелектуальних конкурсах:

 • «Кенгуру» (математ.)

 • «Левеня» (фізич.)

 • «Колосок» (природ.)

за окремим планом

заст. директора

8.

Організація виставок творчих робіт учнів

щорічно

березень


керівники творчих груп

9.

Узгодження авторських програм з навчальних дисциплін; факультативів та спецкурсів як основного змісту інтелектуального розвитку учнів

щорічно

вересень


заст. директора

10.

Розробка, апробація та запровадження педагогічних технологій, які відповідають віковим особливостям, творчим здібностям учнів та специфіці діяльності ліцею

постійно

директор

11.

Формування умов творчої діяльності вчителів: узагальнення досвіду роботи, обмін досвіду з колегами, участь у роботі спеціалізованих семінарів, спецкурсів, навчання в інституті післядипломної освіти, участь у видавницькій діяльності

постійно

педколектив


12.

Створення умов для наукової діяльності вчителів:

 • підготовка та захист дисертацій;

 • створення та апробація навчально-методичних посібників, тестів, таблиць, іншої методичної літератури

постійно

директор

вчителі


13.

Організація виставок творчих робіт учнів

щорічно

березень


заст. директора

14.

Стимулювання творчої діяльності вчителів:

 • конкурс «Учитель року»;

 • представлення до звань та нагород;

 • відрядження на семінари, науково-практичні конференції;

 • встановлення надбавок вчителям за творчий характер роботи;

 • виплата премій за високі результати роботи, заохочення учнів та вчителів у вигляді поїздок, екскурсій

щорічно

директор

заст. директора15.

Нагородження призами учнів за перемогу у конкурсах, олімпіадах, турнірах

постійно

директор

батьківська рада16.

Навчально-методичне забезпечення:

 • формування бібліотечного фонду, орієнтованого на роботу з обдарованими дітьми;

 • придбання, створення та апробація навчально-методичних посібників, сучасної літератури;

 • забезпечення програмним та інформаційним матеріалами, створення систематизованого роздаткового матеріалу для роботи з обдарованими дітьми та індивідуальної роботи з учнями;

 • забезпечення педколективу періодичною навчально-методичною літературою, інформаційними виданнями та організація доступу до сервісів мережі Інтернет

постійно

директор

17.

Комп’ютеризація навчально-виховного процесу: забезпечення доступу до баз даних і науково-методичних матеріалів через мережу Інтернет, участь у дистанційних олімпіадах і конференціях, використання електронної пошти

постійно

директор

заст. директораVIІ. Навчання і розвиток обдарованих дітей


1. Основні завдання і пріоритети:


 • визначення країнознавства як методології та філософії освіти й виховання обдарованих дітей;

 • орієнтація на здобутки світової культури як основи освіти;

 • опора на інтеграцію навчання як умова успішної орієнтації в сучасному інформаційному просторі;

 • створення авторських програм та концепцій із урахуванням державних нормативів освіти;

 • включення до навчальних планів школи спецкурсів, факультативів;

 • орієнтація на науково-дослідницьку і творчу діяльність учнів;

 • розробка та впровадження нових педагогічних технологій оптимізації та інтенсифікації навчання з урахуванням особливостей індивідуального розвитку обдарованого учня, його фахових інтересів та нахилів;

 • забезпечення відповідних умов фізичного і морального здоров’я учнів.

2. Напрямки організації змісту навчального процесу:
 • розвиток дітей високого рівня світоглядних переконань, що дозволяло б їм орієнтуватись у складних процесах природного і соціального світу;

 • формування духовного потенціалу особистості як внутрішньої рушійної сили її розвитку, внутрішньої енергії, спрямованої на творче самовираження і самореалізацією;

 • утвердження здорового способу життя підлітка;

 • розробка індивідуальних планів навчання з окремих дисциплін як умова оптимізації формування творчої індивідуальності учня;

 • розвиток науково-дослідницьких вмінь, навичок та творчих здібностей у процесі пошукової діяльності учнів у творчих групах;

 • визначення академічного рейтингу учнів на основі його критеріїв.

3. Педагогічні технології в реалізації Програми
 • Використання наукових інноваційних технологій;


Педагогічні технології на основі особистісної орієнтації педагогічного процесу:


 • особистісно орієнтована модель змісту базової освіти «Школа самореалізації особистості» (Д. – П. Мансфельд);

 • семестрово-блочно-заліковий режим навчання (С.Л.Подмазін);

 • педагогіка співробітництва;

 • система Є.М. Ільїна: викладання літератури як предмета, що формує людину.


Педагогічні технології на основі інтенсифікації і діяльності учнів:


 • ігрові технології;

 • технологія інтенсифікації навчання на основі схемних і знакових моделей навчального матеріалу.Технології ефективного управління та організації навчального процесу:


 • технологія рівневої диференціації;

 • технологія програмованого навчання (модельне навчання);

 • технологія індивідуалізації навчання;

 • комп’ютерні (нові інформаційні) технології навчання.


Педагогічні технології авторських шкіл:


 • використання комп’ютерної технології в педагогічному процесі;

 • опора на інтенсивні технології навчання вчителів-експериментаторів.

4. Поради вчителям щодо розвитку творчих здібностей в обдарованих дітей
 • Підхоплюйте думку учнів, підкреслюючи їх оригінальність, важливість тощо.

 • Підсилюйте інтерес дітей до нового.

 • Заохочуйте оперування предметами, матеріалами, ідеями. Дитина має практично вирішувати дослідницькі завдання.

 • Навчайте дітей систематичної самооцінки кожної думки, ніколи не відкидайте її.

 • Виробляйте в дітей терпиме ставлення до нових понять, думок.

 • Не вимагайте запам’ятовування схем, таблиць, формул, одностороннього рішення там, де є багато варіативні способи.

 • Культивуйте творчу атмосферу з учні повинні знати, що творчі пропозиції, думки клас зустрічає з визнанням, приймає їх, використовує.

 • Вчиніть дітей цінувати свої та чужі думки. Цінні, оригінальні думки фіксуйте в блокноті.

 • Іноді однолітки ставляться до здібних дітей агресивно. Цього можна уникнути. Найкращим виходом з такої ситуації є пояснення обдарованому учню, що таке нерідко трапляється в колективі, і розвивати у нього терпимість і впевненість у власних силах.

 • Пропонуйте цікаві факти, випадки, технічні та наукові ідеї.

 • Розсіюйте страх у талановитих дітей.

 • Стимулюйте і підтримуйте ініціативу учнів, самостійність, пропонуйте проекти, які можуть захопити.

 • Створюйте проблемні ситуації, що вимагають пошуку альтернативних підходів, прогнозування, уяви.

 • Визначайте в школі періоди творчої активності, багато геніальних рішень виникає в такі фази.

 • Допомагайте оволодіти мнемічними засобами для записів.

 • Розвивайте критичне ставлення до себе, своєї роботи.

 • Вчіть доводити починання до логічного завершення.

 • Здійснюйте вплив особистим прикладом.

5. Заходи
№ п/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальні

1.

Розробка варіативної частини навчального плану з метою розвитку творчих здібностей учнів

щороку

директор

2.

Впровадження додаткових платних уроків з метою поглиблення знань учнів з певних предметів (за бажанням учнів)

постійно

директор

3.

Робота за семестрово-заліковою системою навчання, використання її можливостей для максимального задоволення пізнавальних потреб учнів:

 • проведення уроків парами;

 • проведення додаткових та індивідуальних занять з кожного предмета навчального плану

постійно

директор

заст.директора4.

Впровадження розвиваючих програм, авторських спецкурсів і факультативів

щороку

директор

заст.директора5.

Участь у науково-дослідницькій роботі МАН

постійно

заст.директора

6.

Закріплення вчителів-кураторів за обдарованими учнями з метою проведення індивідуальної роботи та розвитку дітей

щорічно

вересень


заст.директора

7.

Здійснення інноваційної діяльності, впровадження в практику роботи сучасних технологій навчання та педагогічних концепцій. Вивчення, адаптація та поширення передового педагогічного досвіду

постійно

педколектив

8.

Адаптація нових програм, планів, підручників, посібників

постійно

педколектив

VIІІ. Основні завдання і пріоритети


1. Основні завдання і пріоритети:


 • виховання учнів на засадах загальнолюдської гуманістичної моралі;

 • формування національної самосвідомості;

 • формування духовної культури, що базується на традиціях родинного виховання;

 • розвиток високого рівня мовної культури;

 • розвиток в учнів почуття відповідальності за збереження національних традицій, звичаїв, культурних надбань, реалізація ідей «Діалогу культур»;

 • забезпечення умов для самореалізації здібностей обдарованого школяра;

 • опора у спілкуванні на принцип гуманізму як основи виховання обдарованої особистості;

 • освоєння діагностики та критеріїв ефективності виховного процесу на базі ідей проективної особистісно орієнтованої педагогіки;

 • поглиблення культурно-творчого потенціалу діяльності школи та визначення його ціннісних орієнтацій;

 • філософсько-світоглядна підготовка обдарованого підлітка як основа для визначення власної програми життя;

 • орієнтація на індивідуальні програми розвитку творчої особистості учня.

2. Заходи
№ п/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальні

1.

Участь зацікавлених дітей у дослідницькій роботі історико-краєзнавчого напрямку. Оформлення відповідних робіт

постійно

учителі історії

2.

Користування послугами музею, театру, відвідування виставок, спортивних змагань

постійно

заст. директора

3.

Публікація кращих наробок учнів і вчителів за результатами творчої та пошукової діяльності

постійно

директор

4.

Реалізація завдань фізичного, художнього й духовного розвитку учнів через організацію позакласної роботи (гуртки, секції)

постійно

директор
ІХ. Організаційне й функціональне забезпечення


1. Повноваження та функції директора:


 • загальне керівництво розробкою Програми;

 • забезпечення реалізації Програми:

а) організація;

б) координація;

в) контроль.
2. Функції науково-методичної ради школи:


 • визначення пріоритетів освітньо-виховної роботи;

 • коригування складових Програми;

 • забезпечення зв’язку з громадськими інституціями;

 • аналіз та узагальнення результатів;

 • розробка та удосконалення системи критеріїв обдарованості;

 • підготовка методичних рекомендацій;

 • розробка та впровадження нових технологій навчання;

 • розробка методик визначення обдарованості;

 • узагальнення результатів науково-дослідницької роботи школярів;

 • поширення її результатів через засоби масової комунікації.

3. Функції педагогічної ради:
 • впровадження активних педагогічних технологій;

 • розробка і впровадження навчальних планів та авторських програм з навчальних дисциплін;

 • визначення критеріїв ефективності реалізації Програми;

 • визначення принципів відбору обдарованих дітей;

 • визначення, аналіз та узагальнення результатів виконання Програми.

4. Функції творчих груп та кураторів:
 • участь у створенні відповідних умов школярам для успішного виконання Програми;

 • розгляд та аналіз результатів рейтингу;

 • участь у розробці системи заходів для стимулювання учнів;

 • залучення старшокласників до різних форм наукової діяльності;

 • обмін досвідом діяльності творчих груп та окремих школярів;

 • індивідуальна робота з дітьми;

 • аналіз та узагальнення виконання програми творчою групою;

 • узагальнення виконання програми.

5. Функції батьківської ради:
 • сприяння реалізації програми засобами родинного виховання та освіти;


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал