Програма «Побудова кар'єри»Скачати 489,01 Kb.
Сторінка1/5
Дата конвертації03.02.2017
Розмір489,01 Kb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5
Пояснювальна записка

Демократизація освіти, надан­ня їй професійної спрямованості в старшій школі вимагає пошуку шляхів удосконалення підготовки учнів 10—11 класів до обґрунто­ваного вибору ними майбутньої професії. Вирішити означену про­блему кожній дитини має допо­могти програма курсу «Побудова кар'єри».

Програма «Побудова кар'єри» розроблена відповідно до рішен­ня Протоколу наради з питань підвищення ролі профорієнтацій­ної роботи у формуванні конку­рентоспроможного трудового по­тенціалу України, яка відбулася 22 грудня 2006 р. під головуван­ням віце-прем'єр-міністра України Д.В.Табачника.

• виховання в учнів ставлення до себе як суб'єкта майбутньої професійної діяльності, усвідом­лення своєї індивідуальної непо­вторності, відповідальності та впевненості в досягненні майбут­нього професійного успіху;

• активізація процесів самопіз­нання, самооцінки та актуалізація потреби в самовдосконаленні;

• формування системи знань учнів про зміст та структуру світу професій, сучасні вимоги соціаль­ного середовища до фахівців на ринку праці, стратегію і тактику реалізації визначених напрямів власного кар'єрного зростання в майбутньому;

• ознайомлення учнів зі способа­ми і прийомами прийняття обґрун­тованих рішень щодо вибору май­бутньої професії, забезпечення їх практичним досвідом пошуку необ­хідної інформації для розробки або вдосконалення стратегії професій­ного зростання в майбутньому.

Результатом реалізації зміс­ту курсу «Побудова кар'єри» є готовність учнів 10—11 класів до професійного самовизначен­ня. Змістовно рух до такого ре­зультату є процесом узгодження учнем знань про світ професій і їх вимоги до людини (образ «Я — у світі професій») зі сформованими та усвідомленими ним у процесі розвитку можливостями та потре­бами (образ «Я»). Проміжною лан­кою між вимогами обраної профе­сії і можливостями учня є його са­модіяльність (власні емоційно-вольові зусилля вихованця) у на­прямі зрівноважування об'єктив­них вимог майбутнього професій­ного середовища (об'єктивно за­дана потреба обрати майбутню

професію в 10—11 класі) та суб'єктивних факторів (майбутні професійні домагання) оволодін­ня в майбутньому бажаною про­фесією. Результатом такого проце­су є вибір майбутньої професії. До того ж вибір професійного на­вчального закладу для продо­вження освіти й оволодіння бажа­ною професією є першим кроком до реалізації професійної кар'єри. Програма курсу «Побудова кар'єри» включає:

• пояснювальну записку;

• тематичний план;

• календарно-тематичний план і програму;

• зміст та структуру «Щоденни­ка вибору майбутньої професії»;

• критерії оцінювання рівня го­товності учня до побудови профе­сійної кар'єри;

• список рекомендованої літе­ратури.Головними компонентами навчального матеріалу, який включає знання, уміння і навички з основ побудови кар'єри учнями 10—11 класів, є три модулі:

1. «Світ професій», що поєд­нує в собі знання про види профе­сійної діяльності та їх вимоги до людини.

2. «Образ "Я"», який поєднує в собі знання про індивідуально-психологічні особливості учня, його можливості і домагання, на­прями самовдосконалення до рів­ня вимог обраної професії.

3. «Технологія побудови кар'є­ри», яка поєднує в собі знання пра­вил вибору учнем майбутньої про­фесії, його вміння складати та ко­ригувати індивідуальну освітню траєкторію, аналізувати супереч­ності й уникати усталених помилок.

Обов'язковою умовою реаліза­ції змісту курсу «Побудова кар'є­ри» є активізація внутрішніх меха­нізмів (самооцінка, самопізнання і самовдосконалення) самодіяль­ності особистості, формування у старшокласника прагнення до ре­алізації побудованого плану кар'єрного зростання. Для вико­нання цієї умови у програмі курсу «Побудова кар'єри» передбачено ведення кожним учнем «Щоден­ника вибору майбутньої професії», у якому узагальнюються навчальні та особисті досягнення, результа­ти професійних проб, індивідуаль­них та колективних творчих справ.

Важливою умовою здійснення навчально-виховного процесу з основ вибору учнями 10—11 кла­сів майбутньої професії є дотри­мання принципів організації проф­орієнтаційної діяльності суб'єкта профільного й професійного на­вчання. Найвагомішими серед них є принципи: науковості, полікультурності, системності, інтегро­ваності, єдності навчання і вихо­вання, наочності, доступності, системності й послідовності.

У процесі реалізації змісту курсу «Побудова кар'єри» використовуються різноманітні форми педаго­гічної роботи, відбір яких педагогом залежить від складу і кількості осіб, місця проведення, тривалості робо­ти. Згідно з цими характеристиками педагогом можуть використовува­тися різноманітні форми профорі­єнтаційної роботи. Серед них — загальні, які. традиційно використо­вуються в навчально-виховному процесі школи, та специфічні, яким притаманні особливості профорієн­таційної діяльності вчителя та учнів.До загальних форм належать: індивідуальні, групові, колектив­ні, класні і позакласні, шкільні й позашкільні.

Специфічні форми профорі­єнтаційної роботи поділяються:

за тривалістю роботи — ра­зові, короткострокові, середньо-тривалі, довготривалі;

за напрямом допомоги — учні, батьки;

за характером допомоги — інформаційні, діагностичні, фор­муючі, коригуючі.

Домінуючою формою організа­ції навчально-виховного процесу з основ побудови учнями 10—11 кла­сів майбутньої програми кар'єрного самозростання є урок. Профорієн­таційний урок — це форма органі­зації діяльності педагога та учнів в умовах, які лімітовані визначеними заздалегідь часовими і просторови­ми параметрами. Крім профорієнта­ційного уроку, можуть використо­вуватися також лекції, конференції, тематичні зустрічі, усні журнали, читацькі диспути, творчі конкурси, вікторини, ігри, екскурс тощо.

Головними вимогами до ор­ганізації занять з основ побудови учнями 10—11 класів кар'єри є:

• забезпечення диференційова­ного підходу до учнів з урахуван­ням індивідуально-психологічних особливостей, навчальних і осо­бистих досягнень, фізичного роз­витку, стану здоров'я та статі;

• формування в учнів уміння са­мостійно відшуковувати та аналі­зувати необхідну професіографічну інформацію, навичок прийнят­тя обґрунтованого рішення в галу­зі праці та власної відповідальнос­ті за нього;

• розвиток початкових навичок прийняття обґрунтованого рішення щодо побудови кар'єри та власної відповідальності за її реалізацію;

• використання інноваційних методів активізації профорієнта­ційної діяльності учнів;

• здійснення міжпредметних зв'язків з навчальними предмета­ми інваріантної та варіативної складової частини базового на­вчального плану;

• залучення батьків учнів до на­повнення та проведення профорі­єнтаційних уроків.

Обов'язковою умовою реаліза­ції змісту курсу «Побудова кар'єри» є проведення практичних робіт, які включені до програми для ґрун­товного вивчення блоку питань, пов'язаних з розумінням загальних понять про деякі психічні процеси та індивідуальні особливості стар­шокласника. Учні, досліджуючи свої якості під час виконання прак­тичних робіт, виробляють уміння аналізувати професії та зосереджу­ватися на самоаналізі. Така діяль­ність учнів спрямована на форму­вання у них адекватної самооцінки та потреби в самовдосконаленні до рівня вимог обраної професії.

Оцінювання рівня готовності учня до побудови професійної кар'єри здійснюється відповідно до критеріїв, поданих на с. 27. Специфі­кою при оцінюванні за 12-бальною системою є те, що спочатку за нор­мативним показником визначають рівень навчальних та особистих до­сягнень старшокласника, а згодом за результатами виконання прак­тичних робіт та професійних проб — рівень його готовності до побудови та реалізації кар'єри.На реалізацію змісту програми відводиться 1 год на тиждень. Зміс­тове наповнення модулів курсу «Побудова кар'єри» та зміни у пого­динному розподілі вивчення окре­мих тем можуть бути уточнені на­вчальним закладом з урахуванням особливостей регіону, типу закладу та індивідуальних освітніх потреб учня у межах 20 % від загальної кількості виділених годин. Такі змі­ни рекомендується проводити під час вивчення модуля «Світ профе­сій» залежно від профілю навчання.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНРозділи, теми


Кількість годин

10 клас

11 (12) клас

Розділ 1. Особистість в умовах сучасного ринку праці

23Вступ

1Тема 1.1. Загальні уявлення про трудову діяльність людини

4Тема 1.2. Професіографія

бТема 1.3. Професійна придатність. Здоров'я і вибір професії

5Тема 1.4. Основні ситуації вибору професії

7Розділ 2. Індивідуальні особливості старшокласника і побудова кар'єри

12Вступ

1Тема 2.1. Індивідуальні особливості старшокласника та їх урахування у процесі побудови кар'єри

10Тема 2.2. Стратегія і тактика побудови кар'єри

1Розділ 3. Людина в умовах ринку праці35

Вступ1

Тема 3.1. Сучасний ринок праці9

Тема 3.2. Перші кроки на шляху побудови професійної кар'єри12

Тема 3.3. Кар'єра і соціальне середовище майбутнього професійного зростання13

Усього:

35

35

Каталог: Program -> prof
Program -> Програма розвитку дітей від пренатального періоду до 3-х років «оберіг» 2014
Program -> Робота з величинами. Введення-виведення виразів. Лінійні алгоритми
Program -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
Program -> Пояснювальна записка Розвиток зв’язного мовлення один з основних предметів, що вивчаються в загальноосвітніх закладах для дітей, які потребують корекції розумового розвитку
Program -> Програма стенятинської зш І-ІІІ ступенів Сокальського району
prof -> «Моя майбутня професія: шлях до успіху» курс за вибором для учнів 10 (11)-х класів
prof -> «Життєва компетентність особистості» факультативний курс для учнів 10-11 класів
prof -> Психологічні основи вибору професії спецкурс «Я і моя професія» для учнів 11 класів Укладач


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал