Програма нормативної навчальної дисципліни Підготовки бакалавраСкачати 357,38 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації28.02.2017
Розмір357,38 Kb.
ТипПрограма
  1   2   3   4

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
29.03.2012 N 384____________________________________________________________________________________
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Миколаївський національний університет ім.В.О.Сухомлинського 

Комп’ютерні системиПРОГРАМА


нормативної навчальної дисципліни


Підготовки бакалавра
             
напряму 6.050102 комп’ютерна інженерія
 

Київ
2012 рік

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Миколаївський національний університет ім.В.О.Сухомлинського

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ: _к.т.н., доц.. Передерій В.І.                                                 

 

 

Обговорено та рекомендовано до видання Президією Науково-методичної комісії з напряму підготовки напряму 6.050102 комп’ютерна інженерія


"___" ____________ 20__ року, протокол N __

 

 Вступ

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Комп’ютерні системи” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму 6.050102 комп’ютерна інженерія


                                                 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є вивчення основ проектування та моделювання комп’ютерних систем , означення та класифікації систем, різновидів та методів іх побудови. Крім того, курс містить методику оцінювання, аналізу та синтезу параметрів комп’ютерних систем, їх працездатності .

Оволодіння матеріалом курсу дозволить майбутньому фахівцю гнучко вирішувати широке коло питань розробки та побудови комп’ютерних систем.


Міждисциплінарні зв'язки: Вивчення цієї дисципліни базується на знанні дисциплін “Комп’ютерна електроніка”, “Комп’ютерна схемотехніка”, “Теорія ймовірностей та математична статистика”, “Системне програмування”. Курс “Комп’ютерні системи” забезпечує вивчення слідуючих дисциплін: “Теорія проектування комп’ютерних систем”, “Основи автоматизованого проектування засобів ЕОМ” та інш.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1. Модуль № 1. Архітектури комп’ютерних систем.

2. Модуль № 2. Аналіз та синтез багаторівневих комп’ютерних систем.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є "Метою курсу є вивчення основ проектування та моделювання комп’ютерних систем , означення та класифікації систем, різновидів та методів іх побудови. Крім того, курс містить методику оцінювання, аналізу та синтезу параметрів комп’ютерних систем, їх працездатності .

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни "Комп’ютерні системи" є Оволодіння матеріалом курсу що дозволить майбутньому фахівцю гнучко вирішувати широке коло питань розробки та побудови комп’ютерних систем.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:знати:
- основи проектування комп’ютерних систем та їх моделювання ;

  • методи побудови моделей комп’ютерних систем та їхпорівняльні характеристики;

  • основні алгоритми розрахунку параметрів комп’ютерних систем.

вміти:

- проектувати комп’ютерні системи;  • проводити оцінювання параметрів та якості комп’ютерних систем ;

  • розробляти програмне та технічне забезпечення комп’ютерних систем;

обґрунтовувати вибір методів та засобів моделювання комп’ютерних систем

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 135 години / 4,5 кредитів ECTS.2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Модуль 1 Архітектури комп’ютерних систем.

Змістовий модуль 1 Організація структури КС

Тема.1. Системи з конвеєрною обробкою інформації

Тема 2. Матричні системи.

Тема 3. Асоціативні системи.

Тема 4. Організація обчислювальних процесів

Змістовий модуль 2 Організація обчислювальних процесів

Тема 1 Однородні системи

Тема 2 Розподіленні системи

Тема 3. Системи з перезстроювальною структурою.
Модуль 2. Аналіз та синтез багаторівневих комп’ютерних систем.

Змістовий модуль 1. Програмні засоби комп’ютерних систем

Тема 1. Програмні засоби комп’ютерних систем.

Тема 2. Аналіза структури комп’ютерних систем

Змістовий модуль 2. Організація обчислювальних процесів

Тема 1. Синтез багаторівневих структур комп’ютерних систем.

Тема 2. САПР комп’ютерних систем

3. Рекомендована література

Основна література

1. Альянах І.Н. Моделювання обчислювальних систем. – Л.: Машинобудування, 2002. – 223 с.

2. Баталов Б.В. Основи математичного моделювання на ЕОМ. – М.: Радіо та зв’язок, 1999. – 168 с.

3. Киндлер Е. Мови моделювання. – М.: Енергоатоміздат, 1985. – 288 с.

4. Советов Б.Я., Яковлєв С.А. Моделювання систем: Лабораторний практикум. М. : Вища школа, 1989. – 80 с.

Додаткова література.

1. Іванов В.В. Методи обчислень на ЕОМ. – К.: Наукова думка, 1986. – 584 с.

2. Лебедев А.І. Методи цифрового моделювання та ідентифікація стаціонарних випадкових процесів в інформаційних системах. – Л.: Енергоатоміздат, 1988. – 64
4. Форма підсумкового контролю успішності навчання

Підсумковий модульний контроль (ПМК).

Підсумковий модульний контроль успішності з курсу, проводиться у вигляді ПМК екзамену.Екзаменаційний підсумковий контроль успішності.

Підсумкові бали з дисципліни складаються з балів, отриманих за лабораторні заняття, поточний (модульний) контроль та екзамену. У разі успішного навчання потягом семестру, тобто своєчасного та якісного захисту лабораторних робіт, якісного виконання контрольних модульних робіт, підсумкова оцінка може бути виставлена без екзамену.


5. Засоби діагностики успішності навчання

  • оцінка знань перед виконанням лабораторних робіт;

  • захист лабораторних робіт;

  • залік по самостійній роботі (проводиться по кожній темі);

  • залік

  • іспит  


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
29.03.2012 N 384Миколаївський національний університет ім.В.О.Сухомлинського

____________________________________________________________________________________


(повне найменування вищого навчального закладу)

Кафедра (циклова комісія) _______________________________


"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Проректор (заступник директора) з навчальної роботи


____________________________________
"___" ____________ 20__ року


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал