Програма для загальноосвітніх навчальних закладівСторінка6/6
Дата конвертації03.12.2016
Розмір1,19 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6


Учень / учениця:

 • здобуває соціокультурну інформацію, аналізує, оцінює, відбирає і використовує її для особистісного розвитку, для досягнення комунікативних і життєвих цілей;

 • встановлює і підтримує формальні й неформальні стосунки з носіями мови відповідно до ситуації та особистості співрозмовника у приватній, публічній, освітній сферах;

 • реалізує основні мовленнєві функції та реагує на них, вживаючи засвоєний мовний матеріал та паралінгвістичні засоби;

 • розпізнає широкий спектр ідіоматичних виразів, усвідомлює найважливіші від­мінності між звичаями, звичками, основними цінностями, притаманними українцям і росіянам, враховує їх у своїй поведінці;

 • дотримується найважливіших соціальних правил поведінки.

ДІЯЛЬНІСНА (СТРАТЕГІЧНА) ЗМІСТОВА ЛІНІЯ


Учень / учениця:

 • самостійно визначає стратегію власної пізнавальної та мовленнєвої діяльності, її структуру; планує основні етапи і використовує найраціональніші способи досягнення мети; виконує основні розумові операції; систематизує й узагальнює навчальний матеріал, наводить докази на підтвердження тез, а також спростовує хибні твердження, оперуючи відомими уявленнями і поняттями (в т. ч. позалінгвістичного характеру); встановлює міжпредметні зв’язки на основі знань, оцінює якість виконаної роботи;

 • вчиться планувати роботу із самоосвіти;

 • працює індивідуально, в парі та в групі;

 • систематично працює зі словниками, енциклопедіями універсального характеру і за галузями знань, різноплановою довідковою літературою;

 • добирає додаткову літературу до уроків, самостійно вибирає і читає відповідні вікові книжки; регулярно працює з періодичними виданнями, адресованими учням старшого шкільного віку; робить необхідні виписки з книжок і журналів, правильно оформляє, систематизує, зберігає і використовує їх у навчальній роботі та в позаурочний час;

 • вчиться працювати з публіцистичною та суспільно-політичною літературою, використовує такі елементи книжки як коментар автора, перекладача, редактора, додатковий апарат, алфавітний покажчик та ін.;

 • використовує з метою самоосвіти цикли радіо- і телепередач, Інтернет.

9 клас


(70 год., 2 год. на тиждень; резервний час – 2 год.)
МОВЛЕННЄВА ЗМІСТОВА ЛІНІЯ
( 20 год.)


Зміст навчального матеріалу (навчальної діяльності)

Державні вимоги до рівня

загальноосвітньої підготовки учнів

Відомості про мовлення

Повторення вивченого про
мовлення і спілкування, про текст, стилі і типи мовлення.

Поняття про тези, тематичні виписки, конспект, реферат, доповідь. Добір і систематизація матеріалу для реферату, доповіді.
Учень / учениця:

 • застосовує здобуті знання, сформовані вміння і навички;

Аудіювання

Аудіювання (глобальне, детальне, критичне) текстів різних стилів, типів і жанрів мовлення.

Вдосконалення умінь здобувати, критично оцінювати і доцільно використовувати необхідну інформацію.

Вибіркове цільове аудіювання текстів.

Вичленування різних категорій смислової інформації (визначення в складному синтаксичному цілому речення, яке виражає основну думку).

Розвиток аудіативної пам’яті, уваги, уяви, логічного мислення (порівняння двох прослуханих фрагментів щодо наявності/про­­пуску нової інформації).

Усний переклад озвученого тексту українською мовою.

Аналіз уживання мовних засобів.

 • уважно слухає; сприймає з голосу і розу­міє аудіо-, відеотексти різних стилів, типів і жанрів мовлення, мовлення монологічне й діалогіч­не, живе або в запису, розгорнуте і пожвавлене, як на близькі, так і на незнайомі теми, в особистісній, публічній та освітній сферах; визначає тон, настрій мовця;

 • володіє різними стратегіями аудіювання;

 • розуміє на слух записані або трансльовані аудіоматеріали широкого спект­ра соціокультурної тематики (в т. ч. морально-етичної та суспільної);

 • засвоює і використовує найбільш важливу й актуальну інформацію з прослуханих повідомлень, аудіо-, відеотекстів різних стилів, типів і жанрів мовлення;
 • складає план, конспект прослуханого, переказує почуте усно і письмово за простим і складним планом докладно, стисло й вибірково; робить висновки, критично оцінює прослухане і висловлює власну думку;

 • перекладає усно озвучений текст;

 • аналізує вжиті в аудіотекстах мовні засоби;

Читання

Читання автентичних текстів різних стилів, типів і жанрів мовлення з використанням основних видів (стратегій) читання.

Поділ тексту на смислові частини (формулювання висвітлених у тексті проблем).

Розуміння фактичного змісту прочитаного (відповіді на проб­лемні запитання за змістом).

Виділення смислових віх (визначення основних проблем, що розглядаються в тексті).

Визначення достовірності та цільового призначення наданої в тексті інформації.

Удосконалення вмінь інтерпретувати прочитане(визначення повноти висвітлення автором порушеної в тексті проблеми).

Визначення пізнавальної цінності прочитаного (коментування найцікавішої частини тексту).

Розвиток умінь висловлювати оцінні судження про прочитане (виявлення розбіжностей у підходах різних авторів до розкриття проблеми).

Прогнозування змісту (оцінка складного синтаксичного цілого щодо єдності та логіки викладу; передбачення можливої структури і проблематики тексту за вступним абзацом).

Оволодіння структурно-композиційними особливостями текстів різних функціональних стилів (добір статей певної проблематики з кількох джерел).

Розвиток умінь пошукового читання (знаходження авторського висновку тощо).

Стислий і вибірковий переказ текстів наукового, публіцистичного і художнього стилів.

Розвиток техніки читання.
Говоріння

Діалогічне мовлення.

Ведення діалогу в ситуаціях офіційного та неофіційного спілкування в особистісній, публічній та освітній сферах, у т. ч. діалогу – обміну інформацією, думками, судженнями, діалогу – спонукання до дії (наприклад, у ході виконання спільного завдання), дискусії в межах обговорюваної проблеми або на основі прочитаного тексту із дотри­манням основ­них характеристик діалогу, норм української літературної мови і правил спілкування.Монологічне мовлення.

Вибірковий переказ тексту з висвітленням однієї думки чи ряду взаємозв’язаних думок.Розгортання поданої тези в зв’язне висловлювання з доведен­ням правильності своєї позиції.

Підготовка монологічного висловлювання за тезами.

Самостійне створення монологічного висловлювання.

Дискусія на морально-етичну тему.
Письмо

Написання переказів (за складним планом).

Докладний переказ тексту публіцистичного стилю із творчим завданням. Стислий і вибірковий переказ текстів наукового, публіцистичного і художнього стилів.

Написання творів (за складним планом).

Твір у публіцистичному стилі на морально-етичні та суспільні теми.

Оповідання на самостійно вибрану тему.

Добір із тексту речень, які ілюструють наведені твердження.Розгортання поданої тези за раху­нок відповідного матеріалу з тексту.

Тези статей на морально-етичні та суспільні теми.

Тематичні виписки, конспект як засіб засвоєння і запам’ятовування почутого і прочитаного.

Доповідь (реферат) на основі двох-трьох джерел на морально-етичні та суспільні теми.

Удосконалення зв’язних вислов­лювань.
Ділові папери

Заява. Автобіографія.
Переклад

Переклад з російської мови різ­них за стилем і жанром уривків або невеликих закінчених творів.

 • пристосовує читання до особливостей слухацької аудиторії;

 • використовує основні види (стратегії) читання;

 • знаходить у текстах логічні центри, з’ясовує їх взаємозв’язок, розвиває логічну будову тексту;

 • знаходить необхідну інформацію (в
  т. ч. шляхом перегляду кількох текстів), сприймає, визначає її достовірність, цільове призначення, пізнаваль­ну цінність; критично оцінює, інтерпретує і переробляє здобуту інформацію, реагує на неї, співвідносить зі своїм життєвим досвідом і використовує за призначенням; зіставляє різні погляди на ту саму проблему, робить висновки й узагальнення;

 • переказує прочитане усно і письмово за самостійно складеним планом (прос­тим і складним) докладно, стисло і вибірково;

 • робить висновки з прочитаного;

 • складає тези прочитаного, робить тематичні виписки, конспект як основу для усного і письмового повідомлення;

 • складає реферати (доповіді) на основі двох-трьох джерел; • ефективно й коректно веде діалог; бере активну участь у дискусії; вільно спілкується з двома-трьома співрозмовниками; дотримується основних характеристик діалогу (лаконічність, логічність, виразність, доцільність, гнучкість та ін.), норм української літературної мови і правил спілкування;

 • ініціює, підтримує розмову і реагує на репліки співрозмовника в типових ситуаціях спілкування: заперечує достовірність наведеного факту і повідомляє дійсний факт; протиставляє факти, повідомлення, інформацію; робить спробу вплинути на чиюсь думку, змінити її, використовуючи в діалозі факти з різних джерел, які підтверджують правильність думки; аргументовано заперечує; висловлює готовність прийняти позицію співрозмовника; визнає свою неправоту і правоту співрозмовника; коректно перериває партнера; просить вибачення за вимушене втручання в розмову і переривання співрозмовника;

 • створює зв’язні висловлювання відповідно до прийнятих норм.
 • складає перекази і твори (вказаних у програмі видів); осмислює тему, розвиває її, підпорядковує висловлювання темі й основній думці; добирає і систематизує матеріал з двох-трьох джерел, складає доповіді (реферати) на основі двох-трьох джерел, узагальнює в своєму висловлюванні різні дум­ки, підходи, робить висновки; складає оповідання на самостійно вибрану тему; вибирає стиль, відповідний ситуації спілкування; використовує різні типи мовлення; висловлює свої враження і почуття;

 • складає заяву, автобіографію;

 • добирає мовні засоби відповідно до задуму висловлювання і стилю мовлення;

 • дотримується вимог до відповідного жанру;

 • вдосконалює висловлювання згідно з вимогами до писемного мовлення; • перекладає різні за стилем і жанром уривки або невеликі закінчені твори, дотримуючись вимог до цього виду мовленнєвої діяльності.


Міжпредметні зв’язки

Виступ проблемного характеру на літературну тему; план-конспект, тези, конспект літературно-критичних статей, окремих розділів підручника (література).
МОВНА ЗМІСТОВА ЛІНІЯ

( 48 год.)


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня

загальноосвітньої підготовки учнів

ВСТУП

(1 год.)


Мова – суспільне явище.

ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО У ВОСЬМОМУ КЛАСІ

(1 год.)

Просте речення. Двоскладне й односкладне просте речення.Учень / учениця:


 • обґрунтовує виникнення, розвиток і функціонування мови як суспільного явища; • застосовує здобуті знання, сформовані вміння і навички на складнішому мовному матеріалі;
СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ. ЕЛЕМЕНТИ СТИЛІСТИКИ

СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ


СКЛАДНОСУРЯДНЕ РЕЧЕННЯ

(5 год.)


Складносурядне речення, його будова і засоби зв'язку в ньому. Смислові зв'язки між компонентами складносурядного речення. Розділові знаки між частинами складносурядного речення.

Інтонація складносурядного речення. Синонімічність складносурядних речень з різними сполуч­никами, а також складносурядного речення і ряду простих речень. • розрізняє складні речення і прості з однорідними та відокремленими членами; визначає компоненти в складному реченні та засоби зв’язку між ними;

 • розпізнає складносурядні речення, визначає їх структуру, смисловий зв’язок і мовні засоби зв’язку між частинами; правильно будує складносурядні речення, використовуючи синонімічні сполучники і сполучні слова; правильно інтонує і вживає їх у мовленні; використовує як синоніми прості й складні речення;

 • правильно ставить і пояснює розділові знаки між частинами складносурядного речення; знаходить і виправляє помилки на вивчені правила.

Міжпредметні зв’язки

Опис у художньому творі (література).СКЛАДНОПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ

(14 год.)

Складнопідрядне речення; його будова і засоби зв'язку в ньому (практично).

Розділові знаки між головною і підрядною частинами речення. Основні види складнопідрядних речень з підрядними частинами: означальними, з’ясувальними, обставинними (місця, часу, ступеня і способу дії, порівняльними, мети, умови, причини, наслідку, допусту).Учень / учениця:


 • розпізнає складнопідрядні речення, визначає вид підрядної частини; правильно будує складнопідрядні речення, використовуючи синонімічні сполучники і сполучні слова; замінює складнопідрядні речення синонімічними конструкціями; правильно інтонує і використовує складнопідрядні речення та прості з другорядними членами (в т. ч. відокремленими) як синтаксичні синоніми;

Складнопідрядне речення з
кількома підрядними частинами. Розділові знаки в ньому.

Інтонація складнопідрядного речення. Синонімічність сполучникових складних речень, складнопідрядних і простих з відокремленими членами.

 • правильно ставить і пояснює розділові знаки між підрядною і головною частинами складнопідрядного реченням, знаходить і виправляє помилки на вивчені правила.

Міжпредметні зв’язки

Епітет і порівняння як художні засоби (література).БЕЗСПОЛУЧНИКОВЕ СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ

(6 год.)


Смислові відношення між компонентами в безсполучниковому складному реченні. Розділові знаки між частинами безсполучникового складного речення.

Інтонація безсполучникового складного речення. Синонімічність складних речень із сполучниками, без сполучників і простих речень.


Учень / учениця:


 • розпізнає безсполучникові складні речення, визначає і передає за допомогою інтонації смислові відношення між компонентами, що входять до їх складу; правильно будує і використовує безсполучникові та синонімічні їм речення із сполучниками і прості речення;

 • обґрунтовує вживання розділових знаків за допомогою правил, правильно ставить розділові знаки між частинами безсполучникового складного речення; знаходить і виправляє помилки на вивчені правила.

Міжпредметні зв’язки

Опис у художньому творі (література).СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ З РІЗНИМИ ВИДАМИ ЗВ’ЯЗКУ

(6 год.)


Складне речення з різними видами сполучникового і безсполучникового зв'язку. Розділові знаки в ньому.

Синонімічність складних і простих синтаксичних конструкцій.


Учень / учениця:


 • розпізнає складні речення з різними видами зв'язку, правильно будує і використовує їх; вживає складні і прості синтаксичні конструкції як синоніми;

 • обґрунтовує вживання розділових знаків у складних реченнях з різними видами зв’язку; правильно ставить в них розділові знаки.

Міжпредметні зв’язки

Використання складних синтаксичних конструкцій у художніх описах (література).ТЕКСТ

(2 год.)


Текст, його ознаки. Зміст і будова тексту. Види інформації в тексті: відоме і нове. Види і засоби внутрішньотекстового зв’язку. Абзац.

УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ

ВИВЧЕНОГО В 5–9 КЛАСАХ

(13 год.)Учень / учениця:


 • визначає ознаки тексту; ділить текст на мікротеми, знаходить відоме і нове; аналізує будову тексту, види і засоби зв’язку;

 • використовує знання про текст для забезпечення інформативності та зв’язності власних висловлювань;

Учень / учениця:


ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ.
ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ.

( 2 год.)

Звуки, їх вимова і позначення на письмі.Вживання ь й апострофа.


 • оперує засвоєними поняттями; застосовує здобуті знання, сформовані вміння і навички; знаходить і виправляє орфоепічні, орфографічні, лексичні, граматичні помилки, обґрунтовує написання за допомогою вивчених правил;

 • користується словниками різних видів;

ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ

( 2 год.)

Однозначні й багатозначні слова. Пряме і переносне значення слів.

Групи слів за значенням, походженням і вживанням. Фразеологізми.


БУДОВА СЛОВА. СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФІЯ

( 2 год.)

Значущі частини слова, їх правопис. Основні способи словотвору.
МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ

( 5 год.)

Іменник. Прикметник. Числівник. Займенник. Дієслово, його особливі форми. Прислівник. Службові частини мови.

Найскладніші орфограми в різних частинах мови.


СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ

( 2 год.)

Граматична основа речення. Види речень за будовою, розділові знаки в них. • правильно будує і використовує речення різних типів;

 • правильно ставить розділові знаки відповідно до вивчених правил; знаходить і виправляє помилки на вивчені правила.

СОЦІОКУЛЬТУРНА ЗМІСТОВА ЛІНІЯЗміст соціокультурного блоку програми

Проблематика

Історія, сьогодення і майбутнє України.

Роль мови у формуванні української нації.

Видатні українці.

Географічне положення України. Природа різних її регіонів. Екологічні проб­леми.

Загальнолюдські моральні пріоритети.

Матеріальна і духовна культура суспільства.
Дружба. Любов. Сім’я. Взаємозв’язок поколінь. Культура загальнолюдських і сімейних взаємин.

Самовдосконалення і здоровий спосіб життя – основа формування гармонійної особистості.

Захоплення сучасної молоді.

Вибір професії. Робота “престижна” і “непрестижна”.

Проблеми сучасного міста.

Історія відкриттів, їх значення для людства.

Засоби масової комунікації.


Учень / учениця:

 • здобуває соціокультурну інформацію, аналізує, оцінює, відбирає і використовує її для особистісного розвитку, для досягнення комунікативних і життєвих цілей;

 • встановлює і підтримує соціальні контакти з носіями мови, виступає посередником у міжособистісних стосунках, в публічній та освітній сферах;

 • реалізує основні мовленнєві функції та адекватно реагує на них; ефективно користується мовою з соціальною метою;

 • володіє достатнім спектром ідіоматичних виразів, усвідомлює відмінності між ментальністю, традиціями, цінностями, притаманними українцям і росіянам, та узгоджує з ними свою мовленнєву і соціальну поведінку.

ДІЯЛЬНІСНА (СТРАТЕГІЧНА) ЗМІСТОВА ЛІНІЯ


Учень / учениця:

 • самостійно визначає мету і структуру власної пізнавальної та мовленнєвої діяльності;

 • планує та реалізує навчальну і самоосвітню діяльність з урахуванням реко­мендацій учителів, використовує адекватні матеріали для самостійного вивчення; визначає, організовує і застосовує засоби навчання для самоосвіти; вільно користується сформованими вміннями навчальної діяльності; контролює її перебіг та дає самооцінку;

 • опановує різні способи розв’язання пошукових завдань;

 • поєднує сприймання лекції, доповіді з фіксацією основних положень у вигляді плану, тез, конспекту;

 • встановлює джерело інформації, збирає її, обробляє, аналізує і представляє; зв’язно викладає матеріал з кількох джерел за самостійно складеним планом;

 • вчиться передавати зміст навчального матеріалу в графічній та інших формах згортання інформації; самостійно складає логічні схеми типових відповідей, користується згорнутими формами відповіді (план, тези, таблиці);

 • ефективно користується мовою з метою вирішення проблем у специфічних навчальних ситуаціях;

 • встановлює міжпредметні зв’язки (у нескладних випадках);

 • працює з критичною літературою; систематично використовує науково-популярну літературу;

 • вдосконалює методи роботи з періодикою;

 • систематично звертається до радіо- і телепередач, аудіозаписів, Інтернету, використовує їх зміст у навчальному процесі.Укладачі: Н. В. Бондаренко, С. О. Караман, А. В. Ярмолюк, В. Л. Кононенко, О. В. Савченко, Ж.О. Кошкіна.1 Українська мова: Програма для 5-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання / Н. В. Бондаренко, О. М. Біляєв, Л. М. Паламар, В. Л. Кононенко. – Чернівці: Видавничий дім «Букрек», 2005. – 152 с.

2 Матеріал цієї змістової лінії вивчається упродовж року як на спеціальних уроках розвитку зв’язного мовлення, так і на інших уроках мови.

Каталог: ld
ld -> Урок бесіда «Уявна подорож містом (селом, країною)»
ld -> Міський методичний кабінет екскурсія «Спостереження за осінніми змінами у живій та неживій природі»
ld -> Бабуся називає мене брат називає мене сестра
ld -> Наукових праць
ld -> Основний напрямок
ld -> Методичні рекомендації для 5 класу з української мови та літератури, світової літератури, російської мови Для учнів
ld -> Методичні рекомендації до проведення Першого уроку 2013-2014 навчального року для учнів молодшого шкільного віку
ld -> Homines, dum docent, discunt. Люди, навчаючи, вчаться
ld -> Комунальний заклад “Обласна бібліотека для дітей Черкаської обласної ради Шевченківські лауреати в галузі літератури – наші земляки Біобібліографічний вісник для юних книголюбів віком від 12 до 14 років Черкаси, 2012
ld -> Тема уроку Тема Барви землі (7 год)


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал