Програма для загальноосвітніх навчальних закладівСторінка5/6
Дата конвертації03.12.2016
Розмір1,19 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6Учень / учениця:

 • здобуває соціокультурну інформацію, аналізує, оцінює, відбирає і використовує її для особистісного розвитку, для досягнення комунікативних і життєвих цілей;

 • встановлює і підтримує соціальні контакти в особистісній, публічній, освітній сферах;

 • реалізує основні мовленнєві функції та реагує на них, використовуючи засвоєний мовний матеріал та паралінгвістичні засоби (жести, вираз обличчя, міміка, поза, наближення – відсторонення тощо);

 • зважає на найважливіші відмінності між звичаями, звичками, правилами поводження, характерними для українців і росіян, та враховує їх у своїй поведінці;

 • дотримується найважливіших соціальних правил поведінки.

ДІЯЛЬНІСНА (СТРАТЕГІЧНА) ЗМІСТОВА ЛІНІЯ


Учень / учениця:

 • самостійно чи з допомогою вчителя визначає стратегію власної пізнавальної та мовленнєвої діяльності, її структуру: мотив, мету, завдання, планує основні етапи досягнення мети, контролює перебіг, робить необхідні корективи; визначає і використовує найраціональніші способи, виконує основні розумові операції – аналіз, синтез, порівняння (у т. ч. на основі різних джерел, табличних даних, логічних схем), конкретизацію; експериментує, проводить аналогії і робить висновки (в т. ч. за аналогією, на основі спостережень), прогнозує подальший розвиток певних явищ; орієнтується в понятійному апараті; систематизує та узагальнює навчальний матеріал із використанням графічної наочності; моделює, наводить докази на підтвердження тез або контраргументи щодо їх спростування; здійснює контроль і оцінює якість виконаної роботи за зразком, у процесі виконання, за результатом;

 • працює індивідуально, ефективно співпрацює в парі та в групі; активно застосовує виучувану мову;

 • дотримується заданого темпу роботи;

 • систематично користується довідковою літературою;

 • добирає додаткову літературу до окремих тем, самостійно вибирає і читає відповідні вікові книжки, періодику, використовує їх на уроках і в позаурочний час;

 • виявляє здатність сприймати новий досвід, нові способи поведінки;

 • розпочинає планомірну роботу з самоосвіти.

8 клас


(70 год., 2 год. на тиждень; резервний час – 2 год.)
МОВЛЕННЄВА ЗМІСТОВА ЛІНІЯ
(16 год.)


Зміст навчального матеріалу (навчальної діяльності)

Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів


Відомості про мовлення

Поглиблення знань про мовлення (усне і писемне), спілкування, текст, стилі і типи


мовлення.
Смислові зв’язки в тек­сті. Основна й уточнювальна інформація. Синтаксичні засоби зв’язку.

Особливості побудови опису місцевості, пам’яток історії і культу­ри, роздуму дискусійного характеру.

Оповідання на основі почутого (з обрамленням).
Аудіювання

Аудіювання природного україн­ського мовлення, аудіотекстів різних стилів, типів і жанрів мовлення.

Вичленування різних категорій смислової інформації (аудіювання тексту при візуальній опорі на його стислий переказ з метою поширення тексту за рахунок одержаної інформації).Трансформація аудіотексту (за­міна прямої мови непрямою і нав­паки).

Орієнтований на певну аудиторію переказ прослуханого тексту.

Аудіювання тексту з його наступним продовженням.

Використання фактів, аргументів із прослуханого тексту в розгорнутих відповідях на запитання за його змістом.

Тематичні виписки як засіб засвоєння почутого.

Складання ситуацій до аудіотексту.

Цільове аудіювання з метою здобуття, відбору і використання необхідної інформації для побудови висловлювань.

Аналіз ужитих в аудіотексті


мовних засобів.

Підготовка монологічних і діалогічних висловлювань за проб­лематикою прослуханого тексту.

Вибіркове аудіювання фрагментів тексту із завданням (знайти розбіжності в записаному і озвученому текстах, неточності у письмовому перекладі з російської мови на українську).

Усний переклад озвученого


тексту українською мовою.
Читання

Виразне читання текстів різних стилів, типів і жанрів мовлення відповідно до норм української літературної мови.

Вдосконалення умінь читати вголос і мовчки, користуватись вивчальним, ознайомлювальним, вибірковим і пошуковим видами читання. Формування початкових умінь переглядового читання.

Спостереження за зміною семантики речень відповідно до зміни логічного наголосу під час читання.

Знаходження в тексті основної й уточнювальної інформації.

Перегляд текстів з метою фор-


мулювання порушеної в них проблеми, відбору фактів і доказів, які стосуються певної теми.

Знаходження в тексті місць, де розкриваються різні аспекти проб­леми.

Порівняння викладених у тексті поглядів на ту саму проблему.

Вибіркове коментування прочитаного.

Перегляд матеріалів періодики з метою відбору і передачі змісту найцікавіших.

Прогнозування змісту (за висновком).

Аналіз мовних засобів, синтаксичної структури тексту (в межах вивченого мовного матеріалу).

Порівняння оригіналу тексту і 2–3 варіантів його перекладу з метою вибору найточнішого варіанта.

Розвиток характеристик, які стосуються техніки читання.
Говоріння

Діалогічне мовлення.

Розігрування готового діалогу без опори на текст.

Складання діалогів на одну тему, але для різних ситуацій спілкування.

Складання діалогів на основі наданої інформації з урахуванням ситуації і завдань спілкування (завдання збігаються, різняться або суперечать одне одному).

Складання діалогів до серії запропонованих обставин.

Монологічне мовлення. Монологізація діалогічного ви-словлювання.

Докладний, стислий і вибірковий перекази розповідних текстів (у т. ч. з елементами опису місцевості, пам’яток історії та культури).

Стислий переказ текстів наукового і публіцистичного стилів.

Оповідання на основі почутого (з обрамленням).

Розгортання поданого сюжету (сюжетної схеми) в розповідь.

Оповідання за поданим кінцем.

Складання висловлювання за аналогією з прочитаним.

Самостійне створення монологічного висловлювання.


Письмо

Написання переказів (за складним планом).

Докладний, стислий і вибірковий перекази розповідних текс-
тів з елементами опису місцевості, пам’яток історії і культури.

Написання творів (за складним планом) із вступом, основною частиною і висновком.

Твір-опис місцевості (вулиці, села, міста), пам’яток історії і культури на основі особистих спостережень і вражень.

Твір-роздум на морально-етичні та суспільні теми (в публіцистичному стилі).

Твір-оповідання на основі почутого (з обрамленням).

Тематичні виписки як засіб засвоєння почутого і прочитаного.
Ділові папери

План роботи.


Переклад

Переклад з російської мови
текстів, що містять елементи опису (місцевості, пам’яток історії та культури). Переклад текстів наукового і публіцистичного стилів.


Учень / учениця:

 • використовує здобуті знання при побудові і вдосконаленні власних висловлювань; • уважно слухає, осмислює почуте;

 • вичленовує різні категорії смислової інформації;

 • запам’ятовує почуте, робить записи, тематичні виписки з метою кращого засвоєння почутого;

 • переказує прослухане за самостійно складеним простим і складним планом докладно, стисло і вибірково;

 • переказує прочитане, трансформуючи його (замінюючи пряму мову непрямою і навпаки);

 • переказує прослуханий текст з урахуванням особливостей аудиторії (ступеня підготовки, обізнаності, зацікавленості темою і т. ін.);

 • прогнозує зміст аудіотексту;

 • використовує інформацію з прослуханого тексту у відповідях на запитання за його змістом та при підготовці власних висловлювань;

 • аналізує мовні засоби прослуханого тексту;

 • узагальнює, робить висновки, висловлює власну думку з приводу почутого;

 • складає монологічні й діалогічні висловлювання за проблематикою прослуханого тексту;
 • користується засвоєними видами читання; виразно читає тексти різних стилів, типів і жанрів мовлення відповідно до норм української літера­турної мови та вимог “Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів...”; виражає за допомогою темпу, тембру, гучності читання особливості змісту, стилю тексту, авторський задум;

 • визначає логіку і структуру тексту;

 • переказує прочитане за самостійно складеним простим і складним планом докладно, стисло і вибірково;

 • трансформує прочитаний текст у процесі його переказу (замінює пряму мову непрямою);

 • читає, розуміє без словника і передає зміст статті в періодиці на суспільно-політичну, культурно-мистецьку тему;

 • сприймає і творчо переробляє смислову інформацію тексту, розрізняє основну й уточнювальну інформацію;

 • порівнює інформацію двох і більше текстів спорідненої тематики; добирає тематично однорідні тексти;

 • пов’язує зміст тексту з життєвим дос­відом, реальними ситуаціями спілкування;

 • узагальнює викладені факти, робить висновки;

 • визначає пізнавальну цінність прочитаного;

 • визначає засоби зв’язку в тексті, аналізує вжиті мовні засоби; • розігрує готовий діалог без опори на текст;

 • будує діалоги на одну тему, але для різних ситуацій спілкування; на основі наданої інформації; до серії запропонованих обставин;

 • веде підготовлений та імпровізований діалог за змістом прочитаного (прослуханого) тексту;

 • використовує репліки для стимулювання, підтримання діалогу: вказує на зв’язок фактів, нової інформації з відомою, причинно-наслідковий зв’язок подій, явищ, фактів; описує факти, ілюструє повідомлення; цікавиться думкою співрозмовника, виявляє інтерес (брак інтересу) до чогось, висловлює міркування з приводу чогось, обґрунтовує щось; виявляє бажання зробити щось за певних умов, заперечує щось, висловлює впевненість, побажання, надію, сумнів, відмову, за-
  хоплену оцінку, байдужість, задоволення, схвалення, стур­бованість, застереження, розчарування тощо;

 • вживає формули мовленнєвого етикету; дотримується норм літературної мови та правил спілкування;

 • перетворює діалогічне висловлювання в монологічне;

 • переказує докладно, стисло і вибірково розповідні тексти; стисло переказує тексти наукового і публіцистичного стилів;

 • виступає зі зв’язним висловлюванням із використанням тематичних виписок;

 • створює монологічні висловлювання вказаних у програмі видів, складає до них план (складний), добирає відповідний ситуації стиль мовлення, використовує різні типи мовлення; • робить короткі записи (план, тематичні виписки) в процесі слухання і читання;

 • складає письмові твори вказаних у програмі видів, складає до них план (складний), добирає відповідно до ситуації спілкування стиль мовлення, використовує різні типи мовлення (в т. ч. опис місцевості, пам’яток історії і культури); правильно вживає цитати;

 • вдосконалює написане; • складає план роботи, добирає мовні засоби відповідно до задуму висловлю­вання і стилю мовлення; • перекладає з російської мови тексти різних стилів, типів і жанрів мовлення; використовує вивчені мовні засоби; вдосконалює текст перекладу.

Міжпредметні зв’язки

Роздуми з елементами аналізу художнього твору, письмова порівняльна і групова характеристика літературних героїв (література).
МОВНА ЗМІСТОВА ЛІНІЯ

( 52 год.)


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня

загальноосвітньої підготовки учнів

ВСТУП

(1 год.)


Мова – найважливіший засіб пізнання, спілкування і впливу.

ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО В СЬОМОМУ КЛАСІ

(2 год.)

Частини мови, їх значення та граматичні ознаки.

Найскладніші орфограми (за вибором учителя).


Учень / учениця:


 • обґрунтовує функцію мови як найважливішого засобу пізнання, спілкування і впливу; наводить приклади; • застосовує здобуті знання, сформовані вміння і навички на складнішому мовному матеріалі;

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ. ЕЛЕМЕНТИ СТИЛІСТИКИ

СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ І РЕЧЕННЯ

(4 год.)

Словосполучення. Будова і види словосполучень за способами вираження головного слова.

Практичне засвоєння словосполучень, у яких трапляються помилки у формі залежного слова (в тому числі словосполучень, що різняться в українській і російській мовах).

Використання у мовленні синонімічних словосполучень.

Речення. Види речень за метою висловлювання, за інтонацією, за будовою; розділові знаки в них (повторення). Порядок слів у реченні. Логічний наголос.
 • розрізняє словосполучення і речення;

 • пояснює семантику, будову словосполучення;

 • правильно будує словосполучення;

 • використовує синонімічні словосполучення; • розрізняє речення вивчених видів;Логічний наголос і порядок слів як засіб підвищення точності й виразності мовлення. Дотримання інтонації спонукальних і окличних речень, що передає різні емоційні відтінки значення. Риторичні запитання, виклад за допомогою запитань і відповідей як засіб увиразнення мовлення.

 • виділяє за допомогою логічного наголосу і порядку слів найважливіше слово в реченні;

 • правильно будує і використовує словосполучення і речення вивчених видів;

 • змінює порядок слів у реченні відповідно до нового смислу речень;

 • використовує порядок слів і логічний наголос для увиразнення мовлення;

 • обґрунтовує вживання розділових знаків за допомогою вивчених правил і тих, що вивчатимуться надалі; ставить розділові знаки в кінці речення; знаходить і виправляє помилки на вивчені пунктуаційні правила.Міжпредметні зв’язки

Інверсія в художньому творі (література).
ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ

ДВОСКЛАДНІ РЕЧЕННЯ

ГОЛОВНІ І ДРУГОРЯДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ

(10 год.)
Учень / учениця:


Підмет і присудок як головні члени речення.

Способи вираження підмета. Простий і складений присудок (іменний і дієслівний). Тире між підметом і присудком.Правильне вживання форм присудка при підметі, вираженому словосполученням або складноскороченим словом. Єдність видо-часових форм дієслів-присудків як засіб зв’язку речень у тексті. Дотримання правиль­ної інтонації у реченнях без зв’язки.

Означення, додаток і обставина як другорядні члени речення (повторення). Прикладка як різновид означення. Написання непоширених прикладок через дефіс; прикладки, що беруться в лапки. Види обставин (за значенням). Порівняльний зворот. Виділення порівняльних зворотів комами.

Обставини часу як засіб зв'язку речень в описових і розповідних текстах, їх синоніміка. Стилістична роль означень і порівняльних зворотів у художньому мовленні.

 • розрізняє прості й складні речення;

 • визначає структуру простого двоскладного речення (знаходить головні і другорядні члени); правильно будує прості речення, використовуючи
  головні й другорядні члени речення;

 • узгоджує дієслово-присудок із підметом, вираженим словосполученням або складноскороченим словом; користується синонімічними варіантами вираження підмета і присудка;

 • використовує прямий і зворотний порядок слів з урахуванням смислових особливостей висловлювання;

 • висловлює той самий зміст за допомогою різних синтаксичних засобів;

 • правильно інтонує речення з пропущеною зв’язкою; виразно читає речення з урахуванням логічних наголосів;

 • редагує текст з метою вдосконалення й увиразнення його змісту шляхом поширення речень другорядними членами;

 • правильно ставить і обґрунтовує розділові знаки, коли немає зв'язку між підметом і присудком, при поширеній прикладці, порівняльному звороті; знаходить і виправляє помилки.

Міжпредметні зв’язки

Епітет і порівняння як художні засоби (література).ОДНОСКЛАДНІ РЕЧЕННЯ

(6 год.)


Односкладні прості речення з головним членом у формі присудка (означено-особові, неозначено-особові, узагальнено-особові, безособові) і підмета (називні).

Учень / учениця:


 • розрізняє види односкладних речень, правильно будує їх;

 • замінює означено-особові речення безособовими;

Правильне вживання безособових речень.

Речення двоскладні й одно-
складні різних видів як синтаксичні синоніми. Вживання в описах називних речень для позначення часу і місця. Використання односкладних речень для відтворення стану природи.


 • будує і використовує безособові речення з урахуванням особливостей їх вживання в українській та російській мовах;

 • використовує різні типи простих речень як синтаксичні синоніми;

 • використовує в описі називні речення для позначення місця і часу дії; вживає односкладні речення для відтворення внутрішнього стану людини і стану природи;

 • правильно інтонує і використовує вивчені види односкладних речень (у тому числі і як структурні частини складних речень).
Міжпредметні зв’язки

Односкладні речення як виражальний засіб у художніх творах (література).
НЕПОВНІ РЕЧЕННЯ

(2 год.)


Повні й неповні речення. Тире в неповних реченнях.

Вживання неповних речень у діалозі, а також у структурі складних речень для уникнення невиправданих повторень. Дотримання інтонації неповних речень.
РЕЧЕННЯ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ

(6 год.)


Однорідні члени речення (із сполучниковим, безсполучниковим і змішаним зв'язком) як засіб деталізації та конкретизації. Речення з кількома рядами однорідних членів. Кома між однорідними членами. Однорідні й неоднорідні означення.

Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами. Двокрапка і тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами.Правильна побудова речень із сполучниками не лише..., а й..., як…, так і... . Синонімічність рядів однорідних членів з різними типами зв'язку між ними. Інтонація речень з однорідними членами (в тому числі з узагальнювальними словами).

Учень / учениця:


 • розпізнає неповні речення; правильно будує їх, інтонує і використовує у мовленні, зокрема діалогічному;

 • обґрунтовує вживання тире у неповних реченнях; правильно використовує його; • знаходить однорідні члени речення (непоширені й поширені), різні ряди однорідних членів в одному реченні, узагальнювальні слова при однорідних членах;

 • правильно будує речення з однорідними членами з урахуванням їх синонімічності та родо-видових відношень між ними; правильно інтонує і використовує речення з однорідними членами;

 • редагує текст, усуваючи невиправдані повтори речень з однорідними членами;

 • правильно ставить і обґрунтовує розділові знаки при однорідних членах речення.

Міжпредметні зв’язки

Ряди різних слів у ролі однорідних членів як засіб художньої виразності (література).


РЕЧЕННЯ ІЗ ЗВЕРТАННЯМИ, ВСТАВНИМИ СЛОВАМИ

(словосполученнями,
реченнями)

(5 год.)


Форми звертань у діалозі, приватних листах та в офіційних документах.

Звертання непоширені й поширені. Розділові знаки при звертанні.Вставні слова (словосполучення, речення), розділові знаки при них.

Використання звертань і вставних слів для передачі ставлення до адресата. Синонімічність вставних слів і речень. Використання вставних слів як засобу зв'язку речень у тексті. Інтонація речень із звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями).


Учень / учениця:


 • знаходить звертання, вставні слова (словосполучення, речення), правильно інтонує речення із звертаннями і вставними словами (словосполученнями, реченнями) з огляду на ситуацію спілкування і стиль мовлення; вживає звертання відповідно до адресата, змісту й етикету мовлення; використовує синонімічні вставні слова (словосполучення, речення); вживає вставні слова для зв’язку речень і частин тексту;

 • правильно будує і використовує речення із звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями);

 • правильно ставить і обґрунтовує розділові знаки при звертанні, вставних словах (словосполученнях, реченнях).

Міжпредметні зв’язки

Звертання як засіб характеристики літературного героя і передачі автор-
ського ставлення до нього (література).


РЕЧЕННЯ З ВІДОКРЕМЛЕНИМИ ЧЛЕНАМИ

(11 год.)Поняття про відокремлення. Відокремлені другорядні члени речення, в тому числі уточ­нювальні. Розділові знаки при відокремлених членах речення.

Правильна побудова речень із дієприкметниковими і дієпри­слівниковими зворотами.

Дієприслівникові звороти як засіб зв'язку речень у тексті.

Інтонація речень з відокремленими і уточнювальними членами. Синонімічність простих речень з відокремленими членами і склад­них речень.


Учень / учениця:

 • знаходить відокремлені й уточнюваль­ні члени речення; правильно будує, використовує та інтонує речення з відокремленими й уточнюваль­ними членами та їх синтаксичні синоніми;

 • правильно ставить і обґрунтовує розділові знаки при відокремлених і уточнювальних членах речення.

Міжпредметні зв’язки

Відокремлення як засіб художнього зображення (література).
ПРЯМА І НЕПРЯМА МОВА.
ДІАЛОГ

(3 год.)


Пряма і непряма мова як способи передачі чужого мовлення. Розділові знаки при прямій мові.

Цитата як спосіб передачі чужого мовлення. Розділові знаки при цитаті.


Учень / учениця:


 • знаходить слова і пряму мову, речення з непрямою мовою; замінює пряму мову непрямою і навпаки; знаходить невдало введені в текст цитати; вираз­но читає тексти з цитатами, прямою мовою, діалогом; правильно використо­вує пряму мову і цитати;
Діалог і полілог. Розділові знаки в діалозі та полілозі (повторення).

Синонімічність різних способів передачі прямої мови. Заміна прямої мови непрямою. Інтонація речень з прямою мовою, діалогом.

 • правильно ставить і обґрунтовує розділові знаки при прямій мові, в діалозі, цитаті.

Міжпредметні зв’язки

Мова персонажа в діалозі та словах автора (література).
ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО У ВОСЬМОМУ КЛАСІ

(2 год.)
СОЦІОКУЛЬТУРНА ЗМІСТОВА ЛІНІЯЗміст соціокультурного блоку програми


Проблематика

Україна сучасна.

Історичні віхи життя українського народу.

Видатні українці.

Одвічні духовні й моральні цінності.

Освіта. Наука. Література. Мистецтво.

Будівництво. Архітектура. Живопис. Скульптура.

Світ людини, її зовнішня і внутрішня краса. Шлях до гармонійної особистості.
Взаємини між юнаком та дівчиною. Дівоча гідність. Чоловіча честь.

Людина в світі матеріального.
Культура молодіжного дозвілля.

Вибір професії.

Відкриття. Пошуки. Знахідки.
Подорожі. Враження.

Гармонія в природі. Екологічна культура.

Каталог: ld
ld -> Урок бесіда «Уявна подорож містом (селом, країною)»
ld -> Міський методичний кабінет екскурсія «Спостереження за осінніми змінами у живій та неживій природі»
ld -> Бабуся називає мене брат називає мене сестра
ld -> Наукових праць
ld -> Основний напрямок
ld -> Методичні рекомендації для 5 класу з української мови та літератури, світової літератури, російської мови Для учнів
ld -> Методичні рекомендації до проведення Першого уроку 2013-2014 навчального року для учнів молодшого шкільного віку
ld -> Homines, dum docent, discunt. Люди, навчаючи, вчаться
ld -> Комунальний заклад “Обласна бібліотека для дітей Черкаської обласної ради Шевченківські лауреати в галузі літератури – наші земляки Біобібліографічний вісник для юних книголюбів віком від 12 до 14 років Черкаси, 2012
ld -> Тема уроку Тема Барви землі (7 год)


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал