Програма для загальноосвітніх навчальних закладівСторінка1/10
Дата конвертації04.12.2016
Розмір1,4 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

для загальноосвітніх навчальних закладівОСНОВИ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЕТИКИ

курс за вибором (факультативний курс)

1-4, 7-11 КЛАСИПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

З метою формування у дітей та молоді високоморальних якостей, патріотичної та громадянської свідомості, ціннісних орієнтирів, які ведуть людину шляхом пізнання Істини, Добра, Краси, вбачається необхідним вивчення предметів духовно-морального спрямування, складовою яких є спеціальний курс "Основи християнської етики".

Курс "Основи християнської етики" є дисципліною християнсько-світоглядного, культурного та освітньо-виховного спрямування, який вибудовується як фундамент буттєвих цінностей сучасної людини. Він не є вченням віри, не включає релігійних обрядів, не ставить за мету залучення до певної конфесії. Викладання предмету передбачає виховання в учнів поваги до свободи совісті, релігійних та світоглядних переконань інших людей; здатності до співжиття в полікультурному та поліконфесійному українському суспільстві.

Метою курсу "Основи християнської етики" є формування в учнів християнських моральних чеснот. У процесі досягнення мети передбачається реалізація таких завдань:

• ознайомлення учнів із основами християнської моралі як фундаменту загальнолюдських цінностей;

• ознайомлення учнів із християнськими моральними цінностями: істини, благочестя, добра, любові, краси, гідності, обов'язку, совісті, честі;

• формування свідомої та відповідальної особистості учня на основі християнських духовних, моральних та культурних цінностей;

• створення належних морально-етичних умов для самопізнання, самореалізації.Основою курсу "Основи християнської етики" є Біблія та інші християнські джерела, які не суперечать Святому Письму.

Програма побудована за лінійно-концентричним принципом, який включає такі складові:

• світоглядну, що сприяє цілісному світосприйманню, визначенню вихованцем власної добротворчої життєвої позиції;

• історико-культурологічну, що спирається на високі зразки християнської духовної культури та традиції;

• науково-пізнавальну, яка розширює шкільний навчальний матеріал в етично-естетичному просторі.

1-й клас. Хочу пізнавати світ

Розділ 1. Хочу пізнавати дивосвіт

Розділ 2. Пізнаю себе

Розділ 3. Хочу пізнавати Бога2-й клас. Живу і навчаюсь у родині

Розділ 1. Моя сім’я і родина

Розділ 2. Мій рід і народ

3-й клас. Прагну робити добро

Розділ 1. З радістю творимо добро

Розділ 2. Життєвий дороговказ

Розділ 3. Шляхом добра4-й клас. Навчаємося мудрості

Розділ 1. Уроки доброти

Розділ 2. Уроки справедливості

Розділ 3. Навчаємося виправляти життєві помилки

Розділ 4. Уроки працелюбності

Розділ 5. Уроки Божої мудрості7-й клас. Ісус Христос – ідеал для наслідування

Розділ 1. Морально-етичні цінності християнства

Розділ 2. Християнські орієнтири людського життя

Розділ 3. Історичні витоки та розвиток християнства в Україні8-й клас. Божі заповіді – моральний дороговказ для людини

Розділ 1. Життєві дороговкази християнина

Розділ 2. Моральні настанови у взаєминах людини з Богом

Розділ 3. Моральні підвалини заповідей щодо пошани ближнього

Розділ 4. Моральні настанови у виборі життєвого шляху

9-й клас. Морально-етичні цінності молоді

Розділ 1. Християнський життєвий вибір людини

Розділ 2. Моральні цінності у виборі професії

Розділ 3. Людина у суспільстві

Розділ 4. Молодь і християнська культура

10-й клас. Етика подружнього життя

Розділ 1. Морально-етичні основи християнської сім’ї

Розділ 2. Християнське покликання чоловіка і жінки

Розділ 3. Моральні підвалини життя християнської родини

Розділ 4. Сім’я у цивілізаційному вимірі

11-й клас. Основи християнського світогляду і моралі

Розділ 1. Суть християнського світогляду

Розділ 2. Морально-етичний зміст блаженств

Розділ 3. Християнські моральні чесноти

Розділ 4. Християнство у релігійному просторі світу

Методологічною основою процесу навчання основ християнської етики є система наукових підходів, принципів, форм і методів, які допомагають належно реалізувати мету і завдання навчання. Ці наукові підходи, принципи, форми і методи перебувають у тісному діалектичному зв’язку. Так, підходи конкретизуються у принципах, принципи реалізуються у певних формах через відповідні методи.

Найголовнішими з підходів у навчанні основ християнської етики є: • аксіологічний,

 • соціокультурний,

 • культурологічний,

 • особистісний,

 • діяльнісний,

 • комунікативний,

 • системний,

 • компетентісний,

 • синергетичний.

Аксіологічний підхід до навчання основ християнської етики передбачає, що джерелом християнських моральних цінностей для людини є десять Заповідей Божих, дві Заповіді любові, Нагірна проповідь Ісуса Христа, заповідь, яка називається "золоте правило християнської етики", моральне вчення книг Старого і Нового Заповіту, послання святих апостолів, пояснення моральних цінностей у працях Отців Церкви, живий досвід Церкви.

За аксіологічного підходу людина розглядається як найвище творіння Боже, а такі моральні цінності, як любов, радість, мир, довготерпіння, доброта, милосердя, лагідність, стриманість, гідність, обов'язок, совість, честь є важливими цінностями, зміст яких розкривається учням.Культурологічний та соціокультурний підходи, у свою чергу, мають на меті, з одного боку, сприймати учня як спадкоємця і носія вітчизняної та світової культури, яка має глибоке християнське коріння, а з іншого, – готувати школяра до життя у сім’ї, громаді, а також у сучасному суспільстві, якому притаманне як посилення національної самоіндентифікації українців, так і розширення глобалізаційних процесів.

Особистісний підхід передбачає сприйняття кожного школяра як унікальну особистість, творіння Боже, яке має реалізувати задум Творця, а також передбачає усвідомлення, сприйняття і взаємодію учителя з учнем як суб’єктів навчання.

Діяльнісний підхід має на меті таку побудову процесу навчання основ християнської етики, яка б активізувала навчальні зусилля школяра через ігрову, навчальну та комунікативну діяльність, через виконання практичних завдань-проектів тощо.

Комунікативний підхід у процесі навчання передбачає організацію комунікативної взаємодії між учителем та учнями на уроці, в позаурочний та позанавчальний час на основі християнських моральних цінностей, що лежать в основі спілкування.

Системний підхід орієнтує на організацію навчально-виховного процесу з основ християнської етики як цілеспрямованої творчої діяльності його суб'єктів: учнів, сім’ї та школи в рамках класної, позакласної та позашкільної роботи. Він вимагає розгляду системотвірних зв'язків мети, завдань, змісту, форм, методів та засобів навчання не ізольовано, а у взаємодії компонентів педагогічного процесу, що дозволяє виявляти загальні системні властивості та якісні характеристики.

Компетентнісний підхід передбачає аксіологічну, мотиваційну, рефлексивну, когнітивну, операційно-технологічну та інші складові результатів навчання основ християнської етики, що відображають набуття не лише знань, навичок і вмінь, а й досвіду емоційно-ціннісного ставлення до себе, батьків, інших людей, оточуючого світу з погляду Біблії. Компетентність у сфері пізнавальної, комунікативної, ігрової, практичної діяльності школярів, засвоєння християнських моральних цінностей, способів набуття знань, користування різними джерелами інформації є основою компетентності в інших сферах: у сімейній, громадянській, соціально-трудовій, культурно-естетичній діяльності, сфері дозвілля та ін. Ключова компетентність учня по суті є інтегративною, тому що її джерелом є різні сфери діяльності: духовна, етична, соціальна, інформаційна, екологічна тощо.

Синергетичний підхід, провідним принципом якого є самоорганізація, саморозвиток особистості, які здійснюються на основі постійно активної взаємодії людини з зовнішнім середовищем, що призводить до змін, становлення нових якостей та ін. Синергетика божественного і людського визначає специфіку навчання основ християнської етики, оскільки є не плодом людського розуму, а виявляється в результаті духовно-інтелектуальних зусиль і присутня у Святому Письмі, працях Отців Церкви, працях релігійно-філософського змісту.

Основними загальнодидактичними принципами, на яких ґрунтується процес навчання основ християнської етики, є: • принцип доступності й дохідливості викладання;

 • принцип свідомості й активності учнів;

 • принцип наочності навчання;

 • принцип науковості;

 • принцип систематичності та послідовності;

 • принцип міцності знань, умінь і навичок;

 • принцип зв'язку навчання з життям;

 • принцип індивідуального підходу до учнів;

 • принцип емоційності навчання.

Принцип доступності й дохідливості викладання виявляється у дозуванні навчального матеріалу духовно-морального змісту на уроці і при виконанні домашніх завдань, у компенсуванні складнощів його змісту майстерним викладанням учителем, відповідною подачею у підручнику. Принцип доступності залежить і від дотримання правила послідовності: від простого – до складного.

Принцип свідомості й активності учнів виходить із того, що позитивний результат навчальної діяльності з християнської етики визначається активністю школяра. Передбачає широке використання у навчанні проблемних методів, використання всіх психічних процесів, які сприяють активізації засвоєння християнських моральних цінностей. Активне й свідоме засвоєння етичних знань, формування навичок і розвиток умінь неможливе без використання різноманітних розумових операцій (порівняння і зіставлення, аналізу і синтезу, індукції і дедукції, аналогії тощо), без з'ясування взаємозв'язків і взаємообумовленості у вивченому матеріалі, правильного формулювання думки при усному мовленні.

Принцип наочності навчання передбачає навчання основ християнської етики на основі живого сприймання конкретних предметів і явищ дійсності або їхніх зображень. Використовуються різні види наочності: натуральна (рослини, тварини, зоряне небо, явища природи), образна (образи, ікони, картини, репродукції, таблиці, моделі, муляжі), символічна (географічні карти, схеми), аудіо (музичні твори, аудіо фрагменти Біблії, пісні духовно-морального змісту) та відеопродукція (екранізація біблійних сюжетів, документально-публіцистичні фільми).

Наочність сприяє розумовому розвитку учнів, допомагає виявити зв'язок між етичними знаннями і житейською практикою, полегшує процес засвоєння знань, стимулює інтерес до них (розвиває мотиваційну сферу учнів), допомагає сприймати об'єкт у розмаїтті його виявів і зв'язків.Не дозволяється використання наочності, що виставляє Творця, людину, процес взаємозв'язків людини з Богом, людини з людиною або людини з оточуючим середовищем у невідповідному (карикатурному, образливому) світлі.

Принцип науковості має за мету використовувати наукові знання в галузі фізики, хімії, астрономії, біології, історії, археології для підтвердження біблійних істин. Передбачає опору на досягнення психолого-педагогічної, історико-культурологічної та теолого-філософської науки для успішного викладання основ християнської етики.

Принцип систематичності та послідовності певною мірою є похідним від принципу науковості, оскільки християнська етика має свою систему і послідовність викладання у навчальному процесі. У школі систематичність досягається послідовним викладом навчального матеріалу, ви діленням основного, логічним переходом від засвоєння попереднього до нового матеріалу. Внаслідок цього учні усвідомлюють структуру етичних знань, з'ясовують логічні зв'язки між структурними частинами навчального предмета. Дотримання цього принципу у процесі викладання християнської етики забезпечує системність здобуття знань (і системність мислення, і відповідну поведінку) учнями.

Принцип міцності знань, умінь і навичок передбачає тривале збереження в пам'яті набутих етичних знань, умінь і навичок і формування відповідної поведінки у повсякденному житті. З цією метою використовується повторення навчального матеріалу за структурними смисловими частинами; запам'ятовування нового матеріалу в поєднанні з пройденим раніше; активізація пам'яті, мислення учнів під час повторення (запитання, порівняння, аналіз, синтез, класифікація, узагальнення); групування матеріалу з метою його систематизації; при повторенні акцентування на основних ідеях; використання різноманітних вправ і методик, форм і підходів, самостійної роботи як творчого застосування знань; постійне звернення до раніше засвоєних знань для їх нового трактування.

Принцип зв'язку навчання з життям полягає в застосуванні учнями отриманих на уроках християнської етики знань у сімейному житті, повсякденній навчальній та практичній діяльності; в участі школярів у громадському житті. Відповідно до цього принципу, отримані у навчально-виховному процесі знання, уміння та навички повинні підтверджуватися конкретною практикою повсякденного життя.

Принцип індивідуального підходу до учнів означає врахування рівня розумового розвитку, релігійного та духовно-морального досвіду, знань та вмінь, працездатності, пізнавальної та практичної самостійності учнів, особливостей їхніх пізнавальних інтересів, вольового розвитку учнів, їхнього ставлення до навчання.

Принцип емоційності навчання реалізується через жвавий, образний виклад матеріалу з основ християнської етики, мову вчителя, його ставлення до учнів, зовнішній вигляд, використання цікавих прикладів, застосування наочності й технічних засобів навчання, створення в учнів почуття радості й умиротворення від пізнання Бога через Його моральну досконалість та Його моральні настанови для людини.

Поряд із дидактичними принципами навчання використовуються педагогічні принципи виховання: • цілеспрямованість виховання;

 • зв'язок виховання з життям;

 • єдність свідомості та поведінки у вихованні;

 • виховання в у праці;

 • принцип комплексності у вихованні;

 • виховання особистості в колективі;

 • поєднання педагогічного керівництва з ініціативою та самодіяльністю учнів;

 • поєднання поваги до особистості вихованця з ро зумною вимогливістю до нього;

 • індивідуальний підхід до учнів у вихованні;

 • принцип системності, послідовності й наступності у вихованні;

 • єдність педагогічних вимог сім'ї, школи і громадсь кості;

 • народність;

 • природовідповідність;

 • культуровідповідність;

 • гуманістичність;

 • демократизм;

 • національне самоусвідомлення.

Принцип цілеспрямованості виховання передбачає спрямування виховної роботи з християнської етики на досягнення основної мети виховання – високодуховної й моральної особистості, підготовки її до самостійного життя, свідомої й активної трудової діяльності.

Цей принцип реалізується за умови підпорядкованості виховної роботи з основ християнської етики загальній меті, знання цієї мети вихователями і вихованцями, недопущення стихійності у вихованні, наявності перспективи, проектування рівня вихованості особистості відповідно до запланованої мети.Принцип зв'язку виховання з життям, суть якого полягає в тому, що виховна діяльність з християнської етики має орієнтувати учнів на те, що вони покликані жити за християнськими духовно-моральними принципами, брати посильну участь у житті вже за шкільною партою й готуватися до життя в сім’ї, громаді, до трудової та благодійної діяльності.

Реалізація цього принципу передбачає систематичне ознайомлення та залучення учнів до громадсько-політичного життя в країні, регіоні, місті, селі, залучення їх до посильної участі у громадській роботі.

Прилучаючись до активного життя, школярі засвоюють досвід старших поколінь, можуть і повинні брати посильну участь у доброчинній діяльності. Завдяки цьому в них формується психологічна, моральна та практична готовність до самостійного суспільного життя й діяльності.

Принцип єдності свідомості та поведінки у вихованні базується на твердженні, що поведінка людини – це її свідомість у дії. Виховання такої єдності моральної свідомості – складний і суперечливий процес, оскільки формування навичок правильної етичної поведінки виявляється набагато складнішим, ніж виховання свідомості.

Для подолання цієї суперечності необхідне правильне співвідношення методів формування свідомості та суспільної поведінки, запобігання відхиленням у них, вироблення в учнів несприйнятливості до будь-яких негативних впливів, готовності протистояти їм.Принцип виховання у праці, в основі якого закладена ідея, що формування духовно-моральної особистості на християнських цінностях безпосередньо залежить від її діяльності, від особистої участі у праці. Цей принцип спирається і на таку психологічну якість як прагнення дитини до активної діяльності.

Реалізація принципу виховання у праці можлива за умови усвідомлення учнями, що праця – важливе джерело задоволення матеріальних і духовних потреб, чинник усебічного розвитку особистості, сумлінне ставлення до неї – винятково позитивна риса. Передбачається залучення учнів до взаємодопомоги, допомоги слабшим, доброчинної діяльності, добровільної практичної участі у житті класу, школи, громади, допомоги самотнім, літнім людям, усім, хто потребує допомоги.Принцип комплексності у вихованні ґрунтується на діалектичній взаємозалежності педагогічних явищ і процесів. Втілення його в життя передбачає: єдність мети, завдань і змісту духовно-морального виховання; єдність форм, методів і прийомів виховання; єдність виховних впливів школи, сім'ї, громадськості, засобів масової інформації; врахування вікових та індивідуальних особливостей учнів; єдність виховання і самовиховання; постійне вивчення рівня вихованості учня і коригування виховної роботи.

Принцип виховання особистості у колективі зумовлений об'єктивними закономірностями духовно-морального розвитку дитини й відповідає природі суспільства. Його реалізація передбачає: усвідомлення учнями того, що колектив – могутній засіб виховання, що певні риси особистості формуються лише в колективі; згуртованість колективу та значення його думки для виховання школярів; участь учнів у самоврядуванні, що сприяє розвиткові самостійності, самодіяльності, ініціативи та ін. Найбільша виховна цінність колективу в тому, що між його членами виникають найрізноманітніші стосунки: взаємної відповідальності й залежності, організаторів і виконавців, між вихователями і вихованцями, між старшими й молодшими, міжособистісні стосунки (симпатії, товариськості, дружби, любові).

Принцип поєднання педагогічного керівництва з ініціативою та самодіяльністю учнів полягає в тому, що педагогічне керівництво зумовлюється відсутністю в учнів належного життєвого досвіду; виховання творчої високодуховної й високоморальної особистості можливе, якщо існують умови для вияву самостійності й творчості, схвалюються ініціатива та самодіяльність.

Цей принцип передбачає безпосередню участь учнів у плануванні своїх громадських справ, усвідомлення їх необхідності й значення, контроль за їх виконанням, оцінка досягнутих результатів.Принцип поєднання поваги до особистості вихованця з розумною вимогливістю до нього передбачає: єдність вимог до вихованців із боку батьків, педагогів у процесі навчання християнської етики, контроль за їхньою поведінкою, гуманне ставлення до них, повагу до їхньої думки та ін. Його втілення в життя ускладнюється тим, що серед учнів нерідко є діти з різним релігійним досвідом, різним духовно-моральним рівнем, з неблагополучних сімей. Педагог повинен бути терплячим до всіх дітей без винятку, поважати їхню людську гідність. Розумна вимогливість є також свідченням поваги до особистості дитини. Її виховний потенціал зростає, якщо вона доцільна, випливає з потреб виховного процесу, із завдань духовно-морального розвитку особистості.

Принцип індивідуального підходу до учнів у вихованні є важливою вимогою до організації виховного процесу й однією з умов підвищення його ефективності. Виховні заходи з християнської етики, які не враховують цієї вимоги, не торкаються внутрішніх сторін особистості вихованця, – малоефективні. Результати виховного процесу з християнської етики значною мірою залежать від того, наскільки в ньому враховано вікові та індивідуальні особливості учнів.

Принцип системності, послідовності й наступності у вихованні передбачає, передусім, підбір змісту й методики виховної роботи з християнської етики залежно від віку та рівня розвитку учнів. З віком змінюється педагогічне керівництво дитячим колективом, що виявляється у наданні йому більшої самостійності в усіх аспектах його діяльності. Зростають і вимоги вихователів. Важливо прогнозувати можливі наслідки заходів духовно-морального впливу на школяра. Індивідуальний підхід потрібно застосовувати до кожного вихованця, а не лише до тих, хто вирізняється незвичною поведінкою. Досвідчені педагоги намагаються сприймати кожного учня таким, яким він є, і відповідно будувати виховну роботу з класом.

Принцип єдності педагогічних вимог сім'ї, школи та громадськості передбачає охоплення всіх сторін навчально-виховної роботи сім'ї, школи, всіх форм діяльності учнівського та педагогічного колективів, громадських та благодійних організацій, виявляється у змісті, формах навчання та виховання, у правилах поведінки школярів, у стилі життя школи, її традиціях. Така єдність є однією з умов оптимізації виховного процесу з християнської етики. Школа як провідна ланка у системі духовно-морального виховання учнівської молоді повинна не лише залучати до цієї справи сім'ю, громадські та інші організації, а й давати їм основи психолого-педагогічних знань, передовий досвід виховання, дбати про підвищення етичної та педагогічної культури батьків, виховувати толерантне ставлення до інших конфесій.

Принцип народності має на меті національну спрямованість виховання, досконале оволодіння рідною мовою, формування національної свідомості, любові до рідної землі та свого народу; прищеплення шанобливого ставлення до культури, спадщини, народних традицій і звичаїв, релігій, вірувань усіх народів, що населяють Україну і світ.

Принцип природовідповідності базується на врахуванні багатогранної й цілісної природи людини, вікових та індивідуальних особливостей дітей, їх духовних, анатомічних, фізіологічних, психологічних, національних, релігійних та регіональних особливостей.

Принцип культуровідповідності ґрунтується на органічному зв'язку з історією народу, його мовою, релігією, культурними традиціями, з народним мистецтвом, на забезпеченні духовної єдності поколінь.

Принцип гуманістичності передбачає створення умов для формування духовно-моральних якостей і здібностей дитини, джерел її життєвих сил; гуманізацію взаємин вихователя і вихованців; сприйняття виховання – як центру навчально-виховного процесу, повагу до особистості, розуміння її запитів, інтересів, гідності, довіри до неї; виховання гуманної особистості. Передбачає розуміння принципової відмінності між християнським і світським гуманізмом і, відповідно, місця людини в цих ціннісних системах.

Принцип демократизму має на меті усунення авторитарного стилю виховання, сприйняття особистості вихованця як вищої соціальної цінності, визнання права школяра на свободу, на розвиток здібностей і вияв індивідуальності. Передбачає глибоке усвідомлення взаємозв'язку між ідеалами свободи, правами людини та громадянською відповідальністю.

Принцип національного самоусвідомлення вимагає наповнення виховання національним змістом, що передбачає формування самосвідомості громадянина. Це і забезпечення можливості всім дітям навчатися у рідній школі, виховувати національну гідність, національну свідомість, почуття належності до свого народу, а також відтворення в дітях менталітету народу, увічнення в підростаючих поколіннях специфічних елементів, що є в кожній нації, виховання їх типовими носіями національної культури.

Крім загальнодидактичних принципів, у процесі навчання основ християнської етики використовуються спеціальні принципи: • принцип теоцентризму;

 • біблійної основи навчання;

 • міжконфесійності;

 • толерантності до релігійних відмінностей і особливостей;

 • добровільності у виборі предмету.

Принцип теоцентризму означає, що джерелом духовно-моральних цінностей є Бог. Ці цінності є об’єктивними, вічними й незмінними. Ці моральні принципи передані людям Богом через Біблію. Боголюдина Ісус Христос виконав і доповнив ці моральні принципи. Відтоді вони називаються християнськими.

Принцип біблійної основи навчання передбачає, що основою навчання є християнські моральні цінності, подані у Біблії, які є спільними для всіх християнських конфесій.

Принцип міжконфесійності скеровує учителя й учня до вивчення спільних для всіх християнських конфесій моральних цінностей. Пропаганда окремої конфесії і деякою мірою приниження іншої – не допускаються.

Принцип толерантності до релігійних відмінностей і особливостей передбачає шанобливе й терпляче ставлення до представників різних конфесій, а також до атеїстів та людей із відмінними переконаннями.

Принцип добровільності передбачає добровільний вибір предмету батьками та учнями й написання для цього відповідної заяви.

Сукупність цих принципів забезпечує успішне визначення завдань, підбір змісту, методів, засобів і форм виховання. Єдність принципів виховання потребує від педагога вміння використовувати їх у взаємозв'язку з урахуванням конкретних можливостей і умов.

Принципи навчання й виховання реалізуються у певних формах навчання і виховання.

Основними формами навчальної діяльності на уроках християнської етики є фронтальна, індивідуальна, парна, групова.Фронтальна форма роботи передбачає навчальну діяльність учителя з усім класом.

Індивідуальна форма роботи має на меті виконання завдання окремим учнем.

Парна робота передбачає навчальну взаємодію двох учнів, переважно тих, що сидять за однією партою.

Групова робота передбачає поділ класу на невеликі групи по 4-5 осіб для виконання групових завдань.

Форми навчально-виховної роботи на уроках із християнської етики втілюються у практику навчання й виховання з допомогою відповідних методів.

До основних методів навчання на уроках із основ християнської етики належать словесні та наочні методи:


 • пояснення;

 • розповідь;

 • бесіда;

 • дискусія;

 • робота з підручником;

 • дидактична гра;

 • демонстрування та ілюстрування;

 • самостійне спостереження.

Словесні методи навчання на уроках із основ християнської етики

Метод пояснення на уроці християнської етики має на меті аналіз, тлумачення й доведення різних положень навчального матеріалу морально-етичного характеру шляхом розкриття причинно-наслідкових та інших зв’язків і закономірностей. Цей метод поєднується на уроці з описом, бесідою, демонстрацією; пояснення здійснюється на основі принципу доступності на відповідному емоційному й динамічному рівнях.

Метод розповіді у процесі засвоєння християнських моральних цінностей передбачає виклад учителем або учнем біблійного, художнього або іншого матеріалу, який має морально-повчальний зміст. Для розповіді характерна яскравість характеристик, наявність фактів, явищ, конкретність, емоційність, динамічність.

Метод бесіди на уроці християнської етики – це форма спілкування, у процесі якої учитель, спираючись на наявні в учнів знання й досвід, користуючись запитаннями, підводить учнів до розуміння й засвоєння нових етичних знань, до повторення й перевірки знання навчального матеріалу, до певних висновків; до бесіди можуть залучатися увесь клас, група або окремі учні; вчитель може актуалізувати відомий учням матеріал, а також підводити до отримання нових знань.

Метод дискусії передбачає обговорення якогось спірного, гострого питання. Дискусія потребує: попередньої підготовки з боку вчителя (постановка проблеми, підготовка учасників дискусії, організація дискусії, контроль за ходом і підведення підсумків); підготовки учнів (ознайомлення з дискусійною проблемою; підбір аргументів і доказів; часові і змістовні обмеження виступів – регламент тощо).

Робота з підручником на уроці християнської етики – це організація самостійної роботи учнів із текстом Біблії, підручником, що дає їм змогу глибоко осмислити навчальний матеріал, закріпити його, проявити самостійність у навчанні.

Узагальнююче повторення потребує відповідних форм самостійної роботи учнів із підручником із основ християнської етики: повторення важливих частин і розділів підручника; осмислення його узагальнюючих розділів; підготовка відповідей за основними питаннями пройденого матеріалу; складання порівняльних характеристик та схем; підготовка доповідей, рефератів.Наочні методи навчання на уроках із основ християнської етики

Демонстрування та ілюстрування на уроках християнської етики має на меті показ наочних об’єктів – реальних предметів або їх зображень. Ефективність залежить від правильного вибору об’єктів демонстрації, а також від уміння вчителя поєднати смислове пояснення з демонстрацією наочного об’єкта; предмет демонстрування та ілюстрування має відповідати певним естетичним вимогам, відповідно до теми й мети уроку.

Ілюстрування – оснащення ілюстраціями наочності, використання ілюстрованої Біблії, плакатів, репродукцій, рисунків на дошці, картин, образів та ін.

Самостійне спостереження передбачає безпосереднє сприймання явищ дійсності. "Ніщо не може бути важливішим у житті, як уміти бачити предмет з усіх боків і серед тих відносин, в які він поставлений, – відзначав К. Ушинський. – Якщо ми вникнемо глибше в те, що звичайно називається в людях визначним або навіть великим розумом, то побачимо, що це головним чином є здатність бачити предмети в їх дійсності, всебічно, з усіма відносинами, в які вони поставлені. Якщо навчання має претензію на розвиток розуму у дітей, то воно повинно вправляти їхню здатність спостереження".

Методи виховання

 • переконання;

 • привчання і вправи;

 • заохочення;

 • обговорення прикладів зі Святого Письма;

 • використання позитивних прикладів з літератури, життя сучасників;

 • відвідування місць релігійного поклоніння (храмів, костелів, домів молитви тощо), музеїв;

 • перегляд кіно- та відеофільмів, репродукцій картин на біблійну тематику;

 • прослуховування духовної музики;

 • постановка театралізованих вистав;

 • підготовка до державних релігійних свят;

 • використання рольових ігор;

 • організація свят і виставок;

 • підготовка творчих доробків учнів тощо.

Привчання і вправи. Метод привчання передбачає певну, до деталей продуману організацію життя учнів, їхньої праці, відпочинку та залучення школярів до виконання норм і правил із метою формування звичних норм поведінки. Привчання відбувається через пояснення взірця поведінки учителем, через демонстрування картин, читання яскравого оповідання.

Важливим моментом привчання слід вважати створення у школярів позитивного ставлення до тієї чи іншої форми поведінки, якого досягають наочністю, образністю, емоційним ставленням самого вчителя до того, що він дає дітям.

Метод привчання може варіюватися залежно від віку та умов виховання. Не завжди доцільно відкрито ставити перед учнями завдання оволодіти якимось способом поведінки. Вихователь може дати учневі певне доручення (чергування в класі, нагляд за дотриманням чистоти), і під час його виконання вихованець оволодіває необхідними нормами поведінки.

Важливе місце у вихованні займають вправи. Вони тісно пов'язані з привчанням. У навчальній роботі вправи використовують, щоб сформувати в учнів навички й розвинути вміння. У деяких випадках вправи у вихованні виконують ту саму роль.Роль прикладу у вихованні. Великий вплив на дітей справляє повсякденна поведінка дорослих, їхній приклад. Сила впливу прикладу на школярів ґрунтується на схильності дітей до наслідування. Не маючи достатніх знань, переконань і життєвого досвіду, учні дуже уважно приглядаються до поведінки довколишніх людей. Сила впливу прикладу полягає і в тому, що довколишні не нав'язують дітям своїх поглядів, учинків, діти самі помічають їх і сприймають їх як взірець поведінки.

Виховний вплив прикладу пов'язаний не тільки з тим, що учні спостерігають у житті, вивчають, а й із організацією їхньої різноманітної діяльності.Гра. Гра для дитини має те ж саме значення, яке для дорослого має діяльність та робота. Яка дитина в грі, такою з багатьох поглядів вона буде в роботі, коли виросте. Учитель, який недооцінює роль гри у вихованні школярів, не зможе домогтися великих успіхів у своїй праці. Важливою умовою впливу гри на вихованців є активна участь самих дітей не тільки в проведенні ігор, а й у їх створенні; не слід применшувати й ролі педагога в організації гри. Педагог завжди має уявляти собі мету гри, яку він провадить, і прямувати до цієї мети.

Доручення. У процесі навчання учитель намагається залучити дітей у різноманітну діяльність колективу, даючи доручення. 3а своїм характером доручення можуть бути епізодичними й постійними. Основна функція доручень – забезпечити набування дітьми досвіду виконання громадських та благодійних обов'язків. Важливе значення має і створення позитивного ставлення до доручення. Це стає можливим за умови врахування вікових та індивідуальних особливостей (інтересів, нахилів) учня.

Методи заохочення

Заохочення не створюють нового у становленні особистості школяра, вони є регулятором тих дій, які здійснюються за допомогою основних методів виховання. До заохочень вдаються у тих випадках, коли треба посилити позитивні мотиви. Заохочення спрямоване на вдосконалення дитини. Відзначаючи успіхи у діяльності й поведінці дітей, вихователі, колектив учнів виховують у них прагнення зробити ще більше. Тому форми заохочення мають бути максимально динамічними.

Одним із основних форм і методів заохочення учнів на уроках християнської етики є оцінювання. Об’єктом оцінювання є отримані учнями на уроці знання. Для оцінювання учнів учителем використовуються оцінювальні твердження та поурочний бал за встановленою 12-бальною системою. У школах, де предмет «Християнська етика» є факультативом, використовуються оцінки «зараховано», «не зараховано».

Викладання основ християнської етики передбачає використання відповідних засобів навчання, які групуються в комплект для вчителя та комплект для учня.

Комплект для вчителя з основ християнської етики складається з програми, книги для вчителя, посібника для позакласної роботи, відеофонограм, фланелеграфа, аудіо-диска.

Комплект для учня включає підручник, хрестоматію, зошит для учня, аудіо-диск.1-й клас

Хочу пізнавати світ

Розділ 1. Хочу пізнавати дивосвіт

п/п

К-ть

год.

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

1

1

Тема 1. Вступ
2

1

Тема 2. Чудовий світ навколо мене

- жива та нежива природа: трави, дерева, звірі, птахи, ріки, гори тощо;

- творіння людське: будинки, мости, літаки, комп’ютер тощо;

- творіння Боже.Учень/учениця:

- знає, що природа буває живою та неживою;

- розрізняє речі, створені людиною, і творіння Божі;

- наводить приклади бережливого ставлення до природи;

- вміє шанобливо ставитися до живої і неживої природи.


3

2

Тема 3-4. Прагну багато знати

- джерела знань про світ та людину;

- Біблія – джерело знань про Бога.Учень/учениця:

- називає джерела знань про людину та світ;

- ознайомлюється з Біблією;

- уміє відрізнити Біблію від інших книг;

- розуміє важливість шанобливого ставлення до Біблії.


4

1

Тема 5. Бачу і чую дивосвіт

- зір та слух – надзвичайні дари у пізнанні світу.
Учень/учениця:

- називає органи чуття та їх призначення;

- довідується про їх призначення у житті всіх живих істот;

- порівнює органи чуття людини та тварини;

- наводить приклади, чому важливо берегти зір і слух;

- називає небезпеки, пов’язані з втратою зору і слуху людини.


5

1

Тема 6. Відчуваю на смак, нюхом і дотиком

- смак, нюх та дотик допомагають у пізнанні багатогранності та краси світу;

- вдячність Богові за можливість пізнавати світ.


Учень/учениця:

- розрізняє на дотик, нюх та смак, різні предмети та речовини;

- називає всі органи чуття людини;

- вчиться бути вдячним Богові та батькам за безцінний дар життя та пізнання світу.


6

1

Тема 7. Все живе потребує любові

- пізнання світу розумом і серцем;

- охорона довкілля;

- опіка над скривдженими.


Учень/учениця:

- наводить приклади своєї любові і турботи до навколишнього світу;

- пояснює, чому все живе потребує любові;

- використовує набуті знання для бережливого ставлення до природи – Божого дару.
7
Тема 8 Урок узагальнення
Розділ 2. Пізнаю себе

8

1

Тема 9. Я у світі

- хто я, де я, що мені робити у світі;

- неповторність людини;

- Біблія про створення людини.


Учень/учениця:

- знає біблійну розповідь про створення людини;

- наводить приклади і підтверджує, що кожна людина є неповторною;

- шанує та поважає інших людей як Боже творіння.9

1

Тема 10. Людина – чудовий задум Творця

- голова, серце, руки і ноги допомагають мені пізнавати світ і творити добрі справи;

- вдячність Творцеві за радість життя.


Учень/учениця:

- знає, ким є людина, пізнає світ та творить добрі справи;

- називає різницю між людиною і твариною;

- робить своїми руками подарунок для батьків (бідного, хворого, нужденного тощо);

- висловлює вдячність Богові і людям.10

1

Тема 11. Люблю спілкуватися

- мова в моєму житті як Божий дар;

- різноманітність форм спілкування між людьми;

- спілкування людини з природою, з Богом.Учень/учениця:

- розуміє та пояснює важливість спілкування між людьми;

- знає, що може розмовляти з Богом;

- уміє відрізнити образливі слова від приємних;

- висловлює свою думку на те, чому гарно розпочинати свій новий день із християнського привітання рідних та друзів;

- знає різні християнські привітання.11

1

Тема 12. Моя сім’я

- я в сім’ї;

- значення сім’ї в моєму житті.


Учень/учениця:

- знає, що таке сім’я;

- розуміє важливість сім’ї. у своєму житті;

- називає всіх членів своєї сім’ї;

- пригадує, що доброго навчили його батьки перед тим, як він почав ходити до школи;

- шанобливо ставиться до всіх членів сім’ї та радісно спілкується з ними.12

1

Тема 13. Батьки – найрідніші мені люди

- батьківське піклування про мене;

- я - Божий дар для моїх батьків;

- Біблія називає Бога нашим Отцем («Отче наш»).Учень/учениця:

- знає про велику любов батьків до дітей;

- пригадує, якими ніжними словами говорить мама до своєї дитини;

- уміє виявити свою любов до батьків;

- знає, що Бог є Батьком для всіх людей;

- розуміє, що найбільше засмучує батьків.13

1

Тема 14. Моє ім’я

- важливість імені в житті людини;

- вибір імені;

- ім’я Боже є святе («Нехай святиться ім’я Твоє....»).Учень/учениця:

- знає про важливість імен людей, назв тварин і всього створеного Богом;

- розуміє, що ім’я (назва) допомагає розпізнавати людей, речі;

- уміє розрізнити ім’я від клички чи прізвиська;

- пригадує слова, якими люди називають Бога (Творець, Господь та ін.);


14

1

Тема 15. Мої друзі

- потреба мати друзів

- повага та любов до друзів;

- друзі Ісуса Христа.
Учень/учениця:

- називає своїх друзів;

- наводить приклади справжньої дружби;

- уміє виявляти свої дружні стосунки словами та вчинками;

- переповідає, як вибирав друзів і ставився до них Ісус Христос.


15

1

Тема 16. Мої вчителі

- батьки – мої перші вчителі;

- вчителі у школі;

- Ісус Христос – Учитель.Учень/учениця:

- знає, чому батьків теж називають учителями;

- розуміє, що вчитель навчає дітей творити добро;

- переповідає, чому Ісуса називають Учителем;

- уміє ввічливо звертатись до вчителів.


16

1

Тема 17. Доброта і милосердя

- милосердя від Бога;- світ потребує доброти і милосердя;

- милосердя до людей;

- добре серце.


Учень/учениця:

- знає, що таке милосердя;

- наводить приклади милосердних вчинків у житті;

- розуміє, що Бог милосердний до всіх людей;

- розуміє, чому про деяких людей кажуть, що має добре серце.


17

1

Тема 18. Свято у моєму житті

- готуємось до свят;

- святкувати – це радість;

- родинні свята.Учень/учениця:

- порівнює будні зі святами;- уміє назвати найголовніші християнські свята: Різдво Христове, Пасха (Воскресіння Ісуса Христа);

- розповідає про святкування у своїй сім’ї з різних нагод;

- шанобливо ставиться до християнських свят та важливих свят у житті українського народу.


18
Тема 19. Узагальнюючий урок
Розділ 3. Хочу пізнавати Бога

19

1

Тема 20. Різдво – велике християнське Свято

- Віфлеєм – місто, де народився Ісус Христос;

- пастухи і Ангели прославляли новонароджене дитя Ісуса;- я радію, бо народився Спаситель світу.


Учень/учениця:

- переказує біблійну історію про народження Ісуса;

- переповідає, чому Ісус народився у печері за містом;

- називає людей, які привітали новонародженого Ісуса;

- розповідає про приготування християн до Різдва у своїй сім’ї;

- готується до Різдвяних свят.


20

1

Тема 21. Враження від святкування Різдвяних свят


Учень/учениця:

- розповідає про символіку спільної родинної святої вечері перед Різдвом Христовим;

- демонструє, які колядки та щедрівки навчився співати;

- розуміє, чому Різдво так люблять діти і дорослі;

- вміє відрізнити свято і чудо народження Спасителя від світської суєти.


21

1

Тема 22. Радість зустрічі з Богом

- свято Стрітення – зустріч людини з Богом;


Учень/учениця:

- переповідає про зустріч старця Симеона і немовляти Ісуса у храмі;

- знає, що Ісус Христос є Світло світу в житті християн;


22

1

Тема 23. Хліб – це життя

- важливість їжі для людини;

- хліб – Божий дар («Хліб наш насущний...»);

- Бог подарував людині повноту життя;
Учень/учениця:

- знає, звідки береться до нашого столу хліб;

- розуміє важливість хліба у нашому житті і доводить це на прикладах;

- дотримується щоденної пошани до хліба;

- переповідає про чудо помноження хліба;


23

1

Тема 24. Бог піклується про світ

- турбота Творця про світ;

- турбота Творця про мене (Ангел Хоронитель).


Учень/учениця:

- знає, що Бог піклується про світ;

- розуміє, що Ангели Хоронителі є Божі посланці і наші опікуни;

- наводить приклади турботи Творця про світ24

1

Тема 25. Моя турбота про світ

- моя поведінка (вдома, у школі, серед друзів...);

- творити добро для інших;

- примножувати красу Божого світу.
Учень/учениця:

- розуміє відповідальність за свої вчинки;

- наводить приклади турботливого ставлення до навколишнього світу;

- розрізняє добрі і злі вчинки;

- розуміє важливість доброго вчинку.


25

1

Тема 26. Я - чемна та ввічлива дитина

- золоті слова;

- чемність та ввічливість - гарні риси характеру;

- християнські привітання.Учень/учениця:

- називає всі відомі йому/їй слова ввічливості;

- доводить приклади сили ввічливого слова;

- вміє виявляти пошану до дорослих та ровесників;

- пояснює, чому деякі слова називають «золотими».26

1

Тема 27. Я навчаюся прощати

- навчаюся прощати від Ісуса Христа;

- чому потрібно прощати;

- ,,Прости нам борги наші, як і ми прощаємо...”

- умію прощати;


Учень/учениця:

- розуміє, що таке прощення;

- уміє просити пробачення;

- переповідає, як Ісус навчає прощати всім людям.

- розуміє, чому потрібно прощати.


27

1

Тема 28. Навчаюся бути слухняним

- не перечити старшим;

- бути слухняним – бути добрим;

- ,,Нехай буде воля Твоя...’’

- послух і пошана до батьків – це воля Божа.


Учень/учениця:

- розуміє, що таке послух;

- уміє слухати і бути слухняним;

- переповідає, чому потрібно слухатися батьків та Бога.
28

1

Тема 29. Перемога добра над злом

- Воскресіння Христове – перемога життя над смертю.


Учень/учениця:

- переповідає біблійну подію Воскресіння Ісуса Христа;

- знає, що Христос переміг смерть;

- розуміє, що любов (Бог) завжди перемагає зло.29

1

Тема 30. Світле Христове Воскресіння

- краса та багатство Пасхального свята в Україні;

Учень/учениця:

- знає значення слова «Великдень»;

- знає, як вітаються християни у великодній час;


30

1

Тема 31. Розкажу про мою маму

- свято матері.- кожна дитина готує розповідь про свою маму;Учень/учениця:

- знає та пояснює, коли в Україні святкують День матері;

- готує привітання і робить подарунок своїй мамі;

- переповідає про Марію – матір Ісуса Христа.31

1

Тема 32. Підсумковий урок.

Найбільше щастя - жити у цьому чудовому світі, створеному Богом
Каталог: avatar
avatar -> Додаток №1 Орієнтовні форми і зміст виховної діяльності
avatar -> Уроки християнської етики у 4 класі за новою програмою
avatar -> Урок читання у 2 кл Вчитель Полякова Тетяна Вікторівна, стаж роботи 17 років Тема. Як посолиш так і їстимеш. Матеріал уроку. Українська народна казка «Лисиця та журавель». Мета
avatar -> Уроки основ християнської етики у 2 класі за новою програмою
avatar -> Календарно-тематичне планування уроків християнської етики у 1 класі
avatar -> Ознайомлення з дією ділення. Знак ділення
avatar -> Абажей Наталія Михайлівна Спеціальність вчителька початкових класів Освіта вища, кдпу стаж педагогічної роботи 17 років Категорія вища Дата проведення 20. 02. 2013р. Відкритий урок
avatar -> Опис досвіду роботи вчителя початкових класів Олександропільського нвк солонянського району Дніпропетровської області Ткаченко Ольги Василівни Ольга Василівна Ткаченко вчитель початкових класів Олександропільського нвк
avatar -> Уроки основ християнської етики у 3 класі за новою програмою
avatar -> Урок природознавства в 5 класі з теми: «Сонячна система»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал