Програма для фахових вступних іспитів за спеціальністю 03050901 «Б ухгалтерський облік»Сторінка1/4
Дата конвертації08.02.2017
Розмір0,59 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ТЕХНІКУМПРОГРАМА
для фахових вступних іспитів

за спеціальністю 5.03050901 «Бухгалтерський облік»

для абітурієнтів на базі ОКР «кваліфікований робітник»


Затверджено

Циклова комісія

«Бухгалтерський облік»

протокол № 4 від 14.11. 2012

Голова ЦК __________ М.В. Третьяк

2012


Зміст


 1. Загальні відомості …………………………………………………….…...3

 2. Таблиця переводу балів……………………………………………….…...3

 3. Критерії оцінювання знань ……………………………….………….……4

 4. Перелік професій кваліфікованого робітника…………………………....4

 5. Кваліфікаційні вимоги до абітурієнтів…………………………………...4

6. Базовий перелік питань до фахового вступного екзамену….……….......6

7. Методичні матеріали абітурієнтам для самостійної підготовки до фахового вступного екзамену ………………………………………………..10

8. Література………………………………………………………………......36


1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ


 • Кількість варіантів фахових завдань - автоматичне.

 • Кількість питань у завданні - 60.

 • Оцінювання відповіді на одне питання - 1÷5 балів (диференційоване, вказується поряд з питанням).

 • Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі - 124

 • Максимальна кількість набраних балів - 200.

 • Кількість варіантів відповідей на одне питання - 4 (одне з них може бути таким − «немає правильної відповіді»).

 • Передбачено прийом фахових екзаменів комп’ютерними засобами.

 • Час проведення екзамену - 120 хвилин.

 • Надано стислі методичні рекомендації щодо консультування та підготовки абітурієнтів до фахового екзамену.


2. ТАБЛИЦЯ ПЕРЕВОДУ БАЛІВ

 1. Перевід результату з фахового іспиту у 12-бальну систему:

«4» ─ 124-133;

«5» ─ 134-143;

«6» ─ 144-152;

«7» ─ 153-161;

«8» ─ 162-171;

«9» ─ 172-180;

«10» ─ 181-189;

«11» ─190- 199;

«12» ─ 200.

3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Фахові завдання містять тестові питання різного рівня складності. У залежності від складності завдання відповіді оцінюються диференційовано від 1 до 5 балів. Біля кожного тестового питання вказується кількість балів, яку може отримати абітурієнт за відповідь.

Не правильна відповідь на кожне запитання оцінюється 0 – балів.
4. ПЕРЕЛІК ПРОФЕСІЙ КВАЛІФІКОВАНОГО РОБІТНИКА

Перелік професій кваліфікованого робітника за якими дозволено продовження навчання за спеціальністю 5.03050901 «Бухгалтерський облік» за ОКР «молодший спеціаліст» (за денною та заочною формами навчання)Професія


Код

Шифр

Назва спеціальності

Конторський службовець (Бухгалтерія)

4211

5.03050901

Бухгалтерський облік

Касир в банку

4212

Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних

4121


5. КВАЛІВІКАЦІЙНІ ВИМОГОИ ДО АБІТУРІЄНТІВ

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з організації бухгалтерського обліку і складання звітності безпосереднього напряму його діяльності; практику застосування інструктивних та нормативних документів; організацію документообігу на дільницях бухгалтерського обліку; основи трудового законодавства; основні методи економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності підприємства, установи й організації; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; основні принципи і практичні навички роботи на комп’ютері.

Повинен уміти: виконувати роботу з ведення нескладних операцій щодо обліку майна, коштів, фондів, цінних паперів, результатів господарсько-фінансової діяльності тощо на підприємстві, в установі, організації. Одержувати за оформленими, відповідно до встановленого порядку, документами кошти і цінні папери в банківських установах для виплати працівникам заробітної плати, премій, витрат на відрядження тощо. Вести на основі прибуткових і видаткових документів касову книгу, звіряти фактичну наявність грошових сум і цінних паперів із книжковим залишком, складати касову звітність. За дорученням здійснювати роботу з оперативного обліку готової продукції, витрат сировини, матеріалів, палива, електроенергії, виходів працівників на роботу, понаднормових годин роботи тощо, готувати відповідну інформацію. Виконувати реєстрацію бухгалтерських проводок і рознесення їх за рахунками, проводити нескладні розрахунки за окремими ділянками бухгалтерського обліку. Приймати і контролювати правильність оформлення первинних документів, готувати їх до лічильного опрацювання, а також складати нескладну бухгалтерську звітність. Брати участь у проведенні аналізу виробничої і господарсько-фінансової діяльності підприємства, установи, організації. Готувати на основі оперативних і статистичних звітів довідку з питань, що належать до його компетенції. Брати участь у розробленні заходів, які спрямовані на додержання норм (стандартів) фінансово-господарської діяльності на підприємстві, в установі, організації, сприяти їх здійсненню. Виконувати поточні завдання в межах своєї компетенції за розпорядженням та дорученням керівництва бухгалтерії. Стежити за зберіганням бухгалтерських та нормативно-правових документів, які стосуються його діяльності.
Загальнопрофесійні вимоги

Поряд з роботами, що внесені до складу відповідного розділу кваліфікаційних характеристик професій, усі робітники повинні:

а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

б) додержуватись норм технологічного процесу;

в) не допускати браку в роботі;

г) знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватися норм, методів, і прийомів безпечного ведення робіт;

д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

є) знати інформаційні технології.


6. БАЗОВИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ФАХОВОГО

ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ

 1. Яке з визначень правильно відображає поняття «трудове право».

 2. За загальним правилом трудова правоздатність працівників виникає…

 3. За порушення трудової дисципліни (за КЗпП) до працівника може бути застосовано…

 4. Основна щорічна відпустка становить…

 5. Працівник, який бажає розірвати трудовий договір, зобов’язаний…

 6. Прогул – це…

 7. Нормальна тривалість робочого часу встановлюється у…

 8. Нічним вважається час…

 9. Право на щорічну основну відпустку мають працівники після…

 10. Тривалість щорічної основної відпустки особам віком до 18 років становить…

 11. Що відображається в папці «Мій комп’ютер».

 12. «Буфер обміну» - це…

 13. В якій відповіді правильно вказані найбільш розповсюджені послуги мережі Internet.

 14. Якою командою меню можна додати рядки й стовпці до таблиці в Microsoft Word.

 15. За допомогою якої команди меню в документах Microsoft Word можна виконати пошук зазначеного текстового рядка.

 16. Елемент бази даних, який призначено для збереження даних.

 17. Якою командою здійснюється форматування абзаців в Microsoft Word.

 18. З якого знака починається введення формули в Microsoft Excel.

 19. Що таке «Arial».

 20. Програма WinRar призначена для…

 21. Комплекс програм, які призначені для керування роботою комп'ютеру та організації взаємодії користувача з ПК називається…

 22. До основних фондів підприємства належать…

 23. За функціональним призначенням основні фонди підприємства поділяються на такі…

 24. Загальна вартість основних фондів на підприємстві «Альфа» становить 900 тис грн, з них вартість активної частини 500 тис грн, тоді вартість пасивної частини складатиме…

 25. До оборотних фондів підприємства не належать…

 26. Джерелом формування оборотних засобів підприємства є…

 27. Вартість оборотних фондів підприємства складає 600 тис грн, вартість фондів обігу – 300 тис грн. Чому дорівнює вартість основних засобів підприємства.

 28. Оплата праці відповідно до виконаного обсягу робіт – це…

 29. Сума грошей отримана найманим робітником на підприємстві за визначений проміжок часу – це…

 30. Робітнику нараховано за січень 2013 заробітну плату в розмірі 2800 грн. Утримано із заробітної плати 505, 68 грн. Яку суму робітник отримає до виплати.

 31. До основних елементів собівартості не відносяться…

 32. За способом віднесення на окремі види продукції витрати поділяються на…

 33. Собівартість виробленої продукції складає 50 тис грн. Після реалізації продукції було отримано виручку в розмірі 75 тис грн. Чому дорівнює сума прибутку підприємства.

 34. Собівартість продукції склала 50 тис грн, прибуток – 25 тис грн. Чому буде дорівнювати рентабельність.

 35. Ціна – це…

 36. Обов’язковими елементами ціни є

 37. Різниця між доходом від реалізації продукції та сукупними витратами на її виробництво і реалізацію – це…

 38. Частка балансового (загального) прибутку підприємства, що залишилась в його розпорядженні після сплати податків, рентних та інших платежів до бюджету, а також процентів за кредити – це…

 39. Інструктаж з питань охорони праці, який проводить фахівець служби охорони праці усім новоприйнятим на роботу працівникам називається..

 40. Інструктаж з питань охорони праці на робочому місці, який проводить керівник стосовно безпечного виконання роботи підвищеної небезпеки, яка вимагає оформлення наряду-допуску називається…

 41. Неповнолітніх можна залучати до нічних, надурочних робіт і робіт у вихідні дні в разі…

 42. Чи дозволяється застосовувати працю жінок на підземних роботах.

 43. Гранична норма піднімання і переміщення вантажів постійно протягом робочої зміни для жінок складає…

 44. Традиційно в Україні господарський облік поділяють на…

 45. У бухгалтерському обліку використовують такі вимірники…

 46. У якому варіанті відповіді перелічено тільки натуральні показники

 47. На поточному рахунку підприємства значиться 125 000 грн, в касі підприємства обліковується 2 500 грн. Яка сума грошових коштів буде відображена в балансі підприємства.

 48. Обов'язковість ведення бухгалтерського обліку в Україні закріплена в…

 49. Користувачів бухгалтерської інформації поділяють на…

 50. Бухгалтерський облік належить до циклу…

 51. З якою метою застосовують рахунки та подвійний запис господарських операцій.

 52. Господарські операції безпосередньо відображаються…

 53. Ліва сторона рахунка має назву…

 54. Залежно від обліку активів чи джерел їх утворення бухгалтерські рахунки поділяють на…

 55. Запис операцій у календарній послідовності їх виникнення називається..

 56. Щоб забезпечити відповідність бухгалтерських записів фактичним даним, необхідно…

 57. Залишок на рахунку 30 грн. «Каса» на початок дня – 50 грн. Протягом дня надійшло 11 000 грн., виплачено – 10 500 грн. Чому дорівнює залишок коштів на рахунку 30 «Каса» на кінець дня.

 58. Заборгованість по розрахункам з постачальниками 5 000 грн. За звітний період було перераховано постачальнику 3 000 грн і отримано від постачальника послуг на суму 7 000 грн. Яка сума заборгованості перед постачальниками на кінець періоду.

 59. За даними інвентаризаційного опису визначено 5 комп’ютерів вартістю 20 000 грн. За даними бухгалтерського обліку значиться 4 комп’ютера на суму 16 000 грн. Визначити результат інвентаризації.

 60. За даними бухгалтерського обліку вартість меблів складає 25 000 грн. В результаті інвентаризації виявлена нестача в сумі 5 000 грн. Чому дорівнює вартість меблів за результатами інвентаризації.
 1. МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ АБІТУРІЄНТІВ ДО ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ

Загальні відомості щодо тестових питань розміщені на сайті

WWW ipc.donetsk.ua «Абітурієнт»

Фаховий екзамен є комплексним. Завдання містять питання з наступних предметів професійного циклу: • Основи правових знань (трудове право) – 10 питань;

 • Технології комп’ютерної обробки інформації (комп’ютеризація облікової інформації) – 11 питань;

 • Основи галузевої економіки та підприємництва – 17 питань;

 • Охорона праці – 5 питань;

 • Бухгалтерський облік – 17 питань.

Для успішного складання вступного іспиту рекомендується проробити навчальний матеріал окремих розділів спеціальних дисциплін.

При підготовці до тестування можна користуватися наведеними нижче відомостями довідкового характеру, що містять мінімально необхідну інформацію у стислому вигляді.


ОСНОВИ ПРАВОВИХ ЗНАНЬ (ТРУДОВЕ ПРАВО)

1. Поняття та джерела трудового права

Трудове право – одна з провідних галузей у системі права України, що регулює трудові й тісно з ними пов’язані відносини. Трудовими відносинами є відношення працівника з роботодавцем з використання його здатності до праці.

До джерел трудового права належать різні нормативно-правові акти:


 1. Конституція України. Вона має найвищу юридичну силу, тому інші закони і нормативні акти не повинні суперечити їй.

 2. Кодекс законів про праці (КЗпП), Закони «Про охорону праці», «Про відпустки», «Про оплату праці» та ін.

 3. Підзаконні акти: укази і розпорядження Президента України; постави і розпорядження Кабінеті Міністрів України, інструкції, положення, накази міністерств і відомств та ін.

2. Трудовий договір

Трудовий договір – це угода між працівником і власником підприємства, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підпорядкуванням внутрішньому трудовому розпорядку, а власник зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи.

Суб’єктами трудових відносин є працівники і роботодавці. Суб’єктами трудових правовідносин є громадяни, які володіють трудовою правосуб’єктністю, тобто правоздатністю і дієздатністю.

Трудова правоздатність, як правило, виникає з досягненням 16-річного віку. Трудова дієздатність наступає з того ж віку, що і правоздатність.3. Порядок прийому на роботу

При прийомі на роботу власник підприємства, установи, організації зобов’язаний зажадати від того, хто поступає: трудову книжку, паспорт, військовий квіток .Якщо для роботи потрібні спеціальні знання – то диплом або інший документ про освіту або професійну підготовку.

При укладені трудового договору може бути обумовлено угодою сторін випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, що доручається. Строк випробування при прийомі на роботу не може перевищувати 3-х місяців, в окремих випадках, за погодженням з відповідним комітетом профспілки – 6 місяців.

Дисциплінарна відповідальність виражається у вигляді дисциплінарних стягнень, що застосовуються до працівника за здійснення дисциплінарного проступку.

Згідно зі ст.147 КЗпП за порушення працівниками трудової дисципліни можуть бути застосовані догана або звільнення. Дисциплінарне стягнення застосовується не пізніше одного місяця з дня виявлення порушення і не може бути накладене після закінчення 6-ти місяців з дня скоєння проступку. Працівник вважається таким, що зазнав дисциплінарного стягнення протягом року з дня оголошення йому наказу про покарання. Після закінчення року стягнення знімається. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення відносно працівника не застосовуються.

4 Час відпочинку

В числі основних трудових прав працівників передбачають право на відпочинок.

Законодавство про працю розрізняє такі види відпочинку: перерви, щоденні перерви в роботі; щотижневі вихідні дні; святкові дня; відпустки.

Право на відпустку мають громадяни, які перебувають у трудових правовідносинам з підприємством. Щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік. Право на оплачувану щорічну відпустку за перший рік роботи виникає після закінчення 6 місяців роботи.5. Матеріальна відповідальність

Матеріальна відповідальність полягає в обов’язку працівника відшкодувати шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації, яка виникла внаслідок порушення покладених на нього трудових обов’язків.

Види матеріальної відповідальності: обмежена, повна. Обмежена матеріальна відповідальність полягає в тому, що за заподіяну шкоду працівник несе відповідальність у розмірі прямої дійсної шкоди, але не більше свого середньомісячного заробітку. При повний матеріальній відповідальності працівник зобов’язаний відшкодувати заподіяну ним шкоду в повному обсязі. Розпорядження власника про притягнення працівника до матеріальної відповідальності повинно бути зроблене не пізніше двох тижнів з дня виявлення заподіяної шкоди і звернено до виконання не раніше семи днів з дня повідомлення про це працівнику.

6,7. Припинення трудового договору.

При звільненні працівника за власним бажанням законодавством передбачене обов’язкове письмове попередження працівником власника за 2 тижні до припинення трудових відносин. У випадку, коли заява працівника про звільнення зумовлена неможливістю продовжувати роботу власник повинен розірвати трудовий договір в строк, запропонований працівником.

Підстави, з яких власник може звільнити працівника, закріплені в ст.. ст.. 40, 41 КЗпП. Це такі випадки: скорочення чисельності або штату працівників; невідповідність працівника роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я; систематичне невиконання працівником обов’язків; прогул (більше 3-х годин протягом робочого дня без поважних причин); поява на робота в нетверезому стані та ін.

Трудові спори – це неврегульовані розбіжності між працівником та власником, що виникли з приводу застосування законодавства про працю або встановлення умов працівників і службовців.

Органами, що розглядають трудові спори є: комісії з трудових спорів (КТС) та районні (міські) суди.

Працівник звертається до КТС в тримісячний строк з дня, коли він дізнався про порушення свого права.8-10. Робочий час

Нормальна тривалість робочого часу встановлена 40 годин на тиждень (ст.50 КЗпП).Скорочена тривалість робочого часу – такий вид робочого часу, тривалість якого внаслідок спеціальної норми менше. Скорочена тривалість робочого часу встановлюється без зменшення заробітної плати. Так, скорочена тривалість робочого часу встановлена: для працівників віком від 15 до 16 років – 24 години на тиждень, віком від 16 до 18 років – 36 годин на тиждень (ст.51 КЗпП)
ТЕХНОЛОГІЇ КОМПЮТЕРНОЇ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ (КОМПЮТЕРІЗАЦІЯ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ)

 1. Системна папка «Мій комп’ютер»

Мій комп'ютер – системна папка «Мій комп'ютер», яка містить список дисків комп'ютера і дає можливість проглядання їх вмісту (рис. 1):

Рис. 1. Зміст папки|папки| «Мій комп'ютер»
2. Буфер обміну Windows

Виділений фрагмент тексту або об'єкт можна перемістити, скопіювати. Для таких операцій часто використовується буфер обміну Windows.Буфер обміну Windows| – це область пам'яті, яка використовується для тимчасового зберігання даних при копіюванні і переміщенні об'єкту.

Через буфер, наприклад, процесор Word| може обмінюватися інформацією з|із| іншими програмами, що працюють в середовищі|середовищі| Windows|.Буфер обміну має три команди: копіювати, вирізувати, вставити.

Ці команди можна виконати чотирма|| способами:

Копіювати:

 1. Меню Правка\ Копіювати.

 2. Кнопка Копіювати на панелі інструментів Стандартна.

 3. Комбінація клавіш [CTRL]+[C].

 4. Контекстне меню, що викликається правою кнопкою миші, Копіювати.

При виконанні команди Копіювати виділений об'єкт копіюється в буфер обміну, але не видаляється|.

Вирізати або Видалити в буфер:

 1. Меню Правка\Вирізати.

 2. Кнопка Вирізати на панелі інструментів Стандартна.

 3. Комбінація клавіш [CTRL]+[Х].

 4. Контекстне меню, що викликається правою кнопкою миші, Вирізати.

Об'єкт видаляється і поміщається в буфер обміну. Дані |із|буфера обміну можна багато разів читати. Вони зберігається в буфері до тих пір, поки в нього не буде занесений новий об'єкт.

Вставити:__Меню_Правка\_Вставити'>Вставити:

 1. Меню Правка\Вставити.

 2. Кнопка Вставити на панелі інструментів Стандартна.

 3. Комбінація клавіш [CTRL]+[V].

 4. Контекстне меню, що викликається правою кнопкою миші, Вставити.

Об'єкт з|із| буфера обміну вставляється в позицію курсора.

Послідовність команд Вирізати і Вставити дозволяє перемістити об'єкт.3. Послуги мережі Internet

Залежно від кількості комп'ютерів, що входять в мережу, і від відстані, що розділяє їх, мережі можуть відноситися до наступних типів: з'єднання двох ПК (псевдомережа); локальна мережа є з'єднанням декількох ПК, що знаходяться, як правило, в одній будівлі або в сусідніх будівлях; регіональна мережа, яка об'єднує комп'ютери, розташовані в межах міста, регіону; глобальна мережа, що сполучає комп'ютери, розташовані в різних країнах і на різних континентах.Інтернет (Internet) – це світова глобальна комп'ютерна мережа, яка об’єднає мільйони комп'ютерів і величезну армію користувачів у всьому світі. Ніяка організація і ніхто особисто не адмініструє мережу, вона існує і розвивається завдяки загальним зусиллям сотень тисяч добровільних активістів і організацій в різних куточках миру. Кожен користувач в цій мережі Internet має унікальне ім'я (адресу).

Сервіси (послуги) мережі Інтернет.

 1. Електронна пошта (використовує в адресі символ @ і дозволяє отправляти і отримувати повідомлення).

 2. Мережеві|мережні| новини (дозволяє отримавати новини за обраною темою|).

 3. Передача файлів (дозволяє переглядати каталоги файлів на віддалених|віддалених| комп'ютерах, копіювати файли в свій комп'ютер і так далі)

 4. Пошук файлів. У Інтернеті існує декілька служб пошуку файлів|. Наприклад, є служба, яка | включає програму для переглядання текстових файлів, а інша служба дозволяє за допомогою ключових|джерельних| слів знаходити|находити| інформацію не по назвах файлів, а по їх змісту|вмісту|.

 5. Віддалене|віддалене| управління комп'ютером. При цьому сеанс роботи з|із| віддаленим|віддаленим| комп'ютером має такий же вигляд|вид|, неначе|наче| користувач сидить за терміналом, підключеним безпосередньо до віддаленого|віддаленого| комп'ютера.

 6. Робота з Web-документами. З|із| появою сервісу WWW| (World| Wide| Web|) тобто|цебто| в переказі|переведенні| (Світова Глобальна Мережа|сіть|) або просто Web-сервісу| при написанні якого-небудь|будь-якого| гіперпосилання ( звернення|звертання| за адресою), програма видає запит на отримання|здобуття| якого-небудь|будь-якого| документа і Web-сервер| обслуговує цей запит. В даний час|нині| існує безліч програм, що забезпечують той або інший сервіс в мережі Інтернет. Існують спеціальні програми-браузери для перегляду гіпертексту (Web-документа), що знаходиться на віддаленому комп'ютері мережі. Наприклад: Internet| Explorer, Opera та інші. При клацанні по гіперпосиланню програма перегляду видає запит на отримання документа, на який указує дане посилання. WEB-сервис обслуговує цей запит.

Каталог: data -> edited -> public -> applicants
data -> Нові надходження до днпб україни імені в. О. Сухомлинського національної академії педагогічних наук україни сухомлинский, В. Сердце отдаю детям / Василий Сухомлинский. – [Х. Акта, 2012]. – 563 с. – Бібліогр.: с. 555–563
data -> C. О. Сафронов, к ю. н., доцент, професор кафедри орд нніпфкм хнувс поняття превенції злочинів
edited -> Програма обирає 50 довільних запитань із загальної кількості. Тема Правила техніки безпеки при роботі на пк. Для чого потрібно заземлення комп’ютера?
data -> Интерактивные элементы Moodle Форум
applicants -> Методичні рекомендації щодо консультування та підготовки абітурієнтів до екзамену випробування. Термін виконання фахового завдання 120 хвилин


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал