Програма для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання / О. Н. Хорошковська. Київ: Видавничий дім «Освіта», 2012, таСкачати 220,09 Kb.
Дата конвертації03.12.2016
Розмір220,09 Kb.
ТипПрограма
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

«СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №8»


УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГБОУ СОО ЛНР

………………… А.З. Исаева

I семестр 01.09.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГБОУ СОО ЛНР

………………… А.З. Исаева

II семестр …………………

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА


по литературному чтению

на украинском языке
УМК «Школа России»

3 – А классСоставитель рабочей программы:

учитель начальных классов

Игнатенко Людмила Николаевна

2016-2017 уч. г

Пояснювальна записка

На етапі сьогодення в ЛНР відбувається становлення нової системи освіти, орієнтованої на входження до євроазійського освітнього простору. Цей процес супроводжується суттєвими змінами у педагогічній теорії та практиці навчально – виховного процесу, що вимагають орієнтацію освіти не лише на засвоєння певної сукупності знань, але й на розвиток особистості учня, його когнітивних та творчих здібностей. Початкова школа має формувати цілісну систему універсальних знань, умінь і навичок, а також самостійної навчальної діяльності й особистої відповідальності школярів.

Приблизна адаптована програма з української мови для освітніх установ з російською мовою навчання спрямована на реалізацію провідних принципів освіти, закладених у Федеральному державному освітньому стандарті початкової загальної освіти, Концепції духовно-етичного розвитку і виховання особи громадянина.Вона розроблена з метою конкретизації змісту освітнього стандарту в цій освітній галузі з урахуванням міжпредметних і внутрішньопредметних зв'язків, логіки навчального процесу і вікових особливостей молодших школярів.

Адаптована програма зберігає кращі здобутки, методики навчання української мови, до її основи покладені наукові розробки визнаних знавців української мови, лінгвістів та дидактів («Українська мова»: Програма для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання / О.Н.Хорошковська. – Київ: Видавничий дім «Освіта», 2012), та є орієнтиром для розробників авторських навчальних програм.

У адаптованій програмі враховано статус української мови як другої державної (стаття 9 Конституції ЛНР), її суспільні функції, взято до уваги специфіку навчального предмета, що має виразні інтегративні функції, здатність справляти різнобічний навчальний, розвивальний і виховний впливи на учнів, сприяти формуванню особистості, готової до активної, творчої діяльності у всіх сферах життя демократичного суспільства, сучасні організаційні форми, методи і технології навчання української мови; визначено стратегічні напрями, підходи та основоположні дидактичні принципи.

Навчання українській мові в початковій школі з російською мовою навчання покликане формувати рівень володіння, необхідний і достатній для спілкування переважно в навчальній і побутовій сферах з урахуванням віку учнів, оволодіння ними механізму читання і письма українською мовою.

Основними принципами навчання українській мові впочатковій школі є принципи, викладання української мови, що характеризують усю систему, у школі - комунікативність і системність.

Принцип комунікативності забезпечує реалізацію головної мети навчання мові - формування умінь і навичок мовного спілкування. Комунікативність припускає мовну спрямованість навчального процесу, максимальне наближення його до умов природного спілкування. Уся система роботи повинна викликати необхідність спілкування і потребу в нім.

Відповідно до принципу свідомості мовний матеріал розглядається як органічна і системно організована частина навчального матеріалу, на основі якої формується мовна діяльність учнів. Засвоєння мовних явищ, фактів, правил розглядається як обов'язкова умова досягнення вільного володіння українською мовою.

Важливий принцип початкового навчання українській мові - знання російської мови учнів. Він припускає, з одного боку, опору на знання, уміння і навички учнів, отримані на уроках російської мови, з іншої - попередження інтерференції.

Цей принцип реалізований в програмі при відборі і описі відомостей про систему мови, які здійснені на основі обліку типологічних труднощів української мови. Ці труднощі обумовлені розбіжностями в системах української і російської мов, відсутністю деяких граматичних категорій в українській мові , розбіжностями в способах вираження тих або інших значень.

У приблизній програмі реалізований культурознавчий підхід: навчання забезпечує залучення учнів до культури українського народу. Курс «Літературне читання» - має основною метою є розвиток дитячої особистості засобами читацької діяльності, формування читацької компетентності молодших школярів, яка є базовою складовою комунікативної і пізнавальної компетентностей, ознайомлення учнів із дитячою літературою, як мистецтвом слова, підготовка їх до систематичного вивчення курсу літератури в основній школі.

Для досягнення мети виконуються такі завдання:

- формування в учнів повноцінної навички читання як базової у системі початкового навчання;

- ознайомлення учнів із дитячою літературою різної тематики і жанрів;

формування у дітей соціальних, морально-етичних цінностей через художні образи літературних творів;

- формування у школярів умінь сприймати, розуміти, аналізувати й інтерпретувати літературні тексти різних видів із використанням початкових літературознавчих понять;

- формування умінь створювати власні висловлювання за змістом прочитаного ( прослуханого);

- формування у школярів прийомів самостійної роботи з дитячими книжками різних типів і видів, довідковим матеріалом, умінь здійснювати пошук, добір інформації для вирішення навчально-пізновальних навчань.

- формування вміння будувати розгорнуте монологічне мовлення (текст) і оформлювати його на письмі.

- формування дії моделювання – учням весь час пропонується робота з співставлення транскрипції (звукова модель слова) та буквеного запису (буквена модель слова

- формування знань про мову підпорядковуються завданням розвитку мовлення.

– фориування мовленнєві уміння з чотирьох видів мовленнєвої діяльності: аудіювання, говоріння, читання, письма;

Перевірка сформованості вміння читати здійснюється індивідуально наприкінці навчального року на матеріалі, в якому використано всі букви алфавіту, перевіряється на уроках читання.


Мета навчання

В процесі вивчення української мови в освітніх установах з російською мовою навчання реалізується наступна мета: • розвиток мовних здібностей учнів, їх готовності до спілкування українською мовою розвиток монологічного і діалогічного мовлення;

 • освоєння елементарних відомостей про лексику, фонетику, граматику української мови;

 • оволодіння уміннями слухання, говоріння, читання, письма, необхідними для спілкування в сімейно-побутовій і навчальній сферах;

 • виховання шанобливого відношення і інтересу до української мови, залучення до культури і літератури українського народу.

Між українською та російською мовами є багато спільного, але існує і суттєва різниця. На уроках діти отримують уявлення про українську мову, усвідомлюють її спільне слов’янське коріння з російською. При вивченні української мови необхідно враховувати спільні та відмінні особливості двох мов. Мовні різниці потребують особливої уваги та ретельного відпрацювання матеріалу щодо попередження помилок в писемному мовленні учнів українською мовою. Доцільно приділяти увагу практичній спрямованості уроків: розвиток словникового запасу, побудова граматичних конструкцій, робота з речення
Ціннісні орієнтири змісту навчального предмета

Вивчення предмета відкриває безпосередній доступ до величезного духовного багатства українського народу, збільшує рівень гуманітарної освіти дитини , формує базові цінності сучасного суспільства, закладає основи духовно – морального розвитку, національної самосвідомості, культури міжетнічних відносинОсновний зміст
Формування умінь усного мовлення — одне з основних завдань
навчання української мови.

 • розвивати аудіативні уміння;

 • формувати в учнів орфоепічні уміння і навички;

 • збагачувати словниковий запас;

 • формувати граматичні уміння.
  Зазначені уміння є базовими. На їх основі формуються уміння
  комунікативного мовлення, а саме:

 • вступати в діалог та вести його українською мовою;

відтворювати сприйняте на слух за малюнком, аналогією; переказувати, розповідати напам'ять; створювати розповіді за серією малюнків чи нескладними за змістом сюжетними.
1. Розвиток аудіативних умінь. Аудіативні уміння є складовою комунікативних, адже без розуміння співрозмовника неможлива комунікація.Тому розвиток умінь слухати-розуміти мовлення — одне з найважливіших завдань уроків української мови у початкових класах, що пов'язано не лише з формуванням усного й писемного мовлення, а й із загальнонавчальними уміннями, зокрема умінням зосереджуватись, вникати у зміст повідомлюваного, стежити за розвитком сюжету, розуміти зміст завдань учителя тощо.
2. Розвиток умінь говоріння. Говоріння може відбуватися на репродуктивному рівні, коли учні відтворюють зразок, який дає вчитель, переказують, розповідають напам'ять тощо, і на продуктив-ному, коли учні вчаться самостійно будувати фразу, запитувати, розповідати про когось,
щось (монологічне мовлення), вести діалог (діалогічне мовлення).
Продуктивне мовлення є кінцевим результатом навчання. Воно пов'язане з комунікацією, тобто спілкуванням, і передбачає мотив (бажання щось повідомити, про щось довідатись), орієнтацію у ситуації мовлення, співбесідника (за діалогічного мовлення) або слухачів (за монологічного) і
результат, якого мовець хотів досягнути. Формування комунікативного мовлення потребує засво-єння етикетної лексики, сталих мовленнєвих висловів (формул) належної мовленнєвої поведінки тощо.
Зміст роботи з розвитку усного мовлення обумовлюється такимиТсферами спілкування: особистісна, навчальна, соціально-побутова, публічна, професійна та сферою природа. Кожна із цих сфер охоплює відповідну тематику й ситуації спілкування, які мають забезпечуватися відповідним
словником. Розвиток умінь розмовляти українською мовою відбувається як на готових зразках мовлення — діалогічних і монологічних текстах, — так і за допомогою дидактичних матеріалів у вигляді ситуативних і нескладних за змістом сюжетних малюнків, опорних слів, запитань, уявних ситуацій, створених учителем на уроці тощо. Важливою умовою розвитку комунікативного мовлення є забезпечення мотиву й потреби у спілкуванні українською мовою. Із цією метою рекомендується організовувати позакласну роботу, під час якої проводяться рольові ігри, інсцені-зація казок, пальчиковий театр; розігрування дитячих ігор. Добре, якщо учні беруть участь у підготовці та проведенні народних свят, розучують колядки й щедрівки, веснянки й гаївки та демонструють свої уміння глядачам.

Місце курсу в навчальному плані

У навчальному планІ на вивчення української мови в 3 класі відводиться 1 година на тиждень

( 33 години)Основний зміст програми з української мови

№№

п/п


Зміст навчального матеріалу

(розділи, теми програми)Кількість

годин


1

Усна народна мудрість

5 годин

2

Осінь така мила

6 годин

3

Все із доброго чи злого починається з малого

2 години

4

Заходь, заходь, сніжна зимонько

2 години

5

На щастя, на здоров’я, на Новий рік

6 годин

6

Одвічні цінності

1 година

7

Ой весна, весна, днем красна!

3 години

8

Уже повсюди йде весна

3 години

9

Край, у якому ти живеш

5 годин


Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів 3 класу з читання 
Учень: 
- Знає напам’ять 5-7 віршів,2-3 загадки, скоромовки, прислів’я, 2-3 народні пісні. 2-3 уривка з прозових текстів; 
- Читає вголос незнайомий за змістом текст після підготовки; 
- Читає текст за особами виразно, чітко; 
- Розуміє фактичний зміст, основну думку самостійно прочитаного тексту; 

- Складає простий план; 
- Переказує оповідання або частину за планом; 
- Читає самостійно не тільки казки, оповідання, але й науково-популярну літературу для дітей,дитячу періодику; 
- Вміє сказати своє відношення до прочитанного
Календарно-тематичне планування

з

/п

№ ур в темі

Тема уроку

Дата


Прим


за планом

факт

Усна народна мудрість (5 годин)

1


1


Народна мова Вдосконалення техніки виразного читання. "Колискова пісня", "Ой ходить сон коло вікон", "Повішу я колисочку".


2

2

Дитячі ігри, забави, потішки, лічилки. Хороводи. Мак. Народна дитяча гра "Дзюбка"


3

3

Звуконаслідування. Скоромовки.

Прислів'я. Приказки, загадки.
4

4

Українські народні казки. Читання та інсценування казки "Колосок". Українські народні казки. "Колобок". Вікторина за народними казками. Читання за особами .


5

5

Небилиці. "Морквяний вояк", "Надокучлива казка". Узагальнення знань з розділу «Усна народна творчість»Тема

Осінь така мила (6 годин)

6

1

Осінь така мила... Павло Тичина. Музична поезія. Віталій Заславський. Павло Тичина «А я у гай ходила...» , «Вечір»,. «Слово».


7

2

Вишиває осінь на канві зеленій... Олександр Олесь. Ходить осінь в дібровоньці... Євгенія Горєва


8

3

Як Берізка листя роздарувала. За Іриною Прокопенко. Сонцевик-Чарівник і Холодний Вітер. За Галиною Демченко


9

4

Ходить гарбуз по городу. Українська народна пісня. Хліб. Тамара Коломієць


10

5

Папуга з осінньої гілки. Михайло Слабошпицький


11

6

Про що розповів вітер. Анатолій Кислій. Білі гуси. Олександр Олесь. Осінь. Яків ЩоголівТема

Все із доброго чи злого починається з малого (2 години)

12

1

М . Сингаївський "Дощ із краплі починається", О.Буцень "На вулиці", "Смішинка – веселика ".


13

2

Два Івани. Юрій Ярмиш. Поезія Грицька Бойка... Ольга Хорошковська Модна зачіска. Грицько Бойко. Тенісист. Де Іванко?


Заходь, заходь, сніжна зимонько (2 години)

14

1

Випав сніг. Андрій М ’ястківський. Як синичка будить мене. Василь Сухомлинський Дивна хатка. Олена Пчілка


15

2

Чарівна гостя… Лариса Письменна Новорічна -нескінченна. Максим Рильський. Новорічне свято. Грицько Бойко. Загадки Діда Мороза. Повторення вивченого.Читання вголосТема

На щастя, на здоров’я, на Новий рік (6 годин)

16

1

Сію, вію, посіваю. Андрій М ’ястківський. Засівальна. Щедрик-ведрик


17

2

Казка про Січень. Пряля. Ліна Костенко Сніжинки. Платон Воронько. Срібні дерева. Леонід Первомай-ський Хлопчик і сніжинка. Василь Сухомлинський


18

3

Їхала зима. Петро Бондарчук Як не любити зими сніжно-синьої. Максим Рильський. Снігова казка. Тамара Коломієць. Ходить Баба Снігова. Євген Гуцало


19

4

Омелюхи. За Світланою Колядою Чого лютий лютим зветься. Василь Скуратівський

Лютий. Оксана Сенатович
20

5

Л ісові розмови. Юрій Старостенко Коли Зима зустрічається з Весною. За Галиною Бондаренко

Зима і весна. Спиридон Черкасенко
21

6

Зайці. Євген Гуцало. Баба Віхола. Ліна Костенко Зимова пригода. За Іваном БондарчукомТема

Одвічні цінності (1 година)

22

1

Як хліб ходить. Михайло Романіка.

Де починається хліб? З народного Мій дідусь. Михайло Стельмах Мудрі порадники. Олександр Моторний. Батьківські поради. З народного
Ой весна, весна, днем красна! (3 години)

23

1

Березень. Підсніжник. Валентин Бичко


24

2

Тарас Григорович Шевченко. Світає... Тарас Шевченко. Тече вода з-під явора... Як Тарас учився в школі. За Оксаною Іваненко


25

3

Хлопчик Валь. Михайло Слабошпицький


Уже повсюди йде весна (3 години)

26

1

Як Квітень до Березня в гості їздив. Народна казка. Весняний вітер. Василь Сухомлинський


27

2

День блакитної весни. Сергій Носань.

Верба. Катерина Перелісна Весна красна. Українська народна пісня. Журавлі-веселики. За Василем Чухлібом
28

3

Починається весна. Анатолій Костецький. Улюблений дитячий поет. Як зробити день веселим. Анатолій Костецький. Хвостата мова.Тема

Крвй, у якому ти живеш (5 годин)

29

1

В . Латанський "Україна". О.Хорошковська "Наша Батьківщина". Переказ тексту від І особи.


30

2

Київ — столиця України... Ольга Хорошковська. Державні символи України Наш прапор. Дмитро Павличко. Наш герб — тризуб. Віра Паронова


31

3

Народні символи. За Василем Скуратівським.

Два кольори. Дмитро Павличко. З малої насінини. Марія Чумарна Як вірш став піснею... Ольга Хорошковська.Чом, чом, чом, о земле ти моя... Віра Лебедова. Чом, чом, чом, земле моя... Пісня
32

4

Плавуча батарея. За Семеном Алексєєвим. Пам’ятник. Микола Упеник Читання вголос.

Дмитро Ткач Моя мама.
33

5

Ліна Костенко — улюблена письменниця українського народу. Вербові сережки. Польові дзвіночки. Сонце, Сонечко та Соняшник. Ірина Прокопенко. Дорожчої нема. Олесь Лупій Підсумковий урокТема

Рассмотрено.

Протокол заседания МО

учителей начальных классов

от 31.08.2016г. № 2

Руководитель МО учителей 3-4 классов

______________ С.В.Каречковская
Согласовано.

Зам. директора по УВР

__________ Л.Д. Гончарова

1 семестр 01.09.2016г.


Согласовано.

Зам. директора по УВР___________ Л.Д. Гончарова

2 семестр .01.2017г.
Каталог: uploads -> doc
doc -> Замінено текст розділу: IV. Соціокультурна змістова лінія
doc -> Тема. Числівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Числівники кількісні і порядкові. Числівники прості, складні й складені. Мета
doc -> Тема.. Старий рік поспішає на поріг
doc -> Повідомлення по темі «Будова слова»
doc -> Урок у першому класі «здрастуй, школо!» Мета: Розкрити учням поняття слів «школа», «школяр», розширювати пізнавальну діяльність дітей, формувати інтерес до навколишнього світу
doc -> Складнопідрядне речення з підрядними означальними й
doc -> Апостроф. Урок-подорож "Морська регата"
doc -> Ключ. У кожному слові підкресліть другу від початку букву. З цих букв прочитаєте прислів’я ( «Герой вмирає, а ім’я його живе») Диктант 2
doc -> Урок з інтегрованого курсу


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал