Програма діяльності вчителя І. Професійний рівень діяльності вчителяДата конвертації02.02.2017
Розмір91,8 Kb.
Діагностична програма діяльності вчителя
І. Професійний рівень діяльності вчителя


Критерії


Спеціаліст

ІІ категорії

Спеціаліст

І категорії

Спеціаліст

вищої категорії

1. Знання теоретичних і практичних основ предмета


Відповідає загальним вимогам, що пред’являються до вчителя. Має глибокі знання зі свого предмета


Відповідає загальним вимогам, що пред’являються до вчителя І кваліфікаційної категорії. Має глибокі та різнобічні знання зі свого предмета й суміжних дисциплін

Відповідає загальним вимогам, що пред’являються до вчителя вищої кваліфікаційної категорії. Має глибокі знання зі свого предмета й суміжних дисциплін, які значно перевищують обсяг програми

2. Знання сучасних досягнень у методиці


Слідкує за спеціальною і методичною літературою; працює за готовими методиками й програмами навчання;використовує прогресивні ідеї минулого і сучасності; уміє самостійно розробляти методику викладання


Володіє методиками аналізу навчально-методичної роботи з предмета; варіює готові, розроблені іншими методики й програми; використовує програми й методики, спрямовані на розвиток особистості, інтелекту, вносить у них (у разі потреби) корективи

Володіє методами науково-дослідницької, експериментальної роботи, використовує в роботі власні оригінальні програми й методики


3. Уміння аналізувати свою діяльністьБачить свої недоліки, прогалини і прорахунки в роботі, але при цьому не завжди здатний встановити причини їхньої появи. Здатний домагатися змін на краще на основі самоаналізу, однак покращання мають нерегулярний характер і поширюються лише на окремі ділянки роботи


Виправляє допущені помилки і посилює позитивні моменти у своїй роботі, знаходить ефективні рішення. Усвідомлює необхідність систематичної роботи над собою і активно включається в ті види діяльності, які сприяють формуванню потрібних якостей

Прагне і вміє бачити свою діяльність збоку, об’єктивно й неупереджено оцінює та аналізує її, виділяючи сильні і слабкі сторони. Свідомо намічає програму самовдосконалення, її мету, завдання, шляхи реалізації


4. Знання нових педагогічних концепцій


Знає сучасні технології навчання й виховання; володіє набором варіативних методик і педагогічних технологій; здійснює їх відбір і застосовує відповідно до інших умов


Уміє демонструвати на практиці високий рівень володіння методиками; володіє однією із сучасних технологій розвиивального навчання; творчо користується технологіями й програмами

Розробляє нові педагогічні технології навчання й виховання, веде роботу з їх апробації, бере участь у дослідницькій, експериментальній діяльності


5. Знання теорії педагогіки й вікової психології учня


Орієнтується в сучасних психолого-педагогічних концепціях навчання, але рідко застосовує їх у своїй практичній діяльності. Здатний приймати рішення лише в типових ситуаціях


Вільно орієнтується в сучасних психолого-педагогічних концепціях навчання й виховання, використовує їх як основу у своїй практичній діяльності. Здатний швидко й підсвідомо обрати оптимальне рішення

Користується різними формами психолого-педагогічної діагностики й науково-обгрунтованого прогнозування. Здатний передбачити розвиток подій і прийняти рішення в нестандартних ситуаціях
ІІ. Результативність професійної діяльності вчителя

Критерії


Спеціаліст

ІІ категорії

Спеціаліст

І категорії

Спеціаліст

вищої категорії

1. Володіння способами індивідуалізації навчання


Враховує у стосунках з учнями індивідуальні особливості їхнього розвитку: здійснює диференційований підхід з урахуванням темпів розвитку, нахилів та інтересів. Стану здоров’я. Знає методики діагностики рівня інтелектуального й особистісного розвитку дітей


Уміло користується елементарними засобами діагностики і корекції індивідуальних особливостей учнів під час реалізації диференційованого підходу. Створює умови для розвитку талантів, розумових і фізичних здібностей

Сприяє пошуку, відбору і творчому розвитку обдарованих дітей. Уміє тримати в полі зору “сильних”, “слабких” і “середніх” за рівнем знань учнів; працює за індивідуальними планами з обдарованими і слабкими дітьми


2. Уміння активізувати пізнавальну діяльність учнів


Створює умови, що формують мотив діяльності. Уміє захопити учнів своїм предметом, керувати колективною роботою, варіювати різноманітні методи й форми роботи. Стійкий інтерес до навчального предмета і висока пізнавальна активність учнів поєднується з не дуже ґрунтовними знаннями, з недостатньо сформованими навичками учіння


Забезпечує успішне формування системи знань на основі самоуправління процесом учіння. Уміє цікаво подати навчальний матеріал, активізувати учнів, збудивши в них інтерес до особливостей самого предмета; уміло варіює форми і методи навчання. Міцні, ґрунтовні знання учнів поєднуються з високою пізнавальною активністю і сформованими навичками учня

Забезпечує залучення кожного школяра до процесу активного учіння. Стимулює внутрішню (мислительну) активність, пошукову діяльність. Уміє ясно й чітко викласти навчальний матеріал; уважний до рівня знань усіх учнів. Інтерес до навчального предмета в учнів поєднується з міцними знаннями і сформованими навичками


3. Робота з розвитку в учнів загально

навчальних умінь і навичок
Прагне до формування навичок раціональної організації праці


Цілеспрямовано й професійно формує в учнів уміння й навички раціональної організації навчальної праці (самоконтроль у навчанні, раціональне планування навчальної праці, належний темп читання, письма, обчислень). Дотримується єдиних вимог до усного ф писемного мовлення: оформлення письмових робіт учнів у зошитах, щоденниках (грамотність, каліграфія, акуратність)

4. Рівень навченості учнів


Забезпечує стійкий позитивний результат, ретельно вивчає критерії оцінювання, користується ними на практиці; об’єктивний в оцінюванні знань учнів


Учні демонструють знання теоретичних і практичних основ предмета; показують хороші результати за наслідками зрізів, контрольних робіт, екзаменів, ЗНО


Учні реалізують свої інтелектуальні можливості чи близькі до цього; добре сприймають, засвоюють і відтворюють пройдений навчальний матеріал, демонструють глибокі та міцні знання теорії й навички розв’язування практичних завдань, здатні включитися в самостійний пізнавальний пошук


ІІІ. Комунікативна культура


Критерії


Спеціаліст

ІІ категорії

Спеціаліст

І категорії

Спеціаліст

вищої категорії

1. Комунікативні й організаторські здібності


Прагне до контактів з людьми. Не обмежує коло знайомих; відстоює власну думку; планує свою роботу, проте потенціал його нахилів не вирізняється високою стійкістю


Швидко знаходить друзів, постійно прагне розширити коло своїх знайомих; допомагає близьким, друзям; проявляє ініціативу в спілкуванні; із задоволенням беру участь в організації громадських заходів; здатний прийняти самостійне рішення в складній ситуації. Усе виконує за внутрішнім переконанням, а не з примусу. Наполегливий у діяльності, яка його приваблює

Відчуває потребу в комунікативній і організаторській діяльності; швидко орієнтується в складних ситуаціях; невимушено почувається в новому колективі; ініціативний, у важких випадках віддає перевагу самостійним рішенням; відстоює власну думку й домагається її прийняття. Шукає такі справи, які б задовольнили його потребу в комунікації та організаторській діяльності


2. Здатність до співпраці з учнями


Володіє відомими в педагогіці прийомами переконливого впливу, але використовує їх без аналізу ситуації


Обговорює й аналізує ситуації разом з учнями і залишає за ними право приймати власні рішення. Уміє сформувати громадянську позицію учня, його реальну соціальну поведінку й вчинки, світогляд і ставлення до учіння, а також готовність до подальших виховних впливів учителя


Веде постійний пошук нових прийомів переконливого впливу й передбачає їх можливе використання в спілкуванні. Виховує вміння толерантно ставитися до чужих поглядів. Уміє обґрунтовано користуватися поєднанням методів навчання й виховання, що дає змогу досягти хороших результаті при оптимальному докладанні розумових, вольових та емоційних зусиль учителя й учнів

3. Готовність до співпраці з колегами


Володіє адаптивним стилем поведінки, педагогічного спілкування; намагається створити навколо себе доброзичливу обстановку співпраці з колегами


Намагається вибрати стосовно кожного з колег такий спосіб поведінки, де найкраще поєднується індивідуальний підхід з утвердженням колективістських принципів моралі

Неухильно дотримується професійної етики спілкування; у будь-якій ситуації координує свої дії з колегами


4. Готовність до співпраці з батьками


Визначає педагогічні завдання з урахуванням індивідуальних особливостей дітей і потреб сім’ї, систематично співпрацює з батьками


Залучає батьків до діяльності, спрямованої на створення умов, сприятливих для розвитку їхніх дітей; формує в батьків позитивне ставлення до оволодіння знаннями педагогіки й психології

Налагоджує контакт із сім’єю не тільки тоді, коли потрібна допомога батьків, а постійно, домагаючись відвертості, взаємопорозуміння, чуйності


5. Педагогічний такт


Володіє педагогічним тактом, а деякі його порушення не позначаються негативно на стосунках з учнями

Стосунки з дітьми будує на довірі, повазі, вимогливості, справедливості


6. Педагогічна культура


Знає елементарні вимоги до мови, специфіку інтонацій у мовленні, темпу мовлення дотримується не завжди


Уміє чітко й логічно висловлювати думки і усній, письмовій та графічній формі. Має багатий словниковий запас, добру дикцію, правильну інтонацію

Досконало володіє своєю мовою, словом, професійною термінологією


7. Створення комфортного мікроклімату


Глибоко вірить у великі можливості кожного учня. Створює сприятливий морально-психологічний клімат для кожної дитини


Наполегливо формує моральні уявлення, поняття учнів, виховує почуття гуманності, співчуття, жалю, чуйності. Створює умови для розвитку талантів, розумових і фізичних здібностей

Сприяє пошуку, відбору і творчому розвиткові обдарованих дітей


Каталог: metodichka
metodichka -> Диктанти-вікторини
metodichka -> Білоцерківська районна державна адміністрація відділ освіти районний методичний кабінет на допомогу шкільному бібліотекарю
metodichka -> Вибір тем дипломних проектів 4 Організація роботи над дипломним проектом 6
metodichka -> Міністерство освіти і науки України Корецьке вище професійне училище №24 Професія: «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування»
metodichka -> Визначення соціально-психологічної готовності педагогічних працівників
metodichka -> Красноармійський навчально-виховний комплекс
metodichka -> Пояснювальна записка 4 Навчально-тематичний план вивчення дисципліни «Загальна психологія» для підготовки
metodichka -> Методичні вказівки щодо розробки розділу «охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях»


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал