Проектна діяльність школиСкачати 193,18 Kb.
Дата конвертації25.01.2017
Розмір193,18 Kb.
Проектна діяльність школи
Розвиток особистості відбувається тоді, коли створено необмежені можливості для діяльності й самовдосконалення. Метод проектів, який увій­шов у навчально-виховний процес Карлівської ЗОШ І – ІІІ ступенів № 1, посідає чільне місце серед інноваційних методик і технологій.

Досвід роботи показав, що метод проектів ви­рішує багато педагогічних завдань: • допомагає учням реалізувати як дослідницькі, так і практичні завдання, дає їм можливість
  почуватися особистостями, причетними до справ
  суспільства;

 • проектуючи, учні виробляють навички контактів із зовнішнім світом: спілкування з учите­лями, адміністрацією закладу, органами місцевого самоврядування тощо;

 • проектування розвиває творчу думку та на­вички роботи із джерелами інформації, допомагає
  вирішити і проблеми практично орієнтованих учнів, яким важко виявити себе на уроках, а реалі­зовуючи проект, вони виявляють найрізноманіт­ніші здібності;

 • метод проектів є тим середовищем, у якому учні набувають сил, упевненості, а ситуація успіху може стати відправною точкою для подальшого зростання у власних очах;

 • досвід проектної діяльності знадобиться не лише в їхній самоосвіті та самореалізації, а й взагалі в житті. Фактично, проект—це будь-який задум, що має мету, термін та конкретні кроки реалізації. Проект мусить відповісти на запитання:

 • Навіщо, для чого він створений?

 • Наскільки новим постає бачення проблеми?

 • Наскільки проект відповідає вимогам часу?

 • Чи придатний він для втілення?

 • Чи завершений він, чи готовий до реалізації?

Проектне навчання — це цілісна дидактична система, яка ґрунтується на логіко-психологічних закономірностях творчого засвоєння знань у на­вчальній діяльності. В основі проектів лежить роз­виток пізнавальних творчих навичок учнів, їхніх умінь самостійно конструювати свої знання, орієн­туватися в інформаційному просторі, що сприяє розвитку критичного мислення.

У роботі навчального закладу перевага на­дається творчим проектам. Ця діяльність потребує чіткого планування дій, наявності задуму вирі­шення проблем, відповідного розподілу завдань для кожного учасника.

Творчі проекти не мають конкретної струк­тури спільної діяльності учасників, що підпо­рядковується кінцевому результату, прийнятій логіці.

Попередньо учасники проекту домовляються про заплановані результати та форми їх представ­лення.

Після того, як поставлено мету, триває робота зі створення проектної команди.Основними критеріями відбору членів ко­манди є:

 • кандидат має володіти необхідними навичками, щоб виконувати роботу швидко;

 • кандидат повинен мати особисту зацікав­леність в участі у проекті;

 • кандидат повинен мати характер, який підходить для взаємодії з керівником та іншими членами команди.

Будь-яка команда має вирішити чотири найваж­ливіші проблеми: визначити місію, цілі, завдання, розподілити ролі й обов'язки, виробити необхідні процедури, з'ясувати особливості управління міжособистісними взаєминами.

Проект передбачає чітке формулювання мети— результату розв'язання учнем життєвої проблеми. Проектна діяльність допомагає молодій людині включитись в активну соціальну діяльність, ово­лодівши через проект здатностями змінювати світ. У проектній діяльності докорінно змінюється ха­рактер взаємин «учитель — учень»:

 • учень визначає мету діяльності — учитель допомагає йому в цьому;

 • учень здобуває нові знання — учитель реко­мендує джерела знань;

 • учень експериментує — учитель розкриває можливі форми й методи експерименту, допомагає
  організувати пізнавально-трудову діяльність;

 • учень обирає — учитель сприяє прогнозу­ванню результату вибору;

 • учень активний —. учитель створює умови для розвитку активності;

 • учень — суб'єкт навчання, учитель — на­ставник;

 • учень несе відповідальність за результати своєї діяльності — учитель допомагає оцінити
  отримані результати і знайти способи вдоскона­лення діяльності.

Проектна діяльність учить вихованців ста­вити проблеми, планувати свою діяльність, роз­виває навички самоаналізу, пошуку й відбору актуальної інформації, практичному застосу­ванню знань у різних ситуаціях та у проведенні досліджень.

Педагогічний колектив Карлівської ЗОШ І – ІІІ ступенів № 1 дійшов висновку, що практична діяльність дає можливість уводити своїх учнів у процес пізнання, націлювати вихованців на пошук знань,формувати життєвий досвід особистості, необхід­ний для розв'язання проблем, вибудовували власне життя успішним та значущим для суспільства.

Метод проектів дає можливість учневі занурюватися в цей простір, впливати на нього, відчувати себе його значущою часткою. Пізнавально-пошу­кова активність, потяг до творчого зростання, за­нурення в інформаційний простір стають для уч­нів гімназії необхідною умовою існування (див. таблицю).

Проект 1 « Творча обдарованість»

Тривалість проекту: 2008р. – 2009 р.

Тип проекту: внутрішній, колективний, дов­готривалий, комбінований.

Тема: «Стимулювання та заохочення на­вчальної та позаурочної діяльності учнів».

Мета: забезпечення умов для успішної діяль­ності учнів, зацікавлення навчально-пізнавальним

процесом; формування свідомого ставлення до ре­зультату навчальної діяльності; розвиток інтересів учнів, їхніх здібностей та нахилів; реалізація інте­лектуальних можливостей кожного та залучення їх до суспільно-громадської діяльності.

Завдання:

 • стимулювання та заохочення навчальної та позаурочної діяльності учнів;

 • актуалізація права дитини на самовираження, самореалізацію;

 • розвиток інтересів учнів, їхніх здібностей та нахилів;

 • залучення учнів до громадської діяльності.

Основні психолого-педагогічні та методоло­гічні принципи проекту: особистісно -орієнтований підхід, визнання самоцінності дитини.

Домінуючі навчальні принципи: застосу­вання теоретичних знань на практиці; пошук — експеримент—дослідження; самостійність та сві­домість учнів у діяльності.

Провідні навчальні методи:

 • дослідницькі;

 • розвивальні;

 • творчі.

Форма захисту проекту: Конкурси, олімпіади, Свято талантів.

Оцінка результатів проектної діяльності: • самооцінка учнів;

 • аналітико-оцінювальна діяльність членів не­залежного центру, психолога;

 • вивчення думки учасників проекту засобами анкетування та усного обговорення.

Проект 2 « Пошук»
Тема: «Наукове товариство учнів « Пошук ».

Мета: виявлення та розвиток юних талантів, майбутньої інтелектуальної еліти держави.

Тип проекту: пошуково-дослідницький.

Вид: інтегрований.

Форма захисту: захист наукових робіт.

Керівник проекту: Нарізька О.В.

Наукові експерти: представники районного відділу освіти, учителі - предметники.

Кінцевий продукт проекту : наукова конфе­ренція членів НТУ «Пошук».

Компетентісне спрямування — навчально-розвивальна, інформаційна, пошуково-дослідни­цька, життєтворча діяльність.

Продукт діяльності — виставка наукових робіт учнів, укладення збірки робіт.

Термін виконання: квітень - грудень.


Проект 3 « Я і моє дозвілля»

Тема: «Додаткова освіта учнів».

Мета проекту: забезпечення основних прав дітей і підлітків на вибір видів і форм діяльності, розвиток здібностей, а також створення оптималь­них умов для виявлення та розвитку етичного, ін­телектуального, фізичного потенціалу учнів та їх­ньої творчої обдарованості.

Завдання проекту: розвиток соціальної творчості дітей і підлітків шляхом додатко­вої освіти (Будинок дитячої та юнацької твор­чості, Дитяча юнацько-спортивна школа, Ди­тяча школа мистецтв) через удосконалення діяльності творчих об'єднань, розширення до­свіду самоврядування, соціальної організації, партнерства і взаємодії вихованців дитячих ко­лективів тощо.

Основні напрями проекту:

 • організація форм додаткової освіти дітей в освітніх установах за­гальної освіти; інтеграція додаткової й загальної освіти;

 • створення системи роботи з обдарованими дітьми;

 • розробка науково-методичного супроводу експериментальної інноваційної діяльності уста­нов додаткової освіти.

Форми реалізації :

 • Поетичні зустрічі;

 • Свята творчості в гуртках за інтересами;

 • Конкурси;

 • Екскурсії по рідному краю;

 • Творчі виставки;

 • Анкетування.

Очікувані результати проекту: задоволення потреб дітей у заняттях за інтересами; розширення сфери й переліку загальнодоступних послуг, ре­алізованих та наданих установами додаткової ос­віти; підготовка й видання програмних і методич­них матеріалів; індивідуальна робота з обдарова­ними дітьми.
Проект 4 « Школа за здоровий спосіб життя »
Тема: «Здоров’я ».

Метою проекту : «Здоров'я» є підготовка учнів до життя завдяки по­кращенню стану їхнього здоров'я, створенню умов для найбільш повної реалізації їхнього психіч­ного, фізичного, інтелектуального та професійного розвитку.

Завданнями програми «Здоров'я» є: • створення умов для корекції порушень зору й опорно – рухового апарату;

 • розвиток творчості, інтелекту дітей через диференціацію та індивідуалізацію освіти;

 • формування в учнів активної життєвої позиції;

 • попередження шкідливих звичок;

 • виховання любові до природи, людей, формування позитивних емоцій;

 • Дотримання режиму.

Реалізація завдань проекту «Здоров'я» виконується педаго­гами разом із фахівцями.

Програма реалізується в де­кілька етапів:1. Діагностичний : аналіз стану здоров'я школярів на педраді після медичних оглядів.

2. Теоретичне дослідження проекту:

 • вивчення колективом теорії та практики проблеми на педрадах, засіданнях при директорі, робота із самоос­віти;

На цьому етапі впроваджується накопичення теоретичного ма­теріалу, розробляється програмне забезпечення.

3. Практичне дослідження проекту:

 • тематичні педради;

 • упровадження рухливої мо­делі уроку;

 • використання оздоровчого бігу;

 • застосування оздоровчих за­ходів;

 • корегування порушень зору й опорно-рухового апарату.

 • оформлення листків здоров’я по всіх класах;

 • проведення моніторингу здоров’я;

 • робота по програмі « Рівний рівному»;

 • робота групи волонтерів;

 • робота з батьками;

 • спортивні секції;

 • уроки фізичного виховання;

 • зустрічі з лікарями;

 • скринька довіри ;

 • «Кошик допомоги» з добіркою адрес та телефонів установ, що можуть допомогти молоді у зв'язку із проблемами ВІЛ/СНІДу, тютюнопаління, наркоманії.

 • участь в молодіжних акціях у зв'язку із профілактикою ВІЛ тощо.

Реалізація проекту « Школа за здоровий спосіб життя» є запорукою підготовкою учнів до дорослого життя, формування мотивації до навчання та здорового способу життя.

Виконавці: загін волонтерів, педагогічний колектив, медсестра, психолог, лекторій « За здоровий спосіб життя» Карлівської ЗОШ І – ІІІ ступенів № 1

Проект 5 « Я і моя сім’я»

Тривалість проекту

Тема: « « Я і моя сім’я »

Мета: педагогічне виховання батьків, активна участь батьків у всіх шкільних справах, робота щодо покращення умов розвитку, навчання та виховання учнів.

Тип проекту : внутрішній, колективний, дов­готривалий, комбінований.

Форми реалізації:

 • вирішення ситуацій морального змісту;

 • творчі ігри;

 • читання художніх творів;

 • ігрові ситуації;

 • складання « Правил», « Пам’яток»

 • аналіз життєвих ситуацій;

 • анкетування;

 • обмін досвідом;

 • тренінг;

 • зустрічі з батьками;

 • родинні свята;

 • батьківські збори, конференції;

 • робота « Університету педагогічних знань» для батьків;

 • лекції працівників правоохоронних органів, соціальних служб та лікувальних установ.

Очікувальні результати: тісна взаємодія сім’ї та школи у вихованні підростаючого покоління, активна допомога батьківської громади у справах, направлених на покращення умов розвитку, навчання та виховання учнів, реалізація моделі сучасного випускника.

Виконавці: педагогічний колектив, адміністрація школи, батьківські комітети класів, батьки.

Проект 6 «Газета « Шкільний меридіан»».

Тривалість проекту: 2008 – 2009 н. р.

Тип проекту: внутрішній, колективний , довготривалий, комбінований.

Тема: «Газета « Шкільний меридіан»».

Мета: створення газети, де будуть розміщені матеріали юних кореспондентів, у яких вони вільно висловлюватимуть свої думки, ставлення до проблем, що їх хвилюють; набуття учнями знань із громадської освіти; оволодіння навичками співпраці із громадськими З МІ; набуття вміння ро­боти в команді, застосування навичок критичного мислення на практиці.

Завдання:

 • стимулювання до позаурочної діяльності учнів;

 • актуалізація права дитини на самовираження, самореалізацію;

 • розвиток інтересів учнів, їхніх здібностей та нахилів;

 • залучення учнів до громадської діяльності.

Методи реалізації проекту:

 • розвивальні;

 • дослідницькі;

 • творчі.


Продукт діяльності – випуск шкільної газети.

Термін виконання: щомісяця.

Виконавці: Редколегія газети « Шкільний меридіан»


Проект 8 « Моя школа – моя гордість ».
Тривалість проекту: 2008 – 2010 р. р.

Тип проекту: внутрішній, колективний , довготривалий, комбінований.

Тема: « Сторінки історії школи ».

Мета: зібрати матеріал про історію школи, вчителів та учнів, які брали участь у конкурсах, олімпіадах, біографічні дані, нагороди за 70 – років, домагатись усвідомлення учнями причетності й відповідаль6ності за долю своєї школи; залучати учнів до активної пошукової діяльності.

Проблема: школа – це сім»я для учнів, де навчалися його батьки, тому вони мають знати життя і історію школи протягом 70-років.

Актуальність проекту: необхідність зв’язку різних поколінь, які вийшли зі стін Карлівської ЗОШ І -ІІІ ст. №1 за роки існування школи та зв’язку з наступними поколіннями.

Партнери: Карлівській історико – краєзнавчий музей, відділ освіти Карлівської райдержадміністрації, випускники минулих років.

Очікувані результати: створення музею історії школиКерівник проекту: Стовбун О.Л.- вчитель історії.

Консультант проекту: Костенко В.В. – директор школи.

Очікувальні результати проектно – інноваційної діяльності


 1. Зростання престижу освітнього закладу.

 2. Активізація пізнавальної й творчої діяльності педагогів та учнів, здобуття ними нових знань та досвіду.

 3. Утілення ідей та планів у практичну діяльність.

 4. Отримання естетичної насолоди.

 1. Розв'язання конкретними діями однієї або цілої низки проблем.

 2. Вирішення проблем педагогічного всеобучу батьків.

7.Розв'язання актуальних проблем вихо­вання.

 1. Упровадження нових моделей в організацій­ній діяльності.

 2. Стимулювання та заохоченню навчальної та позаурочної діяльності учнів.

 1. Актуалізація права дитини на самовира­ження, самореалізацію.

11. Розвиток інтересів учнів, їхніх здібностей

 1. Залучення учнів до суспільно-громадської діяльності.

 2. Розвиток соціальної творчості дітей і під­літків шляхом додаткової освіти (Будинок дитячої та юнацької творчості, Дитяча юнацько-спортивна школа, Дитяча школа мистецтв) через удосконалення діяльності творчих об'єднань.

 3. Розширення досвіду самоврядування, со­ціальної організації, партнерства і взаємодії вихованців дитячих колективів тощо.

 4. Активізація волонтерського руху.Проект 7 « Школа, що керує знаннями»
Тривалість проекту : 2008- 2009 н.р.

Тип проекту : внутрішній, довготривалий.

Тема : самооцінювання роботи школи, моніторинг якості освіти.

Мета:

 • оцінка відповідності діяльності навчального закладу нормативним вимогам;

 • оцінка спрямованості діяльності колективу й цілісності педагогічної діяльності;

 • оцінка системності та активності роботи;

 • оцінка характеру виконання роботи;

 • оцінка організації навчальної діяльності;

 • оцінка позакласної роботи;

 • оцінка спрямованості педагогічного колек­тиву на розвиток особистості кожного учня;

 • Підвищення ефективності управлінської діяльності шляхом отримання об’єктивної інформації про стан навчально – виховного процесу.

Завдання:

 • допомогти шкільній громаді поліпшити роботу школи і взаємні стосунки між учителями, батьками й учнями, виявити сильні і слабкі сторони організації роботи, можливості і загрози шляхом SWOT - аналізу;

 • виявити рівень навчальних досягнень, вихованості, особистісного розвитку, фізичного та психічного стану, соціальної адаптації.

Форми реалізації проекту :

 • Анкета для учнів: Моя школа.

 • Анкета для учнів: Демократія в моїй школі.

 • Анкета для батьків: Школа, у якій навчається моя дитина.

 • Анкета: Завдання школи (заповнюють батьки і вчителі).

 • Анкета для вчителів: Школа, у якій навчаю.

 • Анкета для вчителів: Мотивація роботи у школі.

 • Анкета для вчителів: Професійне вдосконалення.

 • Педагогічний моніторинг (кадрове забезпечення)

 • Моніторинг діяльності адміністрації;

 • Моніторинг наповнюваності класів;

 • Моніторинг рівня вихованості учнів;

 • Моніторинг навчальних досягнень учнів;

 • Моніторинг стану здоров’я учнів;

 • Моніторинг діяльності бібліотеки;

 • Моніторинг харчування;

 • Психологічний моніторинг;

 • Моніторинг результативності участі учнів школи у різних конкурсах та змаганнях;

Очікувані результати :

 • виявлення реальних результатів всіх аспектів навчально – виховного процесу;

Продукт діяльності :

 • Звіт про навчально - виховний процес навчального закладу, його презентація на батьківській конференції.

Каталог: metod-skarb
metod-skarb -> Методичні рекомендації до проведення уроку з питань безпеки дорожнього руху, які підготовлено спільно з Всеукраїнською громадською організацією «Асоціація безпеки дорожнього руху»
metod-skarb -> Відділ освіти Карлівської районної державної адміністрації Полтавської області Карлівська зош І-ІІІ ступенів №1 Вчитель математики І фізики Карлівської зош І-ІІІ ступенів №1 Пирлик Любов Олександрівна Карлівка 2012 рік Вступ


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал