Про затвердження Положення про відділ освіти Монастириської районної державної адміністраціїСкачати 159,71 Kb.
Дата конвертації13.02.2017
Розмір159,71 Kb.
ТипРозпорядження
УКРАЇНА

МОНАСТИРИСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІРОЗПОРЯДЖЕННЯ


ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від 05 лютого 2014 року м.Монастириська № 34-одПро затвердження Положення про відділ освіти Монастириської районної державної адміністрації
Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 р. №887 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації», наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 21 листопада 2012 року №1308 «Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення положення про структурний підрозділ освіти і науки, молоді та спорту місцевої державної адміністрації»:
1. Затвердити Положення про відділ освіти Монастириської районної державної адміністрації, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови Монастириської районної державної адміністрації від 03 жовтня 2005 року №333 «Про затвердження регламенту, положень про апарат та структурні підрозділи районної державної адміністрації».

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації ТИМУРУ С.П.
Голова районної державної

адмiнiстрацiї І.П.БІЛИК

ЗАТВЕРДЖЕНО


Розпорядження голови

районної державної адміністрації

05.02.2014 №34-од

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ освіти Монастириської районної державної адміністрації
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.Відділ освіти Монастириської районної державної адміністрації Тернопільської області (далі – відділ освіти) є структурним підрозділом Монастириської районної державної адміністрації, який утворюється головою районної державної адміністрації, підпорядковується голові районної державної адміністрації, підзвітний та підконтрольний департаменту освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації.

2. Відділ освіти у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, а також цим Положенням.


ІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ ОСВІТИ
1. Забезпечення реалізації державної політики у галузі освіти, наукової, інноваційної діяльності на території району.

2. Забезпечення розвитку системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості.

3. Визначення потреб, розроблення пропозицій щодо розвитку та удосконалення мережі навчальних закладів району.

4. Створення в межах своїх повноважень умов для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціальний захист дітей дошкільного та шкільного віку, педагогічних, інших працівників закладів та установ освіти.

5. Створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей, реалізації їх права відповідно до законів України на здобуття вищої освіти.

6. Забезпечення розвитку освітнього, творчого (інтелектуального) потенціалу, з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей району.

7. Здійснення контролю за дотриманням актів законодавства з питань освіти і науки, виконанням навчальними закладами усіх форм власності
державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти.

8. Координація діяльності дошкільних, загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів та установ, що забезпечують методичне та господарське обслуговування закладів освіти, організація роботи з їх нормативного, програмного, кадрового, матеріально-технічного і науково-методичного забезпечення.

9. Управління навчальними закладами, що є комунальною власністю і перебувають у безпосередньому підпорядкуванні.

10. Здійснення атестації навчальних закладів системи освіти, розташованих на території району, оприлюднення результатів атестації.

11. Забезпечення моніторингу у сфері освіти та інноваційної діяльності в районі, захисту інтелектуальної власності.

12. Сприяння інтеграції вітчизняної освіти і науки у світову систему зі збереженням і захистом національних інтересів.

13. Забезпечення у межах своїх повноважень розвитку різних форм позашкільної освіти, в тому числі за місцем проживання дітей, формування програм розвитку позашкільної освіти, спрямованих на творчий розвиток особистості, виявлення та підтримку обдарованих дітей, талановитої молоді, здійснення навчально-методичного керівництва із зазначених питань.

14. Організація оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей дошкільного віку та учнівської молоді.

15. Участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району.
ІІІ.ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ ОСВІТИ
Відділ освіти відповідно до покладених на нього завдань:
1. Аналізує стан освіти та інноваційної діяльності, забезпечення захисту прав інтелектуальної власності, дітей, молоді в районі, розробляє районні програми розвитку та інноваційної діяльності, організує і контролює виконання цих програм.

2. Бере участь у прогнозуванні потреб району у фахівцях різних професій та спеціальностей для системи освіти, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, формування регіонального замовлення на їх підготовку.

3. Сприяє розвитку мережі навчальних закладів в районі, утворенню в межах своїх повноважень навчальних закладів або внесення в установленому порядку пропозицій щодо їх утворення, реорганізації та ліквідації, створення освітніх округів тощо.

4. Організує роботу з ліцензування та державної атестації навчальних закладів, розміщених на території району, їх державного інспектування за планами (графіками).

5. Проводить атестацію педагогічних працівників і керівних кадрів навчальних закладів усіх форм власності, облік, складання звітів з цих питань у межах своєї компетенції.

6. Вживає заходи із забезпечення навчальними закладами належного рівня дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти, організує їх навчально-методичне, інформаційне забезпечення, сприяє підвищенню кваліфікації та розвитку творчості педагогічних працівників.

7. Забезпечує в межах своїх повноважень виконання актів законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної та мов національних меншин, створення належних умов для розвитку національної освіти та освіти національних меншин, впровадження в практику освітніх та наукових програм відродження та розвитку національної культури, національних традицій українського народу і національних меншин України.

8. Впроваджує в практику рекомендовані Міністерством освіти і науки України нові освітні програми та інші педагогічні розробки.

9. Здійснює керівництво і контролює діяльність дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних закладів та установ освіти району.

10. Формує замовлення на навчально-методичну літературу, бланки звітності та документи про освіту.

11. Організовує доставку підручників та забезпечення ними учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

12. Залучає до реалізації освітніх програм творчі спілки, національно-культурні товариства, громадські організації (зокрема дитячі і молодіжні), що зареєстровані у порядку, визначеному законодавством.

13. Проводить роботу, спрямовану на виявлення, підтримку і розвиток обдарованих дітей, організовує проведення серед таких учнів олімпіад, змагань, конкурсів, спартакіад, турнірів, виставок, фестивалів творчості, конференцій, форумів, інших заходів, що спрямовані на підвищення культурно-освітнього та загального фізичного рівня школярів.

14. Організовує діяльність психологічної служби та педагогічного патронату в системі освіти.

15. Співпрацює з відповідним підрозділом органів внутрішніх справ та соціальної служби у запобіганні дитячої бездоглядності та попередженні вчинення правопорушень серед неповнолітніх.

16. Розробляє пропозиції щодо встановлення нормативів бюджетних асигнувань на утримання навчальних закладів комунальної форми власності та соціальний захист учасників навчально-виховного процесу.

17. Контролює використання капітальних вкладень і сприяє раціональному розміщенню нового будівництва об'єктів освіти, погоджує в установленому порядку проекти будівництва навчальних закладів та установ.

18. Готує пропозиції стосовно вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до його компетенції, і внесення їх в установленому порядку на розгляд районної держадміністрації та Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації.

19. Розробляє і подає на розгляд районній державній адміністрації пропозиції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища освіти.

20. Готує пропозиції до проектів державних цільових, галузевих та регіональних програм поліпшення становища в галузі освіти, оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей, забезпечує їх виконання.

21. Розглядає питання та вносить районній державній адміністрації та районній раді в установленому порядку пропозиції щодо відзначення працівників освіти державними нагородами, запроваджує інші форми морального і матеріального стимулювання їх праці.

22. Готує та в установленому порядку подає статистичну звітність про стан і розвиток освіти, інноваційної діяльності, що належать до його компетенції.

23. Координує в межах своїх повноважень здійснення заходів, спрямованих на організацію оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей, самостійно виконує відповідні програми.

24. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації.

25. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

26. Розробляє (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень.

27. Забезпечує розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенції, у разі потреби вживає заходів щодо усунення причин, що зумовили їх появу.

28. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад.

29. Організовує надання інформації за запитами громадян у порядку, передбаченим Законом України «Про доступ до публічної інформації» та здійснює підготовку матеріалів.

30. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

31. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є.

32. Постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень.

33. Бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів).

34. Організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією.

35. Забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб.

36. Разом з органами охорони здоров'я здійснює загальний контроль за охороною здоров'я дітей і проведенням оздоровчих заходів, створенням безпечних умов для навчання і праці учасників навчально-виховного процесу, вживає заходи щодо утвердження здорового способу життя у дитячому та учнівському середовищі, проводить інформаційно-просвітницьку роботу щодо протидії поширенню соціально-небезпечних хвороб серед дітей та школярів.

37. Надає допомогу загальноосвітнім навчальним закладам та здійснює контроль за організацією безкоштовного підвезення до місць навчання та у зворотному напрямі учнів (вихованців), які проживають у сільській місцевості.

38. Організовує харчування дітей у загальноосвітніх навчальних закладах за рахунок бюджетних коштів та позабюджетних коштів не заборонених законодавством.

39. Здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень.

40. Бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району.

41. Вносить пропозиції до проекту районного бюджету, забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів.

42. Бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку.

43. Бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади.

44. Бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної держадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи.

45. Бере участь у підготовці звітів голови районної держадміністрації для їх розгляду на сесії районної ради.

46. Співпрацює з органами місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади в галузі освіти.

47. Здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування.

48. Забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки.

49. Координує діяльність районної психолого-медико-педагогічної консультації.

50. Вживає заходів щодо організації медичного обслуговування педагогічних працівників.

51. Інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень.

52. Проводить спеціальну перевірку відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, щодо освіти.

53. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

54. Забезпечує захист персональних даних.

55. Здійснює інші передбачені законом галузеві повноваження.
IV. ПРАВА ВІДДІЛУ ОСВІТИ
1. Одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

2. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою).

3. Вносити на розгляд голови районної державної адміністрації пропозиції щодо удосконалення роботи райдержадміністрації у відповідній галузі.

4. Вносити органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо фінансування навчальних закладів та установ освіти, брати безпосередню участь у формуванні бюджету освітньої галузі району.

5. Брати участь в утворенні, реорганізації та ліквідації навчальних закладів та установ освіти всіх форм власності.

6. Вносити до Департаменту освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації пропозиції з питань удосконалення законодавства та змісту освіти, організації навчально-виховного процесу, поліпшення навчально-методичного забезпечення навчальних закладів.

7. Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами; організовувати випуск видань інформаційного та науково-методичного характеру.

8. Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції.

9. Укладати в установленому порядку угоди про співробітництво налагоджувати прямі зв'язки з навчальними закладами, науковими установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

10. За дорученням голови районної державної адміністрації утворювати координаційні комісії, експертні та робочі групи для науково-організаційного супроводу виконання державних цільових програм і проектів, залучати (з укладенням контрактів, договорів) спеціалістів до роботи в цих комісіях (групах), а також для надання консультацій, проведення аналізу стану і складання прогнозів розвитку освітнього, інноваційного та творчого (інтелектуального) потенціалу району.

11. Представляти в установленому порядку інтереси відділу освіти в судових органах під час розгляду спірних питань, що належать до його компетенції.
V. ОРГАНІЗАЦІЙНО-РОЗПОРЯДЧА ДІЯЛЬНІСТЬ
1. Відділ освіти у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими підрозділами Монастириської районної державної адміністрації та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян, розташованими на відповідній території, одержує від них в установленому порядку інформацію, документи, статистичні дані та інші матеріали.

2. Відділ освіти очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Монастириської районної державної адміністрації відповідно до закону України «Про державну службу» за погодженням із обласною державною адміністрацією та з директором Департаменту освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації в установленому законодавством порядку.

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом на керівних посадах не менше 5-ти років.

3. При відділі освіти утворюється колегія, у складі начальника (голова колегії), головних спеціалістів, інших відповідальних працівників відділу, районного методичного кабінету, навчальних закладів. До складу колегії можуть входити керівники інших місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління районної державної адміністрації. а також науковці, висококваліфіковані спеціалісти.

Склад колегії затверджується головою районної державної адміністрації за поданням начальника відділу освіти.

Рішення колегії затверджуються наказами начальника відділу освіти.

4. При відділі освіти, виходячи з потреб забезпечення належного функціонування закладів освіти, утворюються структурні підрозділи відділу і діють відповідно до Положень про них, затверджених наказом:

-централізована бухгалтерія відділу освіти Монастириської районної державної адміністрації;

- районна психолого-медико-педагогічна консультація;

- група з централізованого господарського обслуговування навчальних закладів і установ освіти.

Централізована бухгалтерія, районна психолого-медико-педагогічна консультація, група з централізованого господарського обслуговування навчальних закладів і установ освіти діють відповідно до власних Положень, що затверджуються начальником відділу освіти. Кількісний та чисельний склад зазначених структурних підрозділів визначаються начальником відділу освіти у відповідності з чинним законодавством.

Для організації методичної роботи та підвищення кваліфікації педагогічних працівників Монастириською районною державною адміністрацією створено Монастириський районний методичний кабінет, який діє відповідно до Статуту про нього. Контроль за діяльністю районного методичного кабінету здійснює відділ освіти райдержадміністрації.

5. При відділі освіти може створюватися рада керівників навчальних закладів, інші громадські ради, комісії з числа учасників навчально-виховного процесу, представників громадськості, творчі групи.

6. Відділ освіти фінансується за рахунок коштів державного і районного бюджетів.

Апарат відділу освіти фінансується за рахунок коштів державного бюджету. Гранична чисельність, фонд оплати працівників апарату відділу освіти та видатків на його утримання затверджуються головою районної державної адміністрації. Структуру, штатний розпис та кошторис апарату відділу освіти затверджує голова районної державної адміністрації за пропозицією начальника відділу освіти.

Структурні підрозділи відділу освіти, навчальні заклади фінансуються за рахунок коштів районного бюджету. Структуру, штатні розписи, кошториси структурних підрозділів відділу освіти, навчальних закладів (крім дошкільних навчальних закладів, в яких цю функцію виконує сільський, селищний, міський голова) затверджує начальник відділу освіти.
7.  Відділ освіти є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.
9. Юридична адреса відділу освіти:

48300, Тернопільська область

Монастириський район

м. Монастириська

вул. С.Бандери, буд.5

тел. 2-00-31, 2-16-93


Керівник апарату районної

державної адміністрації Л.А.РАФАЛЮК
Начальник віділу освіти

районної державної адміністрації З.Т.ПАВЕЛЬЧАК
М.Б.Бак

Н.О.Лоїк

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал