Правила внутрішнього трудового розпорядку працівників лднз (ясла-садка) №6Скачати 117,11 Kb.
Дата конвертації28.02.2017
Розмір117,11 Kb.
ТипПравила


ЗАТВЕРДЖЕНО

загальні збори трудового колективу

ЛДНЗ (ясла-садка) № 6 «Посмішка»

Протокол № 14 від 03.08.2011 р.Правила

внутрішнього трудового розпорядку

працівників ЛДНЗ (ясла-садка) № 6 «Посмішка»

І. Загальні положення

  1. Відповідно до Конституції України громадяни України мають право на працю, тобто на одержання гарантованої роботи з оплатою праці відповідно до її кількості та якості і не нижче встановленого державою мінімального розміру, включаючи право на вибір професії, роду занять і роботи відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки, освіти та з урахуванням суспільних потреб.

В навчальному закладі трудова дисципліна ґрунтується на свідомому виконанні працівниками своїх трудових обов’язків і є необхідною умовою організації ефективної праці і навчального процесу. Трудова дисципліна забезпечується методами переконання та заохочення до сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного та громадського впливу.

  1. Метою цих Правил є визначення обов’язків педагогічних та інших працівників закладів освіти, передбачених нормами, які встановлюють внутрішній розпорядок в навчальних закладах.

  2. Усі питання, пов’язані із застосуванням правил внутрішнього розпорядку, розв’язує керівник закладу освіти в межах наданих йому повноважень, а у випадках, передбачених діючим законодавством і правилами внутрішнього розпорядку, спільно або за погодженням з профспілковим комітетом.ІІ. Порядок прийняття і звільнення працівників

  1. Громадяни України вільно обирають види діяльності, не заборонені законодавством, а також професію, місце роботи відповідно до своїх здібностей.

  2. При прийнятті на роботу керівник закладу зобов’язаний зажадати від особи, що працевлаштовується: подання трудової книжки, оформленої у встановленому порядку, пред’явлення паспорта, диплома або іншого документа про освіту чи професійну підготовку, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування (не подають особи, які працевлаштовуються вперше).

Особи, які приймаються на роботу в дитячі заклади освіти, зобов’язані подати медичний висновок про відсутність протипоказань для роботи в дитячій установі.

  1. До початку роботи за укладеним трудовим договором роботодавець зобов’язаний:

 • роз’яснити працівникові його права і обов’язки;

 • проінформувати працівника під підпис про умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їхнього впливу на здоров’я, його права на пільги і компенсацію за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства та колективного договору;

 • ознайомити працівника з Правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором (у разі його укладання), посадовою (робочою) інструкцією;

 • визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобом;

 • проінформувати працівника про техніку безпеки, виробничу санітарію, гігієну праці та протипожежну охорону

  1. Встановлення випробування (може бути обумовлене угодою сторін з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається.

  2. Працівники закладу та установ освіти можуть працювати за сумісництвом відповідно до чинного законодавства. Обмеження роботи за сумісництвом (встановлено для керівників усіх рівнів підприємств державної комунальної форми власності Постановою КМУ «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» від 03.04.1993 року № 245).

  3. Прийняття на роботу оформлюється наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу (в тому числі призначених органами державного управління освітою), який оголошується працівнику під розписку.

  4. У разі звільнення працівника з ініціативи роботодавця він зобов’язаний у день звільнення видати йому копію наказу про звільнення з роботи. В інших випадках копія наказу видається на вимогу працівника.

  5. У разі звільнення працівника працездатного віку в трудовій книжці вказується час, тривалість і місце проходження підвищення кваліфікації, яке пройшов працівник за два роки перед звільненням.


ІІІ. Основні права та обов’язки працівників

Педагогічні працівники мають право на:  1. Захист професійної честі, гідності.

  2. На повагу і ввічливе ставлення з боку адміністрації, дітей, батьків.

  3. Звертатися при необхідності до батьків для посилення контролю з їх сторони за поведінкою і розвитком дітей.

  4. На роботу за сумісництвом.

  5. Вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи.

  6. Індивідуальну педагогічну діяльність.

  7. Участь у громадському самоврядуванні.

  8. Користування подовженою оплачуваною відпусткою.

  9. Підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, програм, форм навчання, організацій та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку.

Педагогічні працівники зобов’язані:  1. Виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку ДНЗ, відповідні посадові інструкції.

  2. Працювати сумлінно, дотримувати дисципліну праці, своєчасно і точно виконувати розпорядження адміністрації, не відволікати інших працівників від виконання їх трудових обов’язків.

  3. Виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями, про всі випадки травматизму негайно повідомляти адміністрації.

  4. Берегти обладнання, інвентар, матеріали, навчальні посібники тощо, виховувати у дітей дошкільного віку бережливе ставлення до майна навчально-виховного закладу.

  5. Проходити у встановлені терміни медичний огляд, дотримувати санітарні норми і правила, гігієну праці.

  6. Проявляти турботу про вихованців ДНЗ, бути уважними, враховувати індивідуальні особливості дітей, їх положення в сім’ях.

  7. Дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків, забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації і дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства, інших шкідливих звичок.

  8. Нести особисту відповідальність за дотриманням етичних норм співробітництва, моральних принципів та правил професійної поведінки в колективі.

  9. Своєчасно заповнювати і акуратно вести встановлену документацію.

Педагогічні працівники повинні:  1. Строго дотримувати дисципліну (виконувати п. 4.11 – 4.18).

  2. Забезпечувати умови для засвоєння вихованцями навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог, сприяти розвиткові здібностей дітей.

  3. Нести відповідальність за життя, фізичне і психічне здоров’я дитини, забезпечувати охорону життя і здоров’я дітей, дотримувати санітарні правила, відповідати за виховання і навчання дітей, виконувати вимоги медичного персоналу, пов’язані з охороною і зміцненням здоров’я дітей, проводити загартовуючи заходи, чітко стежити за виконанням інструкції про охорону життя і здоров’я дітей в приміщеннях дошкільної установи і на дитячому майданчику.

  4. Виконувати договір з батьками, співпрацювати з сім’єю дитини з питань розвитку виховання і навчання, проводити батьківські збори, консультації, засідання батьківського комітету, відвідувати дітей вдома, поважати батьків, бачити в них партнерів.

  5. Стежити за відвідуванням дітей своєї групи, своєчасно повідомляти про відсутніх дітей сестру медичну, завідувача.

  6. Неухильно виконувати режим дня, наперед ретельно готуватися до занять, розробляти педагогічні посібники, дидактичні ігри, в роботі з дітьми використовувати новітні технології, різні види театру та ін.

  7. Брати участь в роботі педагогічних рад ДНЗ, вивчати педагогічну літературу, знайомитися з досвідом інших вихователів.

  8. Вести роботу в методичному кабінеті, готувати виставки, каталоги, підбирати методичний матеріал для практичної роботи з дітьми, оформляти наочну педагогічну агітацію, стенди.

  9. Спільно з керівником музичним готувати розваги, свята, брати участь в святковому оформленні дитячого садка.

  10. Працювати в тісному контакті з педагогом і помічником вихователя в своїй групі.

  11. Чітко планувати свою навчально-виховну діяльність, тримати адміністрацію в курсі своїх планів, вести щоденник спостереження за дітьми під час занять, до і після; дотримувати правила і режим ведення документації.

  12. Поважати дитину, як особистість, вивчати її індивідуальні особливості, знати її схильності і особливості характеру, допомагати їй в становленні і розвитку як особистості.

  13. Допускати на свої заняття адміністрацію і представників громадськості по попередній домовленості.

  14. Захищати дітей від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, інших шкідливих звичок.

  15. Настановленням та особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості, інших доброчинностей.

  16. Виховувати повагу до батьків,жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, країни походження, державного і соціального устрою, цивілізації, відмінних від власних, дбайливе ставлення до навколишнього середовища.

  17. Готувати до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами.

  18. Додержувати педагогічної етики, моралі, поважати гідність дитини.

  19. Постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність і загальну культуру.ІV. Основні обов’язки адміністрації закладу

Адміністрація закладу зобов’язана:  1. Забезпечити дотримання вимог статуту закладу і правил внутрішнього розпорядку.

  2. Забезпечити необхідні організаційні та економічні умови для проведення навчально-виховного процесу на рівні державних стандартів якості освіти, для ефективної роботи педагогічних та інших працівників закладу відповідно до їхньої спеціальності чи кваліфікації.

  3. Доводити до відома педагогічних працівників у кінці навчального року (до надання відпустки) педагогічне навантаження в наступному навчальному році.

  4. Видавати заробітну плату педагогічним та іншим працівникам у встановлені строки. Надавати відпустки всім працівникам закладу освіти відповідно до графіка відпусток. 1. Робочий час і його використання

  1. Для працівників ДНЗ встановлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями – субота та неділя. Тривалість робочого дня (зміни) для вихователів визначається з розрахунку 30 годин на тиждень.

  2. Вихователі ДНЗ повинні приходити на роботу за 15 хвилин до початку занять. Закінчення робочого дня вихователів – залежно від зміни. В кінці дня вихователі зобов’язані проводити дітей в роздягальню і прослідити за відходом дітей додому у супроводі батьків (родичів).

  3. Тривалість робочого дня (зміни) для керівного, адміністративно-господарського, обслуговуючого персоналу визначається з розрахунку 40-годинного робочого тижня відповідно до графіка змінності.

Графіки роботи затверджуються керівником дошкільного закладу і передбачають час початку і закінчення роботи, перерви для відпочинку, обіду. Графіки оголошуються працівнику під підпис і вивішуються на видному місці не пізніше чим за один місяць до їх введення в дію. (Додаток 1)

Працівники мають право також на короткотермінові перерви санітарно-гігієнічного призначення.  1. В межах робочого дня педагогічні працівники закладу освіти повинні нести всі види навчально-виховної роботи відповідно до посади та навчального плану.

  2. У разі нез’явлення на роботу по хворобі працівник зобов’язаний за наявності такої можливості сповістити адміністрацію якомога раніше, а також надати листок тимчасової непрацездатності в перший день виходу на роботу.

  3. При відсутності педагога або іншого працівника закладу освіти керівник зобов’язаний терміново вжити заходів щодо його заміни іншим педагогом чи працівником.

  4. Право на відпустки, вид, порядок надання та їх тривалість визначається Законом України «Про відпустки» введений в дію Постановою Верховної ради від 15.11.1997 № 505/96, іншими законами та нормативно-правовими актами України і незалежно від режимів та графіків роботи розраховуються в календарних днях (Додаток 2).

Святкові та неробочі дні (стаття 73 Кодексу Законів про працю України) при визначенні тривалості щорічних відпусток та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей (стаття 19 цього Закону) не враховується.


Поділ щорічної відпустки на частини може здійснюватися на прохання працівника будь-якої тривалості за умови, що основна безперервна частина становитиме не менше 14 календарних днів. При цьому невикористана частина відпустки надається з дня тижня, що є наступним за днем закінчення попередньої використаної її частини (стаття 12 Закону України).
Відпустка без збереження заробітної плати в обов’язковому порядку надається: відповідно до статті 25 Закону України “Про відпустки» та за згодою сторін (стаття 26 цього Закону). (Додаток 3)


 1. Заохочення за успіхи в роботі

  1. За зразкове виконання трудових обов’язків, новаторства в праці і інші досягнення в роботі застосовуються наступні заохочення:

 • оголошення подяки;

 • преміювання;

 • нагородження почесною грамотою. 1. Стягнення за порушення трудової дисципліни

  1. Порушення трудової дисципліни, тобто невиконання або неналежне виконання унаслідок самовпевненості, наміру або недбалості працівника покладених на нього трудових обов’язків спричиняє за собою застосування заходів дисциплінарного або суспільного впливу, а також застосування інших заходів, передбачених чинним законодавством.

  2. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано один з таких заходів стягнення:

 • зауваження;

 • догана;

 • звільнення.

  1. За кожне порушення трудової дисципліни накладається тільки одне дисциплінарне стягнення.

  2. Дисциплінарне стягнення оголошується в наказі (розпорядженні) і повідомляється працівникові під розписку.

  3. Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

  4. Якщо працівник не допустив нового порушення дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути знято до закінчення одного року. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

  5. Керівник має право замість накладання дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу або його органу.

  6. Педагогічні працівники дошкільного закладу, в обов’язки яких входить виконання виховних функцій по відношенню до дітей, можуть бути звільненні за здійснення аморальної провини, несумісної з продовженням даної роботи. до аморальної провини можуть бути віднесені рукоприкладство по відношенню до дітей, порушення громадського порядку, у тому числі і не по місцю роботи, інші порушення норм моралі, які не відповідають соціальному статусу педагога.

Педагоги дитячого закладу можуть бути звільнені в разі застосування методів виховання, пов’язаних з фізичним і (або) психічним насильством над особистістю вихованців (ст. 56 Закону України «Про освіту»).

Вказані звільнення не відносяться до заходів дисциплінарного стягнення.Завідувач ЛДНЗ _____________В.П. Колісник
Голова ПК _____________В.А. Чорноголова

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал