Посадові обов’язки медичної сестри великогаївської зош І-ІІІ ступенів тернопільського району тернопільської областіСкачати 61,82 Kb.
Дата конвертації30.12.2016
Розмір61,82 Kb.


ЗАТВЕРДЖУЮ ПОГОДЖУЮ
Директор школи _________________ Заступник директора школи
____________________________

/ОЛЕКСИШИН Б.П./ / /ПОСАДОВІ ОБОВ’ЯЗКИ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ


ВЕЛИКОГАЇВСЬКОЇ ЗОШ І-ІІІ ступенів

ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОЗНАЙОМЛЕНИЙ


МЕДИЧНА СЕСТРА


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Дана посадова Інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики.

1.2 Медична сестра призначається на посаду керівником закладу освіти. На посаду медичної сестри призначаються особи, які мають відпові­дну фахову освіту (без пред'явлення вимог до стажу роботи).

1.3.Медична сестра підпорядковується директору школи, а по змісту медичної роботи головному лікарб територіального медичного закладу.

1.4.При виконанні посадових обов'язків медична сестра керується Зако­нами України, постановами уряду, розпорядчими наказами системи охорони здоров'я та освіти, іншими керівними і нормативними доку­ментами з питань санітарії та гігієни, охорони здоров'я, профілакти­чної роботи, а також Статутом та Правилами внутрішнього трудово­го розпорядку закладу освіти, даною Інструкцією.


2. ФУНКЦІЇ

Основними напрямами діяльності медичної сестри є:2.1.Здійснення заходів з охорони здоров'я дітей та працівників, дотри­манню санітарних і гігієнічних вимог у закладах освіти.

2.2.Обстеження учнів при прийомі на навчання, протягом всього навча­льного року та організації спортивно-оздоровчих заходів у канікуля­рний час.

2.3.Організація та участь у санітарно-просвітницькій роз'яснювальній роботі.

2.4.Здійснення огляду за якісним харчуванням та дотриманням санітар­но-гігієнічних вимог у шкільній їдальні.

2.5.Проводити просвітницьку роботу з організації здорового способу життя, дотримання санітарно-гігієнічних умов особистого життя та організації праці.


3. ПОСАДОВІ ОБОВ'ЯЗКИ

3.1.Проводить повсякденну роботу, яка забезпечує створення належних санітарно-гігієнічних умов у навчальному закладі.

3.2. Здійснює медичний контроль за проведенням фізичного виховання в школі, а також режимом навчальної роботи, трудовим навчанням, за проведенням санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.

3.3.Контролює проведення профілактичних щеплень відповідно до нормативних документів.

3.4. Виявляє учнів, які потребують звільнення від екзаменів.

3.5. Надає медичну допомогу учням і персоналу школи, які її потребують.

3.6. Готує документацію учнів направлених на оздоровлення, на приписну комісію, тощо.

3.7.При прийомі учнів на навчання, організації спортивно-туристських заходів контролює проходження ними медичного обстеження, наяв­ності довідки про стан здоров'я та інших документів.

3.8.Здійснює профілактичні заходи, та заходи спрямовані на покращення здоров”я учнів.

3.9.Контролює якість харчування, дотримання санітарно-гігієнічних ви­мог у їдальні.

3.10.Організовує медичний огляд учнів за графіком, затвердженим керів­ником закладу освіти.

3.11.Контролює своєчасне проходження медичного огляду всіма праців­никами.3.12.Перевіряє наявність санітарної книжки працівників при прийомі на роботу.

3.13.Веде поточну та звітну документацію згідно нормативних документів.Систематично і своєчасно готує і подає звіти про свою роботу.

3.14.Постійно підвищує свій професійний рівень шляхом регулярного проходження курсової перепідготовки у медичних закладах.

3.15.Здійснює облік медикаментів і є матеріально-відповідальною за їх одержання і придбання, поповнює аптечку відповідними препарата­ми та медикаментами, контролює допустимі терміни вживання ме­дикаментів.

4. ПРАВА

Медична сестра має права в межах своєї компетентності:4.1.Брати участь в управлінні школою в порядку, який визначається Ста­тутом школи.

4.2.Знайомитися зі скаргами та іншими документами, які містять оцінку її роботи, давати свої пояснення.

4.3.Захищати свої інтереси самостійно і(чи) через представника, в тому числі адвоката у судовому порядку у випадку дисциплінарного чи службового розслідування.

4.4.На конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за винятком випадків, передбачених законом.

4.5.Підвищувати у встановленому порядку свою кваліфікацію за рахунок навчального закладу.

4.6.Ставити вимоги перед керівником закладу щодо дотримання норма­тивних документів з охорони здоров'я учнів та дотримання санітар­но-гігієнічних вимог письмово та усно.


5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

  1. Медична сестра несе відповідальність за охорону здоров'я учнів школи, дотримання належних санітарно-гігієнічних вимог щодо ор­ганізації навчально-виховного процесу.

  2. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпоряджень директора школи та інших локальних нормативних ак­тів, посадових обов'язків, визначених даною Інструкцією, медсестра
    несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством.

  3. За використання методів психічного чи фізичного насилля над осо­бистістю учня, а також вчинення аморального вчинку медсестра мо­же бути звільнена з посади у відповідності з трудовим законодавст­вом і Законом України "Про освіту".

5.4. За навмисне спричинення школі чи учасникам освітнього процесу збитків у зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків медсестра несе матеріальну відповідальність у порядку і в межах, визначених трудовим і(чи) цивільним законодавством
6. ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКИ (ЗВ'ЯЗКИ ЗА ПОСАДОЮ)

Медсестра:  1. Працює за графіком, затвердженим директором школи.

  2. Самостійно планує свою роботу на рік. План роботи затверджується директором школи.

  3. Подає керівнику письмовий звіт про свою діяльність за певний тер­мін роботи.

  4. Одержує від директора школи і його заступників інформацію нормативно-правового і організаційного характеру, знайомиться з відповідними документами.

6.5. Працює у тісній співпраці з вчителями, класними керівниками і бать­ками учнів, систематично здійснює обмін інформацією з питань, які входять до її компетенції, з адміністрацією та вчителями
6.6. Співпрацює і дотримується виконання розпорядчих документів міс­цевих органів управління медичними закладами, дія яких розповсю­джується на заклади освіти.
Каталог: documents
documents -> Та закону України „Про загальну середню освіту
documents -> «Козацькому роду нема переводу!»
documents -> Примірний опис виховної роботи класного керівника 8-го класу
documents -> Теоретична частина Аналіз програми післябукварного періоду: навчання читати і навчання письма
documents -> Азбука виживання
documents -> В. Ф. Живодьор ректор соіппо, доцент, заслужений учитель України
documents -> Відділ освіти Віньковецької райдержадміністрації Районний методичний кабінет Пилипо-Олександрівська зош І-ІІІ ступенів
documents -> Жменя сміху всім на втіху
documents -> Я. А. Коменський > наші вчителі певні, що вони поставлені на високо почесному місці, що їм надано чудову посаду, вище за яку нічого не може бути під сонцем
documents -> Саморозвиток особистості фахівця як мета та умова креативної та партнерської освіти л. М. Коробка


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал