Положення про виявлення, вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду роботи педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів областіСкачати 137,44 Kb.
Дата конвертації31.01.2017
Розмір137,44 Kb.
ТипПоложення
ПОЛОЖЕННЯ

про виявлення, вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду роботи педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів області

I. Загальні положення

 1. Це Положення визначає порядок виявлення, вивчення, узагальнення, поширення та упровадження передового педагогічного досвіду у навчальних закладах.

 2. Положення розроблено відповідно до законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту» та інших нормативно-правових актів у галузі освіти.

 3. Педагогічний досвід – досвід перетворення загальної педагогічної ідеї в конкретну навчально-виховну практику; система прийомів, форм і методів діяльності педагога з питань підготовки кваліфікованих фахівців.

Передовий (перспективний) педагогічний досвід – оптимальна педагогічна діяльність, у процесі якої використовуються оригінальні форми, методи, прийоми, засоби, технології навчання та виховання, нові способи систематизації відомих форм, методів, прийомів та засобів, що забезпечують стійкі позитивні результати у практичному розв’язанні актуальних педагогічних проблем.

До передового педагогічного досвіду, який підлягає вивченню, узагальненню та впровадженню, належать також методи та прийоми роботи педагогів-новаторів, форми роботи педагогічних колективів, методи управління освітньою діяльністю та організації науково-методичної роботи. 1. Передовий педагогічний досвід окремих працівників вивчається й узагальнюється на добровільних засадах.

 2. Досвід учасників дослідно-експериментальної, науково-методичної роботи, проектної діяльності вивчається й узагальнюється в обов’язковому порядку.

 3. Авторами (претендентами на поширення) передового педагогічного досвіду (перспективного) можуть бути: а) педагогічний колектив навчального закладу; б) творчі професійні об’єднання педагогів; в) керівник, заступник керівника навчального закладу; в) викладач, майстер виробничого навчання, керівник гуртка, інші педагогічні працівники.


ІІ. Мета, завдання, принципи виявлення, вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду


 1. Метою виявлення, вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду є теоретичне осмислення та прискорення процесу його трансформації в широку педагогічну практику, сприяння розвитку професійної майстерності педагогічних працівників.

 2. Завдання виявлення, вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду полягають у стимулюванні творчих пошуків педагогів, розвитку їхніх педагогічних здібностей, створенні середовища для його застосування в різних умовах.

 3. Принципами виявлення, вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду є відповідність нормативній базі освіти; науковість, гласність, толерантність, комплексність, безперервність, особистісна зорієнтованість, гнучкість, результативність.


ІІІ. Загальні критерії оцінки передового педагогічного досвіду


 1. За функціями критерії поділяються на такі:

- за допомогою яких оцінюється педагогічний досвід як перспективний (актуальність, творча новизна, результативність і оптимальність);

- на основі яких визначається можливість і доцільність вивчення та поширення досвіду (стабільність, перспективність і відтворюваність, маневреність). 1. Актуальність досвіду передбачає його відповідність вимогам навчального закладу, соціальному замовленню, тенденціям суспільного розвитку, державній та регіональній освітній політиці; спрямованість на вдосконалення навчально-виховного і навчально-виробничого процесів; допомогу у подоланні окремих проблем навчання і виховання, що виникають у діяльності педагогічних працівників; формування інтелектуального потенціалу особистості; використання засобів розкриття здібностей та талантів кожного учня, виховання високоморальної особистості.

Актуальність зумовлюється масштабністю розповсюдження досвіду. Про ступінь актуальності можна судити за кількісним показником: по тому, скільком людям цей досвід потрібен.

 1. Творча новизна полягає в комбінуванні вже відомих методик, відкритті нових форм, методів, способів педагогічної діяльності; вихід за межі відомого в науці і масовій практиці; в раціоналізації або вдосконаленні окремих сторін педагогічної діяльності, оновленні навчальних засобів і правил їх застосування, постановці і вирішенні нових педагогічних завдань.

Без цієї якості досвід не є передовим. Якщо в досвіді немає новизни, він не представляє для інших ніякого інтересу.

 1. Висока результативність і оптимальність – невід’ємний показник, що передбачає забезпечення відповідного рівня навчальних досягнень в обсязі Державних стандартів освіти з урахуванням індивідуальних особливостей і здібностей кожного учня, їхньої вихованості, сформованості світогляду; результативність є найвищою в порівнянні з масовим рівнем або однакова з ним при використанні меншого часу та зусиль; сприяє сталості одержаних результатів у часі, раціональності витрат часу, зусиль, засобів.

Найбільш результативним і ефективним є досвід з інноваційним потенціалом, який визначається перевагою нових ідей.

 1. Стабільність (надійність) – достатня апробація досвіду, проявляється у стійкій ефективності та стабільності методів, прийомів, форм роботи, які повторюються, постійно використовуються в діяльності педагога, і стійких результатів в умовах застосування узагальненого досвіду іншими педагогами.

 2. Перспективність і відтворюваність – характеризують досвід з точки зору забезпечення можливості наслідування його та перенесення в педагогічну практику для застосування іншими педагогами; довгострокове збереження актуальності результатів, які отримано за рахунок освоєння досвіду.

 3. Унікальність і маневреність, тобто неповторність, здатність забезпечити вибір навчальних засобів (програм, підручників) залежно від потреб і можливостей учнів.


ІV. Класифікація передового педагогічного досвіду


 1. Залежно від теми та змісту передовий педагогічний досвід може бути:

комплексний, що охоплює різні питання навчально-виховного процесу (зміст, методи, прийоми, форми навчання), втілення досягнень педагогіки і психології та орієнтується на поглиблення професійного досвіду;

локальний – це досвід доробку педагогічного працівника чи педагогічного колективу в побудові певних компонентів навчально-виховного процесу: цільового, стимулюючо-мотиваційного, змістового, операційно-діяльнісного, контрольно-регулятивного, оцінно-результативного. Найчастіше стосується певної проблеми, над якою працює колектив або конкретний педагог;

цільовий, що визначається педагогічними реформами або переглядом навчальних програм. Також може стосуватися індивідуальної програми підвищення кваліфікації педагогічного працівника чи введення в діяльність молодих спеціалістів або, наприклад, з метою кар’єрного зростання (підготовки резерву керівників навчальних закладів). Також цей напрямок може забезпечувати розширення досвіду в галузях, які не стосуються предмета викладання (інформаційно-комунікативні технології).

 1. За характером діяльності передовий педагогічний досвід поділяється на:

раціоналізаторський – якщо знахідки оригінальні, відрізняються від досягнутого в науці і практиці, спрямовані на вдосконалення традиційних підходів і поглядів;

новаторський досвід, що містить принципово нові для системи освіти педагогічні ідеї.

 1. За кількістю авторів, носіїв досвіду (окремий педагог, група педагогів, методична комісія працівників навчальних закладів, обласних методичних об’єднань педагогічних працівників) передовий педагогічний досвід може бути:

 • колективним;

 • груповим;

 • індивідуальним.


V. Виявлення, вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду


 1. Виявлення, вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду розраховано, як правило, на два роки.

 2. Виявлення передового педагогічного досвіду.

 1. Виявлення передового педагогічного досвіду проходить на рівні:

  • навчального закладу;

  • Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у області (далі – НМЦ ПТО).

 1. Роботу з виявлення передового педагогічного досвіду в навчальних закладах організовують директор, заступники директора, методист, старший майстер, голови методичних комісій; в НМЦ ПТО – методист відповідного напрямку професійної діяльності.

 2. На рівні навчального закладу передовий педагогічний досвід роботи виявляється в ході:

  • моніторингу реалізації програми розвитку навчального закладу;

  • звіту педагога про результати роботи над методичною темою;

  • здійснення внутрішньоучилищного контролю;

  • творчого звіту педагога про результати діяльності на засіданнях методичних комісій, методичних тижнів і т.д.;

  • атестації педагогічних працівників.

 1. На рівні НМЦ ПТО виявлення передового педагогічного досвіду проходить:

  • у процесі моніторингу дослідно-експериментальної, науково-методичної роботи педагогів професійно-технічних навчальних закладів з реалізації проектно-програмних заходів обласної програми розвитку професійно-технічної освіти, діяльності експериментальних майданчиків;

  • у ході моніторингу діяльності об’єднань педагогічних працівників із реалізації проектно-програмних заходів обласної програми розвитку професійно-технічної освіти;

  • під час оглядів, конкурсів («Учитель року» тощо);

  • під час атестації педагогічних працівників і керівників професійно-технічних навчальних закладів;

  • за результатами незалежної експертизи.

 1. Виявлення передового педагогічного досвіду передбачає:

  • визначення об’єкта (носія) передового досвіду;

  • аналітичну оцінку вихідних матеріалів;

  • систематизацію відомостей про передовий досвід та комплектування довідково-інформаційних матеріалів.
 1. Об’єкт для вивчення передового досвіду визначається в результаті аналізу даних внутрішньої та зовнішньої інформації:

  • до внутрішньої інформації належать: звітні матеріали про переможців проведених конкурсів, тематичних оглядів і т.д.; відомості про прийоми і методи роботи педагогів-новаторів;

  • до зовнішньої інформації – матеріали шкіл передового педагогічного досвіду, семінарів, конференцій; інформаційні, методичні матеріали НМЦ ПТО.

 1. Виявлення передового педагогічного досвіду ґрунтується на методологічних засадах:

  • об’єктивності (педагогічні факти, результати педагогічної діяльності мають бути оцінені об’єктивно, відповідально, конкретно);

  • комплексності (у підході до оцінки педагогічних явищ необхідно виходити з виявлення провідної ланки у структурі цілісного процесу, з урахуванням аналізу реальної педагогічної ситуації);

  • науковості (виявлення досвіду відбувається з позицій найновіших досягнень педагогічної теорії, тісного взаємозв’язку її з практикою, наукового осмислення практичних здобутків).

Науково обґрунтованим вважається виявлення досвіду на основі розробленої та обґрунтованої системи критеріїв і показників.

 1. Вивчення, експертна оцінка та узагальнення передового педагогічного досвіду

 1. Підставою для вивчення та узагальнення передового досвіду є:

у навчальному закладі:

  • рішення методичної комісії навчального закладу (протокол);

  • рекомендація адміністрації навчального закладу (довідка за підсумками діяльності, наказ);

  • рішення педагогічної ради (протокол педради);

у НМЦ ПТО:

  • рекомендації обласного методичного об’єднання педагогічних працівників (протокол);

  • наказ управління освіти і науки облдержадміністрації за підсумками обласних конкурсів і на підставі рекомендацій НМЦ ПТО;

  • рішення навчально-методичної ради НМЦ ПТО.

 1. Вивчення передового педагогічного досвіду становить, як правило, один рік.

 2. Вивчення педагогічного досвіду за своїм характером є дослідницька діяльність, що включає безпосереднє спостереження за живим педагогічним процесом, наукове осмислення педагогічного явища, аналіз і порівняння результатів, підтвердження досвіду конкретними прикладами педагогічної діяльності працівника.


 1. Для вивчення й узагальнення передового педагогічного досвіду наказом навчального закладу або НМЦ ПТО створюється експертна комісія, до складу якої входять представники адміністрації та компетентні педагоги навчального закладу; фахівці НМЦ ПТО, управління освіти і науки облдержадміністрації.

 2. Експертна комісія складає план і здійснює вибір оптимальних методів із вивчення та узагальнення передового досвіду.

 3. Узагальнення передового педагогічного досвіду становить один рік. Рішення про порядок узагальнення приймає навчальний заклад, НМЦ ПТО.

 4. Відповідальна за узагальнення досвіду особа систематизує дібраний матеріал, здійснює опис, визначає форму узагальнення, готує відповідний документ (протокол, рекомендації, довідку, наказ) і подає на експертну комісію, яка складає експертний висновок і дає рекомендації з оформлення досвіду роботи з метою його подальшого поширення.

 5. Підготовлені матеріали досвіду розглядаються та обговорюються на засіданні методичної комісії, педагогічної ради; обласного методичного об’єднання педагогічних працівників, у результаті чого порушується клопотання про затвердження конкретного досвіду.

 6. На основі матеріалів, поданих до розгляду вищим колегіальним органом навчального закладу; навчально-методичною радою НМЦ ПТО про затвердження конкретного передового педагогічного досвіду, виноситься рішення про затвердження (незатвердження) передового педагогічного досвіду. Це рішення затверджується наказом навчального закладу або НМЦ ПТО.

 7. Після отримання позитивного рішення вищого колегіального органу щодо затвердження передового педагогічного досвіду заповнюється Картка обліку (додається) та робиться відповідний запис у картотеці перспективного педагогічного досвіду.

Матеріали затвердженого досвіду розміщуються на сайтах навчальних закладів, НМЦ ПТО упродовж року від часу їх затвердження.

 1. Поширення та упровадження передового досвіду

 1. Поширення передового педагогічного досвіду – це діяльність, яка спрямована на ознайомлення працівників навчальних закладів із суттю досвіду, обґрунтування доцільності його впровадження, популяризацію передової педагогічної ідеї та здійснюється автором за сприянням адміністрації навчального закладу, НМЦ ПТО у таких формах:

  • участь у курсах підвищення кваліфікації в якості лекторів-практиків; педагогічних конкурсах як членів журі;

  • виступи авторів досвіду на обласних науково-практичних конференціях, семінарах, педагогічних читаннях, «круглих столах», засіданнях методичних об’єднань, школах передового педагогічного досвіду;

  • проведення комплексу заходів: лекції, семінари-практикуми, майстер-класи, консультації, відкриті уроки та позакласні заходи;
  • публікації, тиражування передового досвіду роботи (збірки: опис досвіду роботи з практичними додатками, CD-диски: розробки уроків, позакласних заходів, тестові, діагностичні матеріали тощо), веб-сайти, інтерактивні та мультимедійні посібники;

  • участь у виставках та експозиціях на обласних конференціях.

 1. Упровадження передового педагогічного досвіду – діяльність, спрямована на практичну реалізацію педагогічних новацій, яка передбачає прогнозування очікуваних результатів.

Упровадження передового педагогічного досвіду колег здійснюється за бажанням педагогічного працівника або педагогічного колективу.
VI. Інформаційне забезпечення передового педагогічного досвіду


 1. Результати вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду оформлюються в паперовому та електронному вигляді.

 1. На паперових носіях мають бути оформлені:

 • титульний лист;

 • інформація про автора передового педагогічного досвіду;

 • фото;

 • рецензія;

 • витяг із протоколу засідання педагогічної ради навчального закладу або навчально-методичної ради НМЦ ПТО про рекомендацію щодо затвердження досвіду;

 • опис передового педагогічного досвіду.

 1. В електронному вигляді оформлюються:

 • титульний лист;

 • інформація про автора передового педагогічного досвіду;

 • фото;

 • опис передового педагогічного досвіду.

 • додатки (мультимедійні презентації, відео, фото);

 • конспекти уроків, занять, виховних заходів;

 • сценарії змагань, свят, концертів, розваг;

 • фрагменти уроків, занять, виховних заходів, розваг, свят, концертів тощо;

 • дидактичний матеріал;

 • список публікацій у періодичних виданнях.

Додаток

Повна назва навчального закладу, працівник якого має передовий досвід
Карта обліку об’єкта передового педагогічного досвіду

Тема (проблема) досвіду_________________________________________________

Прізвище, ім’я, по батькові носія досвіду___________________________________

Рік народження______________Освіта_____________Фах____________________

Посада________________________Педагогічний стаж_______________________

Наслідки останньої атестації____________________________________________

Зміст досвіду (провідна ідея, мета, новизна, практичність, значущість, рівень актуальності тощо)____________________________________________________

______________________________________________________________________

Хто, коли вивчав досвід__________________________________________________

У якій формі узагальнено досвід (опис, альбом, буклет, відеофільм, плакат, стенд тощо)_________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Ким схвалений досвід (постанова педагогічної ради навчального закладу, навчально-методичної ради НМЦ ПТО, колегії управління освіти і науки обласної державної адміністрації)_______________________________________________

______________________________________________________________________

Де зберігається матеріал про досвід_______________________________________

Заходи із запровадження досвіду (організована школа передового досвіду, творча група, дано методичні рекомендації, створено відеофільм, проведено семінар, здійснюється наставництво тощо)______________________________________

______________________________________________________________________

Висновки (рівень готовності до розповсюдження, можливі форми подальшого запровадження, можливий рівень використання тощо)______________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Каталог: bd
bd -> Характерні особливості обдарованих учнів
bd -> Методичний порадник вчителю художньої культури
bd -> План роботи з обдарованими дітьми вчителя початкових класів
bd -> Методичні рекомендації щодо організації роботи з обдарованими дітьми школи І ступеня Учень це не посудина, яку потрібно наповнити
bd -> Методичний лист «Інновації у професійно-технічній освіті – надійний шлях до задоволення потреб ринку праці у кваліфікованих робітниках»
bd -> Виступ начальника відділу пто глузда В. Т. на секції директорів 22 серпня 2011 року
bd -> Звіт про роботу Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Чернігівській області за 2014 рік
bd -> З в і т навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Чернігівській області про роботу за 2013 рік
bd -> Закон УкраЇни Про професійну освіту
bd -> Методичний лист Використання інформаційно-комунікаційних технологій у роботі вихователя гуртожитку птнз


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал