Положення про шкільне методичне обʼєднання загальні положення: Шкільне методичне об'єднання вчителів української мови та літератури є структурним підрозділом науково-методичної служби школиСкачати 154,4 Kb.
Дата конвертації19.01.2017
Розмір154,4 Kb.
ТипПоложення
Методичні рекомендації

щодо планування роботи шкільного методичного обʼєднання

1. Оформлення титульної сторінки плану роботи ШМО:

ПОГОДЖЕНО

Директор …ЗОШ …ступенів

_________ ПІП директора

«____»___________2014р.


ЗАТВЕРДЖЕНО

Засідання методичного обʼєднання

протокол №1

«29» серпня 2014р.
ПЛАН РОБОТИ

ШКІЛЬНОГО МЕТОДИЧНОГО ОБʼЄДНАННЯ

ВЧИТЕЛІВ ГУМАНІТАРНОГО ЦИКЛУ

на 2014/15н.р.
Керівник методичного обʼєднання:….

2. Розділи:І. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ШКІЛЬНЕ МЕТОДИЧНЕ ОБʼЄДНАННЯ

1. Загальні положення:

 1. Шкільне методичне об'єднання вчителів української мови та літератури є структурним підрозділом науково-методичної служби школи.

 2. РМО включає в себе всіх учителів навчального закладу, які викладають українську мову та літературу.

 3. Керівництво роботою ШМО здійснює керівник.

 4. Загальний контроль за роботою ШМО здійснює директор/завуч школи.

 5. Уся діяльність ШМО здійснюється на основі педагогічного аналізу, планування роботи як на поточний період, так і на перспективу згідно з Програмою розвитку школи та цим Положенням.

2. Нормативно-законодавча база:

Робота ШМО вчителів української мови та літератури базується на положеннях, означених у державних документах: 1. Закон України «Про освіту»;

 2. Закон України «Про загальну середню освіту»;

 3. Державний стандарт базової та повної середньої освіти;

 4. Закон України «Про інноваційну діяльність»;

 5. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року;

 6. Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності.


3. Мета діяльності ШМО:

 • вивчення та впровадження у практику досягнень психолого–педагогічної  науки, прогресивного педагогічного досвіду;

 • вивчення та аналіз навчальних планів, програм, підручників, методичних розробок, інструкцій, рекомендацій до змісту, форм і методів проводження уроку, позакласної та позашкільної роботи;

 • здійснення заходів, спрямованих для переходу на новий зміст,структуру навчання;

 • оволодіння навичками самоаналізу, інноваційними технологіями, найдосконалішими формами та прийомами навчання учнів;

 • виготовлення наочних посібників, дидактичного, роздаткового матеріалу, зміцнення навчально-матеріальної бази;

 • залучення вчителів до участі в конкурсі "Учитель року", аукціонах педагогічних ідей, семінарах-практикумах тощо;

 • забезпечення засвоєння й використання найбільш раціональних методів і прийомів навчання та виховання школярів;

 • підвищення рівня загально дидактичної підготовки педагогів для організації та здійснення навчально-виховного процесу;

 • забезпечення постійного засвоєння сучасної педагогічної теорії та практики;

 • створення умов для самоосвіти вчителів і здійснення керівництва творчою діяльність педагогів.


4. Основні завдання і зміст методичної роботи ШМО:

 1. Аналіз умов забезпечення психофізичного здоров'я дітей та учнів,стану викладання предмета, підготовка рекомендацій щодо приведення їх у відповідність з державними стандартами освіти.

 2. Створення організаційних умов для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації вчителів, підвищення їхньої педагогічної компетентності.

 3. Керівництво роботою членів методичних об'єднань та координація їхньої діяльності.

 4. Проведення методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей педагогів, вивчення, узагальнення й поширення педагогічного досвіду.

 5. Залучення педагогів до науково-дослідної роботи.

 6. Апробація та впровадження нових освітніх технологій та систем.


Методичне об'єднання займається:

  • розробкою та експертизою освітніх технологій і методик;

  • обговоренням, рецензуванням різних матеріалів, підготовлених членами ШМО;

  • аналізом ходу та результатів інноваційної діяльності;

  • проведенням аналізу результатів нововведень, які безпосередньо ініціює ШМО;

  • організацією та керівництвом дослідницької роботи учнів;

  • поданням пропозицій з поліпшення науково-методичної роботи в школі;

  • організацією різних творчих конкурсів;

Методичне об'єднання має право:

 • подавати пропозиції щодо поліпшення навчально-виховного процесу;

 • ставити питання перед керівництвом про заохочення своїх членів за успіхи в роботі;

 • готувати свої пропозиції під час проведення атестації вчителів, ставити питання про публікацію матеріалів про кращий педагогічний досвід;

 • рекомендувати різні форми підвищення кваліфікації.


5. Функціональні обов'язки керівника методичного об'єднання:

 1. Складає проект плану роботи об'єднання на рік.

 2. Призначає відповідальних за виконання окремих питань.

 3. Надає практичну допомогу вчителям у підготовці доповідей, методичних розробок тощо.

 4. Допомагає організувати роботу щодо опанування методикою викладання предмета молодими вчителями.

 5. Проводить систематичну роботу з вивчення нових програм та підручників.

 6. Бере участь у вивченні стану успішності з української мови та літератури.

 7. За погодженням з адміністрацією школи відвідує уроки вчителів.

 8. Бере участь у підготовці членів методичного об'єднання до атестації.


ІІ. НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА:

«Підвищення професійного рівня педагогів і ефективності навчально-

виховного процесу шляхом упровадження інноваційних освітніх технологій»

Шляхи розв’язання проблеми:

 • сприяння глибокому й усвідомленому засвоєнню учнями знань із гуманітарних предметів - виробленню в учнів системи та обсягу знань про мову і мовлення, мовних і мовленнєвих умінь і навичок, досвіду творчої діяльності та емоційно-ціннісного ставлення до світу, переорієнтація процесу навчання на розвиток особистості учня, формування його компетентностей;

 • формування національно свідомої, духовно багатої мовної особистості;

 • забезпечення належної мотивації навчальної діяльності школярів;

 • формування творчих здібностей у процесі вивчення мови, літератури;

 • активізація роботи зі здібними та обдарованими дітьми;

 • активізація творчої професійної діяльності, стимулювання безперервної фахової освіти, підвищення відповідальності за результати навчання і виховання учнів;

 • використання передового педагогічного досвіду; активізація роботи із застосування комп’ютерних технологій на уроках словесності;

 • впровадження інноваційних форм, методів організації навчальної діяльності школярів, що базуються на прогресивних підходах до навчально-виховного процесу (особистісно зорієнтованому, компетентнісному, соціокультурному, комунікативному).ІІІ. АНАЛІЗ РОБОТИ МО за 2013/14н.р.

.Завдання:…

ІІ. СПИСОК ЧЛЕНІВ ШМО


п/п

Прізвище ім’я по батькові

Рік народ-ження

Пед. стаж

Атестація

Категорія

Курси

1
ІІІ. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ТА ФАХОВОГО РІВНЯ

3.1. Тематика засідань МО

Тема засідання

Місяць

Нормативно-правове забезпечення навчально-виховного процесу

з української мови та літератури в 2014/15 н.р.

 1. 1.Про програми з української мови та літератури, чинні у 2014/15 н.р.

2.Вивчення листа МОН України від 01.07.2014 №1/9-34 «Про організацію навчально-виховного процесу і вивчення базових дисциплін у 2014/15н.р.».

3.Вивчення вимог до оформлення сторінки класного журналу і перевірки зошитів з української мови й літератури. 1. 4.Вивчення критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів з української мови та літератури.

 2. 5.Затвердження плану роботи шкільного методичного об’єднання на 2014/15 н. р.

Серпень

Педагогічна підтримка обдарованості

 1. 1.Розвиток емоційного інтелекту учнів засобами предмета «Українська мова та література».

 2. 2.Методи і форми роботи з обдарованими учнями.

 3. 3.Позакласна робота в процесі роботи з обдарованими учнями.

 4. 4.Організація роботи з обдарованими учнями в школі у 2012-2013 н. р.


Жовтень

Формування в учнів ІКТ-грамотності й уміння працювати з інформацією

 1. 1.Використання учнями цифрових технологій, комунікаційних мереж для здобуття нових знань.

 2. 2.Використання учнями комп’ютерних технологій як інструмент для спілкування, досліджень, оцінювання інформації.

 3. 3.Етичні/правові аспекти використання інформації, здобутої в Інтернеті.

Грудень

Використання елементів музейної педагогіки

на уроках української мови та літератури та в позаурочний час

 1. 1.Упровадження учителями-словесниками ЗНЗ елементів музейної педагогіки в навчально-виховний процес.

 2. 2.Заслуховування звітів учителів української мови та літератури, які атестуються.


Лютий

Підбиття підсумків роботи методичного об’єднання в 2014/15 н.р.

 1. 1.Аналіз результатів підсумкових контрольних робіт за ΙΙ семестр 2014/15 н. р.

 2. 2.Про підготовку до проведення ДПА з української мови та літератури.

 3. 3.Звіт про роботу методичного об’єднання протягом 2014/15 н. р.

 4. 4.Звіти вчителів про роботу протягом навчального року.

Травень


Робота між засіданнями:…(опрацювання літератури, розробка конспекту, плану заходів, відвідування уроків колег тощо).


  1. Графік відкритих уроків і позакласних заходівПІП учителя

Тема уроку/заходу

Клас

Дата проведення  1. Організація самоосвіти членів МОПІП учителя

Тема

Форма узагальнення
  1. Робота з учителями-початківцями

 • Школа молодого вчителя.

 • Консультування молодих вчителів досвідченими вчителями-предметниками у школі.


ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ

1. Сприяти участі вчителів у фахових інтелектуальних проектах та педагогічних експериментах різних рівнів.

2.Сприяти розробці авторських програм з української мови та літератури, апробації власних методик (наукові дослідження, розробки з методичних тем тощо).

3.Взяти участь в апробації підручників з предметів.

4.Сприяти участі вчителів у районному етапі конкурсу «Учитель року-2015».

5.Сприяти участі вчителів у районному педагогічному ярмарку «Сучасна освіта Малинщини», друку власних методичних розробок у фаховій літературі.


V.ВИВЧЕННЯ РІВНЯ ВИХОВАНОСТІ, ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ

 • Планування та тематика, методика проведення підсумкових зрізів знань.

 • Аналіз результатів підсумкових зрізів знань (тестувань) за І та ІІ семестри (кількісна і якісна оцінка), виявлення труднощів учнів у засвоєнні програмового матеріалу, вироблення рекомендацій для усунення виявлених недоліків, корекція у методиці викладання предмета.

 • Організація взаємоперевірки ведення шкільної документації.


VІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЗАУРОЧНОЇ РОБОТИ.

ЗАХОДИ ЩОДО РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ
ЗНЗ


Термін

 • (Методична робота щодо організації проведення вечорів, конкурсів, фестивалів, виставок, екскурсій, випуску стінних газет тощо)


1

Провести I етап (шкільний) Всеукраїнської олімпіади юних філологів. Організувати підготовку до ІІ етапу.


Жовтень, листопад.

2Активізувати роботу з учнями щодо залучення їх до МАН у номінаціях:

 • літературна творчість;

 • українська мова;

 • українська література;

 • журналістика.
Жовтень

3

Заходи щодо відзначення Дня української писемності.

Листопад

4

Організувати та провести тиждень/декаду предметів словесності.

Грудень

5

Заходи щодо вшанування памʼяті Т.Шевченка

Березень

6

Сприяти результативній участі молоді в інтелектуальних філологічних конкурсах районного та обласного рівнів:

 • - Міжнародному конкурсі знавців української мови ім. Петра Яцика;

 • - конкурсі “Космічні фантазії”;

 • - конкурсі учнівської творчості, присвяченому Шевченківським дням;

 • - мовно-літературному конкурсі учнівської молоді імені Т.Шевченка;

 • - Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України;

 • - філологічному конкурсі «Соняшник»;

 • - районному конкурсі читців поезій Т.Г.Шевченка;

 • - Всеукраїнському конкурсі з українознавства;

 • - районному конкурсі «Людина і ліс».

Листопад


Листопад

Грудень
Січень

Березень

Березень

Березень

Травень
VІІ. ВИВЧЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ  ТА  ВПРОВАДЖЕННЯ  В ПРАКТИКУ

РОБОТИ ДОСЯГНЕНЬ НАУКИ ТА ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУПІБ вчителя

Тема, автор досвіду

Термін виконання

Форма узагальнення


Перелік документації шкільного методичного об’єднання

(рекомендації Житомирського ОІППО)

 1. Наказ про призначення керівника МО.

 2. Положення про МО, затверджене методичною радою школи.

 3. План роботи ШМО на навчальний рік.

 4. План-сітка роботи ШМО на місяць, семестр.

 5. Банк даних про вчителів: кількісний і якісний склад ШМО (вік, освіта, спеціальність за дипломом, посада, педагогічний стаж роботи, рік атестації, встановлена кваліфікаційна категорія, педагогічне звання , дата проходження останньої курсової підготовки, нагороди, домашня адреса, телефон, методична проблема, над якою працює вчитель, фахова проблема).

 6. Графік проведення методичних заходів у ШМО на рік.

 7. Перспективний план атестації вчителів.

 8. Графік проведення атестації на навчальний рік.

 9. Перспективний план курсової підготовки вчителів.

 10. Графік підвищення кваліфікації на поточний навчальний рік, звіту про курсову підготовку.

 11. Графік проведення контрольних робіт.

 12. Графік моніторингових контрольних робіт.

 13. Перспективний план вивчення стану викладання предметів на 5 років.

 14. Графік вивчення стану викладання предмету в поточному навчальному році.

 15. Графік проведення відкритих уроків і позакласних заходів вчителями.

 16. Адреси перспективного педагогічного досвіду.

 17. Зведена діагностична карта вчителів (відомості про професійні потреби і здобутки).

 18. План проведення і матеріали предметного тижня.

 19. Примірники навчальних програм, їх навчально-методичне забезпечення.

 20. Програми факультативних курсів, спецкурсів, курсів за вибором.

 21. Плани роботи з молодими і новими вчителями.

 22. Матеріали внутрішньо-шкільного аналітичного контролю: інформаційні, аналітичні довідки, результати моніторингових досліджень рівня навченості учнів з предметів, діаграми результативності учнів в предметних олімпіадах, інтелектуальних конкурсах, змаганнях.

 23. Протоколи засідань ШМО.

 24. Нормативні документи щодо викладання предметів.

 25. Методичні рекомендації всіх рівнів.

 26. Рекомендації ШМО, окремих вчителів.

 27. Картотека перспективного педагогічного досвіду членів ШМО.

 28. Друковані роботи членів ШМО.Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал