Положення про порядок допуску військовослужбовців Збройних Сил України до самостійного виконання робіт та організацію виконання разових робіт в Збройних Силах УкраїниСкачати 455,65 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації29.12.2016
Розмір455,65 Kb.
ТипПоложення
  1   2   3НАКАЗ

Міністра оборони України

26. 12. 2000 № 476

Про затвердження Положення про

порядок допуску військовослужбовців Збройних Сил України до самостійного виконання робіт та організацію виконання разових робіт в Збройних Силах України

З метою попередження нещасних випадків з військовослужбовцями Збройних Сил України, поліпшення стану безпеки та умов праці під час виконання робіт


Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про порядок допуску військовослужбовців Збройних Сил України до самостійного виконання робіт та організацію виконання разових робіт в Збройних Силах України, що додається.
2. Наказ Міністра оборони України від 28 липня 1997 року № 264 вважати таким, що втратив чинність.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра оборони України.


  1. Наказ розіслати до окремої військової частини.

Міністр оборони України

генерал армії України О.І.КУЗЬМУК

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністра оборони України

26.12.2000 р. № 476
ПОЛОЖЕННЯ

про порядок допуску військовослужбовців Збройних Сил України до самостійного виконання робіт та організацію виконання разових робіт в Збройних Силах України
1. Загальні положення

1.1. Положення про порядок допуску військовослужбовців Збройних Сил України до самостійного виконання робіт та організацію виконання разових робіт в Збройних Силах України (далі - Положення) визначає порядок допуску військовослужбовців до самостійного виконання робіт, передбачених їх функціональними обов’язками (посадовими та виробничими інструкціями), робіт з підвищеною небезпекою у випадках, коли це не передбачено (не визначено) іншими нормативно-правовими актами з охорони праці, разових (непостійних) робіт (далі - робіт) у військових частинах, військових навчальних закладах, установах, організаціях і на підприємствах Міністерства оборони України (далі - військові частини).

1.2. Роботами з підвищеною небезпекою слід вважати такі, що за будовою механізмів, пристроїв, устаткування, наявністю небезпечних і шкідливих виробничих факторів потребують проведення додаткових організаційно-технічних заходів для забезпечення безпечного їх виконання працюючими і можуть бути причинами травмування, професійних захворювань або загибелі військовослужбовців. Орієнтовний перелік робіт з підвищеною небезпекою наведено у додатку 1 до Положення.

1.3. Разові роботи (як правило господарчі) - це епізодичні роботи, до яких військовослужбовці залучаються тимчасово (на короткий період) і які не передбачені їх посадовими обов’язками або військовими статутами Збройних Сил України.

1.4. Дія цього Положення не поширюється на роботи, які виконуються особами, що працюють за трудовими договорами.

1.5. Відповідальність за організацію робіт та правильність допуску військовослужбовців Збройних Сил України до виконання робіт покладається на командира військової частини.

1.6. Допуск до роботи військовослужбовців, що не пройшли відповідного навчання згідно з вимогами ДНАОП 0.00-4.12-99 та цим Положенням, перевірку знань з питань охорони праці або мають медичні протипоказання, забороняється.

2. Порядок допуску військовослужбовців Збройних Сил України до самостійного виконання робіт, передбачених їх функціональними обов’язками (посадовими та робочими інструкціями)


2.1. Військовослужбовці, які за штатним розкладом зайняті виробничою і складською роботою чи постійно виконують роботи, порядок та умови виконання яких врегульовано нормативно-правовими актами з охорони праці, перед допуском до самостійного виконання робіт повинні пройти попередній медичний огляд, навчання, перевірку знань з питань охорони праці та інструктажі (вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий).

Вступний інструктаж проводиться з усіма військовослужбовцями, незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади. Програма та план-конспект проведення інструктажу затверджується командиром (начальником) військової частини. Орієнтовний перелік питань для складання програми вступного інструктажу викладено у додатку 2 до Положення.

Запис про проведення вступного інструктажу робиться в Журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці (додаток 3 до Положення).

Первинний інструктаж проводиться до початку роботи безпосередньо на робочому місці з військовослужбовцем:

новопризначеним (постійно чи тимчасово) на посаду;

який переводиться з одного підрозділу до іншого;

який буде виконувати нову для нього роботу;

на початку занять у кожному кабінеті, лабораторії, де навчальний процес пов’язаний з небезпечними або шкідливими хімічними, фізичними, біологічними факторами, у гуртках, перед спортивними змаганнями, вправами на спортивному знарядді, при проведенні заходів за межами території військової частини.

Орієнтовний перелік питань первинного інструктажу для військовослужбовців наведено у додатку 4 до Положення.

Повторний інструктаж проводиться з військовослужбовцями на робочому місці в терміни, визначені відповідними чинними галузевими нормативно-правовими актами або командиром військової частини з урахуванням конкретних умов праці, але не рідше:

на роботах з підвищеною небезпекою – 1 раз на 3 місяці;

для решти робіт – 1 раз на 6 місяців.

Позаплановий інструктаж проводиться з військовослужбовцями на робочому місці або в кабінеті охорони праці:

у разі введення в дію нових або внесення змін та доповнень до чинних нормативно-правових актів про охорону праці;

у разі зміни технологічного процесу, заміни або модернізації устаткування, приладів та інструментів, вихідної сировини, матеріалів та інших факторів, що впливають на стан безпеки праці;

у разі порушень військовослужбовцями вимог нормативно-правових актів про охорону праці, що можуть призвести або призвели до травм, аварій, пожеж тощо;

у разі виявлення особами, які здійснюють державний нагляд і контроль за охороною праці, незнання військовослужбовцями вимог безпеки стосовно робіт, які вони виконують;

у разі перерви в роботі виконавця робіт більш ніж на 30 календарних днів - для робіт з підвищеною небезпекою, а для решти робіт - понад 60 днів.

Відмітка про проведення первинного та позапланового інструктажів робиться в Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці (додаток 5 до Положення).

Цільовий інструктаж проводиться з військовослужбовцями:

під час виконання разових робіт (не передбачених функціональними обов’язками);

під час ліквідації аварії, стихійного лиха;

у разі проведення робіт, на які оформлюються наряд-допуск, розпорядження та інші документи.

2.2. Перевірка знань з питань охорони праці здійснюється постійно діючою комісією (наказ Міністра оборони України від 28 січня 1998 року № 20 “Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці у військових частинах, військово-навчальних закладах, установах, організаціях та на підприємствах Міністерства оборони України”), яку очолює заступник командира військової частини (головний інженер).

2.3. Перевірка знань військовослужбовців з питань охорони праці проводиться за тими нормативно-правовими актами про охорону праці, додержання яких входить до їх посадових обов’язків. При цьому дисципліна загального курсу “Охорона праці” вивчається в обсязі не менше ніж 20 годин.

2.4. Перелік питань для перевірки знань з питань охорони праці з урахуванням специфіки виробництва складають члени комісії з перевірки знань з питань охорони праці і затверджує командир (начальник) військової частини.

2.5. Формою перевірки знань з питань охорони праці військовослуж-бовців є іспит, який проводиться за екзаменаційними білетами у вигляді усного опитування або шляхом тестування на автоекзаменаторі з наступним усним опитуванням. Результати перевірки знань військовослужбовців з питань охорони праці оформлюються протоколом засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці (додаток 6 до Положення).

Серед військовослужбовців, які проходять навчання та перевірку знань з питань охорони праці безпосередньо в своїй військовій частині (на підприємстві), видача Посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці (додаток 7 до Положення) є обов’язковою лише для тих, хто виконує роботи з підвищеною небезпекою.

2.6. У разі незадовільних результатів перевірки знань з питань охорони праці військовослужбовець до стажування та виконання робіт не допускається і протягом одного місяця повинен пройти повторне навчання та повторну перевірку знань.

2.7. У разі відсутності медичних протипоказань для роботи за даною посадою (професією), після проходження навчання та інструктажів, військовослужбовці наказом командира військової частини допускаються до стажування (дублювання) (далі - стажування) за даною посадою (професією).

2.8. Перелік посад (професій) військовослужбовців, які повинні прохо-дити стажування, визначається командиром військової частини (начальником).

2.9. У наказі командира (начальника) військової частини про допуск до стажування визначається місце, термін стажування та призначається керівник стажування.

Тривалість стажування залежить від характеру роботи, а також від кваліфікації та стажу військовослужбовця за даною роботою.

Термін стажування військовослужбовців в залежності від характеру роботи та їх кваліфікації визначається від 2 до 15 змін, дублювання - не менше 6 змін.

2.10. Командиру військової частини (керівнику підприємства) надається право своїм наказом (розпорядженням) звільняти від проходження стажування військовослужбовців, які мають стаж роботи за відповідною професією не менше ніж 3 роки або переводяться з одного місця служби до іншого, де характер їх роботи, тип обладнання (військової техніки), на якому вони працюватимуть, не змінюються, про що робиться відповідний запис у контрольному листі проходження навчання та інструктажу з питань охорони праці.

2.11. Стажування проводиться за програмами для конкретної посади (професії), робочого місця, які розробляються у військовій частині (на підприємстві) і затверджуються командиром (начальником).

2.12. Запис про проведення стажування та допуск до самостійної робо-ти здійснюється безпосереднім керівником стажування в Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці (додаток 5 до Положення) і контрольному листі проходження навчання та інструктажу з питань охорони праці.

2.13. Після закінчення стажування у разі позитивних результатів перевірки практичних навичок, на підставі рапорту керівника стажування наказом командира (начальника) військової частини військовослужбовці допускаються до самостійного виконання робіт (обов’язків) згідно із займаною посадою

3. Порядок допуску військовослужбовців Збройних Сил України до самостійного виконання робіт з підвищеною небезпекою
3.1. До самостійного виконання робіт з підвищеною небезпекою можуть бути допущені особи не молодше 18 років.

3.2. У військовій частині на підставі Орієнтовного переліку робіт з підвищеною небезпекою з урахуванням особливостей та специфіки виробництва розробляється та затверджується конкретний перелік робіт з підвищеною небезпекою.

3.3. Перед допуском до виконання робіт з підвищеною небезпекою військовослужбовці повинні пройти медичний огляд, спеціалізоване навчання, перевірку знань щодо виконання робіт, відповідні інструктажі та мати Посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці.

3.4. Професійна підготовка військовослужбовців, які виконуватимуть роботи з підвищеною небезпекою, здійснюється в закладах освіти (професійно-технічні училища, навчально-курсові комбінати, центри підготовки і перепідготовки робочих кадрів тощо, в тому числі відповідні підрозділи, організації і підприємства Міністерства оборони України), які одержали в установленому порядку ліцензію Міністерства освіти і науки України та органу Державного нагляду за охороною праці (далі - Держнаглядохоронпраці) на проведення такого навчання.

Під час підготовки військовослужбовців для робіт з підвищеною небезпекою дисципліна загального курсу “Охорона праці” вивчається в обсязі не менше ніж 30 годин.

3.5. Періодична перевірка знань з питань охорони праці військовослуж-бовців, що беруть участь в організації та виконанні робіт з підвищеною небезпекою, проводиться не рідше 1 разу в 12 місяців, якщо відповідними нормативно-правовими актами з охорони праці не передбачена частіша періодичність перевірки.

3.6. Особи, що залучаються до проведення робіт з підвищеною пожежною небезпекою (вогневі роботи), повинні до початку роботи пройти навчання з пожежно-технічного мінімуму.

3.7. Військовослужбовці допускаються до стажування за відповідною посадою (професією) наказом командира військової частини згідно з розділом 2 цього Положення.

3.8. Після закінчення стажування і перевірки практичних навичок наказом командира військової частини військовослужбовець допускається до самостійної роботи.

3.9. Роботи з підвищеною небезпекою, що потребують підвищеного контролю, виконуються за Нарядом-допуском на виконання робіт з підвищеною небезпекою (далі - наряд-допуск) (додаток 8 до Положення). Орієнтовний перелік робіт з підвищеною небезпекою, які виконуються згідно з нарядом-допуском, наведено в додатку 9 до Положення.

3.10. Наказом командира військової частини визначається список осіб, які мають право видачі наряду-допуску.

Особи, що мають право видачі наряду-допуску, повинні пройти відповідне навчання.

3.11. Письмовий наказ командира військової частини не може замінити наряд-допуск на проведення робіт з підвищеною небезпекою.

3.12. Наряд-допуск є письмовим завданням на виконання робіт і реєструється в Журналі обліку виконання робіт з підвищеною небезпекою (додаток 10 до Положення).

3.13. У наряді-допуску визначаються обсяг роботи, місце, час початку і закінчення роботи, умови її безпечного проведення, склад команди та особи, відповідальні за безпечне проведення робіт.

3.14. Відповідальними за організацію безпечного виконання робіт з підвищеною небезпекою призначаються посадові особи з числа інженерно- технічного персоналу:

особа, що видає наряд-допуск;

відповідальний керівник робіт;

особа, що допускає до виконання робіт;

відповідальний виконавець робіт.

3.15. Особа, що видає наряд-допуск, встановлює необхідність і обсяг робіт з підвищеною небезпекою і відповідає за достатність зазначених в наряді-допуску заходів безпеки, відповідність кваліфікації військовослужбовців (відповідального керівника робіт, відповідального виконавця робіт, особи, що допускає до виконання робіт) характеру робіт.

3.16. Відповідальний керівник робіт встановлює склад команди, здійснює контроль за безпечним виконанням робіт з підвищеною небезпекою і відповідає за достатність прийнятих при підготовці робочого місця заходів безпеки, їх відповідність характеру і місцю роботи, а також за правильність допуску до роботи і приймання робочого місця після її закінчення.

3.17. Особа, що допускає до виконання робіт, здійснює підготовку робочого місця і відповідає за виконання необхідних для допуску і виконання робіт заходів безпеки, їх відповідність характеру та місцю роботи, а також за правильність допуску до роботи і приймання робочого місця після її закінчення.

Обов’язки особи, що допускає до виконання робіт (окрім підготовки робочого місця), можуть покладатися на відповідального керівника робіт, а підготовка робочого місця може здійснюватись відповідальним виконавцем робіт.

3.18. Відповідальний виконавець робіт керує однією командою і відповідає за підготовку робочого місця, виконання членами команди встановлених вимог безпеки для даного виду робіт.

Відповідальний виконавець робіт може брати безпосередню участь в роботі, якщо кількість членів команди (разом з відповідальним виконавцем

робіт) не перевищує 6 чоловік за умови роботи в будівлі (споруді) і 10 чоловік - на відкритій місцевості.

3.19. Члени команди відповідають за дотримання інструкцій з охорони праці і вказівок, отриманих ними під час інструктажу та допуску до роботи, а також під час роботи.


3.20. Порядок оформлення та видачі наряду-допуску

3.20.1. Наряд-допуск заповнюється особою, що видає наряд-допуск. Бланк наряду-допуску заповнюється чорнилами (шариковою ручкою) або друкарським способом з дотриманням чіткості й ясності записів в усіх примірниках. Помарки та виправлення у тексті не дозволяються.

3.20.2. На виконання робіт з підвищеною небезпекою, що виконуються в будівлях (спорудах) військових частин, наряд-допуск оформлюється в трьох примірниках.

Особа, що видала наряд-допуск, передає підписані примірники наряду-допуску відповідальному керівнику робіт, який робить в них записи про команду, включаючи відповідального виконавця робіт, і вручає два примірники наряду-допуску особі, що допускає до виконання робіт, для підготовки робочого місця.

У випадках, коли особа, що допускає до виконання робіт, не призначається і підготовка робочого місця покладається на відповідального виконавця робіт, йому вручається один примірник наряду-допуску.

3.20.3. Наряд-допуск виписується на відповідального виконавця робіт. У разі виконання однієї роботи з підвищеною небезпекою декількома командами наряд-допуск виписується на кожного відповідального виконавця робіт.

3.20.4. Для оформлення наряду-допуску на виконання робіт в охоронних зонах ліній електропередач (зв’язку, радіофікації), поблизу енергетичних комунікацій (газо-, паро-, паливо-, водопроводів тощо) необхідно отримати письмовий дозвіл від посадових осіб військової частини або організації (головного інженера, головного механіка, головного енергетика та інших), що експлуатує зазначені лінії та комунікації.

3.20.5. Наряд-допуск видається на строк, необхідний для виконання визначеного обсягу робіт. У випадку змін умов виконання робіт та складу робочої команди наряд-допуск анулюється і поновлення робіт дозволяється тільки після видачі нового наряду-допуску.

3.20.6. Встановлюється єдина нумерація нарядів-допусків для військової частини в цілому. Черговий номер наряду-допуску присвоюється начальником служби охорони праці (посадовою особою, на яку покладені обов’язки начальника служби охорони праці) за Журналом обліку виконання робіт з підвищеною небезпекою. Порядковий номер запису про роботу у Журналі обліку виконання робіт з підвищеною небезпекою відповідає черговому номеру бланка наряду-допуску.

3.20.7. На виконання робіт в електроустановках, зварювальних робіт, робіт з вибухонебезпечними та вибухопожежонебезпечними виробами та речовинами, передбаченими переліками робіт з підвищеною небезпекою, наряду-допуску присвоюється дробовий номер, де в чисельнику вказується номер, присвоєний начальником служби охорони праці, а в знаменнику – номер, присвоєний начальником відповідної служби військової частини, який веде журнал обліку цих робіт.

3.21. Допуск до роботи з підвищеною небезпекою

3.21.1. Підготовка робочого місця до виконання робіт у відповідності з заходами безпеки здійснюється:

особами, які експлуатують обладнання, комунікації, конструкції тощо, під керівництвом особи, що допускає до виконання робіт, у разі проведення робіт в будівлях (спорудах) в межах території військової частини;

командою (особою), яка вказана в наряді-допуску, під керівництвом відповідального виконавця робіт у разі проведення робіт в будівлях (спорудах) поза межами території військової частини.

3.21.2. Перелік заходів безпеки повинен передбачати:

конкретні заходи, що забезпечують підготовку обладнання, комунікацій, конструкцій до виконання робіт з підвищеною небезпекою;

послідовність їх проведення.

Заходи безпеки вказуються на підставі діючих правил та інструкцій з охорони праці, виходячи з конкретних умов виконання робіт з підвищеною небезпекою.

3.21.3. Перед допуском до роботи:

особа, що допускає до виконання робіт (відповідальний виконавець робіт), після підготовки робочого місця для виконання зварювальних, вибухонебезпечних, вибухо-пожежонебезпечних робіт тощо пред’являє його начальнику протипожежної служби. Останній особисто перевіряє підготовку робочого місця і підтверджує своїм підписом в наряді-допуску;

відповідальний керівник і відповідальний виконавець робіт спільно з особою, що допускає до виконання робіт, перевіряють виконання перелічених в підпункті “а” пункту 2 наряду-допуску заходів безпеки і впевнюються в їхній достатності.

Після зазначеної перевірки особа, що допускає до виконання робіт:

перевіряє склад команди щодо відповідності професії та кваліфікації осіб, що увійшли до неї, записам в наряді-допуску за посвідченнями виконавців робіт з підвищеною небезпекою;

називає команді прізвище відповідального керівника робіт, пояснює зміст дорученої роботи та інформує про вжиті заходи для забезпечення безпеки робіт;

проводить цільовий інструктаж із зазначенням заходів безпеки, про що робить відповідний запис у Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці та бланку наряду-допуску.

У наряді-допуску робиться запис про найменування документів, на підставі яких проведено інструктаж, і ставляться підписи особи, що допускає до виконання робіт, відповідального виконавця робіт та членів команди;

особа, що допускає до виконання робіт, відповідальний керівник і відповідальний виконавець робіт завіряють готовність до виконання робіт з підвищеною небезпекою своїми підписами у всіх примірниках наряду-допуску.

3.21.4. У тих випадках, коли особа, що допускає до виконання робіт, не призначається і підготовку робочого місця здійснює відповідальний виконавець робіт, організаційні заходи виконує відповідальний виконавець робіт.

3.21.5. Перший примірник наряду-допуску видається відповідальному виконавцю робіт, другий залишається у відповідального керівника робіт, а третій - у особи, що допускає до виконання робіт.

3.21.6. Якщо при отриманні виконавцем наряду-допуску в особи, що допускає до виконання робіт, чи відповідального виконавця робіт виникають сумніви в правильності чи достатності заходів безпеки, зазначених в наряді-допуску, вони зобов’язані отримати пояснення у відповідального керівника робіт або особи, що видає наряд-допуск.

3.21.7. Після допуску виконавця до роботи забороняється змінювати встановлені нарядом-допуском умови безпечного проведення робіт.
3.22. Нагляд і контроль за безпечним виконанням робіт з підвищеною небезпекою
3.22.1. З моменту допуску до роботи з підвищеною небезпекою відповідальний виконавець робіт постійно знаходиться на робочому місці і здійснює нагляд за роботою членів команди з метою забезпечення їх безпеки.

3.22.2. У разі необхідності залишення відповідальним виконавцем робіт свого місця, якщо він в цей час не може бути замінений відповідальним керівником робіт, команда виводиться в безпечне місце особою, що видала наряд-допуск, або особою, що допускає до виконання робіт. У випадку підміни керівника робіт однією із зазначених осіб наряд-допуск залишається в особи, що підміняє.

3.22.3. Відповідальний керівник робіт і особа, що допускає до виконання робіт, періодично перевіряють дотримання військовослужбовцями заходів безпеки. У випадку виявлення порушень вимог безпеки, зазначених у наряді-допуску, або інших обставин, що загрожують безпеці працюючих, наряд-допуск у відповідального виконавця робіт вилучається і команда виводиться в безпечне місце.

Після усунення виявлених порушень допуск команди до роботи проводиться особою, що допускає до виконання робіт, а якщо вона не призначалася, то відповідальним керівником робіт.

3.22.4. Контроль за виконанням робіт з підвищеною небезпекою здійснюють спеціалісти служби охорони праці й відповідної служби військової частини. Результати контролю відмічаються в Журналі обліку робіт з підвищеною небезпекою.

3.23. Організація перерв в роботі та переведення на інше місце роботи

3.23.1. На час перерви, коли команда виводиться з місця виконання роботи з підвищеною небезпекою, наряд-допуск залишається у відповідального виконавця робіт.

Після перерви робота може бути продовжена тільки з дозволу відповідального виконавця робіт.

3.23.2. Щоденно, після закінчення робочого дня, робоче місце приводиться в порядок і наряд-допуск здається особі, що допускає до виконання робіт, а якщо вона не призначалася - відповідальному керівнику робіт.

На наступний день допуск до роботи здійснюється особою, що допускає до виконання робіт (відповідальним керівником робіт), і відповідальним виконавцем робіт після огляду місця роботи і перевірки дотримання встановлених заходів безпеки.

3.23.3. У разі виконання за одним нарядом-допуском декількох однотипних по характеру робіт повинні виконуватись такі умови:

перед допуском до роботи всі робочі місця готуються  особою, що допускає до виконання робіт (відповідальним виконавцем робіт), і приймаються відповідальним керівником і відповідальним виконавцем робіт;

відповідальний виконавець робіт допускає військовослужбовців почергово на кожне робоче місце;

переведення з одного робочого місця на інше проводиться особою, що допускає до виконання робіт, а якщо вона не призначалась - відповідальним керівником робіт.

3.24. Закінчення робіт з підвищеною небезпекою

3.24.1. Після закінчення виконання робіт з підвищеною небезпекою робоче місце приводиться в порядок та приймається особою, що допускає до виконання робіт, і відповідальним керівником робіт, які спільно з відповідальним виконавцем робіт оглядають робоче місце і перевіряють відсутність людей, сторонніх предметів, інструменту тощо, а потім підписують наряд-допуск про завершення робіт.

Підписані примірники наряду-допуску відповідальний керівник робіт передає для перевірки правильності оформлення особі, що допускає до виконання робіт, яка завіряє результати перевірки підписом в кожному примірнику наряду-допуску.

Після цього наряд-допуск передається для зберігання начальнику служби охорони праці військової частини.

3.24.2. Про закінчення робіт в охоронній зоні ліній електропередач (зв’язку, радіофікації) військова частина письмово повідомляє організацію, що відповідає за її експлуатацію. Якщо робота проводилась в охоронній зоні, що належить військовій частині, то відповідальний керівник робіт повідомляє про її закінчення головного енергетика (особу, відповідальну за електро-господарство, начальника зв’язку) військової частини.

3.24.3. Закриті наряди-допуски зберігаються протягом одного року, після чого можуть бути знищені за встановленим порядком.

Якщо під час виконання робіт з підвищеною небезпекою мали місце аварії або нещасні випадки, то наряди-допуски на ці роботи в одному примірнику зберігаються разом з актами про нещасний випадок на виробництві у військовій частині протягом 45 років.

3.25. Особливості виконання робіт з підвищеною небезпекою військо-вослужбовцями з інших військових частин

3.25.1. У військовій частині до робіт з підвищеною небезпекою можуть залучатись військовослужбовці з інших військових частин, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади за наявності у них Посвідчень на право виконання робіт з підвищеною небезпекою. Обов’язки особи, що допускає до виконання робіт, військовослужбовці інших військових частин виконувати не можуть.

3.25.2. Військова частина, де проводяться роботи, несе відповідальність за навченість своїх військовослужбовців безпечному виконанню робіт з підвищеною небезпекою і за виконання встановлених вимог безпеки, за організацію безпечного виконання робіт з підвищеною небезпекою і виконання необхідних технічних заходів, що передбачені нормативно-технічною документацією та чинними нормативно-правовими актами з охорони праці.

3.25.3. Якщо на території військової частини роботи проводить стороння організація, то відповідальність за дотримання заходів безпеки визначається у договорі між організацією та військовою частиною.

3.25.4. Особи з інших організацій, що виконують роботи на території військової частини, повинні пройти відповідні інструктажі та бути ознайомлені з розташуванням енергетичних комунікацій, а також ліній електропередач (зв’язку, радіофікації).

Військова частина зобов’язана на вимогу організації виділити представника з числа інженерно-технічного персоналу для ознайомлення на місці виконання робіт з розташуванням зазначених комунікацій і ліній.

4. Порядок допуску військовослужбовців Збройних Сил України до виконання разових (непостійних) робіт

4.1 Військовослужбовці можуть залучатися до виконання разових (непостійних) робіт згідно з письмовим наказом (розпорядженням) командира (начальника) військової частини (підрозділу).

4.2. У військовій частині розробляється перелік разових робіт та інструкції з безпечного ведення цих робіт, які затверджуються командиром військової частини.

У разі необхідності виконання непередбаченої раніше разової (непостійної) роботи необхідно окремим наказом внести доповнення у перелік разових робіт, розробити інструкцію з безпечного ведення цієї роботи, яка затверджується командиром військової частини.

4.3. Для виконання разових (непостійних) робіт за необхідності з числа військовослужбовців письмовим наказом командира (начальника) створюються відповідні команди і призначається старший команди (керівник робіт) з числа найбільш підготовлених військовослужбовців.

4.4. Командир (начальник), який видав наказ (розпорядження) про направлення військовослужбовців на виконання разових робіт, зобов’язаний забезпечити їх безпечне виконання, для чого він:

визначає термін та порядок проведення робіт;

організовує навчання з питань охорони праці в обсязі інструкції з безпечного ведення робіт;

організовує забезпечення військовослужбовців відповідними засобами індивідуального та колективного захисту, справним інструментом (обладнанням).

4.5. Старший команди (керівник робіт) зобов’язаний:

перевірити перед початком робіт наявність та справний стан відповідних засобів індивідуального та колективного захисту, інструментів (обладнання) та стан ділянки, де планується виконання робіт, на предмет виконання організаційно-технічних заходів безпеки;

провести цільовий інструктаж на робочому місці в обсязі технологічних карт та інструкцій з питань безпечного виконання робіт, про що робиться запис в Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці того підрозділу, до складу якого входять військовослужбовці, залучені до робіт;

перевірити знання військовослужбовцями вимог безпеки під час виконання даного виду робіт;

поставити чітке завдання на виконання робіт безпосередньо кожному військовослужбовцю (члену команди);

безвідлучно знаходитися на місці проведення робіт;

здійснювати контроль за дотриманням членами команди вимог безпеки та порядком на місці виконання робіт;

після закінчення робіт забезпечити приведення ділянки, де виконувались роботи, у відповідність з вимогами нормативно-правових актів з охорони праці;

доповісти командиру (начальнику), який видав наказ, про результати виконання робіт.

4.6. У разі самостійного виконання робіт одним військовослужбовцем командир (начальник) зобов’язаний:

визначити термін та порядок проведення робіт;

організувати забезпечення виконавця робіт інструментами та необхідними засобами індивідуального та колективного захисту;

організувати проведення цільового інструктажу військовослужбовця з питань безпечного виконання робіт з відміткою в Журналі інструктажів з охорони праці того підрозділу, до складу якого входить військовослужбовець;

організувати здійснення контролю за дотриманням військово-службовцем вимог безпечної експлуатації машин і механізмів, користуванням засобами захисту;

після закінчення робіт перевірити приведення ділянки, де виконувались роботи, у відповідність до вимог нормативно-правових актів з охорони праці та за необхідності забезпечити усунення недоліків.

Додаток 1

до підрозділів 1.2, 3.2 Положення про

порядок допуску військовослужбовців Збройних Сил України до самостійного

виконання робіт та організацію виконання

разових робіт в Збройних Силах України


Орієнтовний перелік робіт з підвищеною небезпекою
1. Електрозварювальні, газополум’яні, наплавочні і паяльні роботи. Контроль за зварювальними з’єднаннями.

2. Роботи в охоронних зонах ліній електропередач.

3. Роботи на кабельних лініях і діючих електроустановках.

4. Роботи в зонах дії струму високої частоти, іонізуючого випроміню-вання, електростатичного та електромагнітного полів, а також роботи із застосуванням лазерів.

6. Роботи із застосуванням ручних електро- і пневмомашин та інстру-ментів.

7. Електропрогрів бетону та електророзморожування грунтів.

9. Роботи в термічних цехах та на дільницях, на електро­­­термічних установках підвищеної та високої частоти.

10. Виготовлення, випробування, транспортування, зберігання та вико-ристання промислових вибухових матеріалів та їх знешкод­­­ження.

11. Роботи з надзвичайно займистими, легкозаймистими, зай­­­мистими та вибухонебезпечними речовинами.

12. Роботи, пов'язані з технічним обслуговуванням вибухопо­­­жежонебе-зпечних виробництв, цехів, дільниць, об’єктів, засобів пожежної сигналізації та систем автоматичного пожежогасіння. По­­­жежно-технічне обстеження будинків та висотних споруд. Виїзд осо­­­бового складу підрозділів пожежної охорони по тривозі.

13. Транспортування, зберігання, експлуатація балонів, кон­­­тейнерів, інших ємкостей зі стисненими, зрідженими, вибухонебез­­­печними та інертни-ми газами.

14. Обслуговування агрегатів і котлів, працюючих на газі.

16. Використання газонебезпечних робіт.

18. Роботи з технічного обслуговування й експлуатації комп­­­ресорних та газорегуляторних станцій, лінійних частин магістраль­­­них газопроводів.

19. Монтаж і експлуатація засобів електрохімічного захисту підземних газопроводів від корозії.

34. Злив, очистка, нейтралізація резервуарів, тари та інших ємкостей з-під кислот, лугів та інших шкідливих речовин.

39. Роботи зі шкідливими (отруйними, токсичними та радіоактивними) речовинами.

40. Роботи з дезактивації, дезінсекції, дератизації та дезінфекції приміщень.

41. Роботи з використанням інертних газів.

42. Роботи, пов’язані з виробництвом та застосуванням біоп­­­репаратів.

44. Виготовлення та застосування скловати, шлаковати, азбес­­­ту, мастик на бітумній основі, перехлорвінілових і бакелітових матеріалів.

45. Нанесення лакофарбових покрить, грунтовок та шпакльовок на основі нітрофарб, полімерних композицій (поліхлорвінілових, епоксидних тощо).

46. Обробка деревини та інших речовин антисептичними та вог­­­незахисними сумішами і речовинами.

48. Підготовка до знешкодження й обезжирювання установок і деталей чотирихлористим вуглецем.

49. Вулканізаційні роботи.

50. Обслуговування та ремонт акумуляторних батарей.

51. Роботи, пов’язані з виробництвом, зберіганням, транспор­­­туванням та застосуванням агрохімікатів, пестицидів, гербіцидів.

54. Гальванічні роботи, чистка вентиляційних каналів та повітропроводів.

55. Роботи з виробництва феросплавів, агломерату, чавуну, сталі, прокату, труб, вогнетривів, коксу та хімічних продуктів коксування, ртуті, нікелю, цинку, свинцю, олова, кадмію, індію, алюмінію, силуміну, магнію, титану, кристалічного кремнію, сірки, сірчаної, соляної, азотної і ортофосфорної кислот, ціанінових со­­­лей та розчинів, порошків, лігатур та інших сполук рідкоземельних металів, наплавних порошків і прутків, твердих сплавів і тугоп­­­лавкого дроту, напівпровідників, пиловугільного палива. Обслуго­­­вування устаткування для їх виробництва.

57. Комплекс робіт щодо виробництва, переробки, розподілу, зберігання та застосування продуктів розділення повітря, водню, аміаку, природного та супровідних металургійному та хімічному ви­­­робництву газів.

63. Робота з піскоструминними апаратами.

64. Нанесення бетону, ізоляційних і обмуровочних матеріалів методом набризкування та напилення.

67. Випробовування та обслуговування парових і водогрійних котлів, економайзерів, паропроводів, трубопроводів гарячої води, пароперегрів-ників, теплообмінників, тепломеханічного устаткуван­­­ня, посудин, що працюють під тиском.

72. Аварійно-рятувальні роботи, гасіння пожеж, боротьба з повінню.

73. Дегазаційні роботи.

75. Технічне обслуговування, експлуатація та ремонт підйомних устано-вок, стволів, компресорних станцій.

77. Обслуговування лампових генераторів, апаратури аерогазового конт-ролю і сейсмопрогнозу.

87. Експлуатація та ремонт водозбірних споруд.

94. Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, каме-рах і колекторах.

97. Роботи у замкнених просторах (ємкостях, боксах, трубопроводах).

98. Водолазні роботи.

99. Роботи з обслуговування барокамер.

100. Роботи верхолазні та на висоті.

101. Роботи на підйомних і підвісних колисках і риштуваннях на висоті.

105. Роботи з ремонту, фарбування, очистки від снігу та пилу дахів будівель, де відсутні огорожі.

106. Робота на конструкціях мостових, баштових та козлових кранів.

107. Переміщення вантажу двома або більше кранами.

108. Вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механіз-мів.

109. Такелажні та стропильні роботи. Виготовлення та випробування стропів.

110. Транспортування негабаритних та важких вантажів на під`їзних коліях будівельних майданчиків.

111. Монтаж, наладка, технічне обслуговування, експлуатація, ремонт і демонтаж вантажопідйомних машин і механізмів, ліфтів, конвеєрів, підвісного канатного, гідравлічного транспорту, технологічного і верстатного обладнання, електроустановок та ліній електропередач.

112. Монтаж, демонтаж та обслуговування компресорного, холодильного обладнання, пресів-розширювачів, ковальсько-пресового устаткування.

114. Монтаж, демонтаж і накачування шин автотранспортних засобів.

115. Обслуговування та ремонт елементів підвіски автомобілів, гідропідйомників на автомобілях-самоскидах і самоскидних причепах, їх зняття й установка.

116. Ремонт паливної апаратури двигунів внутрішнього згорання.

117. Управління тракторами і самохідним технологічним устаткуванням.

118. Роботи в індивідуальних засобах захисту.

123. Обслуговування механічних та автоматичних ліній.

136. Роботи з ліквідації лісових пожеж.

137. Спорудження й обслуговування крижаних і паромних переправ, доріг, бродів.

138. Буксирувальні роботи всіх видів на морському та річковому транс-порті.

142. Роботи із застосуванням піротехнічного інструменту.

143. Випробувальні роботи.

144. Пожежо-технічне обстеження об’єктів з підвищеною пожежною, вибуховою та радіаційною небезпекою.

146. Робота особового складу пожежних підрозділів на колінчатих підіймачах та на автомеханічних драбинах.

150. Монтаж, ремонт і профілактичне обслуговування засобів охоронної сигналізації.

Додаток 2

до підрозділу 2.1 Положення про порядок допуску військовослужбовців Збройних Сил України до самостійного виконання робіт та організацію виконання разових робіт в Збройних

Силах України

Орієнтовний перелік питань вступного інструктажу

для військовослужбовців
1. Загальні відомості про військову частину, характерні особливості виробницт­ва, об'єкти підвищеної небезпеки.
2. Загальні правила поведінки військовослужбовців на території військової частини, у ви­робничих та допоміжних приміщеннях. Розташування основних цехів, служб, допоміжних приміщень, безпечний рух на території військової частини.
3. Основні положення Закону Украї­ни “Про охорону праці”, Кодексу зако­нів про працю України та нормативно-правових актів про охорону праці.

3.1. Вимоги військових статутів Збройних Сил України щодо тривалості робочого часу та часу на відпочинок.

3.2. Правила внутрішнього трудово­го розпорядку військової частини, відпові­дальність за порушення цих правил.

3.3. Система управління охороною праці, державний нагляд за охоро-ною праці у військовій частині:

обов'язки командира щодо забезпечення безпечних умов праці;

обов'язки військовослужбовця щодо виконан­ня вимог військових статутів Збройних Сил України та нормативно-правових актів про охоро­ну праці;

відповідальність військовослужбовця за пору­шення вимог з охорони праці;

попередні та періодичні медичні огля­ди;

соціальне страхування від нещасних випадків та профзахворювань;

навчання з питань охорони праці.


4. Основні небезпечні та шкідливі виробничі фактори, особливості їх дії на військовослужбовців. Методи та засоби запобігання нещасним випадкам та професій­ним захворюванням, засоби індивіду­ального та колективного захисту, знаки безпеки та сигналізації. Порядок і нор­ми видачі засобів індивідуального захи­сту. Питання електробезпеки.
5. Основні вимоги виробничої сані­тарії та особистої гігієни.
6. Обставини та причини характерних нещасних випадків та ава­рій, які сталися у військовій частині через пору­шення вимог безпеки.
7. Порядок розслідування то оформ­лення документації щодо нещасних випадків та професійних захворювань.
8. Пожежна безпека. Засоби та заходи запобігання пожежам, вибухам, аваріям. Дії особового складу у разі їх виникнен­ня. Чинні документи з питань пожежної безпеки. Виробничі дільниці, найбільш небезпечні в пожежному плані. Проти­пожежний режим. Загальнооб'єктні та цехові інструкції про заходи пожежної безпеки. Способи застосування пер­винних засобів пожежогасіння.
9. Перша допомога потерпілим. Дії військовослужбовців у разі нещасного випадку або аварії під час проведення робіт у військовій частині.

Додаток 3

до підрозділу 2.1 Положення про порядок допуску військовослужбовців Збройних Сил України до самостійного виконання робіт та організацію виконання разових робіт в Збройних

Силах України


Титульний аркуш журналу

______________________________________________________

(військова частина, підприємство, організація)

ЖУРНАЛ


реєстрації вступного інструктажу

з питань охорони праці

Розпочато “___” _______________200__ р.

Закінчено “___” _______________200__ р.
Каталог: YKRZakonu
YKRZakonu -> Методичні рекомендації по організації та проведенню робіт єдиного річного технічного обслуговування (єрто) ракетно-артилерійського озброєння (рао) в Збройних Силах України. У
YKRZakonu -> Положення про пожежну безпеку в Збройних Силах України
YKRZakonu -> Кодекс професійної етики аудиторів України Зміст
YKRZakonu -> Наказ №400, що додаються. Наказ розіслати до окремої військової частини. Тимчасово виконуючий обов’язки Міністра оборони України Л.І. Поляков
YKRZakonu -> Наказ №43 м. Київ Про затвердження Переліку конфіденційної інформації Збройних Сил України


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал